ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Випуск 9. Орьнек – кримськотатарський орнамент та знання про нього

У 2018 році наказом Міністерства культури України № 105 елемент «Орьнек – кримськотатарський орнамент та знання про нього» включено до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України і взято під охорону (державний номер 009) [http://surl.li/helvy].

У 2021 році кримськотатарський орнамент «Орьнек» було включено до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО. Рішення ЮНЕСКО щодо включення «Орьнек» до культурного надбання людства має важливе значення для кримськотатарського народу, оскільки сприятиме захисту ідентичності кримських татар у тимчасово окупованому Криму.

Географічно Крим є півостровом на півдні України. Омивається із заходу і півдня Чорним морем, із півночі та сходу – Азовським морем. На півдні з’єднується з материком Перекопським перешийком. Площа 25 880 км2. На сході виступає Керченський півострів, на захід – Тарханкутський. Північна частина півострова – рівнина, у південній частині – гори, уздовж їх південного підніжжя простягається прибережна смуга [Кислий О. Є. Крим / Енциклопедія історії України: у 10 т. Т. 5 : Прил – С / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. – Київ : Наук. думка, 2008. – С. 342 ].

У Криму збереглися пам’ятки мистецтва світового значення, що говорить про високий рівень і багатогранність його культури, що розвивалась протягом багатьох століть. На порівняно невеликій території півострова численні етноси змінювали один одного. Крим був місцем зустрічі багатьох культур, що сприяло активним процесам етнокультурного синтезу. Однак, кожний народ, який проживав на півострові, створював власну, по-своєму високу і самобутню культуру.

Етнічна історія кримськотатарського народу протягом тисячоліть формувалася у Криму. Під впливом багатьох факторів склалися особливості антропологічного типу, етнічної приналежності, мови, характеру, традицій, релігії та побуту корінного народу. То справді був складний процес. У ньому взяли участь багато народів і племінних союзів, що в різний час населяли Північне Причорномор’я та Кримський півострів. Кримськотатарська культура успадкувала багатовікові традиції стародавнього, ранньосередньовічного та середньовічного Криму і зазнала впливу візантійської, тюркської та ісламської культури. Доба Кримського ханства ХV – ХVІІІ ст. – це період розквіту кримськотатарської культури. Незважаючи на те, що протягом століть кримські татари не знали спокою, попри всі утиски та неодноразові депортації, вони все ж зуміли зберегти свою мову, багату культуру і традиції. І сьогодні, під час анексії Криму та війни, кримські татари, виїхавши до різних областей України та закордон, продовжують зберігати свою культуру.

 

Традиційний орнамент кримських татар «Орьнек», це ціла система символів, які дають змогу простежити генетичні зв’язки кримських татар із різними етносами в мистецтві, а поєднання різних елементів створює композицію, через яку можна розповісти цілу історію. Мистецтво кримських татар, як і інших народів, пов’язано з побутом. В убранстві свого житла, одягу, предметів побуту майстри використовували різні матеріали і технічні засобами орнаментації. Зразки татарського орнаменту знаходимо в різьбленні по дереву, у вишивці і ткацтві, на вапнякових надгробках, ювелірних прикрасах, холодній зброї, мідному посуду. Кримськотатарський орнамент можна поділити на два основні підвиди: рослинний − візерунок із кучерявих стебел, пагонів, з різноманітними листям і квітами, і геометричний, що складається з елементів у вигляді квадратів, ромбів, трикутників, кіл, зірок тощо.

Такі візерунки завжди строго розраховані, виміряні, варіанти їх композиції нескінченні і практично невичерпні. Зображення людини було заборонене через релігійні міркування, що в подальшому зумовило передачу людського образу в символах. «Орьнек» у акцентованій присутності чоловічих і жіночих знаків є синкретичною системою, спрямованою на нескінченне творення життя. І можна сказати, що саме чоловічі й жіночі символи, їх поєднання і чергування стають своєрідними провідниками у візуальній системі «Орьнеку». Для графічної системи цього орнаменту не характерне застосування реалістичних образів: усі зображувані предмети тяжіють до геометризованих форм. Найбільш цікавою є метаморфоза рослинних структур. Унікальним є те, що кожен з елементів має свою назву. Кольоровій гамі кримськотатарського орнаменту у вишивці характерно застосування світлих, ніжних тонів рожевого, зеленуватого, блакитного, коричневого, золотого; відсутність насиченого червоного кольору, один і той самий елемент не має симетричного кольору. «Орьнек», на відміну від орнаментів інших мусульманських країн, використовує серед своїх елементів архітектурні сюжети (мечеті, мінарети) та немає складного переплетіння геометричних фігур, характерним для нього є також мотив кипариса.

Сьогодні знаннями про «Орьнек» володіє і застосовує їх на практиці широке коло майстрів ужиткового мистецтва, передаючи знання від покоління до покоління.

 
 

Орнаментація виробів

  

  

 

  

   

 

Запрошуємо перегорнути сторінки окремих видань віртуальної книжкової виставки

 

Список літератури з фонду Національної історичної бібліотеки України

Книжкові видання

 1. Аблаєва У. О. Традиційні головні убори кримських татар XVII – початку XXI століть: автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / У. О. Аблаєва ; НАН України. Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича, Ін-т народознавства. – Львів, 2018. – 17 с.
 2. Аблаєва У. Еволюція традиційних головних уборів кримських татар (середина ХVІІ – початок ХХІ століть) / У. О. Аблаєва // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Сер. : Історія. – Ужгород, 2016. – Вип. 2. – С. 82–89.
 3. Аблаєва У. Образотворчі джерела ХVІ – поч. ХХ ст. в дослідженні чоловічих головних уборів кримських татар / У. Аблаєва // НАН України, Ін-т народознавства. – Львів, 2016. – № 5 (131). – С. 1251–1257.
 4. Айбабина Е. А. Декоративная каменная резьба Кафы ХІV–XVIII вв. / Е. А. Айбабина ; НАН Украины. Ин-т археологии. – Симферополь, 2001. – 280 с. : ил.
 5. Акчурина-Муфтиева Н. М. Декоративно-прикладное искусство крымских татар XV – первой половины XX вв. : (этапы развития, типология, стилистика, художественные особенности) / Н. М. Акчурина-Муфтиева. – Симферополь, 2008. – 392 с. : ил + 32 л. фото.
 6. Бавбекова І. Орнаментальні форми кримськотатарського традиційного мистецтва / І. Бавбекова // Народ. творчість та етнографія / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Міжнар. асоціація етнологів. – Київ, 2005. – № 1. – С. 97–99 : іл.
 7. Дашкевич Я. Р. Кримські татари / Я. Р. Дашкевич // Енциклопедія історії України : у 10 т. Т. 5 / НАН України, Ін-т історії України ; ред. В. А. Смолій. – Київ, 2008. – С. 379–385 : іл.
 8. Кангієва Е. М. Вивчення історії та етнографії Криму в тюркомовній періодиці кримськотатарської діаспори (1888-1991 рр. ) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук. 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Е. М. Кангієва ; Дніпропетровський нац. ун-т. – Дніпропетровськ, 2008. – 20 с.
 9. Крымские татары: каталог коллекции / Государственный музей этнографии народов СССР ; сост. : Э. Г. Торчинская, Е. Б. Кочетова. – Ленинград : ГМЭ, 1989. – 40, [1] с. : ил.
 10. Культурні цінності кримськотатарського народу. Втрати. Шляхи повернення : зб. матеріалів / М-во культури і туризму України, Держ. служба контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України, М-во культури АР Крим ; упоряд.: О. Гайворонський, Т. Мостицька. – Бахчисарай, 2005. – 144 с.
 11. Непомнящий А. А. История и этнография народов Крыма: библиография и архивы (конец XVIII – начало ХХ веков) / А. А. Непомнящий ; Таврич. нац. ун-т им. В. И. Вернадського, Фонд поддержки б-к АР Крым. – Симферополь, 2001. – 816 с.
 12. Пасічник Л. Кримськотатарське ювелірне мистецтво: традиції та сучасний стан / Л. Пасічник // Народознавчі зошити = The Ethnology Notebooks : наук. журн. – 2014. – № 5(119). – С. 921-928.
 13. Радде Г. Крымские татары / Г. Радде. – Київ : Стилос, 2008. – 107 с.
 14. Соболєва О. В. Весільна обрядовість кримських татар у другій половині XX на початку XXI століття: автореф. дис. на здобуття наук. ступеню канд. іст. наук: спеціальність 07.00.05 – етнологія / О. В. Соболєва ; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2009. – 16 с.
 15. Халілова Л. С. Шлюбний обряд – нематеріальна культурна спадщина кримських татар / Л. С. Халілова // Імплементація Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини: підсумки та перспективи : матеріали / М- во культури України, УЦКД, Нац. акад. мистецтв України, Ін-т культурології, КНУ ім. Т. Шевченка, Нац. пед. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Київ, 2016. – С. 123-124. – Бібліогр.: с. 124.
 16. Эвлия Челеби. Книга путешествия. Крым и сопредельные области : извлечения из сочинения турецкого путешественника XVII века. / Эвлия Челеби ; [пер., вступ. ст. и коммент. Е. В. Бахревского] ; Ист.-археол. благотвор. фонд «Наследие тысячелетий». – 2-е изд., испр. и доп. – Симферополь : Доля, 2008. – 267, [3] с. : ил.
 17. Этнография Крыма XIX–XXI вв. и современные этнокультурные процессы : материалы и исследования. Вып. 3 / М-во культуры АР Крым. Респ. ком. по делам межнац. отношений и депортированных граждан, НАН Украины, Ин-т востоковедения им. А. Е. Крымского ; ред.: М. А. Араджиони, Л. А. Науменко. – Симферополь, 2012. – 464 с.

Список не є вичерпним. Більше документів по даній темі Ви можете знайти в Електронному каталозі та базах даних НІБУ (https://nibu.kyiv.ua/irbis/catalogs/).

Електронні джерела

 1. Аджієва Есма. Орнаментом орьнек ми можемо виразити пам'ять про своїх маму – в образі троянди, і батька – в образі тополі [Електронний ресурс] / Кримська світлиця. Дата опублікування 17.12.2021. – Електрон. дані. – Режим доступу : http://svitlytsia.crimea.ua/?section=article&artID=23783. – Дата перегляду : 17.05.2023.
 2. Бабушкина Н. В. Золотое шитье. – 2003. – 35 с. : мал. [Електронний ресурс] / Н. В. Бабушкина. – Електрон. дані. – Режим доступу : https://ua1lib.org/book/704504/4e4aa9?id=704504&secret=4e4aa9. – Назва з екрана. – Дата перегляду : 09.05.2023.
 3. Від культурної спадщини України до визнання ЮНЕСКО. Голова ГО «Алєм» Есма Аджієва розповіла про шлях «Орьнека» / QIRIMNews. – Дата опублікування 16 грудня 2021. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://qirim.news/novosti-uk/vid-kulturnoyi-spadshhini-ukrayini-do-viznannya-yunesko-golova-go-alyem-esma-adzhiyeva-rozpovila-pro-shlyah-orneka/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 12.05.2023.
 4. Громадська організація «Алєм» започаткувала на платформі «Велика Ідея» освітній проєкт «ARZU» [Електронний ресурс] / Arzu_Alem. – Електрон. дані. – Режим доступу : https://biggggidea.com/project/Arzu_Alem/# . – Назва з екрана. – Дата перегляду: 15.05.2023.
 5. Зіневич Н. Кримськотатарський орнамент «Орьнек» у мереживі Криму: виставка в Києві [Електронний ресурс] / Наталія Зіневич. – Дата опублікування 20.05.2019. – Електрон. дані. – Режим доступу : https://www.poglyad.tv/krymskotatarskyj-ornament-ornek-u-merezhyvi-krymu-vystavka-v-kyyevi/. – Дата перегляду : 16.05.2023.
 6. Імплементація Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини: підсумки та перспективи: зб. наук. пр. за матеріалами ІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф., Київ, 16 грудня 2016 р. [Електронний ресурс] / Український центр культурних досліджень. – К. : НАКККМ, 2016. – 136 с. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://uccs.org.ua/wp-content/uploads/2018/02/ich_16.12.2016_.pdf. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 10.05.2023.
 7. Кримські татари: історія, культура, звичаї, традиції, обряди: віртуальна виставка [Електронний ресурс] / ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. – Дата опублікування 2019 рік. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://library.vn.ua/news-and-events/virt-exhibition/krimski-tatari-istoriya-kultura. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 12.05.2023.\
 8. Кримсько-татарська спільнота зберігає свою культурну спадщину, сподіваючись одного дня повернутися додому [Електронний ресурс] / UNHCR. – Дата опублікування 26 березень 2019. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://www.unhcr.org/ua/14735-кримсько-татарська-спільнота-зберіг.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 12.05.2023.
 9. Кримськотатарська традиційна культура та орнамент Орьнек [Електронний ресурс] / М-во. культури та інформ. політики України. – Дата опублікування 2 вересня 2020. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://mkip.gov.ua/content/krimskotatarska-tradiciyna-kultura-ta-ornament-ornek.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 12.05.2023.
 10. Кримськотатарське образотворче мистецтво [Електронний ресурс] / Енциклопедія сучасної України. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=1526. – Дата перегляду: 08.05.2023.
 11. Кримськотатарський орнамент став частиною культурної спадщини ЮНЕСКО [Електронний ресурс] / Телеканалу НТА. – Дата опублікування 16 грудня 2021. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://www.nta.ua/krymskotatarskyj-ornament-stav-chastynoyu-kulturnoyi-spadshhyny-yunesko/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 12.05.2023.
 12. Кримськотатарський орнамент Орьнек та знання про нього офіційно внесли до всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО [Електронний ресурс] / Суспільне Крим. – Електрон. дані. – Режим доступу : https://www.facebook.com/watch/?v=249995800411485. – Дата перегляду : 17.05.2023.
 13. Кримськотатарський розпис [Електронний ресурс] / Студії декоративного мистецтва журналу «Джміль» (№ 3, 2020). – Електрон. дані. – Режим доступу : https://jmil.com.ua/2020-3/decor. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 17.05.2023.
 14. Крымскотатарский костюм. Шестая серия проекта [Електронний ресурс] / МИРinfo. – Електрон. дані. – Режим доступу : https://www.youtube.com/watch?v=SAR7fzqoX8I. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 15.05.2023.
 15. Крымскотатарский Орьнек [Електронний ресурс] / FREEДOM. LIVE. – Електрон. дані. – Режим доступу : https://www.youtube.com/watch?v=1_Py_rkHMeY . – Назва з екрана. – Дата перегляду: 17.05.2023.
 16. Культурна спадщина кримських татар [Електронний ресурс] / Голос Криму. – Дата опублікування 21 листопада 2017. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=wmaO6P1iT8A. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 12.05.2023.
 17. Культурна спадщина людства: кримськотатарський орнамент «Орьнек» (фотогалерея) [Електронний ресурс] / Крим. Реалії. – Дата опублікування 16 грудня 2021. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://ua.krymr.com/a/photo-ornek-krymskotatarskyi-ornament/31612813.html. – Дата перегляду: 11.05.2023.
 18. «Ми врятували його, бо повернулися додому»: таємниці кримськотатарського орнаменту зі спадщини ЮНЕСКО [Електронний ресурс] / Локальна історія. – Дата опублікування 17 грудня 2021. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://localhistory.org.ua/texts/interviu/mi-vriatuvali-iogo-bo-povernulisia-dodomu-taiemnitsi-krimskotatarskogo-ornamentu-zi-spadshchini-iunesko/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 11.05.2023.
 19. Мокляк А. Орьнек – у всьому. Як на Херсонщині зберігають кримськотатарські традиції [Електронний ресурс] / А. Мокляк, А. Олефір // Суспільне. Новини. – Електрон. текст. та відео дані. – Режим доступу: https://suspilne.media/191424-ornek-u-vsomu-ak-na-hersonsini-zberigaut-krimskotatarski-tradicii/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 10.05.2023.
 20. Мастер-класс «Крымско-татарская вышивка золотом» [Електронний ресурс] / НП Ассоциация участников рынка артиндустрии. – Електрон. дані. – Режим доступу : https://www.youtube.com/watch?v=lBpGm_uVVn0. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 15.05.2023.
 21. Національна вишивка кримських татар: історія і особливості [Електронний ресурс] / Qirim Ailesi. Кримська родина. – Електрон. дані. – Режим доступу : https://www.youtube.com/watch?v=YThhSnKvmLc. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 15.05.2023.
 22. Орнамент «Орьнек» внесено до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства [Електронний ресурс] / Телеканал ATR. – Електрон. дані. – Режим доступу : https://www.youtube.com/watch?v=KBNFuODn5Yc. – Дата перегляду : 17.05.2023.
 23. Орьнек – кримськотатарський орнамент і знання про нього (Українські субтитри) [Електронний ресурс] / Alem_Ornek. – Електрон. дані. – Режим доступу : https://www.youtube.com/watch?v=3qnT-nidWZI. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 12.05.2023.
 24. Орьнек – кримськотатарський орнамент та знання про нього [Електронний ресурс] / Автентична Україна. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://authenticukraine.com.ua/blog/ornek---krimskotatarskij-ornament-ta-znanna-pro-nogo. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 12.05.2023.
 25. Орьнек – кримськотатарський орнамент та знання про нього [Електронний ресурс] // Віртуальний музей нематеріальної культурної спадщини / М-во культури України, Укр. центр культур. дослідж; УКФ. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://virtmuseum.uccs.org.ua/ua/element/9. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 10.05.2023.
 26. «Орьнек» – це традиційний орнамент у декоративно-ужитковому художньому мистецтві кримських татар [Електронний ресурс] / Голос Америки. – Дата опублікування 18 грудня 2021. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://ukrainian.voanews.com/a/6359558.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 12.05.2023.
 27. Орьнек (кримскотат. Örnek, в перекладі «візерунок») – національний кримськотатарський орнамент [Електронний ресурс] / Qirim Ailesi. Кримська родина. – Електрон. дані. – Режим доступу : https://www.youtube.com/watch?v=voUVqceXs64. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 17.05.2023.
 28. Про ART. Культура кримських татар [Електронний ресурс] / UATV Channel // YouTube. – Електрон. відео дані. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=-m9zfNhuVGE. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 10.05.2023.
 29. Рустем Скибін: «В кримськотатарській вишивці гранат – це сім’я, а троянда – жінка» [Електронний ресурс] / Суспільне. Культура. – Дата опублікування 21 травня 2021. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://suspilne.media/132222-rustem-skibin-v-krimskotatarskij-visivci-granat-ce-sima-a-troanda-zinka/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 12.05.2023.
 30. Соболєва О. Орьнек – кримськотатарський орнамент та знання про нього [Електронний ресурс] / Олена Соболєва ; Автент. Україна. – Електрон. дані. – Режим доступу : https://authenticukraine.com.ua/blog/ornek---krimskotatarskij-ornament-ta-znanna-pro-nogo. – Дата перегляду 12.05.2023.
 31. У київському Музеї народної архітектури та побуту презентували проект кримськотатарської садиби [Електронний ресурс] / Інтерфакс-Україна. – Дата опублікування 8 грудня 2021. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://ua.interfax.com.ua/news/general/784670.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 11.05.2023.
 32. Чепурина П. Я. Орнаментальное шитье Крыма [Електронний ресурс] / П. Я. Чепурина . – М. Л., 1938. – Електрон. дані. – Режим доступу : https://sheba.spb.ru/za/ornament-kryma-1938.htm. – Дата перегляду : 18.05.2023.
 33. Чумацьким шляхом — у Крим!.. В Україні триває художньо-мистецький проєкт «Шлях/Yol» [Електронний ресурс] / Газета «День». – Дата опублікування 09 вересня 2021. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://m.day.kyiv.ua/uk/article/kultura/chumackym-shlyahom-u-krym. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 10.05.2023.
 34. «Шлях Крим»: перший крок до створення кримськотатарського музейного центру в Києві [Електронний ресурс] / Прес-центр УКМЦ // UKRAINE CRISIS media center. – Електрон. текст. та відео дані. – Режим доступу: https://uacrisis.org/uk/shlyah-krym-pershyj-krok-do-stvorennya-krymskotatarskogo-muzejnogo-tsentru-v-kyyevi. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 10.05.2023.
 35. Шлях додому. Світ кримськотатарських орнаментів Рустема Скібіна [Електронний ресурс] / УП. Культура. – Електрон. дані. – Режим доступу : https://life.pravda.com.ua/culture/2018/05/17/215194/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 17.05.2023.
 36. ЮНЕСКО внесла кримськотатарський орнамент «орьнек» до списку нематеріальної культурної спадщини [Електронний ресурс] / ТСН. – Дата опублікування 16 грудня 2021 – Електрон. дані. – Режим доступу: https://tsn.ua/ukrayina/yunesko-vnesla-krimskotatarskiy-ornament-ornek-do-spisku-nematerialnoyi-kulturnoyi-spadschini-1933747.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 12.05.2023.
 37. UNESCO визнала кримськотатарський орнамент нематеріальною культурною спадщиною людства [Електронний ресурс] / zbruc. – Дата опублікування 17.12.2021. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://zbruc.eu/node/109407. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 12.05.2023.

 

Укладачі: фахівці відділу довідково-бібліографічної та
науково-інформаційної роботи

О. В. Нестеренко, Л. М. Снігирьова
наук. ред.: Г. В. Єфіменко

Докладніше про рубрику:
Нематеріальна культурну спадщину в документних джерелах