ДЯКУЄМО ЛІКАРЯМ, ЯКІ РЯТУЮТЬ КРАЇНУ!

До 175-річчя від дня народження Ю.А.Целевича

 

Шановні користувачі! З 21 березня у Вистовковому залі ескпонується книжкова виставка – «Юліан Целевич – видатний просвітницький діяч», до 175-річчя від дня народження Юліана Андрійовича Целевича (1843-1892), педагога, історика, просвітницького діяча, культурно-громадського подвижника українського духовного відродження другої половини ХІХ століття.

Бібліографія наукових праць Ю.Целевича невелика, але вони цікаві своєю проблематикою: від першої розвідки про українців Закарпаття, до фахових статей про опришків. Автор скрупульозно вивчав історичні першоджерела та архівні документи. Цінними є його роботи, присвячені історичному минулому України.

 

 

А19867 / 9(с2)

Ц341

Целевич Ю. Дещо за поселення Угорської України русинами і за унію церкви православної угорських русинів з Римом / Ю. Целевич ; Православний богословський факультет Університету ім. П. Й. Шафарика у Пряшеві, Наукове товариство ім. Шевченка у Словаччині, Асоціація україністів Словаччини. – Пряшів : Фундація Карпати, 1996. - 294 с.

В цій праці молодий автор хотів звернути увагу українських дослідників на найзахіднішу галузку українського народу.

2

Ц34

Целевич Ю. Исторія Скиту Манявского : враз з збірником грамот, листів і деяких судових документів, дотичних того монастиря / Ю. Целевич. – Львів: Друк. НТШ, 1887. – 136, CXIX с.: 1 л. іл.

2

Ц341

Целевич Ю. Історія Скиту Манявского : вoдъ єго основании ажь до замкненя (1611–1785) / Ю. Целевич. - Репр. відтворення вид. 1887 р. - [Чернівці] : Чернівецька обл. друк., 1993. - 136 с.

Видано з нагоди ювілейних дат – 100 років з дня смерті і 150 років з дня народження видатного українського історика, письменника і педагога, найбільшого дослідника історії діяльності славнозвісного монастиря Скиту Манявського – Юліана Целевича.

9(4)Сл

Ц341

Целевич Ю. Житие просветителей славян святых равноапостольных Кирилла и Мефодия / Ю. Целевич. – 2-е изд.. – Львів: Друк. Т-ва ім. Шевченка, 1891. – 92 с. - Назва обкл.: Житє просветителев славян святых ровноапостольных Кирила и Методія.

Пр1349/15

Барвінський Б. Д-р Юліян Целевич. (23.ІІІ.1843 - 24.ХІІ.1892). І його наукова діяльність на полі укаїнської історіографії і етнографії в світлі давніщих та новіщих дослідів. Написав Д-р Богдан Барвинський / Б. Барвінський. – Львів : накладом Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1927. - 337 с.

2

Г911

Грушевський М. З історії релігійної думки на Україні / М.Грушевський. – Репринт. вид. 1925 р. – Київ : Освіта, 1992. – 192 с.

У книжці, починаючи з передісторичних глибин і завершуючи ХІХ ст., в науково-популярній формі аналізуються витоки релігійного світогляду українського народу, висвітлюються обставини релігійного життя в Україні у різні історичні періоди, показуються роль і місце релігійної ідеології у суспільно-політичному і культурному розвитку.

В2211 / 9(с2)(03)

Е644

Енциклопедія історії та культури карпатських русинів : пер. з англ. мови / уклад. П. Р. Магочій, уклад. І. Поп, пер. Н. Кушко. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2010. – XXX, 849, 4 с. : 13 карт, фото. – С.790.

Українське видання «Енциклопедії історії та культури карпатських русинів» майже повністю відповідає текстові другого англомовного видання Енциклопедії, яке бачило світ у 2005 р. Виняток становлять лише дати смерті осіб, які недавно відійшли в інший світ, а також уточнення бібліографічних відомостей та виправлення фактологічних помилок.

М1310-10 / 9(с2)(03)

Е644

Енциклопедія історії України: у 10 т.. Т. 10: Т—Я/ НАН України. Ін-т історії України; ред. В. А. Смолій. - К.: Наукова думка, 2013. - 784 с.: іл., карт., фот.. – С.447.

Б 2431 / 002

З-495

Зелінська Н. В. Наукове книговидання в Україні : історія та сучасний стан: Навч.посібн. для студ. вищ. навч. закл. – Львів : Світ, 2002.– 268 с. – С. 101-104.

У навчальному посібнику, вперше послідовно і достатньо повно, висвітлено історію формування української наукової літератури та нвціональних засад наукового книговидання, показано сучасний стан випуску наукової літератури в Україні, актуальні проблеми її ринкового «існування», схарактеризовано типологічну систему наукових видань.

М256-3 / 2

І-907

Історія релігії в Україні: у 10 т.. Т. 3: Православ’я в Україні/ НАН України, Інститут філософії імені Г. С. Сковороди; ред. А. Колодний. – Київ: Український центр духовної культури, 1999. - 560 с. – С. 289.

У книзі на великому фактичному матеріалі по-новому осмислюється період історії православної церкви в Україні з кінця ХVІІ до кінця 80-х років століття нинішнього.

М2-1 / 902.7

К309

Качкан В. А. Українське народознавство в іменах: У 2 ч. / В. А. Качкан: Ч.1: Навч. посібник / за ред. А.З. Москаленка; Передм. А.Г. Погрібного. – К. : Либідь, 1994. – 336 с.

У навчальному посібнику відтворюється життєвий і творчий шлях декількох десятків видатних постатей української духовної культури. Серед відомих і малознаних імен – письменники, публіцисти, історики, фольклористи, етнографи, просвітницькі та культурно-громадські діячі І. Крип’ якевич, Б. Стебельський, Є. Чикаленко, І. Огнієнко, Ю. Целевич, О. Огоновський і багато інших.

902.7

К-309

Качкан В. А. Українське народознавство в іменах: У 2 ч. / В. А. Качкан: Ч.2: Навч. посібник. – К. : Либідь, 1995. – 228 с.

До цієї книги автор залучає маловідомі або й зовсім незнані імена письменників, учених, суспільно-громадських і просвітницьких діячів, які своєю самовідданою працею й безмежною любов’ю до Батьківщини прислужилися рідному народові у формуванні його самосвідомості, – Олександра Грушевського, Кирила Студинського, Миколу Голубця, Володимира Левицького, Федора Вовка, Олену Кисілевську, Михайла Пачовського, Євгена Маланюка та багатьох інших.

Б1574 / 9(с2)

Л 852

Лупій Г. В. Львівський історико- кульрний музей-заповідник «Личаківський цвинтар»: Путівник / Худож. оформл. Б. Р. Пікулицького. – Львів: Каменяр, 1996. – 367 с.– С.220.

Ілюстрований путівник, підготовлений директором Львівського історико-культурного музею-заповідника « Личаківський цвинтар», заслуженим працівником культури України, знайомить з історією унікального некрополя, його численим зібранням високомистецької меморіальної скульптури, розповідає про поховані на цвинтарі особистості, які своїми діяннями в сферах політики, військової справи, науки, культури, мистецтва зробили значний внесок у духовну національну скарбницю.

Пр 4190/14

Міщук А. І. Релігійна проблематика у творчому доробку Юліана Целевича / А. І. Міщук // Вісник прикарпатського унів-ту. Історія.– Івано-Франківськ. – 2008. – Вип. ХІV . – С.17-23.

Стаття присвячена дослідженню різних аспектів релігійної проблематики в науковій діяльності Ю. Целевича. Автор аналізує праці Ю. Целевича та їх значення в розвитку національної історіографії.