ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Випуск 6. Пісенна традиція села Лука (Київська область)

  

 

Сторінка у Facebook народного фольклорного колективу "Червона калина"

У 2017 році наказом Міністерства культури України № 561 до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України включено елемент «Пісенна традиція села Лука Києво-Святошинського району Київської області», а наказом Міністерства культури України № 105 у 2018 році його було взято під охорону (державний номер 006) [https://cutt.ly/rBY4Ajt].

Історична довідка. Сьогодні село Лука входить до Білогородської сільської територіальної громади Бучанського району Київської області [http://surl.li/eqtab]. Розташоване на лучних ґрунтах на берегах річки Ірпінь, неподалік від Києва. Окрасою села є церква Святителя Миколая.

Село Лука одне із сіл Київщини з найдавнішою історією, розкинулося біля гори Кочур. За археологічними дослідженнями ця територія була заселена уже в ІІІ – І тис. до н. е., про це говорять археологічні знахідки на горі Кочур та біля неї. Про музичне вподобання місцевого люду свідчать знайдені під час розкопок оригінальні іграшки-свистунці, що являють собою щось на зразок прадавніх духових інструментів. Активно заселено територію сучасного села в 200 р. до н.е. У ХІІ ст. с. Лука було одним із найбільш розвинених населених пунктів [Зелик С. Село – колиска серця та душі: історико-краєзнавче видання сіл Гореничі, Гнатівка, Лука, Стоянка / С. М. Зелик, В. Р. Ревчук. – Київ : Майстер-принт, 2015. – 208 с. : фот. – С. 59-60].

Територія, де знаходиться село Лука, у давнину було оточене лісами, там селились козаки. Від другої половини ХVІІ ст. село належало польським магнатам Млодецьким [Село Лука // Список населенных мест Киевской губернии / Киевский Губернский Статистический Комитет. – Киев : Тип. Ивановой, 1900. – [1972] с. – С. 1452-1453]. З 1648-1660 рр. до складу Київського полку, як земської одиниці тодішньої Української держави, входила велика кількість міст, містечок та сіл колишнього Київського воєводства Польського королівства, серед яких було і село Лука [Поселення Київського полку // Коваленко Сергій Станіславович. Україна під булавою Богдана Хмельницького: Енциклопедія у 3-х томах. Т. 2 / С. С. Коваленко. – Київ : Стікс-Ко, 2008. – С. 227].

На мапі України ХVІІ ст. французького інженера Гійома Левассера-де-Боплана, який досліджував природу, клімат, історію заселення території, культуру, побут запорізького козацтва і селянства України, відмічено с. Лука між Княжичами та Білгородкою [Боплан Гійом Левассер (де). Опис України, кількох провінцій Королівства Польського, що тягнуться від кордонів Московії до границь Трансільванії, разом з їхніми звичаями, способом життя і ведення воєн / Г. Л. Боплан. Українська бопланіана / Я. Р. Дашкевич ; ред. кол., авт. передм. В. А. Смолій, авт. передм. Я. Д. Ісаєвич, пер. З. Борисюк ; АН УРСР, АН УРСР. Ін-т історії, АН УРСР. Ін-т суспільних наук, Український науковий інститут Гарвардського університету. – Факс. відтвор. руанського вид. 1660 р. в комплекті з дод. – Київ : Наукова думка, 1990: іл. + 1 прил. “Опис України...” – С. 115, 258; Олейников А. А. Атлас карт Украины ХVII ст. французского инженера Гийома Левассера-де-Боплана: [Альбом] / А. А. Олейников. – Київ : Радуга, 2006. – 21 с. : карти. – С. 13].

З Опису Київського намісництва 1781 р. дізнаємось, що село Лука належало до Лубенського повіту, яке входило до І сотні Лубенського полку, а населяли його «разного званія казенные люди и козаки» [Описи Київського намісництва 70-80 років XVIII ст.: описово-статистичні джерела / АН УРСР [та ін.] ; упоряд. Г. В. Болотова [та ін.] ; редкол. П. С. Сохань (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : Наукова думка, 1989. – 8 вкл. арк. факс., факс. – С. 258].

Згадки про село можемо прочитати:

 • Архив Юго-Западной России, издаваемый Временною Комиссиею для разбора древних актов, Высочайше учрежденною при Киевском Военном, Подольском и Волынском Генерал-Губернаторе [Електронний документ] Ч. 1. Т. 2. - Киев : Тип. Федорова, 1864. - CCXIII, 683, [8] с. – С. 366.
 • Лука // Новицкий Иван Петрович. Указатель к изданиям Временной комиссии для разбора древних актов,... при Киевском, Подольском и Волынском генерал-губернаторе (с 1845 по 1877 год). Т. 2. Имена географические : (материалы для ист. географии Юж. и Зап. России) / И. П. Новицкий. - Киев : Тип. Данилевича, 1882. - ІІ, 978 с. – С. 448.
 • Лука // Сказания о населенных местностях Киевской губернии: или Статистические, исторические и церковные заметки о всех деревнях, селах, местечках и городах, в пределах губернии находящихся / Собрал Л. И. Похилевич. – Біла Церква : О. Пшонківський, 2005. – 642 с. : ил. – С. 339.

Століттями люди селилися у цій місцевості і передавали у спадок новим поколінням свою любов до народної української пісні, бо народна пісня – це буквально фіксація справжнього життя людей, їхніх звичок, побуту, впливу різних культурних явищ, географії побутування. Елемент «Пісенна традиція села Лука» охоплює територію села Лука та сусіднього села Гореничі. Певна частина пісень побутують і в навколишніх селах, зокрема, Петрушках, Забір’ї, Личанці, Бобриці, але, здебільшого, існують там у пасивній пам’яті людей старшого віку [Елементи Нематеріальної Культурної Спадщини України = Intangible Cultural Heritage Elements of Ukraine / М-во культури України, Український культурний фонд ; наук. ред.: В. В. Телеуця, Л. М. Снігирьова. – Вінниця : Твори, 2018. – 145, [6] с. : іл. – С. 58].

Одним із носіїв елемента нематеріальної культурної спадщини «Пісенна традиція села Лука», є автентичний співочий гурт «Червона калина», який був заснований ще у 1986 році. Багато років очолює колектив Надія Лабунська. Пісенний спадок гурту базується на жанрово розмаїтому багатоголоссі різних типів Київського та Житомирського Полісся та передається шляхом успадкування співаних пісень молодому поколінню народного колективу «Золоте перевесло». У селі Лука зареєстровано більше 300 пісень різних жанрів. У репертуарі гурту переважає лірика – пісні про людську долю (пісні сирітські, наймитські, чумацькі, козацькі, пісні про нещасливе кохання, лиху долю, розлуку, соціальну нерівність, побутові, історичні, балади, романси), але є й інші жанри (колядки, щедрівки, веснянки, купальські, жнивні, весільні, колискові, жартівливі та танцювальні пісні, псальми). Показово для гурту є варіативність виконання, яка проявляється у коректній змінності музичного контуру заспівів та виводів, та змінність у гуртовому багатоголоссі. Пісенна лірика гурту загалом охоплює історичний відтінок декількох епох. Вона має розгалужене підголосся і характеризується імпровізаційним колоритом. Календарні та календарно-обрядові пісні мають, здебільшого гетерофонну одноголосу або двоголосу фактуру. Протяжні пісні, переважно, мають триголосий склад: нижній і верхній голосові пласти («низ» та «гору»). Верхній голос (вивід – назва верхнього підголоска) у протяжних піснях виконує одна особа, а нижній пласт епізодично розгалужується на два, і більше голосів. Гурт «Червона калина» знаний не тільки в Україні, а й за кордоном, уже багато років поспіль популяризує українські пісні регіону, є частим і бажаним гостем фольклорних фестивалів [Пісенна традиція села Лука: навч. посіб. для студ. муз-фольклорист. І філол. спец. вищ. навч. закл. / авт.-упоряд. І. Я. Павленко. – Київ: Либідь, 2009. – 248 с., іл.].

У 2009 році заслужений працівник культури України, професор Іван Павленко провів кропітку роботу по запису автентичних пісень села Лука. На основі досліджень опубліковано унікальні книги – «Пісенна традиція села Лука» та «Хрестоматія з українського народнопісенного виконавства: навчальний посібник», де міститься найповніше зібрання пісенних творів цього осередку Київщини.
 

Запрошуємо ознайомитись з експозицією книжково-журнальної виставки, яка подана нижче, та перегорнути сторінки видань віртуальної книжкової виставки.

Список літератури з фонду Національної історичної бібліотеки України

Книжкові видання

 1. Єфремова Л. О. Частотний каталог українського пісенного фольклору. Ч. 2: Антологія-хрестоматія / Л. О. Єфремова ; НАН України. – Київ : Наук. думка, 2010. – 479 с. Шифр: М1818-2/8Ф/Є924
 2. Іваницький А. І. Українська народна музична творчість : посіб. для вищ. та середніх учб. закл. / А. І. Іваницький. – Київ : Муз. Україна, 1990. – 333, [1] с. : нот. Шифр: 78/І-194
 1. Іваницький А. І. Хрестоматія з українського музичного фольклору : (з поясненнями та комент.) : навч. посіб. для вищ. навч. закл. культури і мистецтв I-IV рівнів акредитації / А. І. Іваницький ; М-во культури і туризму України; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. – Київ ; Вінниця : Нова книга, 2008. – 519 с. Шифр: Б9953/78/І-193
 1. Календарно-обрядові пісні / упоряд., вступ. ст., авт. прим. О. Ю. Чебанюк, відп. ред. М. М. Пазяк. – Київ : Дніпро, 1987. – 390, [2] с. : іл. – (Б-ка укр. усної нар. творчості). Шифр: К171
 1. Костенко Л. О. Лука – [село Таращанського району Київської області] / Л. О. Костенко, Д. М. Потеряйко, С. І. Ботвин // Енциклопедія Сучасної України. Т. 18: Лт – Малицький / НАН України, Ін-т енциклопед. дослідж., Наук. т-во ім. Шевченка ; ред. кол. І. М. Дзюба [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 72-73. Шифр: М844-18/9(с2)(03)/Е644
 1. Найкращі пісні України / упоряд. М. Шевченко. – Київ : Майдан, 1992. – 267 с. – (Народна книжка). Шифр: 8Ф/Н209
 1. Українські жартівливі пісні / упоряд. М. М. Красиков. – Харків : Бібколектор, 2012. – 288 с. Шифр: А25968/8Ф/У454
 1. Українські народні пісні. Вип. 2 / ред. Я. Зирянов. – Київ : Держ. вид-во образотворчого мистецтва і муз. літ. УРСР, 1961. – 396 с. : нот. Шифр: 8Ф/У45
 1. Українські народні пісні / голов. ред. В. І. Галій. – Харків : Фоліо, 2003. – 248 с. – (Домашня б-ка). – Загол. на обкл. : Українські народні пісні: Колядки. Щедрівки. Пісні про кохання. Козацькі пісні. Романси. Шифр: А32780/8Ф/У454
 1. Щедрівки. Колядки. Віншівки / вступ. ст. О. Дей. – Київ : Музична Україна, 1968. – 319 с. – (Із джерел української пісні). Шифр: Щ36

 

Список не є вичерпним. Більше документів по даній темі Ви можете знайти в Електронному каталозі та базах даних НІБУ

Електронні джерела

 1. Виступ фольклорного гурту с. Лука на презентації проекту «Поліфонія» [Електронний ресурс] / KOZAMEDIA // YouTube. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=e1eIA9RB6T4. – Назва з екрана. – Дата звернення : 04. 02. 2023.
 2. Команда гіду Києвом випустила альбом з українськими колядками [Електронний ресурс] / СуспільнеКульттура. –
  Дата опублікування 29 грудня 2022. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу:
  https://suspilne.media/348806-komanda-gidu-kievom-vipustila-albom-z-ukrainskimi-koladkami/. – Назва з екрана. – Дата звернення : 08. 02. 2023.
 3. Народний фольклорний колектив «Червона калина» – А в нашого господаря. Колядки у Свято – Миколаївському Храмі села Лука [Електронний ресурс] / Клуб Лука. – Дата опублікування 21 січня 2023 // YouTube. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=37f-xDZATUk. – Назва з екрана. – Дата звернення : 02. 02. 2023.
 4. Народний фольклорний колектив «Червона калина» [Електронний ресурс] / Клуб Лука // YouTube. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=5vJUFzK1mCc. – Назва з екрана. – Дата звернення : 02. 02. 2023.
 5. Народний фольклорний колектив «Червона калина» – Ой, а в городі [Електронний ресурс] / Клуб Лука. – Дата опублікування 31 серпня 2022. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=J_I-DrTZqbA. – Назва з екрана. – Дата звернення : 02. 02. 2023.
 6. Національний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини України [Електронний ресурс] / Авторський сайт «Казки принцеси квіточки» Оксани Данилицької. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://main-test.pp.ua/info/tsikavi-uroky/vsesvitnya-spadshchina-ukraini/nacionalnij-perelik-elementiv-nematerialnoyi-kulturnoyi-spadshchini-ukraini/. – Назва з екрана. – Дата звернення : 04. 02. 2023.
 7. Новорічний концерт (клуб с. Лука, 30.12.2018) // Фейсбук. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://www.facebook.com/watch/?v=278484789506072. – Назва з екрана. – Дата звернення : 02. 02. 2023.
 8. «Ой чого травка зельона» – ансамбль «Червона калина» с. Лука [Електронний ресурс] / Іван Сінельніков #Кралиця_ # // YouTube. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=JUCmCDb6Y9Y. – Назва з екрана. – Дата звернення : 04. 02. 2023.
 9. Пісенна традиція села Лука Києво-Святошинського району Київської області [Електронний ресурс] / Автентична Україна : [сайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу : https://authenticukraine.com.ua/blog/pisenna-tradicia-sela-luka. – Назва з екрана. – Дата звернення: 03. 02. 2023.
 10. Пісенна традиція села Лука Києво-Святошинського району Київської області [Електронний ресурс] // Віртуальний музей нематеріальної культурної спадщини : електрон. текст, відеогаларея, слайд шоу / УЦКД. – Режим доступу : http://virtmuseum.uccs.org.ua/ua/element/6. – Назва з екрана. – Дата звернення: 04. 02. 2023.
 11. Пісенна традиція села Лука [Електронний ресурс] / Скарби України // Facebook. – Електрон. дані. – Режим доступу : https://www.facebook.com/123598918223453/posts/156135111636500/. – Назва з екрана. – Дата звернення: 04. 02. 2023.
 12. Пісня про чумака. Фольклорний гурт села Лука Києво-Святошинського району [Електронний ресурс] / KOZAMEDIA // YouTube. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=w8BJGS44txY. – Назва з екрана. – Дата звернення : 02. 02. 2023.
 13. Презентація надбань Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України «Пісенна традиція с. Лука Києво-Святошинського району Київської області» [Електронний ресурс] // Нематеріальна культурна спадщина як туристичний ресурс України. – Дата опублікування 31 жовтня 2017. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://knukim.edu.ua/nematerialna-kulturna-spadshhina-yak-turistichniy-resurs-ukrayini/. – Назва з екрана. – Дата звернення : 04. 02. 2023.
 14. Чорна С. Архаїчні пісні почують у ЮНЕСКО [Електронний ресурс] / С. Чорна. – Електрон. текст, фото. – Режим доступу : http://www.golos.com.ua/article/267279. – Назва з екрана. – Дата звернення : 04. 02. 2023.

 

Презентація виставки

Укладачі: фахівці відділу довідково-бібліографічної та
науково-інформаційної роботи

О. В. Нестеренко, Л. М. Снігирьова
Наук. ред.: Г. В. Єфіменко

Докладніше про рубрику:
Нематеріальна культурна спадщина в документних джерелах