ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Всесвітній день книги та авторського права

Щорічно, 23 квітня відзначається Всесвітній день книги та авторського права (World Book and Copyright Day) – свято авторів, критиків, бібліотекарів, читачів і видавців.

 

Цей день проголошений на 28 сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО у 1995 році на честь трьох геніїв світової літератури Вільяма Шекспіра (1564-1616), Мігеля де Сервантеса (1547-1616) та Інки Гарсіласо де ла Веги (1539-1616).

Окрім цього, існує ще одна традиція у цього свята - щорічно, починаючи з 2001 року, в цей день називається місто, якому присвоєно звання Світової столиці книги (присуджується на 1 рік).

 

Цьогоріч книжковою столицею світу-2022 стало місто Гвадалахара (Мексика).

 

Бібліографічний список:

 1. 2300 вибраних мудрих думок про книгу і читання : [збірник афоризмів] / Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Наук. б-ка ім. М. Максимовича; упоряд. Г. М. Голиш. – Черкаси: Вертикаль, 2018. – 293 с.
 2. Авторське право : довідник / упоряд. : А. О. Ірлін, Л. В. Квятковська. – Київ : Політвидав України. – 1981. – 301 с.
 3. Авторське право для бібліотекарів = Copyright for librarians: пер. з англ. : [підручник] / пер. О. Васильєв. – Київ : Фраксім, 2015. – 194 с.
 4. Авторське право і суміжні права : офіц. бюл. № 28 / Держ. служба інтелект. власності України. – Київ, 2012. – 732 с.
 5. Авторське право на літературні та художні твори в Україні : темат. добірка / Кн. палата України. – Київ, 2000. – 110 с.
 6. Альмес І. І. Книгозбірні у соціокультурному просторі чернечих спільнот Львівської єпархії XVIIXVIII ст.: автореферат дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / І. І. Альмес; НАН України. Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича, НАН України. Ін-т народознавства. – Львів, 2018. – 20 с.
 7. Бажанов В. О. Договірні правовідносини в авторському праві України: монографія / В. О. Бажанов; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Львів: Сорока Т. Б., 2014. – 174 с.
 8. Баренбаум И. Е. История книги : учеб. для студентов вузов / И. Е. Баренбаум. – Москва : Книга, 1984. – 247 с.
 9. Биковський Л. Книгознавство, бібліографія та бібліотекознавство / Левко Биковський. – Каліш, 1933. – 32 с.
 10. Биковський Л. У службах українській книжці / упоряд. : Л. Р. Винар, Я. Д. Ісаєвич. – Львів ; Нью-Йорк, 1997. – 327 с. : іл.
 11. Биковський Л. Український Науковий Інститут Книгознавства : інформація / Л. Биковський. – Подєбради : Вид-во Укр. книгознавство, 1925. – 47 с.
 12. Бібліотека митрополита Флавіана : (каталог книг з фонду відділу стародрукованих, рідкісних та цінних книг) [Електронний документ] / М-во культури України, Національна історична бібліотека України; упоряд. О. І. Марченко ; ред.: С. І. Смілянець, Н. Хівренко, Н. Горська ; відп. за вип. А. В. Скорохватова. – Київ: Вініченко, 2011. – 64 с.
 13. Бочковська В. Г. Каталог видань Почаївського та Унівського монастирів XVIIIXX ст. з колекції Музею книги і друкарства України / В. Г. Бочковська, Л. В. Хауха, В. А. Адамович. – Київ : Видавн. дім Києво-Могилянська академія, 2008. – 359 с.
 14. Варварич Г. Е. Славянские книги кирилловской печати XVII–XX вв.: каталог книг, изданных в Киево-Печерской лавре / сост. Г. Е. Варварич; Государственная историческая библиотека УССР. – Киев, 1981.
 15. Видавництва, видавничі та книгорозповсюджуючі організації : довідник. - 3-е вид.. – Київ: Книжкова палата України, 2000. – 232 с.
 16. Владимиров Л. И. Всеобщая история книги : Древний мир. Средневековье. Возрождение. XVII век. / Л. И. Владимиров. – Москва : Книга, 1988. – 312 с.
 17. Гальченко О. М. Оправа східнослов’янських рукописних книг та стародруків в Україні: історія, структура, опис / О. М. Гальченко; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Ін-т рукопису. – Київ: НБУ ім. В. І. Вернадського, 2005. – 375 с.
 18. Герчук Ю. Я. История графики и искусства книги: учебное пособие для студентов вузов / Ю. Я. Герчук. – Москва: Аспект Пресс, 2000. – 319 с.
 19. Гнатенко Л. Слов’янська кирилична рукописна книга XIV ст. : з фондів Ін-ту рукопису НБУ ім. В.І. Вернадського : кат. кодиколого-орфограф. дослідж. : палеограф. альб. / Людмила Гнатенко. – Київ, 2007. – 264 с. : іл.
 20. Данилевський В. Маловідомий український стародрук / В. Данилевський. – Б.м., [1931?]. – 29-43 с.
 21. Друкарня Почаївського Успенського монастиря та її стародруки : збірник наукових праць / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; гол. ред. О. С. Онищенко. – Київ: Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2011. – 263 с.: іл.
 22. Енциклопедія видавничої справи : навчальний посібник / В. П. Ткаченко [и др.]. – Харків: Прапор, 2008. – 319 с.
 23. Законодавчі та нормативні документи України у сфері інформації, видавничої та бібліотечної справи : темат. добірка. У 2 ч. Ч. 2 : Правове регулювання у сфері видавничої та бібліотечної діяльності / Кн. палата України; уклад. : Т. Ю. Жигун. – Київ, 2002. – 220 с.
 24. Знак охорони авторського права у виданнях, які містять твори науки, літератури і мистецтва: рекомендації / Державна наукова установа «Книжкова палата України імені Івана Федорова»; Уклад. Г. М. Плиса. – 2-е вид., доп. – Київ, 2010. – 15 с.
 25. Историко-культурное взаимодействие на пространстве СНГ в контексте развития книгоиздания, книгообмена и науки о книге: материалы / Международная ассоциация академий наук, НАН Украины, РАН; ред. Д. Н. Бакун. – Киев: Академпериодика, 2011. – 200 с.
 26. Капіца Ю. М. Використання знака охорони авторського права у наукових періодичних виданнях та монографіях / Ю. М. Капіца // Наука України у світовому інформаційному просторі / НАН України. – Київ: Академперіодика, 2016. – Вип. 13. – С. 49-61.
 27. Капіца Ю. М. Авторське право і суміжні права в Європі = Copyright and Related Rights in Europe / Ю. М. Капіца, С. К. Ступак, О. В. Жувака; НАН України, Центр інтелектуальної власності та передачі технологій. – Київ: Логос, 2012. – 695 с.
 28. Капіца Ю. М. Застосування ліцензій відкритого доступу при розміщенні матеріалів наукових журналів в електронному середовищі / Ю. М. Капіца, К. С. Шахбазян // Наука України у світовому інформаційному просторі / НАН України. – Київ: Академперіодика, 2016. – Вип. 13. – С. 62-70.
 29. Капіца Ю. М. Розвиток авторського права і суміжних прав в Європейському Союзі / Ю. Капіца // Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія, Міжнародні відносини / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ: Київський ун-т, 2013. – Вип. 38/39. – С. 108-111.
 30. Каракоз О. О. Історія книги: навчальний посібник / О. О. Каракоз; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київський нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ: Ліра-К, 2018. – 359 с.
 31. Кароєва Т. Р. Провінція у галактиці Гутенберга: книжкова культура подолян другої половини XIX – початку XX ст.: монографія / Т. Р. Кароєва; М-во освіти і науки України, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця: Нілан-ЛТД, 2014. – 471 с.
 32. Кириличні рукописні книги у фондах Львів. наук. бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України : каталог. Т. I : XI – XVI ст. / Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника НАН України. – Львів : Оріяна – Нова, 2007. – 521 с.
 33. Книга в Україні. 1861-1917 : матеріали до репертуару української книги. Вип. 14: Р / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; ред. О. С. Онищенко. – Київ, 2011. – 408 с.
 34. Книга : исследования и материалы / РАН, Отделение историко-филологических наук, Научный совет РАН “История мировой культуры”, НЦ исследований истории книжной культуры. – Москва: Наука, 1959 - . - 2012 г.
 35. Книговедение : энцикл. слов. / редкол. : Н. М. Сикорский и др. – Москва : Совет. энцикл., 1982. – 664 с.
 36. Ковальчук Г. І. Книжкові пам’ятки (рідкісні та цінні книжки) в бібліотечних фондах / Г. І. Ковальчук ; НБУ ім. В. І. Вернадського НАН України; Ін-т укр. кн. – Київ, 2004. – 643 с.
 37. Ковальчук Г. І. Український науковий інститут книгознавства (1922–1936) / Г. І. Ковальчук ; наук. ред. В. І. Попик; НАН України, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. – Київ: Академперіодика, 2015. – 688 с.
 38. Кравчук О. В. Криміналістична характеристика злочинів, пов’язаних із порушенням авторських і суміжних прав: автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність / О. В. Кравчук; Державна податкова служба України, Національний університет державної податкової служби України. – Ірпінь, 2012. – 19 с.
 39. Маркова В. Книга в соціально-комунікативному просторі : минуле, сучасне, майбутнє : моногр. / Вікторія Маркова ; М-во культури і туризму України, Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – 251 с.
 40. Мезьер А. В. Словарный указатель по книговедению / А. В. Мезьер. – Ленинград : Гублит, [1924]. – 926, VIII, VI с.
 41. Мініатюрна книга: каталог колекції відділу стародрукованих, рідкисних та цінних книг [Національної історичної бібліотеки України] / М-во культури України, Національна історична бібліотека України; упоряд. О. І. Марченко ; ред.: С. І. Смілянець, Н. Д. Хівренко ; відп. за вип. А. В. Скорохватова. – Київ: [НІБУ], 2014. – 46 с. – До 75-річчя Історичної бібліотеки.
 42. Огієнко І. І. (Митрополит Іларіон). Історія українського друкарства / І. Огієнко ; упоряд., авт. передм. М. С. Тимошик; Фундація імені митрополита Іларіона (Огієнка). – Київ: Наша культура і наука, 2007. – 536 с.
 43. Огієнко І. І. Про українську мову і книгу / І. І Огієнко ; упоряд., авт. передм. М. С. Тимошик. – Київ: Корбуш, 2016. – 991 с.
 44. Оуен Л. Купівля і продаж авторських прав на літературні твори : практ. посіб. для видавництв України / Лінет Оуен. – Київ : Основи, 1996. – 127 с.
 45. Петров С. С. Книжкова справа в Києві 1861-1917 / Сергій Степанович Петров. – Київ : ЕксОб, 2002. – 375 с. : іл.
 46. Правила оформлення авторських оригіналів для наукових збірників та умови їх опублікування // Культура України: збірник наукових праць / М-во культури України, Харківська державна академія культури. – Харків: ХДАК, 2016. – Вип. 53. – С. 371.
 47. Пучков А. А. Архитектоника книги, или метемпсихоз библиофила: Архитектор И.Ф. Рерберг и отечественная книга 1930-х годов / А. А. Пучков; Ред. Н. М. Демин; Государственный Комитет Украины по делам градостроительства и архитектуры, Научно-исcледовательский институт теории и истории архитектуры и градостроительства. – Киев: НИИТИАГ, 1995. – 42 с.
 48. Слов’янські рукописи XI – XIV ст. у фондах від. рукописів Центр. наук. б-ки АН УРСР : огляд, опис, публ. – Київ : Наукова думка, 1969. – 152 с. : іл.
 49. Сорока Н. Є. Міжнародно-правовий захист авторського права в рамках Європейського Союзу: автореферат дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Н. Є. Сорока; М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с.
 50. Сучасні виклики і актуальні проблеми права інтелектуальної власності в Україні та Європі : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (6 жовтня 2014 р.). Вип. 4 / НАН України, Київський університет права, Всесвітня організація інтелектуальної власності; ред. кол.: Ю. Л. Бошицький [та ін.]. – Київ: Ліра-К, 2014. – 312 с.
 51. Тимошик М. С. Українські друкарні та їхня роль у ствердженні вітчизняної школи редагування і видавничої справи: текст лекції для студентів Інституту журналістики з курсу “Історія видавничої справи” / М. С. Тимошик; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ : Ін-т журналістики, 2002. – 23 с.
 52. Типография Киево-Печерской Лавры : исторический очерк (1606-1616-1916 гг.). Т. 1: (1606-1616-1721 гг.) [Електронний документ] / Ф. Титов. – Киев : Тип. Киево-Печерской Успенской Лавры, 1916. Відсутні сторінки : 1-6, 49-64, 71-74.
 53. Трачук Л. Ф. Нормативно–правове обґрунтування процесу формування електронних бібліотек в обласних універсальних наукових бібліотеках України / Л. Ф. Трачук //Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія: науковий журнал / М-во культури України, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2016. – № 1. – С. 6-15.
 54. Українська книга в Галичині, на Буковині, Закарпатті, Волині та в еміграції, 1914–1939 : бібліографічний покажчик. Т. 4: 1928—1931. Кн. 1: 1928—1929 / НАН України, Львівська нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника; [уклад. Л. І. Ільницька (керівник проекту) [та ін.]]. – Львів: ЛННБ України ім. В. Стефаника, 2018. – 495, [1] с.
 55. Українська книга в Галичині, на Буковині, Закарпатті, Волині та в еміграції, 1914–1939 : бібліографічний покажчик. Т. 4: 1928-1931. Кн. 2: 1930-1931 / НАН України, Львівська нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника; уклад. Л. І. Ільницька (керівник проекту) [та ін.]. – Львів: ЛННБ України ім. В. Стефаника, 2018. – 499-1041, [1] с.
 56. Фоменко Д. Д. Мідні гравірувальні дошки українських друкарень XVII–XIX ст. у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: каталог / Д. Д. Фоменко, І. І. Цинковська, Г. М. Юхимець; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ: Академперіодика, 2014. – 358 с.: 104 вкл. арк. фот.
 57. Черниш Н. Бібліографічна комісія НТШ як центр дослідження української книги (1909-1939) / Наталія Черниш. – Київ : Наша культура і наука, 2006. – 215 с.
 58. Шабалина М. В. Книговедение : опыт региональных изысканий : учебно-метод. пособие / М. А. Шабалина. – Москва : Либерия-Бибинформ, 2006. – 155 с.
 59. Швецова-Водка Г. Н. Общая теория документа и книги : учеб. пособие / Г. Н. Швецова-Водка. – Москва; Киев: Рыбари; Знання, 2009. – 487 с.
 60. Щербаківський Д. М. Золотарська оправа книжки в XVI–XIX століттях на Україні / Д. М. Щербаківський; Український науковий інститут книгознавства. – Київ, 1924. – 15 с.
 61. Щербаківський Д. М. Оправа книжок у київських золотарів XVII–XVIII ст. / Д. М. Щербаківський; Український науковий інститут книгознавства. – Київ, 1926. – 52 с.: 29 мал.

Укладачі: відділ соціокультурних комунікацій