ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Часопис «Основа»: історичні відомості та краєзнавчий аспект

«Основа: южно-русский литературно-ученый вестник» – перший український часопис на теренах колишньої російської імперії, видавався українською і частково російською мовами. Виходив у Санкт-Петербурзі 1861-1862 рр. за редакцією Василя Білозерського та активною участю Пантелеймона Куліша й Миколи Костомарова. Видання здійснювалосьу Санкт-Петербурзі, де в другій половині ХІХ століття зорганізувалась чимала українська громада. З часописом співпрацювали визначні культурні та громадські діячі, науковці й публіцисти: Володимир Антонович, Олександр Афанасьєв-Чужбинський, Ганна Барвінок, Марко Вовчок, Олексій Гатцук, Леонід Глібов, Петро Гулак-Артемовський, Петро Єфименко, Павло Житецький, Олександр Кониський, Олександр Котляревський, Яків Кухаренко, Олександр Лазаревський, Михайло Максимович та ін. Формування інтелектуального й культурного образу журналу значною мірою відбувалося під впливом історичних студій Миколи Костомарова, поезій Тараса Шевченка, прозових творів й етнографічних збірок Пантелеймона Куліша.

У публікаціях висвітлювалися питання української національної ідентичності, культури, мови, літератури, етнографії та історії. Як зазначають дослідники, часопис мав значний вплив на політичне та культурне життя представників української інтелігенції, сприяв зростанню їхньої національної свідомості. У журналі друкувалися як художні твори, так і наукові розвідки,біографії, документи, літературна критика, публіцистика, подорожні записки тощо. Всього вийшло друком 21 випуск, а видання закрили  через те, що люди побоювалися передплачувати чи жертвувати кошти на його розвиток в умовах антиукраїнської державної політики Російської імперії.

Про часопис «Основа» опубліковано чимало сучасних досліджень, разом з цим, поза увагою, залишається відображення в ньому краєзнавчого аспекту, який яскраво прослідковується в рубриці «Вісті» майже в усіх номерах. 

Фахівці сектору краєзнавчої роботи НІБУ розпочинають дослідження з метою розкриття історико-краєзнавчого аспекту публікацій журналу «Основа» та, в результаті, - укладання систематичного покажчика змісту часопису. Передбачається створити серію повідомлень, які міститимуть огляди публікацій журналу. Кожне повідомлення складатиметься з короткої анотації до статті та її електронної копії, а також додаватиметься інформація про населені пункти, які згадуються у тексті з підготовленим  бібліографічним списком джерел про ці населені пункти, що формуватимуться на основі джерел з бази даних «Історія міст і сіл України». 

Примірники часопису «Основа» зберігаються у фонді Національної історичної бібліотеки України. Оцифровані випуски часопису представлені в Електронній бібліотеці «Історична спадщина України» в колекції «Періодичні видання» за посиланням.


З фонду НІБУ про видання «Основа: южно-русский литературно-ученый вестник»

 1. Бернштейн М. Д. Журнал «Основа» і український літературний процес кінця 50–60-х років ХІХ ст. / М. Д. Бернштейн. - Київ : Вид-во АН УРСР, 1959. - 216 с.
 2. Бородін В. С. Про публікацію творів Шевченка в журналі «Основа» / В. С. Бородін // Збірник праць дев’ятнадцятої наук. Шевченків. конференції. - 1972. - С. 127-140.
 3. Бурова А. Публікація творів Тараса Шевченка в журналі «Основа» / А. Бурова // Творчість Тараса Шевченка в контексті доби : матеріали VІІ Регіон. студент. наук.-практ. конф., 12 берез. 2013 р., м. Луганськ. - 2013. - С. 22-25.
 4. Возняк М. Листування Панька Куліша з Олександром Кониським // Нова Україна. – 1923. – № 11. – С. 155.
 5. Гончар О.  П. Куліш і М. Костомаров у калейдоскопі українофільського руху (до 200-літнього ювілею П. Куліша) / Ольга Гончар // Історіографічні дослідження в Україні. - 2019. - Вип. 30. - С. 6-35.
 6. Гончарук Т. Г. Український журнал «Основа» на шпальтах «Одесскоговестника» початку 1860-х рр. / Т. Г. Гончарук // Збірник праць Наук.-дослід. центру періодики. - 2006. - Вип. 14. - С. 16-28.
 7. Данилевич А. П. Проблематика народознавчих студій Степана Носа в журналі «Основа» / А. П. Данилевич // Етнічна історія народів Європи : зб. наук. пр. - 2019. - Вип. 58. - С. 53-60.
 8. Дудко В. Аудиторія журналу «Основа» (1861–1862): кількісний вимір // Київська старовина. – 2001. – № 6. – С. 73–85.
 9. Дудко В. Журнал «Основа» у жандармських матеріалах / В. Дудко // Спадщина: Літературне джерелознавство. Текстологія. – Київ, 2006. – Т. 2. – С. 28–33.
 10. Дудко В. Журнал «Основа» як проект петербурзької української громади // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах. – Київ, 2006. – Вип. 13. – С. 3–17.
 11. Дудко В. Марко Вовчок у журналі «Основа»: реалії і міфи / В. Дудко // Спадщина. - 2007. - Т. 3. - С. 7-56.
 12. Дудко В. Обкладинки журналу «Основа» (1861–1862): джерелознавчий аспект // Спадщина: Літературне джерелознавство. Текстологія. – Київ, 2004. – Т. 1: Пам’яті Миколи Сиваченка. – С. 93–107.
 13. Дудко В. Оголошення про видання журналу «Основа» у листуванні Т. Шевченка / В. Дудко // Історико-літературний журнал. - 2002. - № 8. - С. 85-97.
 14. Дудко В. Оголошення про вихід у світ чисел журналу «Основа» // Відкритий архів: Щорічник матеріалів та досліджень з історії української культури. – К., 2004. – Т. І. – С. 593–600.
 15. Дудко В. Стаття Пантелеймона Куліша «Полякам об украинцах» (1862): генеза, контексти, інтерпретації // Сіверянський літопис. – 2006. – № 4. – С. 167–172.
 16. Дудко В. І. Хронологія видання журналу «Основа» / В. І. Дудко // Український археографічний щоденник. – 2013. Вип. 18. – С. 272-295.
 17. Дудко В. Яків Головацький і петербурзький журнал «Основа» (1861–1862) / В. Дудко // Шашкевичіана. Нова серія. – Львів; Вінніпег, 2000. – Вип. 3/4. – С. 264–266.
 18. Жемчужников Л. М. Поява журналу «Основа». Спомин про Тараса Григоровича Шевченка, його смерть і поховання / Л. М. Жемчужников // Дзвін. - 2004. - № 3. - С. 126-134.
 19. Животко А. Журнал «Основа». 1861–1862 / А. Животко. – Львів, 1938. – С. 5.
 20. Ігнатенко М. Два екстериторіальні центри української культури: Відень і Петербург // Українська література в Австрії, австрійська – в Україні: Матеріали міжнародної конференції. – Київ, 1994. – С. 150.
 21. Кирієнко О. Ю. Видавнича діяльність П. Куліша та царська цензура / О. Ю. Кирієнко // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. - 2008. - Вип. ХV. - С. 58-62.
 22. Коляда І. Науково-культурницька та громадська діяльність П. П. Чубинського (за матеріалами спогадів сучасників) / І. А. Коляда // Краєзнавство. – 2012. – № 1. – С. 66–73.
 23. Коляда І. А. Українська інтелігенція у російському інформаційному просторі другої половини ХІХ ст.: до історії взаємин П. Куліша і цензурних органів / І. А. Коляда // Гілея. - 2013. - Вип. 77. - С. 19-24.
 24. Костомаров М. «Народні оповідання» Марка Вовчка / М. Костомаров // Історія української літературної критики та літературознавства: хрестоматія: у 3 кн. - Київ, 1996. - Кн. 1.- С. 233.
 25. Костомаров в петербурзькій громаді 1860-х рр.: з споминів Вол. Менчица / Подав А. Михалевич // Україна. – 1925. – Кн. 3. – С. 66–68.
 26. Котенко А. Л. До питання про творення українського національного простору в журналі «Основа» / А. Л. Котенко // Український історичний журнал. - 2012. - № 2. - С. 42-57.
 27. Куліш П. О. Листи до М. Д. Білозерського / Пантелеймон Олександрович Куліш; упоряд. О. Федорук. - Львів ; Нью-Йорк, 1997. - 224 с.
 28. Левицький В. Петербурзький текст української журналістики: Тарас Шевченко і часопис «Основа» / В. Левицький // VІІІ Міжнародний конгрес україністів. Літературознавство : зб. наук. ст. - 2017. - Ч. 1. - С. 306-320.
 29. Міяковський В. До історії української журналістики // Наше минуле. – 1918. – Ч. 3. – С. 81.
 30. Мукан В. Проблема національної ідентичності в українській літературі (за творами М. Куліша й Т. Шевченка) / В. Мукан // Шевченкознавчі студії : зб. наук. пр. - 2015. - Вип. 18. - С. 634-643.
 31. Письма П. А. Кулиша к Д. С. Каменецкому. 1857–1867 / Публ. А. Л[азаревского] // Киевская старина. – 1898. – Т. 62. – № 7/8. – Отд. І. – С. 137.
 32. Пінчук Ю. А. З історії творчих взаємин П. О. Куліша та М. І. Костомарова / Ю. А. Пінчук // Історичний журнал. - 2009. - № 6. - С. 95-99.
 33. Статті для журналу «Основа» (1861–1862), заборонені цензурою / вст. ст., публ., комент. В. Дудка // Київська старовина. – 1997. – № 5. – С. 71–85.
 34. Ясь О. В. «Основа» // Енциклопедія історії України : у 10 т. /редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. — Київ : Наукова думка, 2010. — Т. 7 : Мл — О. — С. 664.

Список не є вичерпним. Більше документів з даної теми Ви можете знайти
в Електронному каталозі та базах даних НІБУ