ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

IV Універсал Української Центральної Ради

Шановні користувачі! Пропонуємо вашій увазі віртуальну книжкову виставку «IV Універсал Української Центральної Ради – кульмінаційний момент в історії державотворення» (до 100-річчя з часу прийняття IV Універсалу УЦР).

  

Б6539 / 9(с2)

В488

Винниченко й українська соціал-демократія : (1900–1919) / Центральний державний архів громадських об'єднань України ; упоряд. В. Лозицький. – Київ : Парламентське вид-во, 2008. – 248, 2 с. : 32 вкл. л.

Зібрані архівні документи і матеріали висвітлюють історію створення та діяльності першої в Україні політичної партії соціал-демократичного спрямування (РУП – УСДРП), роль В Винниченка в її організаційному та ідеологічному зміцненні, що дало можливість українським соціал-демократам стати найвпливовішою політичною силою періоду національної революції.

9(с2)

В 489

Винниченко, Володимир.

Щоденник. Т. 1. 1911-1920 / В. Винниченко ; Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка, Канадський інститут українських студій. – Едмонтон–Нью-Йорк, 1980. – 500 с.

Перший том щоденникових записів видатного українського політичного діяча, прозаїка, драматурга і художника Володимира Винниченка охоплює період 1911-1920 рр.

Авторські систематичні нотатки якнайкраще відтворюють атмосферу, в якій жив митець, являють допитливому читачу лабораторію його творчо­сті, а заразом сповнені величезною кількістю інтимних переживань, політич­них візій, філософсько-публіцистичних і психологічних роздумів оригіналь­ного майстра слова.

А26584 / 9(с2)

Г125

Гавриш, Петро Якимович. Більська минувшина: нариси з історії села Більська на Полтавщині 1917–1991 років / П. Я. Гавриш. – Полтава : АСМІ, 2017. – 538 с.

У книзі в хронологічно-тематичній послідовності викладено стислі нариси з історії давнього козацького села Більська на Полтавщині від початку Української революції 1917-1921 років до здобуття Україною незалежності в 1991 році. На основі численних різноманітних джерел висвітлюються всі сфери життя села, долі його мешканців, найважливіші полії. Ця праця є продовженням книги автора «Більська давнина», виданої 2012 року.

А23533 / 9(с2)

Д696

Дорошко, Микола Савович (1962 р. н.).

Номенклатура: керівна верхівка Радянської України (1917–1938 рр.) : монографія / М. С. Дорошко. – Київ : Ніка-Центр, 2008. – 368 с.

В монографії підсумовуються наукові пошуки автора в дослідженні проблеми формування та функціонування компартійно-радянської номенклатури УРСР у 1917–1938 рр. Подано авторську концепцію організаційно-теоретичних передумов, основних етапів, особливостей та закономірностей конструювання апарату більшовицької влади в республіці у період, що розглядається. Висунуто ряд теоретичних положень, полемічних стосовно окремих традиційних уявлень про діяльність партійно-радянського керівництва УРСР та її наслідки. Широке використання архівних та інших джерел дозволило по-новому оцінити “внесок” керівного прошарку Радянської України в утвердження тоталітарного ладу в СРСР у 20–30-ті рр. ХХ ст., довести його причетність до творення голодомору 1932–1933 рр., з’ясувати мотиви знищення функціонерів УРСР сталінським режимом під час масового терору 1937–1938 рр.

Б4257 / 9(с2)

Д696

Дорошенко-Товмацький, Борис.

Симон Петлюра : життя і діяльність / Б. Дорошенко-Товмацький. – Київ : "Просвіта", 2005. – 608 с.

Ця книга — глибоке історичне дослідження про життєвий і державницький шлях Симона Петлюри. На прикладі життя цього Великого Патріота автор показує прагнення українського народу до волі та незалежності, розкриває причини поразок Української революції, значення її уроків для нинішнього часу.

(с2)

Д714

Доценко, Олександер. Літопис української революції: матеріяли й документи до історії української революції / О. Доценко. – Київ ; Львів : [б. и.], [1920?] – .

Т. 2, Кн. 4 : 1917–1922. – 1923. – 362 с. : табл..

Доценко Олександр (1897-1941) - військовий діяч, історик, археограф. Під час української революції 1917-1921 рр. був підполковником Армії Української Народної Республіки, служив осавулом (ст. ад’ютантом) Головного Отамана С. Петлюри, мав у своєму розпорядженні чимало документів - листів, протоколів тощо. На основі цих першоджерел написав "Літопис Української Революції". Вийшла в світ частина 2-го т. - кн. 4-та "Брат проти брата", про період від наступу з’єднаних українських армій на Київ та Одесу до Любарської катастрофи, та кн. 5-та "Польща визнає самостійність України", про дипломатичні стосунки УНР і Республіки Польща та укладення Варшавського договору 1920 р.

А36819 / 9(с2)

М775

Монолатій, Іван. Перша Республіка. Коломия в часи ЗУНР / І. Монолатій ; за ред. Я. Довгана. – Івано-Франківськ : Галицько-Українська Накладня ім. Якова Оренштайна (Лілея-НВ), 2017. – 95 с.

У презентованих коломиєзнавчих текстах уважний читач знайде відповіді на завше актуальні питання взаємовідносин містян і влади, їхнє повсякдення в добу ЗУНР, формування ідентичностей і живучість стереотипів, форми щоденної поведінки в умовах українсько-польської війни, розвитку міської культури тощо. Виклад подій і їхня інтерпритація закінчуються січнем 1919 р., коли в Києві проголосили злуку ЗУНР і УНР.

Для небайдужих нового прочитання недавньої історії, сюжети якої мають відгомін і нині.

Б9506 / 9(с2)

Р338

Реєнт, Олександр Петрович.

Нариси життя Літинщини, 1917–1921 рр.: революційні події та повсякденність : [нариси] / О. П. Реєнт, В. П. Рекрут ; наук. ред. В. А. Смолій ; НАН України. Ін-т історії України, Нац. спілка краєзнавців України. – Київ : Ін-т історії України НАН України, 2017. – 297 с. : портр.

У нарисах з історії Літинщини за різних політичних режимів 1917–1921 рр. висвітлено перебіг революційних подій та повсякденне життя населення краю. Простежено суспільно-політичні й соціально-економічні зміни у часи Української Центральної Ради, гетьманату Павла Скоропадського, Директорії УНР, більшовицької влади. Показано настрої та очікування мешканців, громадське життя різних соціальних верств населення. Окрему увагу приділено розвитку національно-культурної та освітньої сфери Літинщини, участі у цих процесах кооперативних і земських організацій.

Б9516 / 9(с2)

С60

Солдатенко, Валерій Федорович.

Деміурги революції: нарис партійної історії України 1917–1920 рр. / В. Ф. Солдатенко ; НАН України. Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І. Ф. Кураса. – Київ : Наукова думка, 2017. – 746, [1] с.

У монографії окреслено наріжні історичні віхи доби революції і Громадянської війни 1917–1920 рр. в Україні, визначальна роль у яких належала політичним партіям.

В3983 / 9(с2)

У453

Українська революція 1917–1920 рр. у листівках та газетах: із фондів Державного архіву Сумської області / Національна спілка краєзнавців України, Сумська обласна організація, Державний архів Сумської області ; авт.-упоряд. Г. М. Іванущенко. – Вид. 2-е, доопрац. – Суми : Мрія, 2016. – 88 с. : факс. - Авт.-упоряд. зазнач. на звороті тит. арк.

Пропонований альбом "Українська революція 1917-1920 рр. в листівках та газетах" містить ілюстрації найактуальніших документів того періоду.

Розрахований на істориків, краєзнавців, архівістів, учителів, студентів, учнів.

Б8158 / 9(с2)

У453

Українська революція 1917–1921 років: погляд із сьогодення / Український інститут національної пам’яті, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Історичний факультет ; ред. кол. : В. М. Литвин [та ін.]. – Київ : Укр. ін-т нац. пам’яті, 2013. – 656 с.

У пропонованому збірнику містяться матеріали наукової конференції «Українська революція 1917-1921 років : погляд із сьогодення» (Київ, 25 квітня 2012 р.). Статті присвячені дискусійним питанням та яскравим особистостям даного періоду. Автори виклали власний погляд на революційні процеси в Україні.

Б9411 / 9(с2)

У453

Українська революція 1917–1921 рр. на Придніпров’ї : збірник документів і матеріалів / Держ. архів Дніпропетровської обл. ; ред. Н. Л. Юзбашева ; уклад.: Ю. Г. Пахоменков, Юзбашева Н. Л. – Дніпро : Ліра, 2016. – 370 с. – Уклад. і ред. зазнач. на звороті тит. арк.

Документи збірника відображають процес українського національного державотворення на Придніпров’ї в 1917–1921 рр. У виданні представлені документи Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України, державних архівів Дніпропетровської і Запорізької областей, матеріали періодики. Публікація призначена для дослідників, краєзнавців, студентів і всіх, хто цікавиться історією України.

А20640 / 9(с2)

У453

Українська революція 1917-початок 1918 рр.: Проблеми, пошуки, узагальнення / Запорізький державний університет ; ред. Ф. Г. Турченко. – Запоріжжя : Просвіта, 1998. – 261 с.

Збірник наукових статей присвячений малодослідженим і дискусійним проблемам Української національно-демократичної революції 1917 – початку 1918 рр. Розглядуються питання, пов’язані з визначенням характеру революції, співвідношенням в ній національного та соціального факторів, ролі різних соціальних та національних груп і партій, зовнішньополітичним аспектам українського державотворення.

А4040 / 9(с2)

У-453

Українська революція і державність (1917-1920 рр.)/ Т. А. Бевз. – Київ : Парламентське вид-во, 1998. – 248 с.

Видання є першою спробою зібрати і узагальнити друковані праці, бібліографічними засобами представити доробок з даної теми.

До видання ввійшли книги, брошури, автореферати дисертацій, статті з журналів, збірників, тези наукових конференцій, рецензії, депоновані рукописи за 1917–2000 рр.