ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Історія Українського конституціоналізму

Історія українського конституціоналізму –
від «Руської Правди»
до Литовських статутів
до Дня Конституції України

Бібліографічний список

 1. Коституція України. (Із змінами, внесеними згідно із Законами). – Київ : «Основа», 2019. – 75 с. Шифр : Зі змісту : Верховна рада України від імені Українського народу – громадян України всіх національностей, виражаючи суверенну волю народу, спираючись на багатовікову історію українського державотворення і на основі здійсненого українською нацією, усім Українським народом права на самовизначення, дбаючи про забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя, піклуючись про зміцнення громадянської злагоди на землі України та підтверджуючи європейську ідентичність Української народу і незворотність європейського та євроатлантичного курсу України, прагнучи розвивати і зміцнювати демократичну, соціальну, правову державу, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми та прийдешніми поколіннями, керуючись Актом проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року, схваленим 1 грудня 1991 року всенародним голосування, приймає цю Конституцію – Основний Закон України

 1. Історія української Конституції / упоряд. : А. Слюсаренко, М. Томенко ; Укр. правнича фундація. – Київ, 1997. – 464 с. Шифр : А3905/34/І

  

 1. Конституції України ХІХ–ХХІ століть : зб. нормативно‑правових актів. – О. В. Коротюк, О. В. Лавринович. – Київ : ОВК, 2020. – 510 с. Шифр : А41985/34/К65 Анотація : Дана книга являє собою збірник нормативно‑правових актів – Конституцій України ХІХ–ХХІ ст. У виданні вперше представлені тексти Конституцій Австрійської Імперії і Республіки Польщі, що діяли на українських землях, у перекладі на українську мову. Авторами надана загальна характеристика представлених нормативних документів.

  

 1. Зміни до Конституції у частині децентралізації через консенсус : звіт за результатами інклюзивних позапарламентських публічних консультацій / голов. ред. А. Драженко, М. Рівчаренко та ін. – [Київ], 2020. – 480 с. Шифр : Б11634/34/3692

 1. Моя конституція 25 років. Ювілейне видання до 25‑річчя прийняття Конституції України / Верховна Рада України ; уклад. : О. К. Кондратюк, М.О. Теплюк та ін. ; відп. ред. : Т. Б. Пастушенко. – Київ : Парламент. вид‑во, 2021. – 124 с. Шифр : В 5231/34/М879 Зі змісту : Факти про Конституцію України. – С. 31.

  

 1. Червінський В. І. Історія України. Джерельний літопис / В. І. Червінський , М. І. Обушний. – Київ : вид‑во «Україна», 2016. – 896 с. іл. Шифр : А 35155/9(с2)/Ч452

 1. Шляхтун П. П. Конституційне право : словник термінів / П П. Шляхтун. – Київ : «Либідь», 2005. – 566 с. Шифр: А39414/34(03)/Ш708

 

Джерела про «Руську правду»

 1. Антологія української юридичної думки Т. 2 : Історія держави і права України : Руська Правда / ред. Ю. С. Шемшученко. – Київ : Юрид. книга, 2002. – 592 с. – («Лекции по истории русского права»). Шифр : М978-2/34/А724

 1. Білецький Л. Руська правда й історія її тексту / Л. Білецький, за ред. Ю. Книша - Вінніпег : Ук. Вільна Акад. Наук в Канаді, 1993. - 166 с. Шифр : 9(с)1/Б611

 

 1. Блащук С. М. "Правда Руська" у радянській історіографії (1920-ті – перша половина 1960-х рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / С. М. Блащук ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – 20 с.

 1. Володимир Мономах Повчання ; Статут Володимира Всеволодовича / пер. із старословянської, упорядкув. Та передмова В. Яременка. – Київ: МАУП, 2006.- 312 с. – (Б-ка українознавства ; Вип. 6). – Бібліогр. : с. 304–309. Шифр : А15994/99с2)/В573

 1. Грушевський М. Історія України-Руси. В 11 т., 12 кн. Т. 2 : ХІ -ХІІІ вік. / ред. кол. : П. С. Сохань(голова), С. І. Білокінь, Г. В. Боряк та ін. – 2-е вид., розшир. – Київ : Наук. думка, 1992. – 640 с. Шифр : 9(с2) /Г 911/КУ

 1. Історія джерел українського права : Княжа (земська) доба : Звичаєве право. Руська Правда. Закон Володимира // Енциклопедія українознавства : загал. ч. / НАН України. Ін‑т Укр. археографії. – Київ,1995. – С. 633–634. Шифр : 9(с2)/Е644/ДБ

 1. Падох Я. «Руська Правда» / Я. Падох // Енциклопедія українознавства Т. 7 : Пряшивщина – Сиг : словник. ч. / голов. ред. В. Кубійович ; НТШ. – Париж – Нью‑Йорк, 1973. – С.2655–2657. Шифр : 9(с2)/ Е 644/ДБ

 1. "Правда Руська" Ярослава Мудрого: початок вітчизняного законодавства : навч. посібник / Нац. юрид. ун-т України ім. Ярослава Мудрого ; уклад.: Г. Г. Демиденко, В. М. Єрмолаєв. – Харків : Права людини, 2017. – 392 с. : іл. Шифр : А39354/34
  /П681

 

 1. «Руська Правда» – найвідоміша пам’ятка давньоруського княжого законодавства // Мироненко О. М. Українське державотворення : не витребуваний потенціал : словн.–довід. / О. Мироненко, Ю. Римаренко, І. Усенко, В. Чехович. ; ред.: О. Мироненко. – Київ, 1997. – С. 406–408. Шифр : А3292/9(с2)/У453

 1. Руська Правда: тексти на основі 7 списків та 5 редакцій / сост., подгот. С. Юшков; Укр. акад. наук. Ін-т історії матер. культури. – Київ : Укр. академія наук , 1935. – 192 с. Шифр : 9(с)12/Р89.

 1. Усенко І. Б. Руська Правда / І. Б. Усенко // Юридична енциклопедія. Т. 5 : П-С / ред. кол. : Ю. С. Шемшученко (голова) та ін. ; НАН України , Ін‑т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Вид-во «Укр. Енциклопедія» ім. М. П. Бажана С.392–395: фото. – Бібліогр. : с.395 (16 назв).Шифр : М 395-5/34 903)/Ю702

 1. Чубатий М. Огляд історії українського права / М. Чубатий ; ред. : В. Іваненка ; Укр. Вільн. Ун-т. – Мюнхен–Київ : Ноосфера : Укр. діловий журн.1994. №2-4 (4‑6). – 224 с. Шифр : Б 122/9(с2)/Ч 811

 

Джерела про Литовські статути

 1. Антонович В. Б. История Литовской Руси: лекции профессора ун-та св. Владимира В. Б. Антоновича : 1881–1882 г. / В. Б. Антонович. – Киев : Лит. Корчак-Новицкого, 1882. – 318 с. – Рос. Шифр : №371467 – КХ

 1. Історія України в особах: Давньоруська держава. Литовсько-польська доба / керівн. авт. кол. О. В. Русина. – Київ : Україна, 2012. – 440 с. Шифр : Б7332/9(с2)/І-907, №1112123 –КУ

 1. Права, по которым судится малороссийський народ, …, из трех книг, а именно: Статута Литовского, Зерцаля Саксонского и приложенных при том двух прав, такожде из книги Порядка, по переводе из польского и латинского языков на российский диалект в едину книгу сведенные, в граде Глухове, лета от Рождества Христова 1743 года : изданные под редакциею и с приложением исследования о сем Своде и о законах, действовавших в Малороссии проф. А. Ф. Кистяковского / ред. А. Ф. Кистяковский. – Киев : В университетской тип., 1879. – [1066] с.
  Есть цифровая копия Шифр : 34/П68

  

 1. Статути Великого князівства Литовського. У 3 т. Т. 1 Статут Великого князівства Литовського 1529 року / ред. С. В. Ківалов. – Одеса : Юрид. літ., 2002. – 464 с. Шифр : М860-1/34/С782

 1. Статут Великого княжества Литовского с подведением в надлежащих местах ссілки на Конституции, приличное содержанию оного : перевод с польского. Ч. 1 с 1 раздела по 7 / Правителствующий сенат. – СПб., 1811. – 543 с. – (Пол. , Рос.) Шифр : 342/Р(02)/С78-1

 1. Статут Великого княжества Литовского с подведением в надлежащих местах ссілки на Конституции, приличное содержанию оного : перевод с польского. Ч. 2 от 7 раздела до конца / Правителствующий сенат. – СПб., 1811. – 543 с. – (Пол. , Рос.) Шифр : 342/Р(02)/С78-1

 1. Старый Литовський 1529 г. Статут Великого князьства Литовского 1566 г. – М., б. г. – 106, ХVI ; 240 с. Шифр : 9(с61)/С77

 1. Статут Великого князівства Литовського 1588 года / новое издание Императорского Московсского об-ва исторії и древностей Російських. – М., 1853. – 382, ХІІ. – Рос. Шифр : 9(с61)/С78

 1. ІV Міжнародна наукова конф. «Україна і Велике князівство Литовське в XIVXVIII ст.: політичні, економічні, міжнаціональні та соціокультурні відносини в загальноєвропейському вимірі»: матеріали конф. Кам’янець‑Поділький нац. ун‑т ім. Івана Огієнка, 16‑19 верес. 2015 р. : тези доповідей / НАН України, Ін‑т історії України, М-во освіти і науки України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка ; ред. кол.: В. А. Смолій (відп. ред.) [та ін.]. – Київ, 2015. – 92 с. Шифр : А 33394/9(с2)/М582/КХ , № 1128447 Анотація: Народження Русі, напад на Царгород – цим визначено початок давньоруської історії. У вітчизняній і світовій науці роком створення давньоруської державності вважається 882 рік. У другій чверті ХІІІ ст. князем племінного союзу Литви Міндаугасом була створена держава, яка базувалась на авторитеті князя і його оточення. Роль «німецького міста» в Вільнюсі, особливості конфесійних общин, інструменти впливу на Золоту Орду; Київська земля як частина Великого князівства Литовського, інші матеріали висвітлюють сторінки історії Великого князівства Литовського та Київської Русі ХІV–XVIII ст. Зацікавлять тих, хто поглиблено вивчає історію України-Русі та Литви.

  

 1. Українське Козацтво і Велике князівство Литовське / І. Марзалюк [та ін.]. – Київ : Балтія Друк, 2014. - 197, [3] с. : іл., фот. Шифр : В3407/9(с2)/У453 Анотація : Досліджено феномен, типологію, генезис українського козацтва.

 1. Хрестоматія з історії України литовсько-польської доби / упоряд. Т. Гошко. - Львів : Вид-во Україн. Катол. Ун-ту, 2011. – 688 с. Шифр : Б7803/9(с2)/Х917, №1116379 – КУ

 1. Чехович В. А. Статути Великого князівства Литовського / В. А. Чехович // Юридична енциклопедія. Т. 5 : П-С / ред. кол. : Ю. С. Шемшученко (голова) та ін.; НАН України , Ін‑т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Вид-во «Укр. Енциклопедія» ім. М. П. Бажана. – С. 640–642: фото. – Бібліогр. : с. 642 (6 назв).Шифр : М 395-5/34(03)/Ю702

  

Укладач : Новицька А. І.
Відділ ДБНІР