ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

1991-2000

Державна історична бібліотека України (ДІБУ) серед організаторів та активних учасників низки Всеукраїнських науково-практичних краєзнавчих конференцій.

В цей період Бібліотека згідно з програмою довгострокового наукового дослідження «Краєзнавча робота в бібліотеках України» розпочала послідовну науково-дослідницьку діяльність у галузі бібліотечного краєзнавства. Основні результати дослідження узагальнювалися в однойменному інформаційному бюлетені, який щорічно виходить і донині.

Міністерство культури і мистецтв України затвердило «Положення про краєзнавчу роботу бібліотек України».

За значний внесок у розвиток краєзнавства в 1993 році Державна історична бібліотека України удостоєна премії ім. Д. Яворницького.

Фото: kplavra.kiev.ua

 

 

 

1991 р.

Бібліотека активізувала свою діяльність як методичний центр в галузі історичного краєзнавства. Проблеми бібліотечного краєзнавства, його надбання, перспективи розвитку стали предметом обговорення на засіданні бібліотечної секції П’ятої всеукраїнської конференції з історичного краєзнавства (м. Кам’янець-Подільський, жовтень 1991 р.), підготовку і проведення якої очолила ДІБУ.

Актуальні питання краєзнавчої роботи бібліотек порушувалися також у доповідях і виступах, підготовлених до республіканської наради директорів музеїв України (м. Київ, січень 1991 р.), Хмельницької обласної історико-краєзнавчої конференції (м. Хмельницький, квітень 1991 р.), наприклад:

Комська А. М. Бібліотеки і розвиток історичного краєзнавства на Україні // Розвиток історичного краєзнавства в контексті національного і культурного відродження України: V всеукр. конф., (жовт. 1991 р.): тези доп. і повідомл. Київ; Кам’янець-Подільський, 1991. С.29-30.

Комська А. М. Бібліотеки як базові центри історичного краєзнавства в регіонах // Хмельницькому – 500: тези наук.-практ. конф. (м. Хмельницький, квітень 1991 р.). Хмельницький, 1991. С.120-122.

 

Продовжувалася реалізація другого етапу наукового дослідження «Краєзнавча робота бібліотек в сучасних умовах»: вивчення кількісного і якісного складу фондів краєзнавчих документів в бібліотеках регіонів з метою формування їх з вичерпною повнотою.

 

Надано методичну допомогу бібліотекам країни в укладанні серії біобібліографічних покажчиків «Дослідники рідного краю», а також у відзначенні 500-річчя українського козацтва:

Методичні рекомендації по складанню біобібліографічних посібників серії «Дослідники рідного краю» / підгот. В. П. Кисельова. Київ, 1991. 7 с.

Методичні рекомендації на допомогу бібліотекам до святкування 500-річчя українського козацтва / склад. В.П. Кисельова. Київ, 1991. 110 с.

 

Підготовлено ґрунтовний науково-допоміжний бібліографічний покажчик:

Історія інтелігенції Української РСР. 1917-1990 рр.: наук.-допом. бібліогр. покажчик / упоряд.: Л. Ю. Ступак, З. Х. Мусіна, за участю Л. П. Александрової. Київ, 1991. 532 с.

 

Працівники відділу стародрукованих, рідкісних та цінних книг акцентували увагу на унікальних книжкових фондах ДІБУ, перш за все, шляхом підготовки друкованих каталогів окремих колекцій, як, наприклад:

Каталог книг 1826-1917: у 3-х частинах. Київ. 1991

1. А – И. 168 с. 2. К – П. 184 с. 3. Р – Я. 162 с.

 

Література про книгу і книжкову справу у фонду відділу стародрукованих рідкісних та цінних книг Державної історичної бібліотеки України : каталог. Київ. 1991. 99 с.

 

Книг до Бібліотеки надійшло 13 613 примірників, що значно менше, ніж за планом (18 000 прим.). Це зумовлено значним зменшенням випуску книг державними видавництвами. Через нестабільні економічні умови ускладнився процес замовлення літератури. Але, разом з тим, вперше до фонду ДІБУ почали надходити книги про життя української діаспори.

 

 

1992 р.

Колектив ДІБУ – активний учасник І-го Всеукраїнського конгресу бібліотекарів України, що відбувся у м. Києві в липні цього року: підготовлено основну доповідь, а також тексти двох виступів на секціях. Працівники Бібліотеки, як висококваліфіковані фахівці, залучені до розробки проєктів «Концепції розвитку бібліотечної справи в Україні» та Закону України «Про бібліотеки та бібліотечну діяльність».

 

Науково-методична і науково-дослідна робота Бібліотеки спрямовані на оптимізацію бібліотечного краєзнавства, піднесення його наукового рівня, підвищення його ролі в національному та культурному відродженні України, про що свідчать видання ретроспективних науково-допоміжних бібліографічних покажчиків:

Історичне краєзнавство в Україні. Питання теорії і практики: наук.-допом. бібліогр. покажчик. / склад.: А. М. Комська та ін. Київ, 1992. 170 с.

Краєзнавчі бібліографічні видання України. 1986-1990: бібліогр. покажчик / підгот.: В. П. Кисельова, Т. С. Кудласевич, О. В. Михайлова. Київ, 1992. 86 с.

 

На допомогу третьому етапу наукового дослідження «Краєзнавча робота бібліотек у сучасних умовах: вивчення кількісного і якісного складу фондів краєзнавчих документів м. Києва» підготовлено і видано методичні поради:

Методичні рекомендації по складанню друкованих зведених краєзнавчих каталогів / склад. В. П. Кисельова. Київ, 1992. 11 с.

Удосконалення краєзнавчих каталогів бібліотек: метод. поради / склад. В. П. Кисельова. Київ, 1992. 19 с.

 

У співпраці з вченими Інституту історії України НАНУ розроблено нову схему групування матеріалів у краєзнавчих каталогах, підготовлено методичні рекомендації по її впровадженню, надано консультації обласним універсальним науковим бібліотекам (ОУНБ). Ці питання висвітлено на семінарах бібліотечних працівників м. Києва і Київської області.

 

Підготовлено черговий випуск інформаційного бюлетеня Краєзнавча робота в бібліотеках України: інформ. бюлетень. Київ, 1992. Вип. 3. 312 с.

 

Історична бібліографія була представлена виданням:

Репресії 20-30-40-х і початку 50-х років на Україні: наук.-допом. бібліогр. покажчик / упоряд. Л. Ю. Ступак та ін. Київ, 1992. 186 с.

 

Продовжувалось видання щоквартального покажчика «Нові надходження з історії в ДІБ України», до якого підготовлено і видано додаток:

Література, повернена з фонду спеціального зберігання: бібліографічний покажчик літератури / склад.: Л. Алєксандрова, І. Пташник, Н. Селівачова. Київ, 1992. 202 с.

 

 

1993 р.

Бібліотечна спільнота України організовує і проводить низку наукових конференцій, маючи на меті привернути увагу суспільства та урядових інституцій до кризового стану бібліотечної справи в державі, і, разом з тим, розкрити значний потенціал бібліотечної галузі, який має сприяти соціально-економічному і культурному відродженню країни.

ДІБУ – серед організаторів і активних учасників цих конференцій у місті Києві:

28-29 червня відбулася наукова конференція «Роль бібліотек монастирів, соборів та інших установ у розвитку культури України», де працівники ДІБУ виступили з доповідями:

Ступак Л. Ю. Історична бібліографія на допомогу науково-дослідній роботі з історії України. С.115-119.

Загородня Г. Я. Організація і огляд колекції слов’янських книг кириличного друку в Державній історичній бібліотеці України. С.63-66.

 

22-24 вересня проходила всеукраїнська наукова конференція «Бібліотека і бібліотечна професія в умовах інформатизації суспільства», присвячена 25-річчю Київського інституту культури, на якій фахівці ДІБУ виступили з доповідями та повідомленнями:

Кисельова В. П. Проблеми формування системи краєзнавчої бібліографії другого ступеня в Україні // Бібліотека і бібліотечна професія в умовах інформатизації суспільства: всеукр. наук. конф., 22-24 верес. 1993 р.: тези доп. Київ, 1993. С.78-80.

Михайлова О. В. Дослідження краєзнавчих фондів бібліотек України: сучасний стан і перспективи // Бібліотека і бібліотечна професія в умовах інформатизації суспільства: всеукр. наук. конф., 22-24 верес. 1993 р.: тези доп. Київ, 1993. С.41-43.

Лук’яненко М. А., Ступак Л. Ю. Історична бібліографія на допомогу науково-дослідній роботі з історії України // Бібліотека і бібліотечна професія в умовах інформатизації суспільства: всеукр. наук. конф., 22-24 верес. 1993 р.: тези доп. Київ, 1993. С.73-74.

 

12-15 жовтня відбулася міжнародна наукова конференція «Наукова бібліотека в сучасному соціокультурному контексті», на якій бібліографи-краєзнавці ДІБУ виступили з повідомленнями:

Кисельова В. П. Проблеми формування системи краєзнавчої бібліографії другого ступеня в Україні // Наукова бібліотека в сучасному соціокультурному контексті: міжнар. наук. конф., 12-15 жовт. 1993 р. Ч.І-ІІ. Київ, 1993. С.165-166.

Михайлова О. В. Дослідження краєзнавчих фондів бібліотек України: сучасний стан і перспективи // Наукова бібліотека в сучасному соціокультурному контексті: міжнар. наук. конф., 12-15 жовт. 1993 р. Ч.І-ІІ. Київ, 1993. С.77-78.

 

Працівники Бібліотеки брали участь у підготовці Пленуму правління Всеукраїнської спілки краєзнавців, де А. М. Комська у своїй доповіді «Краєзнавча робота бібліотек як основа відродження національної пам’яті» висвітлила здобутки і проблеми бібліотечного краєзнавства.

 

Започатковано бібліографічну базу даних (ББД) «Історія України», яка передбачає вичерпне охоплення матеріалів в електронному варіанті.

 

Вийшли друком щорічні науково-допоміжні бібліографічні покажчики «Історія України за 1990 рік у 3-х частинах» та «Історія України за 1991 рік у 2-х частинах».

 

З квітня 1993 року Бібліотека долучилася до складання «Друкованого зведеного каталога української книги» (1574-1923 рр.), який у повному обсязі формувала Державна бібліотека України (нині – Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого). Ця робота водночас дала змогу виявити та облікувати майже 10 тис. назв українських видань у фонді ДІБУ.

 

Діяльність Бібліотеки висвітлювалась і в періодичній пресі:

Ступак Л. Ю. Бібліографічна діяльність Державної історичної бібліотеки України // Укр. іст. журн. 1993. № 2,3. С.133-135.

 

23 жовтня цього року Бібліотека удостоєна премії ім. Д. Яворницького за значний внесок у розвиток краєзнавчої справи.

 

 

 

1994 р.

Державна історична бібліотека України відзначила своє 55-річчя, до якого була приурочена науково-практична конференція «Бібліотеки в розвитку історичної науки в Україні», що відбулася 2-4 жовтня в м. Києві.

В конференції брали участь науковці з різних установ, які у своїх виступах висвітлили внесок бібліотек у розвиток історичної науки, обговорили назрілі проблеми, намітили шляхи їх вирішення і перспективи удосконалення бібліотечної діяльності та піднесення її на сучасний світовий рівень.

Цікавими і змістовними були виступи працівників ДІБУ, в яких розповідалося про її 55-літню історію.

Також до ювілею Бібліотеки видано

Бібліографічний покажчик «Видання Державної історичної бібліотеки України, література про Бібліотеку (1989-1993)» (К., 1994.19 с.),

який є продовженням бібліографічного покажчика «Государственная историческая библиотека Украинской ССР (1939-1989)» (К., 1989).

 

Досвідчені бібліографи-краєзнавці ДІБУ – провідної установи в галузі бібліографії історичної літератури – виступили на конференції «Національна бібліографія України: стан і тенденції розвитку»,

на якій були визначені магістральні напрями розвитку бібліографії в Україні:

Кисельова В. П. Краєзнавча бібліографія як складова національної бібліографії України // Національна бібліографія України: стан і тенденції розвитку: матеріали міжвід. наук. конф. 12-14 квіт. 1994 р., м. Київ / НПБУ; наук. ред.: А. П. Корнієнко, В. В. Патока. Київ, 1995. С.81-82.

Комська А. М. Створення бібліографічної бази даних з історії України // Національна бібліографія України: стан і тенденції розвитку: матеріали міжвід. наук. конф. 12-14 квіт. 1994 р., м. Київ / НПБУ; наук. ред.: А. П. Корнієнко, В. В. Патока. Київ, 1995. С.116-120.

 

За сприяння Фонду катедр українознавства Гарвардського університету та за участю Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ побачив світ щорічний науково-допоміжний бібліографічний покажчик «Історія України» за 1992 рік.

Фахівці ДІБУ випробували новий підхід з підготовки покажчика «Історія України» - щоквартальні випуски: надруковано покажчики за І-ІІІ кв. 1994 року.

 

Новим напрямом діяльності ДІБУ стала реституція втрачених під час Другої світової війни бібліотечних цінностей. Підгрунтям цієї роботи стали матеріали та рекомендації «круглого столу» в Донецьку і Національного семінару, проведеного під егідою ЮНЕСКО в м. Чернігові, в якому брали участь працівники Бібліотеки.

 

Вдосконаленню механізму управління Бібліотекою сприяло створення Комісії технологічного контолю та призначення Алли Миколаївни Комської на посаду заступника директора Державної історичної бібліотеки України з наукової роботи.

 

Фахівці ДІБУ спільно з колегами Національної парламентської бібліотеки України (нині Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого), Державної бібліотеки України для юнацтва, Державної бібліотеки України для дітей розробили проєкт «Положення про краєзнавчу роботу бібліотек України».

 

 

 

1995 р.

Продовжувалося формування ББД «Історія України». До створення Інформцентру «Історія України» залучено міжнародні благодійницькі фонди: «Відродження», «Євразія», «Регіональна бібліотечна програма» (Будапешт) та ЮНЕСКО. Розроблено поетапні плани технічного оснащення, відбору програмних продуктів і т.ін. За рахунок коштів, виділених Бібліотеці (грант 21150 доларів США надано фондом «Відродження»), придбано: копіювальний апарат ЕР-1050 Minolta разом з витратними матеріалами; факс-модем, за допомогою якого Бібілотека змогла доєднатися до мережі Internet; укладено угоду з фірмою Digital на поставку потужного Alpha-server, а саме: 5 автоматизованих робочих місць бібліографів. Проведено підготовчу роботу по створенню відповідного структурного підрозділу – сектора бібліотечних інформаційних технологій.

 

Вийшли в світ щоквартальні науково-допоміжні бібліографічні покажчики «Історія України за ІV кв. 1994 року та за І-ІІІ кв. 1995 року».

 

ДІБУ, як методичний центр з питань історичного краєзнавства, підготувала:

Методичні рекомендації по складанню універсальних покажчиків поточної літератури про край / підгот.: З. Х. Мусіна, А. М. Комська. Київ, 1995. 31 с.

 

Також, опубліковано черговий 6-й випуск бюлетеня «Краєзнавча робота в бібліотеках України»

 

Провідні бібліографи-краєзнавці ДІБУ виступили на міжнародних наукових конференціях:

Кисельова В. П., Комська А. М. Краєзнавча діяльність бібліотек України: організаційно-методичні проблеми // Бібліотека у демократичному суспільстві: зб. матеріалів міжнар. наук. конф. (21-23 листоп. 1995 р., м. Київ). Київ, 1995. С.42-43.

Кисельова В. П. Назрілі проблеми зведених краєзнавчих каталогів // Бібліотечно-бібліографічні класифікації та інформаційно-пошукові системи: міжнар. наук. конф., м. Київ, 10-12 жовт. 1995 р. Київ, 1995. С.69-70.

 

У межах дослідження «Краєзнавча робота бібліотек» послідовно реалізувалися його етапи: вивчена і проаналізована видавнича діяльність бібліотек України в галузі краєзавчої бібліографії за 1991-1995 рр., результати цієї роботи висвітлені в статті:

Кисельова В. П. Окремі аспекти видавничої діяльності бібліотек України в галузі краєзнавчої бібліографії // Соціологічні дослідження в бібліотеках: інформ.-аналіт. бюлетень. Вип. 15. Київ, 1995. С.4-9.

 

Розвивалися міжнародні зв'язки Бібліотеки. За програмою канадсько-українського партнерства встановлені безпосередні контакти з бібліотечною громадськістю Канади, а також налагоджено зв’язки і з бібліотекою Канзаського університету (США).

 

 

1996 р.

Бібліотека потерпає від нестабільності та недостатності фінансування, що вкрай негативно позначилося на кількісному та якісному поповненні фонду. Всього надійшло 29 989 прим., з них книг – вдвічі менше, ніж заплановано. Тому стан фонду Бібліотеки погіршується: втрачається повнота і системність, зменшується активний фонд. Незважаючи на це, ДІБУ має й позитивні наслідки своєї роботи: збільшилося у 1,5-2 рази надходження літератури з історії України.

 

ДІБУ здійснює низку заходів по нарощуванню інформаційного потенціалу:

- ББД «Історія України» поповнилася на 18 тис. записів,

- випущено щоквартальний науково-допоміжний бібліографічний покажчик «Історія України за ІV кв. 1995 року»,

 

Актуальні проблеми комп’ютерного забезпечення ББД «Історія України» висвітлено у виступах керівників ДІБУ – А. М. Комської та В. Д. Навроцької:

1-9 червня А. М. Комська взяла участь у 3-й Міжнародній конференції «Крим-96» за темою «Бібліотеки і асоціації в мінливому світі. Нові технології і форми співробітництва», де виступила з повідомленням «К вопросу организации библиографической компьютерной базы данных «История Украины» в Государственной исторической библиотеке Украины».

11-13 вересня на ІІІ Міжнародному семінарі з проблем інформаційно-бібліографічної діяльності за темою «Актуальні питання впровадження інформаційних технологій в документально-комунікаційній сфері», що відбувся в м. Харкові, виступила В. Д. Навроцька з повідомленням «Концептуальні аспекти створення автоматизованої бібліографічної бази даних «Історія України» в Державній історичній бібліотеці України: проблеми і рішення».

11 червня Міністерство культури і мистецтв України затвердило «Положення про краєзнавчу роботу бібліотек України». Цей документ акумулює багаторічний досвід методичної роботи ДІБУ, враховує підсумки наукового дослідження «Краєзнавча робота бібліотек України», а також надбання вітчизняного та зарубіжного краєзнавства.

 

Бібліотека проводила інтенсивний пошук ефективних шляхів діяльності в нових умовах, зокрема, залучення позабюджетних коштів, впровадження платних послуг. Одержано грант від фонду «Відродження» (3 тис. доларів США), допомогу від фонду, очолюваного В. П. Фокіним (700 грн.), а також електрокопіювальний апарат «Xerox» – дарунок від фірми «Всесвіт».

 

 

1997 р.

Матеріально-технічний стан Бібліотеки залишається незадовільним. В цьому році ДІБУ практично не отримувала коштів на придбання книг, а на передплату періодичних видань – з великим запізненням. Отже, конче потрібні читачам видання останніх років, відсутні. Періодичні видання надходили нерегулярно, тому утворилися лакуни за 1-2 місяці. Однак, колектив Бібліотеки спрямував свої зусилля на подолання цих негараздів. І, найперше, це – оптимальне використання фонду шляхом його найкращої організації, обліку, очищення від непрофільних і застарілих видань і т.ін.

 

Одночасно, ДІБУ продовжує нарощування інформаційного потенціалу. Так, ББД «Історія України» поповнилась на 20 тис. записів. У співпраці з Інститутом українознавства НАНУ ім. І. Крип’якевича видано щорічний науково-допоміжний бібліографічний покажчик «Історія України за 1993 рік». В цьому випуску вміщено опис видань українською та багатьма іншими мовами світу: польською, англійською, німецькою, французькою, китайською.

 

Вагомим внеском у бібліографію України стали:

Теорія, методика і практика бібліотечного краєзнавства: бібліогр. покажчик (1987-1996) / підгот.: В. П. Кисельова, З. Х. Мусіна. Київ, 1997. 61 с.

Архівна і бібліотечна справа доби визвольних змагань в Україні (1917-1921 рр.): каталог кн. виставки / Наук.-довід. б-ка центр. держ. архівів України, Держ. іст. б-ка України; склад. Л. Ястремська, М. Лук’яненко, З. Мусіна (ДІБ України), Г. Порохнюк (НДА України). Київ, 1997. 58 с.

 

26-27 травня відбулася науково-практична конференція «Бібліотечне краєзнавство у відновленні історичної пам’яті народу України», яку організувала і провела ДІБУ. На конференції розглядалося широке коло проблем бібліотечного краєзнавства: документальна база, проблеми інтеграції краєзнавчої діяльності бібліотек, краєзнавчі аспекти повернення культурного надбання України, а також досвід бібліотечно-бібліографічного обслуговування з питань краєзнавства та ін.

 

Одним з важливих напрямів у роботі Бібліотеки залишалася автоматизація бібліотечно-бібліографічних процесів. Продовжвалася реалізація проєкту «ДІБ України – інформаційний центр «Історія України»: придбано ліцензії на 2 робочих місця та інстальовано пакет прикладних програм Автоматизованої інформаційної бібліотечної системи (АІБС) LIBER на Alpha-server; підключено сканер і факс-модем. Паралельно придбано 2 комп’ютери, ліцензії ще на 2 робочих місця АІБС LIBER на ПК. Розпочато створення локальної комп’ютерної мережі.

Бібліотека одержала ґрант від фонду «Відродження» (5385 доларів США), допомогу від посольства Польщі, Румунії, «Дому Америки» на проведення масових заходів.

 

 

1998 р.

Діяльність Бібліотеки, як методичного центру з питань історичного краєзнавства, спрямована на допомогу регіональним бібліотекам у впровадженні норм «Положення про краєзнавчу роботу бібліотек України».

24-25 червня ДІБУ спільно з Українською бібліотечною асоціацією та Київською обласною бібліотекою для дітей провела виїзне засідання краєзнавчої секції Української бібліотечної асоціації на базі Богуславської ЦБС. На цьому зібранні розглянуто проблеми організаційної структури бібліотечного краєзнавства в ЦБС (на матеріалах Всеукраїнського дослідження та практики бібліотек Київської області), а підсумки висвітлено в 10-му випуску інформаційного бюлетеня «Краєзнавча робота в бібліотеках України» (К., 1998. С.8-11).

 

Працівники Бібліотеки брали активну участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, семінарах, читаннях: «Крим-98», «Могилянські читання-98», «Соціологічні читання-98», «1000-ліття літописання і книжкової справи в Україні» та ін.

 

Вийшли в світ матеріали науково-практичної конференції «Бібліотечне краєзнавство у відновленні історичної пам’яті народу України», яка відбулася 26-27 травня 1997 р. (К., 1998. 249 с.)

 

У травні цього року ДІБУ спільно з Інститутом історії України НАНУ організувала і провела міжнародну наукову конференцію «Визвольна війна українського народу середини ХVІІ ст.», присвячену 350-річчю початку національної революції. На пленарних і секційних засіданнях вчені-історики, фахівці бібліотечної справи обговорили проблеми вітчизняної історії. Учасники конференції ознайомилися з тематичною книжковою виставкою, бібліографічним доробком Бібліотеки, ББД «Історія України».

 

Автоматизація бібліотечно-бібліографічних процесів продовжувалась в межах проєкту «ДІБ України – інформаційний центр «Історія України»:

- освоєно 2 АРМ на базі пакету прикладних програм АІБС LIBER;

- розроблена схема локальної мережі;

- розпочато створення Електронного каталогу (ЕК) нових надходжень.

 

30 вересня Указом Президента України № 2457 «Про відзначення нагородами України працівників бібліотек» почесним званням «Заслужений працівник культури» відзначена сумлінна праця Залізняк Людмили Вікторівни, завідувачки відділу зберігання літератури. 

Людмила Вікторівна має загальний стаж роботи в Бібліотеці понад 50 років, з яких 37 років очолювала відділ організації та зберігання фонду. В колективі Бібліотеки Людмила Вікторівна мала авторитет і повагу, була прикладом сумлінного ставлення до улюбленої бібліотечної справи.

 

 

1999 р.

Бібліотека святкує своє 60-річчя.

ДІБУ – це одна з найбільших спеціалізованих книгозбірень історичної літератури, науково-методичний центр з питань краєзнавства, культурно-освітня установа, яка з року в рік нарощує свій інформаційний потенціал і сприяє подальшому розвитку демократичного суспільства.

Діяльність Бібліотеки спрямована на сприяння розвитку історичної науки в Україні, поширення її досягнень та історичних знань у суспільстві.

На 01.01. фонд ДІБУ налічує 739435 одиниць обліку, видача документів 302228 одиниць обліку. Бібліотека обслуговує 13513 читачів, а кількість відвідувань – 63992.

Установа має таку структуру:

1. Відділ комплектування бібліотечних фондів.

2. Відділ бібліотечної обробки та каталогізації.

3. Відділ зберігання літератури.

4. Відділ довідково-бібліографічної та інформаційної роботи.

5. Відділ історичного краєзнавства.

6. Науково-бібліографічний відділ.

7. Відділ читальних залів.

8. Відділ стародрукованих, рідкісних та цінних книг.

9. Відділ депозитарного зберігання.

10. Відділ МБА.

11. Відділ бібліотечних інформаційних технологій.

12. Сектор літератури іноземними мовами.

13. Сектор масової роботи.

14. Адміністративно-господарська частина

15. Адміністративно-управлінський та науковий персонал.

 

У скрутних умовах економічної кризи та відсутності фінансування Бібліотека залишається життєздатною.

 

14-15 жовтня до 60-річчя ДІБУ проведено науково-практичну конференцію «Історія наукових бібліотек у контексті історії, культури, освіти в Україні».

До ювілею Бібліотеки видано:

- збірник матеріалів Конференції

- ювілейний збірник «Державній історичній бібліотеці України – 60», який містить Літопис книгозбірні, а також документи і публікації, що відображають основні події в житті Бібліотеки за 60 років;

- ретроспективний бібліографічний покажчик «Державна історична бібліотека України (1939-1999)»;

 

у професійних часописах опубліковано низку статей про ДІБУ та її працівників.

 

Зокрема, у «Бібліотечному віснику» опубліковано статтю до 70-річного ювілею її директора – Лерія Леонідовича Макаренка, який обіймав цю посаду майже 40 років поспіль

 

 

 

 

Та статтю про Ганну Яківну Загородню, яка багато років очолювала відділ читальних залів.

 

 

 

За значний особистий внесок у розвиток бібліотечної справи, вагомі здобутки у професійній діяльності завідувачка відділу читальних залів Генрієтта Володимирівна Замахаєва нагороджена Почесною грамотою Кабінету Міністрів України.

 

Працівники Бібліотеки брали активну участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, семінарах, читаннях: «Історичне краєзнавство на межі тисячоліть: досвід, проблеми, перспективи» (м. Дніпропетровськ); «Бібліотечно-інформаційні ресурси: формування і розвиток» (м. Київ, НБУВ), «Могилянські читання» (м. Київ), «Бердичівська земля в контексті історії України» (м. Бердичів) тощо.

 

 

2000 р. 

Побачили світ щорічні науково-допоміжні бібліографічні покажчики «Історія України» за 1996, 1998 роки.

 

Діяльність Бібліотеки, як методичного центру з питань історичного краєзнавства, спрямовано на оптимізацію бібліотечного краєзнавства в Україні. Проведено дослідження «Електронні бази даних з питань краєзнавства: формування та використання в регіонах». Результати цього дослідження оприлюднені у виступах на наукових форумах бібліотечних працівників у НБУ ім. В. Вернадського, НПБУ (нині - Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого), а також докладний звіт опубліковано в черговому, 12-му, випуску інформаційного бюлетеня «Краєзнавча робота в бібліотеках України».

 

Працівники Бібліотеки брали активну участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, семінарах, читаннях: «Бібліотеки — центри науково-інформаційних ресурсів ХХІ ст.», «Житомирщина на зламі тисячоліть», «Велика Волинь», «Корцю-850 років», «Могилянські читання», «200-ліття першої публікації «Слова о полку Ігоревім», «Болохівщина: земля і люди», «Бібліотечні дослідження-2000: орієнтація на практику» та ін.

 

Кінець 1990-х років - це складний час для Бібліотеки. Однак, працівники книгозбірні боролися за порятунок своє книгозбірні, зокрема, активно залучалася преса: в публікаціях цього часу акцентувалася увага на незадовільному матеріальному становищі Бібліотеки.

газета «Сегодня». 1999. 31 авг.

газета «День». 2000. № 18 (3 лют.)