ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Антонович Д. В. Триста років українського театру (1619-1919)

Відділ соціокультурних комунікацій пропонує переглянути віртуальну книжкову виставку оцифрованого видання Антоновича Дмитра Володимировича «Триста років українського театру 1619-1919», до Міжнародного дня театру з електронної бібліотеки НІБУ «Історична спадщина України».

Дмитро Володимирович Антонович (1877–1945) — визначний український політичний діяч, мистецтвознавець, історик театру, графік.

Народився 2 листопада 1877 р. у Києві в родині відомого українського історика, професора Київського університету Св. Володимира Володимира Боніфатієвича Антоновича.  Навчався в Університеті св. Володимира. Викладав історію мистецтва у Музично-драматичній школі ім. М. Лисенка (1912). Виступав як критик у київських журналах «Киевская старина», «Дзвін», «Сяйво», «Літературно-науковий вістник».

Значним внеском у дослідження українського мистецтва, особливо архітектури і театру, стали монографії «Українське мистецтво: Конспективний історичний нарис» (Прага; Берлін, 1923) і «Триста років українського театру» (Прага, 1925), численні статті про український театр, біографічні нариси про видатних діячів української культури, альбоми «З історії церковного будівництва на Україні» (1925), «Група празької студії» (1925), «Українська графіка» (1933). Оригінальними є дві його розвідки про розвиток форм української дерев’яної церкви, видані у «Працях Українського історико-філологічного товариства» (1936) та ін. Новаторством поглядів, глибиною думки вирізняються праці на терені шевченкознавства. Найважливіша серед них – «Шевченко як маляр» (опубл. у «Повному виданні творів Т. Шевченка», т. 11, Варшава; Л., 1937; перевид. В. Денисюка. Чикаґо, 1963). Низку цікавих статей (про дохристиянську релігію українців, українську скульптуру, малярство, гравюру, орнамент, музику тощо) вміщено у підготовленій за його редакцією книзі «Українська культура» (Подєбради, 1940; К., 1993).

Дмитро Антонович зібрав і впорядкував матеріали з історії українського театру за 1619-1919 рр., які він зміг виявити за кордоном. Вперше «Триста років ...» вийшли в 1920 р., але Антонович продовжував працювати над книгою ще 4 роки і нарешті в 1924 р. в Празі вийшло друге видання, яке ми і пропонуємо вашій увазі. Важливим доповненням видання є ґрунтовна бібліографія та іменний покажчик згаданих імен.

«Праця — «Триста років українського театру» — ні в якому разі не претендує на те, щоб бути історією українського театру. Для складання такої історії ще не прийшов час, бо ще не зроблено відповідних підготовчих дослідів, навіть не зібрано матеріялів. До цього часу українські дослідники збірали матеріяли і робили досліди виключно в области літературної історії української драми… Нинішня праця е посильною спробою зібрати і систематизувати по можливості ті матеріяли для історії українського театру на про­тязі останніх трьохсот років які тепер в ненормальних обставинах праці за кордоном пощастило зібрати. Розуміється, на Україні можна-б було цю працю значно доповнити, але за кордоном доводиться задовольнитися зібраним. Цю роботу було зроблено ще в 1920 році у Відні, на протязі ж останніх чотирьох років її доповню­валося, оскільки за кордоном попадалися публікації нового матеріялу. На цьому місці вважаю своїм приємним обовязком просити, щоб професор Віденського Універсітету др. Hans Uebersberger прийняв мою найщирішу подяку за дозвіл користатися його семинарійною бібліотекою, бо властиво в цій бібліотеці було виконано майже цілу нинішню працю»           Прага 31. V. 1924.     Д. Антонович.

В праці автор розглядає такі види театру:

 

 

 

 

 

 

«Глава про революцію в театрі, – глава не скінчена. Новий театр в революції родився і зразу втілився в театрах двох основних напрямів театрального мистецтва, і негайно по народженню піднявся до кількох яскравих артистично-театральних осягнень. Але яка доля в тягу революції має спіткати новий український театр, як під впливом бурхливих подій революції і громадянської війни він буде розвиватися і які прийме форми, передбачати тепер важко. В кожнім разі цей новий театр ніби порушує стару історичну традицію українського театру, яка полягала в його простонародності…»

Посилання на pdf версію

Праці з фонду НІБУ:

Естетичні погляди Шевченка / Д. В. Антонович // Літературно-науковий вісник. – 1914. – Кн. 2. – С. 258–265.

Київ / Д. В. Антонович. – Київ : Бібліотечний вісник, 1995. – 42 с.

Олександер Мурашко (1875–1919) / Д. В. Антонович. – Прага : вид-во Української молоді, 1925. – 15 с. : іл. – (Оцифроване видання).

Тимко Бойчук (1896–1922) / Д. В. Антонович. – Прага : вид-во Української молоді, 1929. – 14 с. – (Оцифроване видання).

Триста років українського театру: 1619–1919 / Д. В. Антонович. – Прага : Український громадський видавничий фонд, 1925. – 272, [2] с. – (Оцифроване видання).

Українська культура : лекції / Д. В. Антонович. – Київ : Либідь, 1993. – 592 с.

Українське мистецтво : конспективний історичний нарис / Д. В. Антонович. – Прага ; Берлін : Нова Україна, 1923. – 11 с. - (Оцифроване видання).

Шевченко – маляр // Т. Шевченко. Повне видання творів. Т. ХІ. Шевченко – маляр, гравер і скульптор. Праці Д. Антоновича і П. Зайцева. – Друкарня видавництва Миколи Денисюка. – Чикаго, 1963. – С. 15–309.

Шевченко – маляр: биография (Автобиография) / Д. В. Антонович. – Київ : Україна, 2004. – 272 с.

Ян Станиславський (1860–1907) / Д. В. Антонович. – Прага : вид-во Української молоді, 1926. – 15 с. : іл. - (Оцифроване видання).

Про нього:

Білокінь С. І. Неопублікована Шевченкознавча студія Дмитра Антоновича / С. І. Білокінь // Студії мистецтвознавчі. – 2011. – Чис. 2. – С. 105-114.

Короткий В. А. Антонович Дмитро Володимирович / В. А. Короткий // Енциклопедія Сучасної України Т. 1. – 2001. – С. 581–582.

Шаповал А. І. Дмитро Антонович - редактор, критик, публіцист (1917-1919 рр.) / А. І. Шаповал // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 43-52.

Шаповал А. І. Дмитро Антонович: життя та діяльність / А. І. Шаповал. – Миронівка : Миронівська друкарня, 2012. – 347 с.

Використані джерела:

Дмитро Антонович [Електронний ресурс] // Ізборник – Режим доступу до ресурсу: http://litopys.org.ua/cultur/cult28.htm.

Укладачі: Опенько Я. Ю., Ширшова Л. Г.

(відділ соціокультурних комунікацій)