ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Пам’ятки історії і культури України

Історико-культурні пам’ятки України

Україна була і залишається країною з високим рівнем духовності громадян, який визначається їхнім ставленням до культурних надбань минувшини. Сукупність успадкованих сучасниками від попередніх поколінь культурних цінностей підлягає збереженню та охороні, а також має бути доступною для широкого кола громадян. Питання захисту українських культурних цінностей в умовах окупації території АР Крим та м. Севастополя, воєнних дій на території Донецької та Луганської областей гостро поставило перед Україною питання про захист культурних цінностей, які опинилися на територіях, які тимчасово не перебувають під управлінням та контролем державної влади України.

Збереження культурних надбань є справою честі нашої держави. Засвідчуючи розвиток світової цивілізації, об’єкти культурної спадщини різних історичних епох і народів утворюють скарбницю світової спільноти, становлять інтерес для всього людства. Чимало міжнародних організацій, як ЮНЕСКО, Рада Європи та інші також опікуються охороною пам’яток минувшими, докладають зусиль щодо поліпшення пам’яткоохоронної справи у світі.

«Там, де Культура, там і Мир. Там і вірне рішення найскладніших соціальних проблем…» - цей вислів належить видатному громадському діячеві, ученому, художнику М. Реріху, який саме Культурі (культурній спадщині) надавав провідну та рішучу роль у досягненні повного порозуміння між народами та вирішення всіх життєво важливих завдань.

На виставці НІБ України «Памятки історії і культури України» представлено видання, в яких змістовно відображено нормативно-правові, культурологічні, музеологічні, довідково-бібліографічні аспекти державно значимої справи охорони пам’яток історії та культури України.

Бібліографічний список

Нормативно-правові видання

 1. Конституція України : станом на 10 серпня 2015 р. : офіц. вид. – Київ : Правова єдність, 2015. – 78 с.
 2. Закон України "Про охорону культурної спадщини": за станом 15 бер. 2005 р. / Верховна Рада України. – Київ : Парламент. вид-во, 2005. – 40 с. – (Закони України). Шифр : А13262 / 34 /З-192
 3. Збірник нормативно-правових актів з питань вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей / Держ. служба контролю за переміщенням культур. цінностей через держ. кордон України ; упоряд. : О. В. Юрченко-Микита, Ю. О. Приходнюк ; редкол. : С. М. Шкляр, П. М. Білаш. – Київ : Артліт, 2006. – 317 с. Шифр А24471 / 34 / З-415
 4. Збірник нормативно-правових актів сфери охорони культурної спадщини / М-во культури України, НДІ пам’яткоохорон. дослідж. ; авт., упоряд. О. М. Сердюк. – Чернігів : Деснян. правда, 2011. – 796 с. Шифр : Б8673 / 34 / З-415
 5. Охорона пам’яток історії і культури в Україні (1917-1919 рр.) : зб. док. і матеріалів / НАН України, Ін-т історії України. - Київ, 2008. - 319 с. Шифр А18865 / 9(с2) / 0-924
 6. Памяткознавство: правова охорона культурних надбань : зб. док. / упоряд. : Л. В. Прибєга, М. М. Яковина, С. В. Оляніна, О. М. Міщенко ; редкол. : Ю. П. Богуцький, М. І. Яковлєв, М. М. Яковина та ін.. – Київ : Ін-т культурології Акад. мистецтв України, 2009. – 415 с. Шифр А20254 / 34 / П158
 7. Правова охорона культурної спадщини : зб. док. / Укр. т-во охорони пам’яток історії та культури, Центр пам’яткознавства НАН України та УТОПІК ; упоряд. : М. Т. Пархоменко, О. М. Титова. – Київ : Інтерграфік, 2004. - 320 с. Шифр А29045 / 34 / П685
 8. Український національний комітет = ICOMOS Ukraine : зб. док. і матеріалів / ред. Л. Прибєга. – Київ : Пам'ятки України, 2008. - 63 с. Шифр А19994 / 72 / У-454

 

Наукові та енциклопедичні видання;

статті з продовжуваних видань

 1. Акуленко В. І. Міжнародне право охорони культурних цінностей та його імплементація у внутрішньому праві України : монографія / Віктор Іванович Акуленко ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Асоц. міжнар. права в Україні. – Київ : Юстиніан, 2013. – 607 с. : 8 вкл. л. фот. Шифр А33392 / 34 / А441
 2. Археологічне музейництво : енциклопед. довід. / НАН України, Центр пам’яткознавства, Укр. т-во охорони пам’яток історії та культури ; уклад. Д. В. Кепін. - Київ, 2010. - 267 с. Шифр А22150 / 069(03) / А874
 3. Архітектурні пам’ятки України = Architectural monuments of Ukraine / ред. кол. : Г. Б. Мунін [та ін.]. – Київ : Агентство по розповсюдженню друку, 2016. - 303 с. : фот. - (Культурно-історична спадщина України). Шифр В4049 / 72 / А878
 4. Березовська О. Міжгуманітарний дискурс в діяльності Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф / Ольга Березовська // Міжнародна науково-практична конференція «VI Міждисциплінарні гуманітарні читання» (22 грудня 2017 року, Київ, Київський будинок вчених НАН України) : тези доп. / редкол. : Г. В. Боряк ( відп. ред.) та ін. – Київ, 2017. – С. 161-163.
 5. Визначні пам’ятки Києва : енциклопед. довід. / ред. Ю. О. Храмов. - Київ, 2005. - 496 с. : 608 іл. Шифр В994 / 9(с2Київ)(03) / В428
 6. Горькова А. О. Регіональні особливості охорони історико-культурної спадщини у дослідженнях Центру пам’яткознавства НАН України і УТОПІК / А. О. Горькова, Г. М. Бичковська // Сіверщина в історії України. – Глухів ; Київ, 2017. – Вип. 10. – С. 18-23. – Бібліогр. : с. 23 (14 назв). Шифр М1911-10 / 9(с2) / С343
 7. Грімстед П. К. Доля українських культурних цінностей під час Другої світової війни: винищення архіві, бібліотек, музеїв / П. К. Грімстед, Г. Боряк ; АН УРСР, Археогр. коміс. ; Укр. наук. ін.-т Гарвард. ун-ту. – Київ ; Львів : Вид. центр «Фенікс», 1991. – 120 с. Шифр 9(с2) / Г847
 8. Денисенко Г. Г. Воєнна історія України в контексті дослідження і збереження культурної спадщини : [монографія] / Г. Г. Денисенко ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Ін-т історії України НАНУ, 2011. – 288, 1 с. Шифр Б6615 / 9(с2) / Д345
 9. Електронний облік: система впорядкування інформації та реєстрації елементів нематеріальної культурної спадщини : матеріали наук.-практ. конф., 10–11 листопада 2016 року, м. Київ / М-во культури України, Укр. центр культур. дослідж. ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т культурології ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; Нац. іст. б-ка України ; ред. кол. : О. А. Буценко [та ін.]. – Київ : НАКККіМ, 2016. – 63 с.

Шифр А35149 / 9(с2) / Е502

 1. Звід пам’яток історії та культури України. Чернігівська область : енциклопед. вид. Вип. 1 : Чернігівський район / Чернігів. облдержадмін., Чернігів. облрада, Чернігів. нац. пед. ун-т імені Т. Г. Шевченка; ред. кол. : В. Корж (голова) [та ін.]. – Чернігів : Десна Поліграф, 2015. - 208 с. Шифр М2925-1 / 9(с2)(01) / З-435
 2. Звід пам’яток історії та культури України : енциклопедія. Київ. : у 28 т. Кн. 1. Ч. 1 : А-Л / ред. П. Т. Тронько. – Київ : Укр. енциклопедія, 1999. - 580 с. Шифр М743-1(1-1) / 9(с2Київ)(03) / З-435
 3. Звід пам’яток історії та культури України : Полтавська область. Глобинський район / Полтав. облдержадмін., Упр. культури, Центр охорони та дослідж. пам’яток археології, Полтав. краєзнав. музей імені Василя Кричевського ; ред. кол. : Ю. В. Волошин [та ін.]. – Полтава : АСМІ, 2014. - 711 с. Шифр Б8851 / 9(с2)(03) / З-435
 4. Ізотов А. О. Правові питання охорони та збереження культурного надбання в сучасних умовах / А. О. Ізотов, К. О. Сорока // Подземные сооружения Одессы и Одесской области : сб. материалов 1-й науч.-практ. конф. – Одесса, 2017. – С. 26-33. – Библиогр. : с. 33 (6 назв). Шифр А37525 / 72 / П442
 5. Історико-культурна спадщина України: Проблеми дослідження та збереження / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т туризму ФПУ; ред. В. О. Горбик. - Київ, 1998. - 399 с. Шифр А20606 / 9(с2) / І-902
 6. Історико-культурні заповідники : [наук. моногр.] / М-во культури України, Держ. служба з питань нац. культур. спадщини, НДІ пам’яткоохорон. дослідж. ; ред. В. В. Вечерський. – Київ, 2011. – 292 с. : 9 вкл. л. карт, іл., фот. Шифр : В2619 / 72 / І-902
 7. Історичні міста України: багатство спадщини і пріоритети розвитку : регіон. програма Київ. ініціатива : пілот. проект: «Реабілітація культурної спадщини історичних міст» = Historic towns of Ukraine: rich heritage for development : спільний проект Європ. комісії та Ради Європи / Європ. комісія, Ген. директорат з питань освіти та культури, Рада Європи, Директорат з питань культури, культур. спадщини, М-во культури України. - Київ, [2009?]. - 30 с. : фот. - (Культурна спадщина для міського розвитку: мисліть різноманітніше; живіть розмаїтніше). Шифр : Б8586 / 9(с2) / І-906
 8. Карпов В. В. Державна політика у сфері надання послуг з експертизи культурних цінностей / В. В. Карпов // Вісн. НАКККіМ. – 2017. - № 2. – С. 3-7. Шифр о5 / В53
 9. Каталог збережених пам’яток Київського Церковно-археологічного музею 1872–1922 рр. / Нац. Києво-Печер. історико-культур. заповідник. - Київ, 2002. - 243 с. Шифр В634 / 9(с2) / К29
 10. Каталог музеїв при навчальних закладах України / НАН України, Центр пам’яткознавства, Укр. т-во охорони пам’яток історії та культури ; упоряд. Л. А. Гайда. – Кіровоград : Лисенко В. Ф., 2012. - 136 с. Шифр А27900 / 069 / К29
 11. Кепін Д. В. Охорона палеоприродної та археологічної спадщини / Д. В. Кепін, О. М. Титова ; НАН України, Центр пам’яткознавства, Укр. т-во охорони пам’яток історії та культури, Центр пам’яткознавства. – Київ : Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК, 2015. - 152 с. А33732 / 9(с2) / К359
 12. Класифікатори нерухомих об’єктів культурної спадщини України / М-во культури України, НДІ пам’яткоохорон. дослідж.; кор. В. Божок. – Київ : Фенікс, 2012. – 80 с. – Шифр : Б6975 / 709 / К475
 13. Копил М. А. Державне управління в сфері охорони культурної спадщини. Сучасний етап / М. А. Копил // Всеукраїнські Зарембівські наукові читання «Українське пам’яткознавство: сучасні проблеми та тенденції» (6; 18 квітня 2017; Київ). Шості Зарембівські читання : матеріали присвячених 70-річчю від дня народж. д-ра іст. наук С. З. Заремби / Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК ; упоряд. Г. М. Бичковська ; О. М. Титова (голова редкол.), Л. М. Басов, Л. О. Гриффен та ін. - Київ, 2017. – С. 37-42. – Бібліогр. : с. 42 (4 назви). Шифр А36389 / 9(с2) / В855
 14. Кудерська Н. І. Право культурної спадщини України. Загальна частина : підруч. / Н. І. Кудерська; М-во культури України, М-во освіти і науки України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв, Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ : НАКККіМ, 2014. – 259 с.

Шифр А31421 / 34 / К887

 1. Кудерська Н. І. Право культурної спадщини України. Спеціальна частина: підруч. / Н. І. Кудерська ; М-во культури України, М-во освіти і науки України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв, Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ : НАКККіМ, 2015. – 274 с.

Шифр А32906 / 34 / К887

 1. Культурна спадщина в контексті “Зводу пам’яток історії та культури України” / НАН України, Ін-т історїї України, Центр дослідж. історико-культур. спадщини України, Укр. т-во охорони пам’яток історії та культури; ред. кол. : В. А. Смолій (голова) [та ін.]. – Київ : Ін-т історії України, 2015. – 487 с.: табл. Шифр Б9008 / 9(с2) / К906
 2. Культурні цінності Криму і Донбасу в умовах війни та окупації : матеріали Круглого столу «Історико-культурний та науковий потенціал Півдня та Сходу України в умовах окупації та воєнних дій: загрози, втрати, перспективи збереження та відновлення», м. Київ, 12 листопада 2015 р. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім.. І. Ф. Кураса ; упоряд. : С. І. Кот, Г. В. Боряк. – Київ : Ін-т історії України НАН України, 2016. – 91 с. Шифр Б9189 / 9(с2) / К906
 3. Культурні цінності України. Втрати. Шляхи повернення : матеріали регіон. постійно діючого «Круглого столу» / М-во культури і мистецтв України, Нац. коміс. з питань повернення в Україну культур. цінностей ; Держ. акад. кер. кадрів працівників культури і мистецтв ; упоряд. В. В. Врублевська. – Київ, .1999. – 176 с. – (Повернення культурного надбання України: проблеми, завдання, перспективи ; Вип. 11). Шифр Пр 3475 / 11
 4. Легендарні села України = The renowned ukrainian villages / Х. Й. Роглєв. - Київ, 2009. - 255 с.: фото. - (Культурно-історична спадщина України). Шифр В3024 / 9(с2) / Л384
 5. Нематеріальна культурна спадщина : виявлення, ідентифікація, документування, звітність : науково-метод. рек. / З. О. Босик, Л. М. Снігирьова ; М-во культури України, Укр. центр культур. дослідж.. – Київ : Логос, 2015. - 52 с. Шифр А33180 / 9(с2) / Н50
 6. Нерухомі об’єкти культурної спадщини: інвестиції в збереження, досвід оцінки, законодавче регулювання : зб. доп. міжнар. конф., Львів, 22-23 листопада 2012 р. / Укр. т-во оцінювачів, Нац. ун-т “Львівська політехніка”. – Львів : Арт Економі, 2012. – 90 с.: фот. Шифр В2918 / 9(с2) / Н547
 7. Об’єкти культурної спадщини Запорізької області : кат.-довід. / М-во культури України, Департамент культур. спадщини та культур. цінностей, НДІ пам’яткоохорон. дослідж.; упоряд. О. В. Дровосєкова. – Київ : Фенікс, 2012. - 478 с. Шифр Б7501 / 9(с2)(03) / О-307
 8. Пам’ятки археології, історії та монументального мистецтва / ред. Г. П. Мокрицький. – Житомир : Волинь, 2009. - 244 с. Шифр Б8312 / 9(с2) / П159
 9. Пам’ятки архітектури та містобудування України : довід. Держ. реєстру національно-культур. надбання : [в 3 кн.]. Кн. 1. Кн. 2. Кн. 3 : Зміст. Передмова. Вступ: Текстовий блок: Ілюстративний блок / ред. : А. П. Мардера, В. В. Вечерський. – Київ : Техніка, 2000. - XVI, 326, 319 с. : іл.. Шифр В476 / 72 / П158
 10. Пам’ятки історії та культури Апостолівського району. Дніпропетровська область : (за матеріалами “Зводу пам’яток історії та культури України”) / Дніпропетр. облдержадмін., Упр. культури, національностей і релігій, Дніпропетр. обл. центр з охорони історико-культур. цінностей ; упоряд., відп. за вип. Л. М. Голубчик. – Дніпро : Журфонд, 2016. - 286 с. Шифр Б9278 / 9(с2) / П159
 11. Пам’ятки історії та культури Нікопольського району: (за матеріалами “Зводу пам’яток історії та культури України”) / Дніпропетр. облдержадмін., Упр. культури, національностей і релігій, Дніпропетр. обл. центр з охорони іст.-культур. цінностей ; упоряд. : Л. М. Голубчик, О. С. Колесник, Т. А. Царенко. – Дніпро : Журфонд, 2017. - 410 с. : іл., фот., 4 вкл. л. фот. - (Дніпропетровська область). Шифр Б9628 / 9(с2) / П159
 12. Пам’ятки історії та культури Томаківського району. Дніпропетровська область: (за матеріалами “Зводу пам’яток історії та культури України”) / Дніпропетр. облдержадмін., Упр. культури, національностей і релігій, Дніпропетр. обл. центр з охорони історико-культур. цінностей ; упоряд. : Л. М. Голубчик [та ін.]. – Дніпропетровськ : Журфонд, 2015. - 216 с. Шифр Б9053 / 9(с2) / П158
 13. Пам’ятки історії та культури України : дослідження та збереження. Зошит 1 / Ін-т історії України НАНУ, Укр. т-во охорони пам’яток історії та культури ; ред. В. О. Горбик. - Київ, 2005. - 256 с. Шифр А13638 / 9(с2) / П158
 14. Пам’ятки історії та культури України : кат.-довід. Зошит 2 : Каталог-довідник пам’яток історії та культури України: м. Київ / НАН України, Центр пам’яткознавства, Укр. т-во охорони пам’яток історії та культури ; ред. В. О. Горбик. - Київ, 2010. - 277 с. Шифр М1908-2 / 9(с2)(03) / П158
 15. Пам’ятки історії та культури України : кат.-довід. Зошит 3 : Каталог-довідник пам’яток історії та культури України м. Севастополь / Ін-т історії України НАНУ ; ред. В. А. Смолій. - Київ, 2008. - 77 с. Шифр М1908-3 / 9(с2)(03) / П158
 16. Пам’ятки історії та монументального мистецтва Луганської області : кат.-довід. / НДІ пам’яткоохорон. дослідж. ; авт.-упоряд. О. С. Башкірцева. – Київ : Фенікс, 2007. - 131 с. Шифр Б5160 / 9(с2)(03) / П157
 17. Пам’ятки Києва, знищені у ХХ столітті : карта / ред. Ю. І. Лоза. – Київ : Картинформ, 1991. - 1 л.: карти. Шифр Т3(4УКР-2К) / П159 Видання є приложением до док. : Втрачені архітектурні пам’ятки Києва / Т. Геврик. - Нью-Йорк ; Київ : Укр. музей, 1991. - 64 с.. Шифр 9(с2)/Г276
 18. Пам’ятки культури України XV-XVIII століть: масштаб 1:1000 000 / Державна служба геодезії, картографії та кадастру. – Дніпропетровськ : Картографія, 2008. - 1 л.: карта. - Перевидано з 2003 р. Шифр 9(с2) / П156
 19. Пам’ятки національного значення. Дніпропетровська область / Дніпропетр. облдержадмін., Упр. культури і туризму, Дніпропетр. обл. центр з охорони історико-культур. цінностей ; авт.- упоряд.: Л. М. Голубчик, Т. А. Тесленко. - Дніпропетровськ, 2012. - 40 с. Шифр А34247 / 9(с2) / П158
 20. Памятники национального культурного наследия Украины. Неизведанная Украина / сост. : А. Глазовой, Ю. Ференцева, И. Лыльо. – Киев : Балтия-Друк, 2012. – 288 : карт., ил. Шифр Б7299 / 9(с2) (03) / П159
 21. Повернуто в Україну / Нац. коміс. з питань повернення в Україну культур. цінностей при Кабінеті Міністрів України. – Київ, 1997-.

Шифр Пр 3645

Вип.1. – 1997. – 40 с.

Вип. 2. – 1999. – с.

Вип. 4. – 2002. – с.

 1. Регіональні особливості нерухомих пам’яток України : монографія / кол. авт. : І. М. Бичковська, О. Н. Гаврилюк, С. В. Гаврилюк та ін. ; під ред. Л. О. Гріффена, О. М. Титової ; Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК.- Київ : Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2017. – 275 c. Шифр А36390 / 72 / Р326
 2. Роздобудько М. В. Що розповідають та приховують археологічні пам’ятки / М. В. Роздобудько ; НАН України. – Київ : Академперіодика, 2015. - 304 с.: 24 вкл. л. іл. Шифр А33770 / 902.6 / Р64
 3. Старожитності Посулля : зб. наук. пр. / НАН України, Укр. т-во охорони пам’яток історії та культури, Центр пам’яткознавства, Полтав. облдержадмін., Упр. культури, Центр охорони та дослідж. пам’яток археології ; ред. кол. : О. Б. Супруненко [та ін.]. – Київ : Центр пам'яткознавства НАН України та УТОПІК, 2016. - 175 с. Шифр А34650 / 902.6 / С773
 4. Татіївська І. П. Діяльність Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України у розрізі напрямку декоративно-прикладного мистецтва й етнодизайну / І. П. Татіївська // Емінак : наук. щокв. – 2017. - № 4 (20) (жовт.-груд.). Т. 1. – С. 71-74. – Бібліогр. : с. 73 (7 назв). Шифр Пр 4261 / 2017–4 (20)
 5. Томілович Л. В. Історичні садиби Житомирської області / Л. В. Томілович ; М-во культури України, Департамент культур. спадщини та культур. цінностей, НДІ пам’яткоохорон. дослідж. – Київ : Фенікс, 2012. - 168 с. Шифр В2819 / 9(с2) / Т564
 6. Томілович Л. Історичні садиби Вінницької області / Л. Томілович ; М-во культури і туризму України, Держ. служба з питань нац. культур. спадщини, НДІ пам’яткоохорон. дослідж. - Київ, 2011. - 220 с. Шифр В2285 / 9(с2) / Т564
 7. Тюрменко І. Історико-культурна спадщина на веб-сайтах системи державних архівів областей України / І. Тюрменко // Вісн. Київського нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. Сер. : «Історія». – Київ, 2016. – Вип. 3 (130). – С. 70-75. – Бібліогр. : с. 74-75 (14 назв).
 8. Харковенко Р. В. Науково-методичні аспекти системи обліку пам’яток культурної спадщини // Праці Центру пам’яткознавства. – Київ, 2017. – Вип. 31. – С. 29-36. – Бібліогр. : с. 35-36 (3 назви).

 

Бібліографічні видання

 1. Білокінь С. Довідкова книга з культурної спадщини України : метабібліографія, зміст біографічних та інших словників тощо / С. Білокінь ; НАН України, Ін-т історії України . – Київ : Ін-т історії України НАНУ, 2009. - 514 с. - (Джерела до культурологічних студій; Вип. 4-7). Шифр Б5797 / 9(с2)(01) / Б613
 2. Культурна спадщина України : бібліогр. покажч. / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Б-ка ; уклад. В. В. Степко [та ін.]. – Київ, 2012. – 92, 1 с. Шифр В3226 / 9(с2)(01) / К906
 3. “Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні” (1992–2015) : бібліогр. покажч. / НАН України, Центр пам’яткознавства, Українське т-во охорони пам’яток історії та культури ; голов. ред. О. М. Титова ; упоряд. С. Ю. Зозуля. – Київ : Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2016. - 105 с. - (Біобібліографічні покажчики; Вип. 5). Шифр А35469 / 9(с2)(01) / Н73
 4. “Праці центру пам’яткознавства” (1992–2016) : бібліогр. покажч. / Укр. т-во охорони пам'яток історії та культури, Центр пам'яткознавства; голов. ред. О. М. Титова ; упоряд. С. Ю. Зозуля. - Київ: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2016. - 59 с. - (Біобібліографічні покажчики; Вип. 6). Шифр А35468 / 9(с2)(01) / П705
 5. Симоненко І. М. Губернські вчені архівні комісії в Україні : історіографічний огляд і бібліографічний покажчик / І. М. Симоненко ; Держ. ком. архівів України, Укр. НДІ арх. справи та документознавства, Центр пам’яткознавства НАНУ і УТОПІК. - Київ, 2003. - 132 с. - (Архівні та бібліографічні джерела української історичної думки ; Вип.8) Шифр А9551 / 902.5(01) / С377
 6. Центр пам’яткознавства (1991-2010) : бібліогр. покажч. / НАН України, Укр. т-во охорони пам’яток історії та культури, Центр пам’яткознавства ; ред. О. М. Титова. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. - 164 с. Шифр А27254 / 9(с2)(01) / Ц382

 

Укладачі:

Єфіменко Г. В., зав. відділу

довідково-бібліографічної та інформаційної роботи

Опенько Я. Ю., бібліограф;

наук. ред. Єфіменко Г. В.