ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Свято слов’янської писемності і культури

24 травня культурно-освітня громада України відзначає свято – День слов’янської писемності і культури. За християнським календарем це день Рівноапостольних Кирила і Мефодія, перших слов’янських просвітителів, авторів абеток кирилиці та глаголиці.

Пропонуємо до вашої уваги книжкову виставку з фонду науково-дослідного відділу стародруків, цінних та рідкісних видань «Історія слов’янської писемності».

На виставці представлено праці істориків, церковних та культурних діячів ХІХ ст., сучасні дослідження українських та зарубіжних вчених, що висвітлюють життя та діяльність «солунських братів» Кирила та Мефодія.

Митрополит Іларіон (Іван Огієнко) в своїй грунтовній праці «Історія церковно-слов’янської мови» так писав про діяльність слов’янських просвітителів: «Широка й різнорідна діяльність солунських братів Костянтина й Мефодія свої головніші наслідки принесла не за життя їх, а значно пізніше. Розмах праці св. братів і значення цеї праці для цілого слов’янства ще не видні були в дійсних розмірах за їхнього життя... Велич праці св. братів нащадки зрозуміли значно пізніше, зрозуміли, головне, тоді, коли та праця принесла великі наслідки для цілого православного світу...».

Історія виникнення слов’янської абетки сягає в далекі часи. В 863 році брати Костянтин – Кирил, прозваний Філософом, та Мефодій, що були родом з Солуні (сучасне грецьке місто Салоніки) відправились у Велику Моравію для проповіді християнства. На той час богослужбові книги були написані грецькою мовою, тому, щоб донести християнське вчення слов’янським народам, потрібно було зробити переклад цих книг. Таким чином, виникла необхідність створення слов’янської абетки. Ця серйозна праця вимагала великих зусиль та знань, адже крім створення нового письма треба було піднести до рівня літературної звичайну побутову мову, розширити її лексику настільки, щоб вільно перекладати Святе Письмо.

Вирушаючи у подорож з християнською місією, брати Костянтин – Кирил і Мефодій везли із собою церковні книги, вже перекладені слов’янською мовою і записані новоствореною абеткою. Тому 863 рік вважається офіційною датою народження слов’янської писемності. Створення слов’янської абетки мало велике історичне і культурне значення. Адже завдяки діяльності «солунських братів» Кирила і Мефодія та їх учнів, слов’янські народи отримали не лише власну писемність, а й можливість влитися в русло європейської культури.

     

Список літератури:

1. Бодянский О. М. О времени происхождения славянских письмен / О. М. Бодянский. - Москва : Университетская типография, 1855. - 381 с.

2. Брайчевський М. Ю. Походження слов’янської писемності / М. Ю. Брайчевський. – 2-е вид. – Київ : Академія, 2002. – 153 с. : іл.

3. Воскобойников В. Кирилл и Мефодий / В. Воскобойников; худож. А. Чаузов. – Москва : Белый город, 2007. – 63 с. : ил. – (Исторический роман).

4. Демин О. Византийская философия и создание Кириллом и Мефодием славянской письменности : взгляд историка / О. Демин // Медієвістика : збірник наукових статей. – Одеса, 2009. - Вип. 5. - С. 61-67. - Бібліогр.

5. Добровский И. Кирилл и Мефодий, словенские первоучители : историко-критическое исследование / И. Добровский. – Москва : Тип. С. Селивановского, 1825. – 153 с.

6. Жития святых, чтимых православною церковию, с сведениями о празниках городских и богородичных, и о явленных чудотворних иконах. Апрель / сост. Филарет (Гумилевский). - Санкт-Петербург : Тип. А. С. Суворина,1885. -112 с.

7. Замалеев А. Ф. Мыслители Киевской Руси / А. Ф.Замалеев; В. А. Зоу. – Киев : Изд-во при Киев. ун-те, 1981. – 159с.

8. Истрин В. А. Возникновение и развитие письма / В. А. Истрин. – Москва : Наука,1965. – 599 с.

9. Истрин В. А. 1100 лет славянской азбуки / В. А. Истрин. – Москва : Изд-во Академии наук СССР, 1963. - 180 с. : ил.

10. Історія писемності, священних книг і віроповчальних текстів : навчальний посібник і хрестоматія : у 2 т. Т. 1 / В. І. Лубський [та ін.]; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 447 с. – (До 180-річчя Київського університету. До 55-річчя кафедри релігієзнавства).

11. Карский Е. Ф. Образцы славянского кирилловского письма с Х по ХVIII век / Е. Ф. Карский. – Изд. 2-е. – Варшава : Тип. Варшав. учеб. округа, 1902. – 82 с.

12. Карский Е. Ф. Очерк славянской кирилловской палеографии : лекции, читанные в 1914-1915 акад. году / Е. Ф. Карский. – Изд. 5-е. – Варшава : Тип. Варшав..учеб. округа, 1915. – 208 с.

13. Кацпржак Е. И. История письменности и книги / Е. И. Кацпржак. – Москва : Искусство, 1955. - 356 с. : ил.

14. Князев А. С. Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий, просветители славян, и влияние их подвигов на народное образование, как всего славянского мира, так и России в частности / А. С. Князев. - Санкт-Петербург : Тип. А. Траншеля, 1866. – 68, VIII c.

15. Ковальчук Г. І. Рукописні книги та стародруки : навчальний посібник / Г. І. Ковальчук; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2011. – 100 с.

16. Лавров П. А. Кирило та Методій в давньослов’янському письменстві : (розвідка) / П. Лавров. - Київ, 1928. – 421 с. (Зб. іст.-філол. відділу УАН, №78).

17. Лебединцев Ф. Г. Первоучителі слов’янські / Ф. Лебединцев // Київська старовина. – 1992. - №6. – С. 118-126.

18. Малышевский И. И. Беседы о Св. Кирилле и Мефодии, просветителях славянских / И. Малышевский. - Киев : Тип. Киево-Печерской Лавры, 1868. – 51 с.

19. Мараховська Г. Я. Кирило та Мефодій / Г. Мараховська // Віче. – 2013. – № 1. – С. 21. 20. Образцы глаголицы : (25 автотипических снимков с рукописных и печатных памятников и транскрипция текстов кирилловскими буквами / Изд. Имп. Археол. Ин-та под. ред. Н. Карпинского. – Санкт-Петербург, 1908. – 28 с.; 116 л. ил.

21. Огієнко І. І. Історія церковно-слов’янської мови : в 12-ти т. Т.2. Костянтин і Мефодій, їх життя та діяльність : історично-літературна монографія, Ч. 2 / проф. Іван Огієнко. – Варшава, 1928. – 400 с. : іл. - (Студії до української граматики / вид. Іван Огієнко та Роман Смаль-Стоцький ; кн. IV).

22. Слов’янська культура та писемність : минуле та сучасність : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів, 19 - 20 травня / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київський славістичний університет. – Ужгород : Бреза А. Е., 2011. - 554 с.

23. Українські письменники : біо-бібліографічний словник : у п'яти томах. Т.1. Давня українська література (ХІ – XVIII ст.) / уклав Л. Є. Махновець. – перероб. вид. – Харків : Прапор, 2005. – 976 с. [Кирило (Костянтин) і Мефодій – короткі біографічні відомості та бібліографія – С. 716-723].

24. Фотий, архимандрит. Слово в день святых равноапостольных Кирилла и Мефодия просветителей славян / Фотий. - Санкт-Петербург : Тип. А. Траншеля, 1866. – 17 с.

25. Цимпилова Е. М. О братьях Солунских - с теплом и любовью / Е. М. Цимпилова // Библиотека. - 2008. - №12. - С. 3-4.