ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Нематеріальна культурна спадщина: від покоління до покоління

Пропонуємо до Вашої уваги книжкову виставку «Нематеріальна культурна спадщина: від покоління до покоління», присвячену 29-ій річниці незалежності України, яка експонується у читальній залі. До виставки увійшли видання з фонду НІБУ, які стосуються елементів нематеріальної культурної спадщини з Національного переліку.

Важливим чинником у становленні національної свідомості українського народу відіграє культурна спадщина, зокрема, нематеріальна культурна спадщина, що є свідком багатовікової історії українського народу.

Першим кроком на шляху збереження нематеріальної культурної спадщини стало приєднання України у 2008 році до Конвенції ЮНЕСКО «Про охорону нематеріальної культурної спадщини» (Закон України від 06.03.2008 № 132. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/132-17#Text). Пізніше у Законі України «Про культуру» від 14 грудня 2010 року № 2778-VI вперше згадується поняття «нематеріальна культурна спадщина» на законодавчому рівні (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17#Text).

Нематеріальна культурна спадщина - звичаї, форми показу та вираження, знання, навички, що передаються від покоління до покоління, постійно відтворюються спільнотами та групами під впливом їхнього досвіду, оточення, взаємодії з природою, історії та формують у них почуття самобутності та наступності, сприяючи таким чином повазі до культурного розмаїття і творчості людини.

Згідно з Конвенцією нематеріальна культурна спадщина проявляється, у таких галузях:

  • усних традиціях та формах вираження, зокрема в мові як носії нематеріальної культурної спадщини;
  • виконавському мистецтві;
  • звичаях, обрядах, святкуваннях;
  • знаннях та практиці, що стосуються природи та всесвіту;
  • знаннях та практиці, що пов’язані з традиційними ремеслами.

На державному рівні формується Національний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини України (Режим доступу: https://mkip.gov.ua/content/nematerialna-kulturna-spadshchina.html) до якого наразі включено 21 елемент, а саме:

1. Традиція Косівської мальованої кераміки.
2. Кролевецьке переборне ткацтво.
3. Опішнянська кераміка.
4. Петриківський розпис – українське декоративно-орнаментальне малярство ХІХ–ХХІ ст.
5. Козацькі пісні Дніпропетровщини.
6. Пісенна традиція села Лука Києво-Святошинського району Київської області.
7. Технологія  виконання вишивки «білим по білому» селища Решетилівка Решетилівського району Полтавської області
8. Традиції рослинного  килимарства селища Решетилівка Решетилівського району Полтавської області.
9. Орьнек – кримськотатарський орнамент та знання про нього.
10. Традиція орнаментального розпису бубнівської кераміки.
11. Бортництво.
12. Традиція гуцульської писанки.
13. Традиція приготування ет аяклак (караїмський  пиріжок з м’ясом). Досвід караїмів Мелітополя.
14. Традиція обряду «Водіння Куста» у селі Сварицевичі Дубровицького району Рівненської області.
15. Традиція декоративного розпису села Самчики.
16. Олешнянське гончарство Чернігівщини.
17. Художнє дереворізьблення Чернігівщини.
18. Гуцульська коляда та плєси Верховинського району Івано-Франківської області.
19. Звичай виконувати танець Аркан з Ковалівкою в Печеніжинській ОТГ.
20. Мистецтво виготовлення звукової глиняної забавки «Валківський свищик».
21. Технологія виготовлення «воскових» вінків на Вінниччині.

З них до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО увійшли 2  національних елемента:

  • Петриківський декоративний живопис як феномен української орнаментальної народної творчості (2013 р.);
  • Традиція косівської розписної кераміки (2019 р.).

Козацькі пісні Дніпропетровщини у 2016 році включено до Списку нематеріальної культурної спадщини, що потребує термінової охорони ЮНЕСКО.

Музеї, бібліотеки, заклади культури клубного типу відіграють суттєву роль у здійсненні заходів з охорони та збереження нематеріальної культурної спадщини через фіксацію на матеріальних носіях, завдяки чому нематеріальна культурна спадщина переходить у світ матеріальний, набуваючи можливості для збереження історичного та культурного надбання.

З метою підвищення поінформованості користувачів Національної історичної бібліотеки України з цієї теми, пропонуємо до вашої уваги книжкову виставку «Нематеріальна культурна спадщина: від покоління до покоління», присвячену 29-ій річниці незалежності України, яка експонується у читальній залі.

05

У45

 

Закон України «Про приєднання України до Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини» від 6 березня 2008 р. № 132-VІ // Відомості ВРУ. -  Офіц. вид. - Київ, 2008. – № 16. - Ст. 153.

А37446

37

Т65

Бабенко О. Решетилівське рослинне килимарство - визначний феномен українського народного декоративного мистецтва / О. Бабенко // Традиційна культура України як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. - Київ, 2017. - С. 5-11.

У статті йдеться про один із видів декоративно-ужиткового мистецтва України - решитилівське рослинне килимарство: передумови виникнення, характерні ознаки художнього килимарства, історичний шлях фабрики художніх виробів імені К. Цеткін, що знаходилась у місті Решетилівка Полтавської області. Згадуються творчі династії килимарів, зокрема рід Бабенків.

Б7151

74

Б124

Бабенко Н. Килимарство, вишивка : альб. / Надія Бабенко ; упоряд. Є. Шевченко ; Нац. рада з питань культури і духовності при Президентові України, М-во культури і туризму України, Полтав. облдержадмін., Обл. упр. культури і туризму. - Київ : Народ. джерела, 2006. - 72 с. : фот.

Надія Несторівна Бабенко належить до славетної когорти майстрів традиційної народної образотворчості, чиї імена золотими літерами вписані в історію національної культури. Впродовж багатьох років вона працювала художником Решетилівської фабрики художніх виробів, майстром виробничого навчання училища художніх промислів, що на Полтавщині, навчала молодь любити народне мистецтво, зростила майстрами своїх діточок. Доробок заслуженого майстра народної творчості України, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка Надії Несторівни Бабенко є гідним внеском у Золоту Скарбницю української і світової культури.

Пр3842

2012

2008/10

 

Бібліографія українського гончарства. 2008 : нац. наук. щоріч. / за ред. О. Пошивайла ; Ін-т керамології – від-ня Ін-ту народознавства НАН України ; Нац. музей-заповідник укр. гончарства в Опішному. - Опішне : Укр. народознавство, 2012. – Вип. 10. – 403 с. : іл.

Національний науковий щорічник охоплює публікації про українське гончарство, кераміку, керамологію, які побачили світ в Україні 2008-го року. Тематичне спрямування матеріалів – археологія, історія, етнографія і мистецтво гончарювання. До реєстру включено книги, брошури, журнали, буклети, статті, повідомлення, що надійшли до Гончарської книгозбірні України та Національного архіву українського гончарства Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, а також Керамологічної бібліотеки України й Українського керамологічного архівного фонду Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України.

Для керамологів, етнологів, істориків, археологів, мистецтвознавців, краєзнавців, бібліотечних працівників, викладачів і студентів вищих навчальних закладів.

А31301

74

В181

Варивончик А. В. Традиційна народна вишивка як складова українського одягу (XX ст.) : навч. посіб. для студентів ВНЗ / А. В. Варивончик ; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Ін-т мистецтв. - Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. - 108 с. : іл.

У посібнику представлена ретроспектива традиційного українського одягу у контексті творчого досвіду, духовної культури українців. Висвітлюються питання етнічної самобутності, історії, сьогодення і майбутнього українського костюма, складником якого є традиційна українська вишивка. Кожен зразок вишиваного одягу дає уявлення про практичні навички, рівень майстерності, потреби і запити українського народу, є прикладом його неповторності у світовій культурі. Тому особливої актуальності в наш час набувають дослідження походження, історичного та мистецтвознавчого розвитку традиційної народної вишивки.

В 3104

9(с2)

В 399

 

 

Вечерський В. В. Пасіки з Рівненщини та Чернігівщини. Київ. Музей народної архітектури та побуту України / Віктор Вечерський // Укр. дерев’яна архітектура. – Київ, 2007. – С. 4, 16 : фот.

Б10427

74

В676

Волковічер Т. М. Вербальні тексти у народній вишивці кінця XIX–першої половини XX ст.: генеза, семантика, прагматика : [монографія] / Тетяна Волковічер ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. - Київ : Наук. думка, 2019. - 173 с. : іл. - (Проект «Наукова книга» (Молоді вчені)).

У монографії виявлено феномен, досі несправедливо обділений науковим інтересом, - епіграфічну вишивку (або вишивку з написами) кінця ХІХ - першої половини ХХ ст. Зібрано великий за обсягом матеріал (1605 одиниць), який вперше введено до наукового обігу. Доведено, що вишиті вироби, які виготовлялися за друкованими схемами для рукоділля, не були «механічними копіями» останніх. Продемонстровано типи формульних трансформацій - заміни елементів, редукції, ампліфікації, контамінації - і розібрано їхні приклади у двох випадках: зі зміною семантики і прагматики та без зміни. Показано приклади переосмислення творів, без зовнішніх трансформацій. Результатом збору та аналізу матеріалу став Інтерактивний покажчик формул вишитих вербально-іконічних текстів, викладений на власному сайті автора (http://volkovicher.com).

Видання адресоване фольклористам, лінгвістам, етнологам, мистецтвознавцям, а також усім тим, хто цікавиться народною культурою.

М3062-[3]

74

Г218

 

Гарькава Т. А. Майстер-клас від Тетяни Гарькавої. [Вип. 3]:  Петриківський розпис: методика розпису на різних матеріалах] / Т. А. Гарькава. - Дніпропетровськ, 2015. - [26] арк.: іл., портр.

Б10606

75

Г218

Гарькава Т. А. Петриківський розпис : теорія та методика : підруч. / Т. А. Гарькава ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. - Дніпро : Ліра, 2019. - 403 с. : іл.

Підручник охоплює найважливіші аспекти у навчанні петриківського розпису – теорію та методику, надаючи ґрунтовні знання з історії виникнення, становлення та розвитку феномену, його філософських засад духовної національної основи. Зазначені теми є вельми актуальними у сфері професійної освіти майбутніх художників, дизайнерів, архітекторів, педагогів. Підручник стане в нагоді всім, хто хоче пізнати світ петриківського розпису, бажає отримати навички у мистецьких практиках.

А41589

9(с2)

Е503

Елементи Нематеріальної Культурної Спадщини України / [авт. кол.: І. Френкель, О. Іщенко ; наук. ред.: В. Телеуця, Л. Снігирьова та ін.] ; Укр. центр культур. дослідж. - Вінниця : ТОВ «Твори», 2018. - 145, [6] с. : іл. – Текст укр., англ.

У виданні зібрана інформація про 14 елементів нематеріальної культурної спадщини України, включених до Національного переліку впродовж 2012-2018 років. Всі елементи НКС, які увійшли у дане видання живуть зараз у людях, які їх практикують та передають іншим. Це живі споконвічні традиції, у яких немає автора, немає початку і, сподіваємось, не буде кінця.

74

Ж85

Жук А. К. Українські народні килими (ХVІІ–поч. ХХ ст.) / А. К. Жук ; АН УРСР. Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильского. - Київ : Наук. думка, 1966. - 151 с. : іл., 8 л. іл.

Книга присвячена дослідженню одного з найхарактерніших видів українського народного декоративного мистецтва – килимарству. Автор на основі вивчення численних килимових виробів, що зберігаються в музеях і приватних колекціях, а також літературних і архівних джерел докладно висвітлює історію розвитку килимарства, аналізує килими за стилями, технікою виготовлення, місцем їх виробництва і призначенням. Робота цінна не тільки як мистецтвознавче дослідження, а й як практичний посібник для художників, учнів училищ прикладного мистецтва та гуртківців.

А28312

74

З-12

Заатов І. А. Кримськотатарське образотворче і декоративно-прикладне мистецтво XX ст. : (генезис, еволюція, сучасний стан) / І. А. Заатов. - Сімферополь : «Доля», 2002. - 280 с. : 8 л. фот.

Кримськотатарське мистецтво в різні часи переживало періоди розквіту і занепаду. Культура кримських татар була тісно пов`язана з історичними, соціально-економічними процесами, що відбувались в Криму, Туреччині, Росії, Європі. Це визначило і структуру викладеного матеріалу, що розглядається під різними кутами зору – історичний огляд, мистецтвознавчий аналіз, монографічне дослідження. Автор спирався на наявні і доступні наукові праці, літературні, біографічні джерела, архівні документи. У силу того, що зразки деяких видів мистецтва загинули, втрачені, вивезені за межі Криму, при їхньому аналізі доводилось обмежуватися лише посиланнями на збережені їхні описи і свідчення. Ця робота не є вичерпною і автор розраховує на продовження свого дослідження і розпочатої теми.

А41910

73

І-243

Івашків Г. Феномен косівської кераміки / Галина Івашків. - Київ : Пам’ятки України, 2019. - 31 с. - (Нар. б-ка «Пам’ятки України» ; Вип. 6).

Кінець ХІХ – початок ХХ століть був періодом розквіту гончарства на Прикарпатті, зокрема, в Кутах, Коломиї, Пістині, Снятині, Тисмениці, Ганнусівці, Кулачківцях, Войнилові й інших центрах, проте найбільш відомими є майстри мальованої кераміки (майоліки) з Косова. З-поміж народних митців краю, які стали класиками не тільки національного, а й світового мистецтва, почесне місце посідає Олекса Бахматюк (1820-1882). У виданні йдеться про творчі набутки О. Бахматюка та його послідовників. 

А22723

74(01)

Г657

Іван Гончар: мистець, збирач, дослідник : бібліогр. покажч. до 100-ліття від дня народж. / Голов. упр. культури Київ. міськдержадмін., Нац. центр нар. культури «Музей Івана Гончара» ; упоряд. І. Пошивайло. - Київ : Музей Івана Гончара, 2011. - 78 с.

Збірник охоплює публікації від 1949 до 2009 року, що тематично стосуються проблем української культури, народного мистецтва та філософії творчості в баченні Гончара (розділ «Друковані праці Івана Гончара»), висвітлюють життєвий і творчий шлях ювіляра і становлення заснованого ним музею (розділ «Публікації про життєвий і творчий шлях Івана Гончара»). До покажчика включено бібліографічні описи альбомів, монографій, збірників наукових праць, довідників, періодичних видань, науково-популярних статей, брошур, каталогів, матеріалів наукових конференцій тощо. Переважна більшість бібліографічних матеріалів знаходяться в Національному центрі народної культури «Музей Івана Гончара».

Видання призначене для музеологів, народознавців, мистецтвознавців, етнологів, культурологів, істориків, краєзнавців, музейних і бібліотечних працівників, викладачів та студентів навчальних закладів.

А37968

709

В855

Імплементація Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини: підсумки та перспективи : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Київ, 20-21 грудня 2017 р.) / редкол.: І. В. Френкель, Ю. О. Федів (голов. ред.), В. А. Бітаєв [та ін.] / М-во культури України, Укр. центр культур. дослідж. ; [упоряд. З. О. Босик; відп. ред. В. В. Телеуця]. - Київ : НАКККіМ, 2018. - 139 с. : іл.

Збірник виданий за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, яка проведена Українським центром культурних досліджень спільно з Міністерством культури України. Наповнення рубрик охоплює актуальні питання в контексті діяльності обласних центрів народної творчості щодо збереження і популяризації нематеріальної культурної спадщини як соціально-економічного ресурсу, дослідження ролі формальної і неформальної освіти у формуванні механізмів та діяльності громадських організацій.

В1606

74

К21

Кара-Васильєва Т. Історія української вишивки : [кн.-альб.] / Тетяна Кара-Васильєва. - Київ : Мистецтво, 2008. – 463 с. : кол. іл.

Видання повно і всебічно висвітлює основні етапи розвитку української вишивки від часів її зародження до сьогодення, розкриває роль і місце цього виду декоративного мистецтва в оформленні одягу, житла, у використанні в храмових інтер`єрах, під час різноманітних свят і народних обрядів. У виданні широко представлено унікальні зразки вишивок, виконаних за малюнками Тараса Шевченка, Василя Кричевського, Ганни Собачко-Шостак, представників авангарду початку ХХ століття, а також сучасних народних і професійних майстрів. Багатоілюстроване видання, побудоване на матеріалах музейних колекцій Києва, Львова, Чернігова, Полтави та інших зібрань, розкриває ще одну сторінку культурної спадщини України.

74

К21

Кара-Васильєва Т. В. Полтавська народна вишивка / Т. В. Кара-Васильева ; АН УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильского. - Київ : Наук. думка, 1983. - 135 с. : іл.

У монографії простежується розвиток народної вишивки на прикладі полтавського регіону, де найбільш яскраво проявилися її художні особливості. Аналізуються музейні збірки, мистецтвознавчі, етнографічні джерела, а також наводяться матеріали, зібрані автором в експедиціях. Вишивка розглядається в комплексі з народним одягом, інтер`єром.

Для художників, мистецтвознавців, шанувальників народного мистецтва.

А7499

74(01)

К21

 

Кара-Васильєва Т. : бібліогр. покажч. / Тетяна Кара-Васильєва / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського ; уклад. Ю. Смолій. - Київ : Ін-т мистецтвознавства фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, 2002. - 51 с.

В3982

К59

Козацькі пісні Дніпропетровщини : [зб.] / Дніпропетр. консерваторія ім. М. Глінки ; авт. передм. Є. Удод. - Дніпропетровськ : ЛізуновПрес, 2015. - 60 с. : іл.

До збірки увійшли козацькі пісні Дніпропетровщини. Щоб підняти народ до світової спільноти, треба його пізнати. Краще всього розкрити душу людей можна через їх культуру і традиції. Всесвітнє визнання козацької культури надасть потужний імпульс у розвитку не лише мистецтва, а ф йормування іміджу України як держави з багатими традиціями та культурною спадщиною.

Для науковців, працівників культури, освіти, а також широкого кола шанувальників народної пісні.

В473

9(с2) (01)

К823

Кримські караїми в Україні : наук.-допом. бібліогр. покажч., 1917-1941. – Київ : Кн. палата України, 2001. – 88 с. – (Сер.: «Етноси України»).

Покажчик є сьомим науковим виданням серії «Етноси України», започаткованої з 1996 року, вміщує зведення першоджерел, що необхідні для вивчення малодосліджених галузей історії та культури унікального корінного нечисленного народу Крима, потомків хазарів, частина якого з ХІІ-ХІV ст. переселилася в Галичину, Волинь, Литву. У покажчику зібрані, описані та систематизовані книги, газетні та журнальні статті, рукописи, які були видані протягом 1917-1941 рр. в Криму та на терені України, а також за їх межами. Крім матеріалів, які характеризують караїмську спільноту, посібник містить першоджерела, що відображають епоху, на тлі якої формувалась караїмська народність. 

Видання адресовано науковцям-сходознавцям, діячам національних товариств та всім, хто цікавиться стародавньою історією караїмської спільноти. 

А15117

74

К832

 

Кролевецькі рушники: З історії художнього ткацтва на Кролевеччині / голов. ред. Т. П. Шейна ; упоряд. С. М. Малиношевська. – Кролевець ; Лебедин : Білий лебідь, 2002. - 59 с. : іл.

Багатий талантами кролевецький рушник. Багате талантами і слово про нього. Даний збірник нарисів, оповідань, ліричних творів – лише краплина невичерпного джерела народної творчості Кролевеччини, що на Сумщині. Книга присвячена 80-річчю Кролевецької фабрики «Художнє ткацтво».

А37128

74

К832

 

Кролевецькі ткані рушники : період. бюл. «Нематеріальна культурна спадщина України» = Woven towels of Krolevets ; periodical publication «Intangible cultural heritage of Ukraine» / М-во культури України, Укр. центр культур. дослідж. ; Райдержадмін. Кролевецького р-ну Сумської обл. - Київ, 2017. - 14 с. : фот. – Текст укр., англ.

А42265

74

К682

Кролевецькі рушники: історія, семантика, технологія / Кролевец. райдержадмін., Від. культури ; Рай. комунал. закл. «Музей кролевецького ткацтва»; авт.-упоряд. І. О. Пурига. - Суми : Триторія, 2018. - 38 с. : кол. іл.

Книга дозволяє з легкістю ознайомлюватися з історичними витоками кролевецького переборного ткацтва, символікою та різноманітним технікам його виготовлення від давнини до сьогодення. 

В2660

9(с2)

К906

Культурно-духовные основы исторической судьбы крымских караимов: традиции и современность : (материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 20-летию создания нац.-культур. караим. о-ва 14-16 сентября 2011 г., Мелитополь) / Мелитопол. гос. пед. ун-т им. Б. Хмельницкого, Нац.-культур. караим. о-во г. Мелитополя ; под ред.: Е. С. Арабаджи, М. А. Семикина, С. Г. Ялпачик. - Мелитополь, 2012. - 114 с.

Матеріали конференції присвячено кримським караїмам – одному з малочисельних народів не лише України, а й світу в цілому. До збірника увійшли статті про культуру, релігію, мову, традиції кримських караїмів. Особливу увагу приділено проблемам збереження й відродження історичної спадщини народу.  Для етнографів, істориків та краєзнавців. 

А42491

73

М542

Метка Л. Гончарство Опішного в іменах його майстрів =  Pottery Craft of Opishne in the Names of His Craftsmen : монографія / Л. Метка. – Опішне : Укр. Народознавство, 2019. – 640 с. : іл. – (Академ. сер. : «Українські керамологічні студії», вип. 19 = Ukrainian Ceramological Studies, iss. 19). 

Вперше в українській керамології дослідження окремих ремісничих родів Гончарської столиці України – містечка Опішного (Полтавщина). В його основу покладено матеріали, зібрані авторкою в польових керамологічних експедиціях упродовж 2013–2017 років. Повернуто з небуття десятки імен опішненських гончарів, малювальниць, майстрів і майстринь глиняної іграшки. Простежено родоводи, подано унікальні світлини творців побутової й художньої кераміки та членів їхніх родин, авторських робіт. Опубліковано спогади старожилів зі збереженням місцевої гончарської лексики.

А25667

902.7

М741

Мовна У. В. Звичаї та обряди українських пасічників Карпат і Прикарпаття (друга пол. XIX–поч. XX ст.) : [монографія]  / Уляна Мовна ; НАН України, Ін-т народознавства. - Львів, 2006. - 208 с.

У монографії комплексно досліджується сукупність пов'язаних з бджільництвом народних уявлень, повір'їв, календарних та оказіональних обрядів, прикмет, приписів, табу, пересторог, ворожінь, віщувань, магічних практик, замовлянь, фольклорних зразків (обрядових пісень, паремій), розкривається їх семантичне напонення, глибинний сенс, функціональна спрямованість та внутрішня організація, локалізація в загальній системі народного світобачення. Виявляється контамінація народних світоглядних інтерпретацій та християнської аксіології, окреслюються ареал і темпоральні рамки побутування певних духовних феноменів, з'ясовуються генетичні джерела окремих компонентів пасічницької обрядовості. Розглядається місце бджоли у народній традиції (сакральний статус комахи та його витоки), а також ритуальна знаковість меду та воску. Для етнологів, істориків, культурологів, фольклористів, пасічників та ін.

Б10491

902.7

М741

Мовна У. В. Бджільництво: український обрядовий контекст : [монографія] / У. В. Мовна ; НАН України, Ін-т народознавства. - Львів, 2017. - 551 с. : іл., фот.

У монографії комплексно досліджується традиційне бджільництво українців як духовно-світоглядна система. Розкривається національна специфіка традиційних уявлень, вірувань, звичаїв та обрядів бджолярів, подається візія бджільництва як важливого явища української обрядової культури, визначається його місце у загальній системі української обрядовості, з’ясовується притаманне йому універсальне загальнокультурне значення. Піднімаються проблеми з’ясування місця бджоли в народній традиції, символічної значущості традиційного образу пасічника, ритуальної знаковості меду та воску як основних продуктів бджільництва, семантики та функціональної спрямованості календарних та оказіональних пасічницьких обрядів.

А37416

74

М895

 

Музей кролевецького ткацтва. Ткані рушники кінця XIX– початку XX століття = The Museum of Krolevets Weaving. Woven towels (rushnyks) of late XIX – early XX century : альб. / Від. культури Кролевец. райдержадмін. Сумської обл ; Рай. комунал. закл. «Музей кролевецького ткацтва» ; упоряд.: Г. К. Ніжнік, І. О. Пурига, В. В. Гецевич. - Кролевець, 2017. - 44 с. : іл.

А22721

74

Н301

 

Народна кераміка Гаврила та Явдохи Пошивайлів : кн. листівок. Мальований посуд, скульптура, іграшка / упоряд. І. Пошивайло. - Київ : Музей Івана Гончара, 2009. - 4 с. : 32 закріп. листівки.

В3009

74

О-614

Опішнянська мальована миска другої половини XIX-початку XX століття (у зібранні Російського етногр. музею в Санкт-Петербурзі) / [авт.-упоряд. Олесь Пошивайло ; фот. Тарас Пошивайло]. – Опішне : Вид. проект «Шедеври українського гончарства», 2010. – Кн. 1. - 625 с. : iл.

Альбом присвячено найбільшій і найкоштовнішій у світі колекції глиняних мальованих мисок, виготовлених гончарями всесвітньо відомої столиці українського гончарства – містечка Опішного. Представлені в ньому твори постають вершинним явищем української мальованої кераміки другої половини ХІХ – початку ХХ століття. Більшість із них опубліковано вперше. Колекцію, що налічує понад 250 мисок, сформовано впродовж 1902-1910 років, головним чином видатним українським керамологом, полтавцем Іваном Зарецьким, на замовлення Руського музею Імператора Олександра ІІІ в Санкт-Петербурзі (нині – Російський етнографічний музей). У додатку вперше публікуються рукописні матеріали збирача. Альбом є першою в історії Української Держави фундаментальною публікацією українських культурних цінностей, що зберігаються в музеях Російської Федерації.

В2367

74

П304

 

Петриківка = Petrykivka: альбом / Центр нар. мистецтва «Петриківка» ; голов. ред. О. Ремова. – Дніпропетровськ : Дніпрокнига, 2011. - 232 с. : іл. - До 20-ї річниці Незалежності України.

М1562-1

74

П662

Пошивайло О. Українська академічна керамологія XXI сторіччя  : Теорія, історія, сучасний ужинок, майбутній поступ. Кн. 1 / О. Пошивайло ; НАН України. - Опішне : Укр. народознавство, 2007. - 775 с.

Монографія провідного українського вченого-керамолога є першим в Україні дослідженням про предмет і завдання української керамології, українські керамологічні джерела, основи збереження гончарної спадщини, методи керамологічних досліджень, українську керамологію й суміжні науки, а також про становлення, організаційне структурування й сучасний розвиток української керамології як науки, досягнення Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України впродовж 2001-2005 років. Висвітлено основні напрямки наукових студій новітньої академічної установи загалом та індивідуальні дослідницькі зацікавлення вчених. 

В3852

74

Р471

Решетилівські дивотвори : [альб.]. - Полтава : АСМІ, 2012. - 30 с. : іл.

Альбом вміщує ілюстрації та відомості про майстрів народних промислів, доля яких пов’язана з Решетилівським художнім професійним ліцеєм.

74

Р49

Риженко Я. Килимарство і килими Полтавщини : [до виставки килимів Полтавського державного музею 1 лютого – 15 березня 1928 року] / Я. Риженко ; Полтав. держ. музей ім. В. Г. Короленко. - Полтава, 1928. - 16 с. : іл. – Режим доступу: https://nibu.kyiv.ua/elfond/Kilimarstvo_%d1%96_kilimi_Poltavshhini/Kilimarstvo_%d1%96_kilimi_Poltavshhini.pdf – Назва з екрана.

Видання містить короткий нарис про виникнення килимарства в Україні, його розквіт в Київській державі у другій половині X–XII ст. та розвиток у ХІХ – поч. ХХ ст., зокрема на Полтавщині. Текст ілюстровано чорно-білими світлинами різних видів килимових виробів, що знаходилися в експозиції Полтавського державного музею ім. В.Г. Короленка.

В3956

74

Р925

 

Рушники Наддніпрянської України : альб. / упоряд. Т. Лозинський ; авт. вступ. ст. : І. Яніна, Ю. Мельничук. - Львів : Ін-т колекціонерства укр. мистец. пам’яток при НТШ, 2017. - 375 с. : іл. кольор. - (Укр. нар. мистецтво).

А31229

9(с2)

С317

Сеньків І. Гуцульська спадщина. Праці з життя і творчості гуцулів / І. Сеньків ; упоряд. Д. Ватаманюк. - [2-ге вид., доп.]. - Чернівці : Друк Арт, 2014. - 512 с. : іл.

В ілюстрованій монографії, яку можна назвати справжньою енциклопедією Гуцульщини, відомого етнографа, що в повоєнний час жив у Німеччині, докладно висвітлюються походження українців Карпат – гуцулів та їхнього говору, особливості господарювання, народної архітектури, мистецтва, традиційних ремесел, звичаїв тощо. У кількох розділах розглядається відображення Гуцульщини в літературі та мистецтві. Подані бібліографічні матеріали про діячів та дослідників Гуцульщини.

Б3999

63

С467

 

Скуратівський В. Кухоль меду / Василь Скуратівський. - Львів : "Гердан Графіка", 2000. – 303 с. : іл.

Зі змісту: Екскурс від борті й до вулика. -  С. 55-63 : іл.

74

С799

 

Стечишин С. Мистецькі скарби українських вишивок  / Савеля Стечишин. - [Вінніпег] : Накладом Союзу Українок Канади, 1950. - 134 с. : іл.

А37446

37

Т65

 

Титаренко В. В. Витоки бубнівського гончарства / В. В. Титаренко // Традиційна культура України як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. - Київ, 2017. - С. 121-124.

М2995-1

9(с2)

Т65

 

Традиційна культура України ХХІ століття як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 21 жовтня 2016 р. Т. 1 / М-во культури України, Укр. центр культур. дослідж. ; Нац. центр нар. культури «Музей Івана Гончара» ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т культурології ; ред. кол. О. А. Буценко [та ін.]. - Київ : НАКККіМ, 2016. - 215 с.

А37446 

37

Т65

 

Традиційна культура України як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 2 листопада 2017 р. : щоріч. наук. вид. / М-во культури України, Укр. центр культур. дослідж. ; ред. кол. Ю. О. Федів [та ін.]. - Київ : НАКККіМ, 2017. - 136 с. : іл.

 

 

А35398

002

Т65

Традиційна кераміка українців на поштових листівках першої третини ХХ століття : набір листівок / Нац. музей-заповідник укр. гончарства в Опішному, НАН України, Ін-т народознавства, Ін-т керамології ; упоряд., наук. ред. О. Пошивайло. - Полтава, 2016. - 36 с. : мал.

На листівках представлено глиняні вироби різних історико-етнографічних регіонів України (Полтавщина й Слобожанщина, Середня Наддніпрянщина, Поділля, Гуцульщина, Буковина).

А37073

069

У453

Українська вишивка : [альб.] / Нац. музей укр. нар. декорат. мистецтва ; упоряд. Л. Білоус ; кер. проекту Л. Строкова. - Київ : Пріоритети, 2017. - 40 с. : кол. фот. - (Сер.: «Музейні колекції» ; Вип. 1).

Альбом знайомить з частиною багатотисячного зібрання української художньої вишивки ХVІІ – початку ХХІ ст. Представлено гаптовані шовковими, золотними та срібними нитками предмети літургійного призначення, вишивку бісером та білими нитками по батистовій основі, вишиті рушники, сорочки, традиційний народний одяг тощо. Усі ці предмети демонструють розмаїття технік і художньо-стильових особливостей української вишивки.

М878-3

709(01)

Ш952

Шудря Є. С. Дослідники народного мистецтва : біобібліогр. нариси. Зошит 3 / Є. С. Шудря ; за ред. М. Р. Селівачова ; Центр археології Києва, Ін-т археології НАН України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ : Вісник "АНТ", 2008. - 115 с. : іл.

Книга містить 25 нарисів про життя і творчість видатних дослідників українського народного мистецтва від кінця ХІХ до початку ХХІ століття. Серед них – археологи, історики, мистецтвознавці, архітектори, художники, реставратори, критики, викладачі, багато з яких зазнали трагічної долі. Завдяки невтомній копіткій праці автора-упорядника Є. С. Шудрі відновлено чесні імена видатних діячів, уточнено дати й етапи їхнього життя, часто вперше публікуються їхні портрети. 

Щ61

Щербаківський Д. М. Український килим : (попередні студії) / Д. М. Щербаківський. - Київ, 1927. - 32 с. : 23 л. іл. – Режим доступу: https://nibu.kyiv.ua/elfond/Kylymarstvo_kylymy_Poltavshhyny/Kylymarstvo_kylymy_Poltavshhyny.pdf - Назва з екрана.

Розвідка Д. М. Щербаківського «Датовані килими Всеукраїнського Історичного Музею ім. Т. Шевченка» була замовлена «Всеукраїнським музейним городком» навесні 1926 року для збірника «Український Музей» ч. І. На превеликий жаль, праця Д. М. Щербаківською залишилася не закінченою в чорнових нарисах…  Редакція збірника «Український Музей» видає публікацію навіть в незавершеному вигляді, усвідомлюючи вагомість даної розвідки. 

У виданні автор досліджує, аналізує основні етапи розвитку килимарства різних місцевостей України. Описує види коврів, орнаментику, техніки, матеріал. Цікавими є ілюстрації килимів з фондів Всеукраїнського Історичного музею ім. Т. Шевченка у Києві.

Список не є вичерпним. Більше документів по даній  темі Ви можете знайти в електронному каталозі та тематичних БД Бібліотеки.

Виставка підготовлена фахівцями відділу довідково-бібліографічної та науково-інформаційної роботи.

 

Використані джерела:

1.      Віртуальний музей нематеріальної культурної спадщини [Електронний ресурс] /  Укр. центр культур. дослідж. – Режим доступу: http://virtmuseum.uccs.org.ua/ua. - Назва з екрана.

2.      Intangible Cultural Heritage [Електронний ресурс] / UNESCO. – Режим доступу: https://ich.unesco.org/en/lists?text=&country[]=00230&multinational=3&display1=inscriptionID#tabs. – Назва з екрана. 

3.      Міністерство культури та інформаційної політики України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://mkip.gov.ua. – Назва з екрана.