ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Випуск 1. Традиція косівської мальованої кераміки

У 2012 році було взято під охорону  держави та внесено до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України під номером 001 елемент «Традиція Косівської мальованої кераміки». А у 2019 році цей елемент ЮНЕСКО внесло до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства.

 

 

Історична довідка. Косів – місто в Україні, районний центр Косівського району Івано-Франківської області. Відстань від Києва 602 км, а до обласного центру, міста Івано-Франківськ, відстань становить 101 км. У 2001 році Косів одержав статус історичного міста (Постанова Кабінету Міністрів від 16 липня 2001 року № 878 «Про затвердження Списку історичних населених місць України»). Місто розташоване у широкій долині Покутських Карпат над річкою Рибницею на висоті 415 м. У цьому місті здавна поселялись люди, датою заснування Косова вважається 1565 рік, хоча згадки про поселення людей на цій території датуються 1424 роком (Вербиленко Г. А. Косів / Енциклопедія історії України : У 10-ти томах. Т. 5: Кон-Кю / НАН України, Ін-т історії України ; ред. В. А. Смолій. – Київ : Наук. думка, 2008. – 551 с. – С. 212). У наш час у Косові мешкають близько 10 тис. осіб.

Місто Косів, як і у давнину, так і сьогодні є одним із найбільших центрів в Україні, осередком народного мистецтва. З покоління в покоління передаються гончарні секрети та місцеві традиції роботи з глиною. Сотні років домінуючі в косівській кераміці зелена, коричнева й жовто-охриста барви легко розтікаються по білому теплому тлі, яке немовби  випромінює сонячне світло. У щедрому декоративному оздобленні керамічних виробів знаходять відображення краса гірського краю, його рослинний і тваринний світ, різноманітні жанрові композиції з міфологічною, релігійною і побутовою тематикою, сцени праці та свята, неповторні звичаї та обряди місцевих жителів. Традиція косівської кераміки поширена також у селах Пістинь, Монастирське, Москалівка, Старий Косів, Сморне, Вербовець, селищі Кути, Старі Кути.

До кінця ХVІІІ — початку ХІХ століття місцеве гончарство не вирізнялося серед інших керамічних осередків. Це був ужитковий посуд з штампованими тисненими простими орнаментами, але характерною рисою було те, що притаманна гуцулам, – глибока канонічність, усталені способи дотримання технології виготовлення косівської кераміки.

Гуцульська кераміка акумулює досвід багатьох видатних майстрів, серед яких відомі імена: Олекса Бахматюк, Михайло Барановський, Гнат Кощук, Петро Баранюк, Павліна Цвілик,  Валентина Джуранюк, родини Зінтюків, Тимчуків, Кошаків, Волощуків, Гринівських та інші.

Запрошуємо ознайомитись з експозицією книжково-журнальної виставки, яка представлена у читальній залі НІБУ та перегорнути сторінки окремих видань віртуальної книжкової виставки.

 

 

 

 

 

 

 

Список літератури з фонду Національної історичної бібліотеки України

Аронець В. В. Виставка творів майстра художньої кераміки В. В. Аронця / В. В. Аронець. – Івано-Франківськ, 1970. – 22 с. : іл.

Атрибуція кераміки в Україні : нац. наук. щоріч. за рік 2007 / НАН України, Ін-т народознавства ; ред. О. Пошивайло. – Опішне : Українське Народознавство, 2001. – 261 с. – (Українська керамологія ; кн. 3. Т. 2).

Глушко М. С. «Гуцульщина» Володимира Шухевича — віддзеркалення загального стану українського народознавства наприкінці XIX – на початку XX ст. / Народознавчі зошити : наук. журн. – Львів, 2017. – № 6 (138). – С. 1330-1335.

Гоберман Д. Н. По Гуцульщине / Д. Н. Гоберман. – Ленинград, 1979. – 166 с. : ил. – [Текст рос.]

Гончарне шкільництво / НАН України. Ін-т народознавства, М-во культури України, Нац. музей-заповідник укр. гончарства в Опішному ; ред. О. Пошивайло. – Опішне : Українське Народознавство, 2018. – 671 с. – (Українська керамологія : нац. наук. щоріч. за рік 2008 ; кн. 4, Т. 2).

Гургула І. Народне мистецтво західних областей України / І. Гургула. - Київ: Мистецтво, 1966. – Зі змісту: Кераміка С. 59-67.

Декоративно-ужиткове мистецтво: слов. Т. 1. (А-К) / М-во освіти і науки України ; ред. Я. П. Запаско. – Львів : Афіша, 2000. – 363 с. : іл.

Елементи Нематеріальної Культурної Спадщини України / [авт. кол.: І. Френкель, О. Іщенко ; наук. ред.: В. Телеуця, Л. Снігирьова та ін.] ; Укр. центр культур. дослідж. – Вінниця : ТОВ «Твори», 2018. – 145, [6] с. : іл. – Текст укр., англ.

Івашків Г. М. Гончарство Покуття: осередки, майстри, типологія та художні особливості виробів / Г. Івашків // Народознавчі зошити : наук. журн. – Львів, 2017. – № 3 (травень-червень). – С. 646-676 : іл.

Івашків Г. Кераміка двох поколінь родини Чорних: традиції і новаторство / Г. Івашків // Народознавчі зошити : наук. журн. – Львів, 2018. – № 2. – С. 397-411 : іл.

Кераміка / П. Н. Мусієнко // Історія українського мистецтва : в 6 т. – Київ, 1968. – Т. 3 : Мистецтво другої половини XVII – першої половини XVIII ст. – С. 322–355.

Кошовий О. П. Керамічні плитки ХІІ-ХІІІ ст. (Генеза. Іконографія. Семантика) : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : 17.00.06 / О. П. Кошовий ; М-во освіти і науки України, Львівська акад. мистецтв. – Львів, 1997. - 25 с.

Крутенко Н. Г. Розповіді про кераміку / Н. Г. Крутенко. – 2-е вид. – Київ : Либідь, 2005. – 240 с.

Лащук Ю. П. Гуцульська кераміка / Ю. П. Лащук ; Акад. архітектури УРСР, Ін-т художньої промисловості. – Київ : Держбудвидав УРСР, 1956. – 82 с. : іл. – (Українське народне декоративне мистецтво ; вип. 7).

Лащук Ю. П. Косівська кераміка / Ю. П. Лащук. – Ужгород : Мистецтво, 1966. – 98 с. : 5 л. іл.

Мельничук Г. Виникнення та розвиток народного ужиткового мистецтва Косівщини (кінець ХVІІІ – друга пол. ХІХ ст.) / Г. Мельничук, В. Дутка // Наук. вісн. Чернівецького нац. ун-ту ім. Юрія Федьковича. Сер.: Історія. – Чернівці, 2021. – № 1(53). – С. 143-150.

Мотиль Р. Традиційна кераміка в системі художньої освіти (на прикладі Косівського державного інституту прикладного та декоративного мистецтва ім. Василя Касіяна Львівської національної академії мистецтв) / Р. Мотиль // Народознавчі зошити : наук. журн. – Львів, 2018. – № 2. – С. 463-468.

Нариси з історії українського декоративно-прикладного мистецтва / К. І. Матейко, Л. Т. Кравчук, М. Я. Куницька ; відп. ред. Я. П. Запаско ; ред. кол. : П. М. Жолтовський ; М-во вищої та серед. спец. освіти УРСР, Львівський держ. ін-т приклад. та декорат. мистецтва. – Львів : Вид-во Львівського ун-ту, 1969. - 191 с. : іл. – Зі змісту: С. 12-14, 43-46, 84-88, 123-130.

Народне мистецтво [Україна] : кераміка, декоративний розпис, різьблення по дереві, вишивки, килими, тканини, гутне скло, художне скло, художній метал : фотонарис / авт. тексту, упоряд. П. Г. Юрченко, фот. Б. О. Міндель. – Київ : Мистецтво, 1967. – [39] с. : іл.

Народні художні промисли України : бібліогр. покажч. / М-во культури України, М-во освіти України, Харківська держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харківський держ. ун-т ; склад. Б. Я. Черниш. – Харків, 1994. - 104 с.

Народні художні промисли УРСР : довід. / відп. ред. Р. В. Захарчук-Чугай, О. І. Никорак, Г. Г. Стельмащук ; АН УРСР. Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського. – Київ : Наук. думка, 1986. – 142 с. : іл.

Нога О. П. Художньо-промислова кераміка Галичини кінця XIX – початку XX століть : автореферат дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.06 / О. П. Нога ; М-во освіти України, Львівська акад. мистецтв. – Львів, 1995. – 25 с.

Орел Л. Народне мистецтво України на межі тисячоліть / Л. Орел, Л. Стогнота ; Музей народної архітектури та побуту України; НАН України; ТОВ «Український сувенір». – Київ : Автоексперт, 2007. – 248 с. : іл. – Зі змісту: Гончарство С. 67–93.

Палков Т. Українські Карпати. Автомобільні маршрути : путівник / Т. Палков. – Львів : Ладекс, 2009. – 64 с. : іл, карти. – Зі змісту: Маршрут 2 [м. Косів, смт. Кути]. - С. 29-30 : іл.

Пошивайло О. Короткий академічний словник сучасних українських керамологів (культурна керамологія) / О. Пошивайло ; НАН України, Ін-т керамології – від-ня Ін-ту народознавства НАН України, М-во культури і туризму України. – Опішне : Українське Народознавство, 2009. – 311 с. : іл. – (Українська керамологічна біографістика ; вип. 1).

Пошивайло О. Українська академічна керамологія XXI сторіччя : теорія, історія, сучасний ужинок, майбутній поступ. Кн. 1: (2001-2005) / О. Пошивайло ; НАН України. – Опішне : Українське народознавство, 2007. – 775 с.
 

Романець Т. А. Стародавні витоки мистецтва української народної кераміки : навч. посіб. / Т. А. Романець. – Київ : Просвіта, 1996. - 208 с. : іл. – (Трансформація гуманітарної освіти в Україні). – Зі змісту: Розділ ІІІ: Стародавні витоки елементів декору українського народного гончарного посуду. – С. 82-111.

Світ декоративно-прикладного мистецтва : пам’ятки користувачам : набір буклетів / Івано-Франківська обл. універс. наук. б-ка ім. І. Франка, Від. літератури з мистецтва ; упоряд.: Г. І. Пристай, М. Ю. Михайлюк. – Івано-Франківськ, 2010. – 14 л.

Селівачов М. Р. Декоративно-прикладне мистецтво України в радянському мистецтвознавстві / М. Р. Селівачов ; АН УРСР. Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського. – Київ : Наук. думка, 1981. – 136 с.

Сеньків І. Гуцульська спадщина. Праці з життя і творчості гуцулів / І. Сеньків ; упоряд. Д. Ватаманюк. – [2-ге вид., доп.]. – Чернівці : Друк Арт, 2014. – 512 с. : іл.

Соломченко О. Г. Гуцульське народне мистецтво і його майстри / О. Г. Соломченко. – Київ, 1959. – 59 с. – (Т-во для поширення політ. і наук. знань Української РСР. Сер. 8 ; №16). – Зі змісту: Гуцульська кераміка. - С. 43 – 48.

Традиційна кераміка українців на поштових листівках першої третини ХХ століття : набір листівок / Нац. музей-заповідник укр. гончарства в Опішному, НАН України, Ін-т народознавства, Ін-т керамології ; упоряд., наук. ред. О. Пошивайло. – Полтава, 2016. – 36 с. : мал.

Традиційна кераміка українців на поштових листівках першої третини ХХ століття : набір листівок = Ukrainian traditional ceramics on postcards of the early 20th century : a set of postcards / Нац. музей-заповідник українського гончарства в Опішному, НАН України, Ін-т народознавства, Ін-т керамології ; упоряд., наук. ред. О. Пошивайло. – Полтава, 2016. - 36 с. : мал. – Укр., англ.

Триняк Л. В. Покуття в етнографічних дослідженнях ХІХ – 30-х рр. ХХ ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Л. В. Триняк ; М-во освіти і науки України, Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2018. – 19 с.

Українське гончарство: від ремесла до мистецтва : рекомендац. бібліогр. покажч. / Полтавська облдержадмін., Упр. культури, Полтавська обл. універс. наук. б-ка ім. І. П. Котляревського, Від. мистецтв ; відп. за вип. Л. М. Власенко ; уклад. В. В. Саранцева ; ред. К. М. Щира. – Полтава, 2013. – 74 с. : іл.

Ханко В. Лекції з історії мистецтва. Зшиток 5: Історія кераміки / В. Ханко ; Полтавський нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – 4-е вид. - Київ : О. Ханко, 2009. – 50 с.

 

Укладачі: фахівці відділу довідково-бібліографічної та науково-інформаційної роботи

О. В. Нестеренко, Л. М. Снігирьова

 

Наук. ред.: Г. В. Єфіменко

 

Докладніше про рубрику:
Нематеріальну культурну спадщину в документних джерелах