ДЯКУЄМО ЛІКАРЯМ, ЯКІ РЯТУЮТЬ КРАЇНУ!

«Гетьман Кирило Розумовський та його доба»

Шановні користувачі! Пропонуємо вашій увазі віртуальну книжкову виставку «Гетьман Кирило Розумовський та його доба», присвячену 290-річчю від дня народження Кирила Григоровича Розумовського (1728–1803), українського військового, політичного і державного діяча. Останнього гетьмана Війська Запорозького.

А 614

9(с2)

В 68

Володарі гетьманської булави: Іст. портрети / Авт. передм. В. Смолій. – К.: Варта, 1994. – 557 с.

Це найповніше, ілюстроване видання про гетьманів України та Війська Запорозького. На основі маловідомих, раніше недоступних архівних матеріалів автори — сучасні українські історики — створюють багатогранні цікаві портрети (нариси, есе) двадцяти найвідоміших козацьких обранців, висвітлюють їхню роль у державотворенні України.

А 47

9 (с2)

Г61

Голобуцький В. Запорозьке козацтво / В. Голобуцький – Київ : Вища шк., 1994. – 539 с.

Представлене видання розповідає про героїчний шлях майже трьохсотрічної історії козацької минувшини аж до останнього вільного подиху Запорозької Січі, трагічно обірваного волею Катерини II. В основі дослідження — цікаві вітчизняні і зарубіжні історичні джерела, що багатогранно розкривають картину життя і побуту, матеріальної і духовної культури запорожців, які давно зажили надійної світової слави.

Б2362 / 9(с2)(03)

Д582

Довідник з історії України (А-Я) / Інститут історії України ; ред. І. Підкова. – Київ : Генеза, 2002. – 1136 с.

Фундаментальне довідкове видання з історії України. Автори пояснюють основні історичні терміни та поняття, подають короткі довідки найважливіших подій української історії, біографії українських та зарубіжних державних, політичних, культурних та військових діячів, життя яких було пов’язане з Україною.

9(с2)

Е 644

Енциклопедія Українознавства. Словникова частина. – Т. 7: [Пряшївщина – Сиг] – Голов'янко Зиновій / гол. ред. В. Кубійович ; заст. гол. ред. М. Глобенко. Наукове товариство ім. Шевченка. – Париж ; Нью-Йорк, 1955. – 400 с.

«Енциклопедія українознавства» охоплює тільки українознавчий матеріал, на відміну від такого видання, як «Українська загальна енциклопедія», що належить до універсальних енциклопедій. Дотримуючись об’єктивності й наукових методів у викладі статейних матеріалів, редакція й автори ставили на перший план український погляд на минуле, суспільні процеси, культуру тощо, особливо в тих питаннях, які в «Українській радянській енциклопедії» науковці підрадянської України висвітлювали ідеологічно заангажовано, часто з антиукраїнських позицій.

В2280 / 9(с2)

З-356

Заруба, В. М. Козацька старшина гетьманської України (1648 – 1782) : персональний склад та родинні зв’язки / В. М. Заруба. – Дніпропетровськ : Ліра, 2011. – 932 с. : 4 л. іл.

У пропонованому виданні подаються службові біографії та простежуються родинні зв’язки персонального складу козацької старшини українсько-гетьманської держави XVII-XVIII ст. Війська Запорозького. В праці відображено історію відомих старшинських родин і подано розширені біографії їхніх найвизначніших представників. У родовідних таблицях представлено ступінь споріднення старшинських кланів. Книга ілюстрована і розрахована на широке коло читацького загалу.

9(с2)

І-907

Історія України в особах : IX–XVIII ст. / ред. Т. М. Теліженко ; худ. ред. Т. М. Канарська ; техн. ред. Н. С. Подоляк. – Київ : Україна, 1993. – 395 с.

Олег, Ольга, Ярослав Мудрий, Володимир Мономах, Данило Галицький, Северии Наливайко, Петро Конашевич-Сагайдачний, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Григорій Сковорода — такий далеко не повний перелік осіб, про яких йдеться в науково-популярній книзі,— першому виданні в сучасній літературі, що висвітлює значення особи в процесі історичного розвитку України з часів її зародження й до XVIII ст.

А7184 / 9(с2)

І-907

Історія України в особах : Козаччина / упоряд. В. М. Горобець. – Київ : Україна, 2000. – 301 с. : іл.

Книга містить нариси про найвидатніших державних, громадських, церковних та культурних діячів України середини ХVІІ-ХVІІІ ст. У них через життєписи окремих людей відтворено героїчну боротьбу українського народу за своє соціальне й національне визволення, побудову незалежної Української держави, показано становлення української духовної культури в контексті європейських культур. Нариси розташовано в хронологічному порядку. Видання розраховане на широке коло читачі.

А11178

Л177

Лазорський, М. П. Гетьман Кирило Разумовський : роман – хроніка 18 віку / М. П. Лазорський. – Київ : [б. и.], 2003. – 657 с.

Граф Кирило Розумовський, останній гетьман старої Гетьманщини, прийшов до влади (1750) саме тоді, коли станове й правне життя краю було глибоко спаралізоване. Але все ж не настільки, щоб безвладно опустити руки й байдуже дивитись на руїнницьку нівеляцію краю пожадливою Москвою. Був ще твердий ґрунт для тамування заподіяної шкоди.

901.8

Л843

Лукомский, В. К. Малороссийский гербовник : с рисунками / В. К. Лукомский, В. Л. Модзалевский ; худ. Е. Нарбут. - Репр. воспроизведение изд. 1914 г. - Київ : Либідь, 1993. - XXV, 213, LXVII, 12 с.

Представлене унікальне геральдично-генеалогічне видання ілюстрував і оформлював знавець українського стародавнього мистецтва і геральдики Георгій Нарбут. Художник зробив малюнки оригінальних і незатверджених гербів, герба графа Розумовського, герба Чернігівської губернії, обкладинки і фронтиспіса. Вміщено описи і малюнки гербів близько 700 українських родів, із вказівкою родоначальника роду і посиланням на джерела інформації. Владислав Лукомський виконав геральдичну частину праці (розшук гербів, їх визначення і опис); Вадим Модзалевський зібрав відповідний матеріал з архівів і приватних зібрань, склав генеалогічну частину видання і дав відомості про генеалогічну літературу.

А19745

П125

Павлюк, Я. Нічний імператор / Я. Павлюк. – Київ : Логос, 2007. – 395 с.

Роман львівського письменника «Нічний імператор» присвячений одній із ключових осіб української історії – гетьмана Кирила Розумовського. Історичні події поєднуються в цьому творі з авторською версією долі знаменитого державного діяча.

М1727-1 / 9(с2)

П903

Путро, О. І. Гетьман Кирило Розумовський та його доба (з історії українського державотворення XVIII ст. ) : монографія: (в 2 ч.). Ч. 1 / О. І. Путро. – Київ : ДАКККіМ, 2008. – 239 с. + 18 арк. іл.

 

М1727-2 / 9(с2)

П903

Путро, О. І. Гетьман Кирило Розумовський та його доба (з історії українського державотворення XVIII ст. ) : монографія: (в 2 ч.). Ч. 2 / О. І. Путро. – Київ : ДАКККіМ, 2008. – 239 с.

В монографії на широкій джерельній базі подається образ гетьмана Кирила Розумовського, як визначного діяча українського державотворення с XVIII ст.

Постать останнього гетьмана подано на тлі політико-правового, військово-адміністративного й соціально-економічного становища української автономної держави в досліджуваний період. Робота написана для викладачів, студентів, фахівців-істориків, усіх, хто цікавиться вітчизняною історією.

В1158 / 9(с2)(03)

У-453

Українське козацтво : мала енциклопедія / Науково-дослідний інститут козацтва, при Запорізькому національному університеті ; ред. С. Р. Лях. - 2-е вид. доповн. перероблене. – Київ : Генеза ; Запоріжжя : Прем'єр, 2006. – 670 с. : іл., фото.

Видання вперше комплексно представляє читачеві один з найяскравіших феноменів української історії – козацтво. Енциклопедія містить різнопланову і вичерпну інформацію про всі найважливіші сторони історії козацтва. У виданні розкрито всю багатогранність і оригінальність козацтва, висвітлено основні аспекти його історичного минулого: обставини виникнення, становлення і роль в історії, громадський і соціальний устрій, судочинство, господарську діяльність, військове мистецтво, духовний світ, побут і звичаї, міжнародні контакти. З іншого боку, показано відображення історії козацтва в українській та зарубіжній історіографії, літературі, мистецтві, усній народній творчості. Зі сторінок книги перед читачем постає надзвичайно яскрава картина динамічного і напруженого життя козаків. Подається інформація про найвидатніші постаті козацької історії та про вітчизняних і зарубіжних державних діячів, дипломатів, учених, письменників і митців, об’єктом уваги яких було козацтво.

А6187 / 9(с2)

Ш264

Шаров, Ігор Федорович.

100 видатних імен України / І. Ф. Шаров. - Київ : "Альтернативи", 1999. – 496 с.

Унікальна книга кандидата історичних наук, народного депутата України з 1995 року по 2014 рік Ігоря Шарова репрезентує сто славетних імен України, які є гордістю, славою, народним надбанням нації.

М395-5 / 34(03)

Ю701

Юридична енциклопедія : в 6-ти томах. Т. 5. П-С / НАН України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАНУ ; ред. Ю. С. Шемшученко. – Київ : Укр. енциклопедія, 2003. – 736 с. : іл.

Юридична енциклопедія — перший в Україні багатотомний систематизований звід знань про державу і право.