ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

До 370-річчя від початку Корсунської битви (1648)

Шановні користувачі! Пропонуємо до вашої уваги книжкову виставку «Визвольні війни українського народу середини ХVII століття», до 370-річчя від початку (1648) Корсунської битви у ході Національно-визвольної війни 1648-1654 років.

Битва під Корсунем (15-16 (25-26) травня 1648) — битва між військами Речі Посполитої з одного боку і українськими козацько-селянськими військами Богдана Хмельницького та його кримськими союзниками з другого боку під Корсунем у ході Національно-визвольної війни 1648—1654 років.

26 травня 1648 року 18 тисяч польського війська розбив Богдан Хмельницький під Корсунем. Поляки кількісно переважали, але опинилися в невигідній позиції.

Перемога під Корсунем дозволила знищити військові сили поляків на українських землях та широко розгорнути національно-визвольну боротьбу.

 

А47 / 9(с2)

Г61

Голобуцький В. Запорозьке казацтво / В. Голобуцький. – Київ : Вища школа, 1994. – 537 с.

Книга про часи і умови виникнення козацтва, створення Запорізької Січі, боротьбу проти панської Польщі, турецьких і татарських завойовників, про Визвольну війну українського народу під проводом уславленого гетьмана Богдана Хмельницького. В основі дослідження – цікаві вітчизняні і зарубіжні історичні джерела, що розкривають картину життя і побуту, матеріальної і духовної культури запорожців, які давно зажили надійної світової слави.

9(с2)

Г911

Грушевський М.С. Історія України-Руси: в 11 т., 12 кн./ Редкол.: П.С.Сохань та ін. – Київ: Наук. Думка, 1991. – Т.8.–1995. – 856 с.

Восьмий том «Історії України-Руси» М. Грушевського, присвячений другій чверті ХVII ст., складається з трьох частин. Перша – охоплює 1626-1638 рр., від Куруківської компанії, що не виправдала планів і надій козаків перших десятиліть цього століття, до поразки під Кумейками. У другій частині розповідається про українське життя за часів так званого золотого спокою (1638-1648) та початок Визвольної війни під проводом Б.Хмельницького. В третій частині висвітлюється перебіг подій у перші два роки Хмельниччини (1648-1650), дається оцінка Зборівської угоди між Україною і Польщею.

М1310-5 / 9(с2)(03)

Е644

Енциклопедія історії України: У 10-ти томах. Т. 5. Кон-Кю / Національна академія наук України, Інститут історії України ; Ред. В. А. Смолій. – Київ : Наук. думка, 2008. – 551 с. – С. 189 - 190.

355

І-907

Історія українського війська : в 2 ч. – Репр. вид. – К. : Україна, 1993 – .Ч. 1. – 1993. - 288 с. : іл. - (Бібліотечка журналу “Пам’ятки України” ; кн. 17). – Репр. вид.: Львів, 1936 р., Івана Тиктора

Автори зробили спробу простежити історію розвитку національної військової справи та озброєння від часів Київської Русі. Дослідники звернули увагу на систему організації та забезпечення війська, тактичну й стратегічну концепцію ведення бойових дій, історію військових кампаній. Дослідження і аналіз зброї ґрунтується на писемних джерелах та ілюстративних матеріалах, передрукованих з праць попередників, увага сконцентрована на історичні назви холодних й вогнепальних різновидів, їх місце в комплексі озброєння тощо.

9(с2)17

К72

Костомаров Н. Богдан Хмельницкий : сочинение. Т. 1 / Н. Костомаров. – Изд. 2-е, доп. – С.-Петербург : Изд. книгопродавца Д. Е. Кожанчикова, 1859. – XIX, 459, II с.

Книга складається із двох томів, багато разів перевидавалась і доповнювалась автором. В перший том ввійшов достатньо детальний опис життя і бойових подвигів Богдана Хмельницького до 1650 р.

9(с2)

К82

Крип’якевич І. П. Богдан Хмельницький/ Відп. Ред.. Ф.П. Шевченко, І.Л. Бутич, Я.Д.Ісаєвич – 2-е вид., виправлене і доповнене – Львів: Світ, 1990. – 408 с.

Книга відомого історика присвячена історичній ролі Богдана Хмельницького як керівника Визвольної війни українського народу 1648-1654 рр. Автор широко використав унікальні історичні документи, як літописи, щоденникові записи учасників та очевидців описуваних подій, а також польські хроніки, царські грамоти, гетьманські універсали, малодоступні сучасному читачеві історичні дослідження. Проаналізовані питання організації запорізьких військ – їх численність, військові формування, озброєння, фортифікаційна майстерність, стратегія і тактика ведення бойових операцій.

А20174 / 9(с2)

С512

Смолій В. Українська національна революція XVII ст. (1648-1676 рр.) / В. А. Смолій, В. Степанков. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. - 447 с.

У праці на ґрунтовній джерельній базі та з урахуванням досягнень вітчизняної і світової історичної думки в царині дослідження революційних рухів раннього нового часу зроблено спробу представити феномен Української революції ХVII ст. в сукупності та взаємодії його політичних, соціальних, економічних і ментально-свідомісних складових, а також показати її роль і місце в українській і європейській історії.

А1484 / 9(с2)

С-512

Смолій В.А. , Степанков В.С. Богдан Хмельницький (Соціально-політичний портрет). – 2-ге вид., доп., перероб. – Київ: Либідь, 1995. – 624 с.

На строго документальній базі автори простежують основні віхи життєвого шляху Богдана Хмельницького, показують обставини, які зумовили формування його світоглядних настанов, вплинули на політичний вибір. Богдан Хмельницький – гетьман, політичний діяч, полководець, дипломат, просто людина – всі ці його іпостасі знайшли висвітлення в книзі.

А37156 / 9(с2)

С512

Смолій В. Українська національна революція (1648-1676) / В.А. Смолій, В. С. Степанков. – Киїів: Арій, 2016. – 480 с.

У цьому виданні на ґрунтовній джерельній базі та з урахуванням досягнень вітчизняної та світової історичної думки в царині дослідження революційних рухів раннього нового часу зроблено спробу представити феномен Української революції ХVII ст. в сукупності та взаємодії його політичних, соціальних, економічних і ментально-свідомісних складових, а також показати її роль і місце в українській та європейській історії.

М1516-2 / 9(с2)

С823

Стороженко І. С. Богдан Хмельницький і Запорозька Січ кінця XVI-середини XVII століть. Кн. 2. Генезис, еволюція та реформування організаційної структури Січі / І. С. Стороженко. – Дніпродзержинськ : Вид. дім "Андрій", 2007. – 415 с.

У монографії на засадах історико-системного методу та теорії етногенезу визначено, коли, де, за яких умов і з якою організаційною структурою виникла Запорозька Січ, а також коли, чому і як її реформував Б. Хмельницький.

А334 / 9(с2)

Т446

Тис-Крохмалюк Ю. Бої Хмельницького : військово-історична студія / Ю. Тис-Крохмалюк ; наук. ред., літ. ред. О. Горбач. – Репр. вид., Мюнхен, 1954. – Львів : ОЛІР, 1994. – 184 с.

Ця книга – низка окремих нарисів; загальна характеристика війська часів хмельниччини; характеристика й аналіз боїв над Жовтими Водами, під Корсунем, під Пилявцями, під Берестечком та під Батогом; аналіз топографічних умов та загальних обставин, які супроводили подію; характеристика військ противників.