ДЯКУЄМО ЛІКАРЯМ, ЯКІ РЯТУЮТЬ КРАЇНУ!

Всесвітній день книг і авторського права

Шановні користувачі! З 20 квітня у Виставковому залі експонується книжкова виставка, присвячена Всесвітньому дню книг і авторського права.

 

Бібліографічний список видань:

1. Закон України про авторське право і суміжні права. За станом на 5 червня 2001 року. Офіційне видання / Верховна Рада України. – Київ : Парламентське вид-во, 2001. 27 с.

2. Авторське право : довідник / уклад. : Ірлін А.О., Квятковська Л.В. – Київ : Політвидав України, 1981. – 303 с.

3. Знак охорони авторського права у виданнях, які містять твори науки, літератури і мистецтва : рекомендації / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; уклад. Г. М. Плиса. – Київ : Кн. палата України ім. І. Федорова, 2009. – 14 с.

4. Конституційне правосуддя в Україні (авторський спецкурс) : навчально-методичний посіб. / А. О. Селіванов ; Нац. юридичний ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків ; Київ : Логос, 2017. – 94 с.

5. Авторське право на твори літератури, науки, музики та художньо-графічні праці: зб. офіційних матеріалів / упор. Д. В. Лосєв. – Київ : Політичне вид-во України, 1969. – 155 с.

6. Авторське право для бібліотекарів = Copyright for librarians: пер. з англ. : [підручник] / пер. О. Васильєв. – Київ : Фраксім, 2015. – 194 с.

7. Авторське право на літературні та художні твори в Україні : тематичні добірки / Книжкова палата України ім. І. Федорова ; уклад. Л. І. Котенко. – Київ : Книжкова палата України, 2000. – 112 с.

8. Розслідування порушень авторського права щодо незаконного відтворення та розповсюдження комп’ютерних програм : практичний посіб. / І. М. Горбаньов [та ін.] ; М-во внутрішніх справ України, Луганський держ. ун-т внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2009. – 96 с.

9. Сучасні виклики для України у сфері політики, економіки та права в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 18–19 травня 2010 року : у 2 ч. Ч. 1 / Держ. податкова адмін. України, Нац. ун-т держ. податкової служби України. – Ірпінь : Нац. ун-т ДПС України, 2010. – 386 с.

10. Капіца, Ю. М. Авторське право і суміжні права в Європі = Copyright and Related Rights in Europe / Ю. М. Капіца, С. К. Ступак, О. В. Жувака ; НАН України, Центр інтелектуальної власності та передачі технологій. – Київ : Логос, 2012. – 695 с.

11. Валлє, В. Спадок Джеймса I та королеви Анни: охорона інтелектуальної власності у часі й просторі / В. Валлє. – Київ : ДУХ І ЛІТЕРА, 2010. – 189 с.

12. Національний конкурс на кращі журналістські розслідування з проблем корупції в Україні, оприлюднені у національних та регіональних ЗМІ. 3-й : зб. робіт переможців конкурсу [в період з 1 листопада 2008 року по 30 жовтня 2009 року]. – Київ, 2009. – 140 с.

13. Бошицький, Ю. Л. Правова охорона творів образотворчого мистецтва в Україні : монографія / Ю. Л. Бошицький, І. І. Ващинець ; НАН України, Київський ун-т права, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Міжнародний центр правових проблем інтелектуальної власності. – Київ : Вид-во Європ. ун-ту, 2011. – 295 с.

14. Бажанов, В. О. Договірні правовідносини в авторському праві України : монографія / В. О. Бажанов ; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Львів : Сорока Т. Б., 2014. – 174 с.

15. Криміналістичне дослідження об’єктів інтелектуальної власності : курс лекцій / М-во внутрішніх справ України, Нац. акад. внутрішніх справ, Навчально-науковий ін-т підготовки слідчих і криміналістів, Кафедра кримінальної техніки ; уклад. : А. В. Кофанов, О. Г. Волошин, О. В. Кравчук. – Хмельницький : ХмЦНІІ, 2012. – 259 с.

16. Варзар, І. М. Політична етнологія в теоретичних і методичних акцентах та інтерпретаціях : авторський науково-методичний посіб. / І. М. Варзар ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова, Ін-т політології та права. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. – 88 с.

17. Каталог державної реєстрації. Вип.8 : 2004 рік / М-во освіти і науки України, Держ. департамент інтелектуальної власності ; ред. С. Т. Янкова. – Київ : Держ. департамент інтелектуальної власності, 2005. – 254 с.

18. Каталог Державної реєстрації. Вип. 10 : 2006 рік / М-во освіти і науки України, Держ. департамент інтелектуальної власності, Держ. підприємство "Українське агенство з авторських і суміжних прав" ; ред. С. Т. Янкова. – Київ : Держ. департамент інтелектуальної власності, 2006. – 333 с.

19. Каталог Державної реєстрації. Вип. 15 : 2011 рік / Держ. служба інтелектуальної власності ; відп. за вип. О. В. Янов. – Київ : Держ. служба інтелектуальної власності, 2011. – 508 с.

20. Каталог Державної реєстрації. Вип. 16 : 2012 рік / Держ. служба інтелектуальної власності України ; відп. за вип. Л. В. Висоцька ; відп. ред. В. Д. Єсєв. – Київ, 2013. – 600 с.