ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Микола Андрійович Маркевич

Історик, етнограф, поет, композитор народився 07.02 (26.01) 1804 року в селі Дунайці на Сумщині. Освіту здобув у пансіоні Головного педагогічного інституту в Петербурзі.

Займався дослідницькою роботою, збирав історичні документи Козацької Доби з метою створення вперше українського енциклопедичного словника, в якому, як він вважав, міг би кожен українець і українка знайти історичні, географічні, статистичні дані про Україну, біографії видатних осіб українського народу. Протягом 10 років створив понад 100 тисяч статей для енциклопедичного словника, систематизувавши це в алфавітному порядку в 30-ти величезних зошитах. Обсяг його роботи, підготовлений до публікації, становив 11 томів по 600 сторінок кожний. 

1831 року видав збірку поезій «Українські мелодії», в основу яких поклав українські народні перекази і повір'я. Він - автор одного з перших вокальних творів на вірші Т. Шевченка («Сирота»), збірника обробок українських народних пісень для фортепіано («Народні українські наспіви», 1840), для голосу з фортепіано («Південноросійські пісні», 1857).

Йому належать також праці: «Історія Малоросії» (у п’яти томах, 1842-1843), етнографічна – «Звичаї, повір’я, кухня та напої сучасних малоросіян» (1860). Зібрав колекцію документів з історії України XVII–XVIII ст.

Помер 09(21).06 1860 року у с. Дунаєць сьогодні  Глухівській міській громаді Шосткинського району Сумської області.

Видання з фонду НІБУ

    

Блануца А. Маркевич Микола Андрійович // Політична енциклопедія. – К. : Парламентське видавництво, 2011. – с.423.

Жадько В. О. Український некрополь : історичний науковий довідник / В. О. Жадько. – Київ : Жадько В. О., 2005. – 351 с.

Зі змісту : Микола Маркевич (1804 – 1860). – С.233.

Історична спадщина у світлі сучасних досліджень / НАН України. Ін-т історії України ; ред.: В. А. Смолій, Ю. А. Пінчук. – Київ, 1995. – 189 с.

Качкан В.А. Українське народознавство в іменах : навчальний посібник : у 2 ч. Ч. 1 / В. А. Качкан ; за ред. А. З. Москаленка. – Київ : Либiдь, 1994. – 336 с.

Качкан В. А. Українське народознавство в іменах : навчальний посібник для вузів : у 2 ч. Ч. 2 / В. А. Качкан. – Київ : Либiдь, 1995. – 286 с. : 16 арк. фот.

       

Колесник Є. О. Бібліотека М.А. Маркевича / Є.О.Колесник // УІЖ. – 1973. – № 1. – С.108 - 110.

Косачевська Є. М. М. А. Маркевич і його роль у зміцненні зв’язків російської та української фольклористики / Є.М. Косачевська // Народна творчість та етнографія. – 1979. – № 5. – С. 56 - 62.

Косачевская Е. М. Н. А. Маркевич, 1804 - 1860: Жизнь и деятельность украинского историка, этнографа, фольклориста и поэта / Е. М. Косачевская. – Ленинград : Изд-во ЛГУ, 1987. – 284 с. : ил.

Косачевская Е. М. Письма Н. А. Маркевича к О. М. Бодянскому / Косачевская Е. М. // Духовная культура славянских народов: Литература. Фольклор. История : сборник статей к IX Международному съезду славистов / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкинский Дом). – Ленинград : Наука. Ленингр. отд-ние, 1983. – С.210 – 242.

Маркевич М. А. Історія Малоросії / М. А. Маркевич; Ред. Ю. С. Шемшученко ; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАНУ. – Київ : "Ін Юре", 2003. – 664 с. : портр.

      

Маркевич Н. А. История Малороссии. Т. 1 / Н. А. Маркевич. – М. : Тип. Августа Семена, при Императорской Медико-хирургической Академии, 1842. - 383 с.

Маркевич Н. А. История Малороссии. Т. 2 / Н. А. Маркевич. – М. : Тип. Августа Семена, при Императорской Медико-хирургической Академии, 1842. – 688 с.

Маркевич Н. А. История Малороссии. Т. 3 / Н. А. Маркевич. – Москва : О. И. Хрусталев, 1842. – 406, III с.

Маркевич Н. А. История Малороссии. Т. 4. Документы и акты охватывающие период от 1654 по 1749 г. / Н. А. Маркевич. – Москва : О. И. Хрусталев, 1842. – 487, VII с.

Маркевич Н. А. История Малороссии. Т. 5 / Н. А. Маркевич. – Москва : В тип. Августа Семена при Императорской Медико-хирургической Академии, 1843. – 328 с.

     

Маркевич Н. А. О народонаселении Полтавской губернии / Н. А. Маркевич. – Киев : Унив. тип., 1855. – 52 с. : 59 л. табл.

Маркевич Н. А. Обычаи, поверья, кухня и напитки малороссиян. Праздничные обряды и поверья  /Н.А. Маркевич // Українці : народні вірування, повір’я, демонологія. – Київ : Либідь, 1992. – С.52 - 170.

Маркевич Н. А. Реки Полтавской губернии / Н. А. Маркевич. – Киев : [б. и.], [1---]. – 338 - 462 с.

Медведик Г. Народна спадщина дослідника історії культури та побуту України Миколи Маркевича / Г. Маркевич // Народна творчість та етнографія. – 2001. – № 1-2. – С. 3 - 6.

Маркевич Микола Андрійович // Українська музична енциклопедія. Т. 3: Л – М / Гол. редкол. Г. Скрипник. – Київ : ІМФЕ НАНУ, 2011. – С. 313-314.

     

Маркевич Микола Андрійович; «Н. Маркевичу» // Шевченківська енциклопедія: у 6 т. Т.4. М - Па / Гол. ред. М. Г. Жулинський. – Київ : Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка, 2013. – С. 88-89; 378-380.

Модзалевский В. Л. Малороссийский родословник. Т. 3 / В. Л. Модзалевский. – Киев : Тип. Кульженко, 1912. – 235 с. : 10 л. портр.

Зі змісту : Н. А. Маркович С.1 – 2.

Народжені Україною : меморіальний альманах : у 2 т. Т. 2. Л-Я / ред. О. Онопрієнко. – Київ : Євроімідж, 2002. – 896 с. : фото. – (Золоті імена України).

Зі змісту : Микола Маркевич ( 1804 - 1860) С.134 - 135.

Обычаи, поверья, кухня и напитки малороссиян / сост. Н. А. Маркевич. – Репр. воспроизведение изд. 1860 г. – К. : Добровольное общество любителей книги УССР, 1991. – 174 с.

Обычаи, поверья, кухня и напитки малороссиян / сост. Н. А. Маркевич. – Киев : Час, 1992. – 171 с.

     

Описание актов архива Маркевича,относящихся к истории южно-русских монастырей / Е. В. Барсов. – Москва : Унив. тип., 1884. – 35 с.

Описание актов архива Маркевича, относящихся к истории Стародубских скитов и их владений Е. В. Барсова / сост. Е. В. Барсов. – Москва : В Университетской тип., 1885. – 11 с. – (Чтения в императорском Обществе истории и древностей российских при Московском университете ; 1884 г. Кн. 2).

Ульяновський В. І. Незавершені та маловідомі праці М. А. Маркевича / В. І. Ульяновський // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів . Вип. 2 / НАН України. Ін-т археографії, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Ін-т рукопису ; ред.: Л. А. Дубровіна, Г. В. Боряк. – Київ : Українознавство, 1994. – С.42 - 62. – (Проблеми едиційної та камеральної археографії: історія, теорія, методика ; вип. 20).

Тоцька Ж. М. А. Маркевич та його колекція документальних матеріалів з історії України кінця XVI – XVIII ст. у краєзнавчому аспекті / Ж. Тоцька // Сіверянський літопис. – 2013. – № 1. – С.59 - 69.

Шевченко Т. Г. Н. Маркевичу / Т. Г. Шевченко // Молодик на 1843 год, украинскій литературный сборник, издаваемый И.Бецким. Ч. 2. – Харьков : в университетской типографіи, 1843. – С.108 - 109.

    

Шевченко Т. Г. Н. Маркевичу / Т. Г. Шевченко // Шевченко Т. Г. Зібрання творів : у 6 т. Т. 1. : Поезія 1837 - 1847. – Київ : Наукова думка , 2003. – С.127.

Шевченко Т. Г. Зібрання творів : у 6 т. Т. 6. : Листи. Дарчі та власницькі написи. Документи складені Т. Г. Шевченком або за його участю / Т. Г. Шевченко; Ред. М. Г. Жулинський. – Київ : Наукова думка, 2003. – 632 с.

Зі змісту : М. А. Маркевичу С. – 239, 546 - 547.

Шевченківський словник : у 2 т. Т. 1. А - Мол. / АН УРСР. Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка ; ред. кол., відп. ред. Є. П. Кирилюк. – Київ : Вища школа, 1976. – 415 с. : 15 л. іл.

Зі змісту : Микола Маркевич С. 382.

Ясь О. В. Дослідницький інструментарій та інтелектуальні засади «Истории Малороссии» Миколи Маркевича / О. В. Ясь // УІЖ. – 2006. – №1. – С.27 – 42.

Укладачі: Науменко Т. В., Ширшова Л. Г.
(відділ культурних комунікацій)