ДЯКУЄМО ЛІКАРЯМ, ЯКІ РЯТУЮТЬ КРАЇНУ!

IV Універсал Української Центральної Ради : до 100-річчя дня прийняття

IV Універсал Української Центральної Ради : до 100-річчя дня прийняття.

В Національній історичній бібліотеці України

відкрито виставку документів

«Українська Центральна Рада : до 100-річчя від дня прийняття

IV Універсалу Української Центральної Ради (1918)»,

яка експонується з 15 березня 2018 р. в читальній залі.

 

Запрошуємо відвідати Бібліотеку, ознайомитись з експозицією!

 

Бібліографічний список

 

Документи і матеріали

 1. Грушевський М. На порозі нової України : статті і джерельні матеріали / Михайло Грушевський ; ред. та вступ. ст. Л. Р. Винара ; Укр. іст. т-во. – Нью-Йорк ; Львів ; Київ ; Торонто ; Мюнхен, 1992. – (У 75-річчя Української Центральної Ради. 1917–1992.)
 2. Державний центр Української Народної Республіки в екзилі : ст. і матеріали / ред. Л. Р. Винар, Н. Пазуняк ; Ін-т дослідж. модерної історії України. – Філадельфія ; Київ ; Вашінґтон : Фундація ім. С. Петлюри в США ; Вид-во “Веселка” ; Фундація Родини Фещенко-Чопівських, 1993. – 494 с.

Зі змісту : IV Універсал Української Центральної Ради – С. 285-293.

 1. Історія української конституції / упоряд. : А. Слюсаренко, М. Томенко. – Київ : Вид-во «Право», 1997. – 442 с.

Зі змісту : IV Універсал Української Центральної Ради. – С. 101-104.

 1. Конституційні акти України. 1917–1920. Невідомі конституції України / упоряд. : Ю. Д. Прилюк, В. Ф. Жмир. – Київ : Філос. і соціол. думка, 1992. – 272 с.

Зі змісту : IV Універсал Української Центральної Ради. – С. 70-72.

 1. Мірчук П. Від Другого до Четвертого Універсалу / Петро Мірчук ; Ліга Визволення України. – Торонто : Гомін України, 195 – 71 с. – (Політ. б-ка Ліги Визволення України ; Ч. 8).
 2. Національні процеси в Україні : історія і сучасність : док. і матеріали : довід. : у 2 ч. Ч. 1 / за ред. В. Ф. Панібудьласка ; упоряд. : І. О. Кресіна, О. В. Кресін та ін. – Київ : Вища школа, 1997. – 583 с.

Зі змісту : Етнополітичні процеси доби національно-визвольних змагань. – С. 399-575.

 1. Уряди України у XX ст. : наук.-документ. вид. / Кабінет Міністрів України ; НАН України ; ред. А. К. Кінах ; авт. кол. : Н. П. Барановська, Т. Б. Бикова, С. В. Кульчицький та ін. - Київ : Наук. думка, 2001. - 608 с. : іл.

Зі змісту : Уряди Центральної Ради. – С. 15-86.

 1. Україна в XX столітті : зб. док. і матеріалів (1900-1939) / М-во освіти України, Ін-т змісту і методів навчання, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; упоряд. А. Г. Слюсаренко. - Київ, 1997. - 446 с.
 2. Українська революція 1917–1921 на Придніпров’ї : зб. док. і матеріалів / уклад. Ю. Г. Пархоменков, Н. Л. Юзбашева. – Дніпро : Ліра, 2016. – 372 с.
 3. Українська Центральна Рада : документи і матеріали в 2-х т. Т. 2 (10 груд. 1917р. – 29 квіт. 1918 р.) / редкол. : П.П. Толочко, Я. Д. Ісаєвич, В. А. Смолій та ін. – К. : Наук. думка, 1997. – 422 с.

 

Дослідження; довідкові видання

 1. Верстюк В. Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення : хронол. довід. / В. Ф. Верстюк, О. М. Дзюба, В. Ф. Репринцев. – Київ : Наук. думка, 1995. - 715 с.

Зі змісту : Доба Центральної ради. – с. 210-270.

 1. Гай-Нижник П. П. Українська дипломатія й міжнародна фінансова політика урядів Центральної Ради, Української Держави (Гетьманату) та Директорії УНР (1917–1922 рр.) / Павло Павлович Гай-Нижник ; М-во освіти і науки України, НДІ українознавства, М-во закордон. справ України, Дипломат. акад. України. – Київ : Дуліби, 2016. – 530 с. : табл.
 2. Довідник з історії України : в 3 т. Т. 3 : (Р-Я) / К.Бондаренко, В.Гордієнко, Я.Грицак та ін. – Київ, 1995.

Зі змісту : Універсали Української Центральної Ради. – С. 481-482.

 1. Енциклопедія українознавства : словникова ч. Т. 9 : [Ти-Хм] / голов. ред. В. Кубійович ; редкол. : А. Жуковський, І. Кошелівець та ін. ; Наук. т-во ім. Шевченка. – Париж ; Нью Йорк : Вид-во «Молоде Життя», 1980. – 3600 с.

Зі змісту : Універсали Української Центральної Ради. – С. 3462-3463.

 1. Етнонаціональний розвиток України : терміни, визначення, персоналії / Ін-т держави і права АН України, Ін-т мовознавства АН України, Ін-т нац. відносин і політології АН України та ін. ; редкол. : Ю. І. Римаренко, І. Ф. Курас, І. М. Дзюба та ін. – Київ, 1993. – 800 с.

Зі змісту : Універсали Української Центральної Ради. – С. 397-399.

 1. Жуковський А. Нарис історії України / Аркадій Жуковський, Орест Субтельний ; НТШ у Львові,– Львів, 1992. – 230 с. : іл. – (Українознав. б-ка НТШ ; Ч. 1).
 2. Історія України 1917–1992 : довід. / упоряд. М. Читальник. – Київ : Т-во «Знання» України, 1993. – 128 с.
 3. Історія України : універс. ілюстр. довід. / В. К. Губарев. – Донецьк : ТОВ ВКФ “БАО”, 2008.

Зі змісту : IV Універсал Української Центральної Ради. – С. 327.

 1. Клейноди України : з історії державної і національної символіки : комплект з 33-х кольор. худож. сувенір. листівок / авт. кол. : О. П. Білецький, К. Ю. Гломозда, В. Ф. Жмир та ін. – Київ, 1991. – 33 л.
 2. Краєзнавство : наук. журн. – 2017. - № ½.

Зі змісту: До 100-річчя подій Української революції 1917–1921 років. – С. 39-79.

 1. Мироненко О. М. Витоки українського революційного конституціоналізму 1917–1920 рр. : теоретико-методологічний аспект / О. М. Мироненко. – Київ, 2002. – 258 с. : іл.
 2. Мироненко О. М. Світоч української державності : політико-правовий аналіз діяльності Центральної Ради / О. М. Мироненко ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – Київ, 1995. – 327 с.

Зі змісту : “Гаряча війна” з більшовиками. ІІІ та IV Універсали. – С. 132-156.

 1. Павленко Ю. В. Українська державність у 1917–1919 рр. : (іст.-генет. аналіз) / Ю. В. Павленко, Ю. О. Храмов ; НАН України, Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу й історії науки ім. Г. М. Доброва, Укр. акад. наук нац. прогресу, Ін-т гуманітар. дослідж. - Київ : Манускрипт, 1995. - 262 с.
 2. Рубльов О. С. Українські визвольні змагання 1917-1921 рр. / О. С. Рубльов, О. П. Реєнт ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : "Альтернативи", 1999. - 319 с. : іл. - (Україна крізь віки : в 15 т. ; Т. 10).
 3. 1000 фактов об Украине / сост. В. М. Скляренко, В. В. Сядро. – Харьков : Фолио, 2011. – 315 с.
 4. Україна в XX столітті : уроки, проблеми, перспективи / М-во освіти і науки України, Укр. православ. церква, Київ. патріархат ; ред. Я. С. Яцків. - Київ : Укр. центр духов. культури, 2001. - 807 с.
 5. Українська дипломатія : перші кроки на міжнародній арені : кат. вист. арх. док. та раритет. вид. / упоряд. : Л. В. Андрієвська, Ю. Я. Кулінич. – Київ : [ТОВ “Нодепрес”], 2006. – 36 с. : фот.
 6. Українське державотворення. Невитребуваний потенціал : слов.-довід. / О. М. Мироненко. – Київ : Либідь, 1997. – 558 с.
 7. Уряди Центральної Ради, Української Держави, Української Народної Республіки доби Директорії, Західноукраїнської Народної Республіки, Криму, Карпатської України / ред. Н. К. Дніпренко. - Київ : ТОВ «Вістка», 2008. – 64 с. : іл.
 8. Центральна Рада і український державотворчий процес : до 80-річчя створення Центральної Ради : матеріали наук. конф. (20 берез. 1997 р.) : у 2 ч. / Ін-т історії України НАН України. - Київ, 1997.

Ч. 1. – 1-233 с.

Ч. 2. – 234-409 с.

 1. Червінський В. І. Історія України : джерельний літопис / В. І. Червинський, М. І. Обушний. – 3-тє вид., перероб., доп. – Київ, 2016.

Зі змісту : IV Універсал Української Центральної Ради. – С. 422-424.

 1. Шаповал Ю. Україна ХХ століття : особи та події в контексті важкої історії / Юрій Шаповал. – Київ, 2001. – 558 с.

 

Автор IV Універсалу – Володимир Винниченко

 1. Верстюк В. Ф. Діячі Української Центральної Ради : бібліогр. довід. / В. Ф. Верстюк, Т. С. Осташко. – Київ, 1998. - 254 с.

Зі змісту : Винниченко В. К. – С. 32-43.

 1. Видатні постаті в історії України ХХ ст. : короткі біографічні нариси / редкол. : В. І. Гусєв, О. В. Даниленко, Л. В. Іваницька та ін. – Київ : “Вища шк.”, 2011.

Зі змісту : Винниченко В. К. – С. 63-68.

 1. Ґеник С. 150 великих українців / Степан Ґеник. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2001.

Зі змісту : Винниченко В. К. – С. 34-36.

 1. Державні, політичні та громадські діячі України : політ. портрети. Кн. 1 / редкол. : М. І. Панов, В. І. Астахова, Л. М. Герасіна та ін. – Київ, 2002. – 474 с.

Зі змісту : Винниченко В. К. - С. 268-272.

 1. Довідник з історії України. Т. 1 : (А-Й) / І. З Підкова, Р. М. Шуст ; Ін-т іст. дослідж. Львів. держ. ун-ту. – Київ : Генеза, 1993. – 230 с.

Зі змісту : Винниченко В. К. - С. 92-93.

 1. Енциклопедія історії України : в 10 т. Т. 1 : (А-В) / редрада : (голова) В. М. Литвин, В. М. Геєць, Л. В. Губернський та ін. – Київ : Наук. думка, 2003.

Зі змісту : Винниченко В. К. - С. 510.

 1. Історія України : універс. ілюстр. довід. / В. К. Губарев. – Донецьк : ТОВ ВКФ “БАО”, 2008.

Зі змісту : Винниченко В. К. - С. 310.

 1. Мала енциклопедія етнодержавознавства / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – Київ : Вид-во “Генеза”; “Довіра”, 1996.

Зі змісту : Винниченко В. К. – С. 830-831.

 1. Народжені Україною : меморіал. альм. : у 2 т. Т. 1 : (А-К) / кер. проекту Кирило Товстопльот ; голов. ред. Оксана Онопрієнко. – Київ, 2002. – 890 с. : іл.

Зі змісту : Винниченко В. К. – С. 328-329.

 

Укладач Ігнатович І. О.

Науковий редактор Єфіменко Г. В.