ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Концепція розвитку Національної історичної бібліотеки України

Концепцію розвитку Національної історичної бібліотеки України (далі – НІБУ) (далі – Концепція) підготовлено на основі аналізу сучасного стану діяльності Бібліотеки. Вона визначає цілі, пріоритетні завдання та принципи діяльності книгозбірні, а також стратегічні напрями, механізми їх реалізації та очікувані результати.

Головною метою реалізації Концепції має стати утвердження модернізації НІБУ і на цій основі - подальші якісні зміни у формуванні інформаційно-культурного простору та обслуговуванні користувачів; збереженні і водночас доступності документно-джерельної бази Бібліотеки.

Реалізація пріоритетів розвитку НІБУ передбачає підготовку довгострокових програм: «Збереження бібліотечного фонду НІБУ», «Національні книжкові пам’ятки у складі бібліотечного фонду НІБУ», «Створення електронної бібліотеки» тощо.

Довгострокові програми розвитку Бібліотеки мають тісно пов’язуватися з контекстом світового розуміння ролі і призначення бібліотеки ХХІ століття – культурного, інформаційного та освітнього закладу і базуватися на тому, що:


ВСТУП

Бібліотеку засновано 1939 року на базі книжкових фондів Антирелігійного та Історичного музеїв для сприяння розвитку історичної науки та освіти.

Бібліотека набула статусу національної згідно з Указом Президента України від 30.09.09 р. № 780/2009 «Про надання ДІБ України статусу національної».

«Національна історична бібліотека України» Міністерства культури України є правонаступницею «Державної історичної бібліотеки» (Постанова Ради Народних Комісарів УРСР №720 від 11.07.1939 р.), «Державної історичної бібліотеки Української РСР» (Розпорядження Ради Міністрів УРСР № 711-р від 27.07.1946 р.), «Державного закладу «Державна історична бібліотека України» (Статут ДЗ «Державна історична бібліотека України» від 07.03.2007 р.).

Унікальність Бібліотеки полягає в тому, що вона – єдина в державі спеціалізована бібліотека історичного профілю.

З 1939 року і до сьогодні Бібліотека - велич мудрості та скарбниця історичних знань. Упродовж усіх років Бібліотека - депозитарій історичної літератури, інформаційний, культурний, освітній та науковий заклад. В ній органічно поєдналися наука і культура, старовина і сучасність, її без перебільшення можна назвати національною скарбницею України - осередком духовності та культури; потужним знаряддям гармонізації суспільних відносин, важливим чинником інтелектуального, духовного та естетичного збагачення держави. Як центр науково-дослідної та методичної роботи у сфері бібліотечного краєзнавства України, НІБУ забезпечує з максимальною повнотою збір, бібліографування і доступ до інформації з теорії, методики та практики бібліотечного краєзнавства.

У 60-70-х роках ХХ століття Історична книгозбірня очолила роботу бібліотек України з бібліотечно-бібліографічного забезпечення підготовки 26-томного енциклопедичного видання «Історія міст і сіл УРСР». Результатом цієї роботи стало створення «Зведеної картотеки матеріалів з історії міст і сіл України», яка систематично поповнюється і є науково-інформаційним джерелом для науково-дослідної діяльності вчених- істориків.

Майже п’ятдесят років Бібліотека створює поточні та ретроспективні науково-допоміжні бібліографічні покажчики з різних питань історії України, які стали унікальним бібліографічним проектом загальнонаціонального рівня і посідають належне місце у книжковому корпусі соціогуманітарних наук України. В них відображені здобутки і провали у подоланні радянського тоталітарного режиму, проблема «переписування історії», регіональної історії, історії української діаспори, збереження національної культури в умовах глобалізації. Бібліотека має потужний потенціал для консолідації суспільства, спрямування його на інтеграцію України у європейське співтовариство, дотримання європейських цінностей, підвищення якості життя, рівного доступу до інформації, знань і культурного надбання. НІБУ забезпечує наукову спільноту вичерпною бібліографічною і фактографічною інформацією з історії нашої держави з метою заповнення інформаційних лакун.

Фонд Бібліотеки налічує майже 800 000 примірників понад 50 мовами народів світу, у якому зберігаються палеотипи, колекції книг кириличного друку ХVІ - ХVІІ ст., книги гражданського друку ХVІІІ - ХІХ ст., документи, що тісно пов’язані з історією літописання, книгописання та початку книгодрукування в Україні.

Документи, що становлять науковий, історичний та загальнокультурний інтерес, є надбанням нашої держави і є складовою національного фонду України, постійно вивчаються і досліджуються науковими інституціями в інтересах сьогодення і прийдешніх поколінь.

Пріоритетним напрямом роботи Бібліотеки є відбір рукописних книг, рідкісних і цінних видань до Державного реєстру національного культурного надбання, який створюється за Програмою ЮНЕСКО «Пам’ять світу».

Науковий аналіз та прогнозування подальшого розвитку історико-краєзнавчої бібліотечної діяльності на основі моніторингової технології вивчення її стану в обласних наукових універсальних бібліотеках України, апробація інноваційних технологічних та методичних розробок у галузі історичної бібліографії та історичного краєзнавства становлять основу науково-дослідної та методичної роботи Бібліотеки.

НІБУ співпрацює з вітчизняними та зарубіжними бібліотеками, науковими інституціями, освітніми закладами, міжнародними культурними центрами та організаціями, що представляють національні меншини України, проводить міжнародні та всеукраїнські науково-практичні конференції, семінари, краєзнавчі читання; бере участь в організації системи підвищення кваліфікації та безперервної професійної освіти бібліотечних кадрів.

 

І. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ: ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ПРОБЛЕМ

Стратегія розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року «Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України», Стратегія розвитку інформаційного суспільства в країні ставлять перед НІБУ основним завданням збереження та примноження культурного надбання України, забезпечення доступу до нього, розвиток системи бібліотечних фондів на основі інформаційних та телекомунікаційних технологій, переведення їх в електронний вигляд.

Одночасно відбувається активний пошук шляхів переформатування діяльності НІБУ в зв'язку з:

Розглядаючи інформаційні ресурси НІБУ як стратегічну складову всієї ресурсної бази бібліотек держави, від яких залежить соціально-економічний і культурний розвиток, духовні основи здоров'я нації, ставимо за мету виробити стратегію модернізації Бібліотеки відповідно до вимог часу.

 

II. ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ РОЗВИТКУ БІБЛІОТЕКИ

Для виконання основних завдань та досягнення стратегічної мети та забезпечення своєї необхідності та ефективності в столітті знань важливо виділити шість векторів розвитку НІБУ:

1. «Бібліотека для кожного науковця України»

Завдання – формування бібліографічної бази даних – (далі - БД) «Історія України» для забезпечення історичної науки джерельною базою; підвищення доступності послуг та активне просування вичерпної інформації з історії держави.

2. «Бібліотека – скарбниця національної пам’яті»

Завдання – примноження і збереження унікального документного історичного надбання;

3. «Бібліотека електронного століття»

Завдання - інтенсивне впровадження новітніх технологій, досягнення розумного поєднання можливостей традиційної та електронної бібліотеки.

4. «Бібліотека - відкритий простір знань, спілкування, творчості»

Завдання - орієнтація на вимоги та очікування користувача, створення умов для самореалізації особистості, вільного обміну думками та ідеями.

5. «Бібліотека для бібліотек»

Завдання - удосконалення науково-методичної роботи з питань історичного краєзнавства.

6. «Удосконалення менеджменту»

Завдання - комплексне підвищення кваліфікації кадрів НІБУ; розвиток матеріально-технічної бази.

 

ІІІ. ШЛЯХИ І СПОСОБИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ, СТРОКИ ВИКОНАННЯ КОНЦЕПЦІЇ

1. Бібліотека для кожного науковця України

З метою бібліотечно-інформаційного забезпечення наукових досліджень з історії України та історичного краєзнавства НІБУ планує:

2. Бібліотека – скарбниця національної пам’яті [1]

З метою сприяння розвитку науки, освіти, культури, здійснення міжнародної співпраці у формуванні та використанні світових бібліотечних ресурсів:

3. Бібліотека електронного століття

На основі нових підходів до невирішених питань і проблем Бібліотеки передбачаються заходи з комплексного забезпечення бібліотечно-інформаційних послуг, максимального розширення функцій Бібліотеки в інформаційній сфері, що дасть можливість переорієнтуватися на випередження запитів, що ставлять перед Історичною бібліотекою її користувачі:

4. Бібліотека - відкритий простір знань, спілкування, творчості

Реалізація завдання передбачає підвищення соціальної ролі читання як процесу культурного, професійного, інтелектуального збагачення людини, формування її інформаційної, технологічної грамотності, що сприятиме підвищенню якості життя окремої особи і громади, а також сталому розвитку суспільства.

З метою сприяння доступності інформації про зібрання, колекції, складові частини документно-інформаційних ресурсів НІБУ для громадян інших країн, запровадження нових інформаційно-бібліотечних послуг на основі інформаційно-комунікаційних технологій:

5. Бібліотека для бібліотек

Для активізації роботи з виконання державних і відомчих програм
розвитку бібліотечної справи згідно з Законами України: «Про культуру», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про засади державної мовної політики», що передбачають запровадження терміну «історико-культурна спадщина» до наукового обігу:

6. Удосконалення менеджменту:

Для забезпечення відповідних умов обслуговування користувачів, здійснюватиметься упорядкування і оснащення приміщень читацької зони сучасними засобами автоматизації бібліотечних процесів. Передбачається:

 

IV. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Результатом реалізації Концепції буде створено новий, адаптований до потреб суспільства, рівень інформаційних ресурсів і матеріально-технічної бази НІБУ тазабезпечено максимальне використання потужного потенціалу в інтересах культурного розвитку, з'явиться більше можливостей для партнерських відносин.

Основними здобутками стануть:

Реалізація концепції здійснюватиметься відповідно до щорічних планів дій НІБУ.


[1] «Комплексна програма збереження фонду НІБУ»: проект, 2017 рік

[2] «Заходи безпеки та готовності до аварійних ситуацій і стихійного лиха в НІБУ» на 2016-2020 рр.