ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Жуковський Аркадій Іларіонович (1922 – 2014)

Жуковський Аркадій Іларіонович (12.01.1922, Чернівці – 2.10.2014, Париж) – історик, громадський та політичний діяч. Дійсний член Наукового товариства імені Шевченка (1972), іноземний член АН України (1992, від 1994 – НАН України). У період Другої світової війни емігрував разом із родиною до Австрії. 1949 здобув вищу освіту в м. Грац. 1969 захистив докторську дисертацію в Українському вільному університеті в Мюнхені, 1976 – докторську дисертацію в Сорбонні (Париж). 1960–88 – проф. Інституту східних мов та цивілізацій Паризького університету, з 1969 – проф. УВУ. 1968 обраний науковим секретарем, а 1987 – головою НТШ в Європі (Сарсель, Франція). 1989–95 – президент Бібліотеки імені Симона Петлюри в Парижі, член Митрополичої ради УАПЦ в Європі. Брав активну участь у діяльності Центрального союзу українського студентства та Об’єднання студентської молоді «Зарево», згодом – багатолітній член Проводу Організації українських націоналістів.

Співредактор, з 1985 – головний редактор багатотомної Енциклопедії українознавства, член редколегії англомовної Енциклопедії «Україна». Співголова головної редакційної колегії «Енциклопедії сучасної України». Автор монографій та окремих розділів у колективних виданнях, зокрема «Історія Буковини» (1956, 1991–93), «Петро Могила і питання єдності церков» (1969, 1997), «Нарис історії України» (1992, 1993), «Феномен Петра Могили: Біографія. Діяльність. Позиція» (1996) та ін [22].

 

Бібліографічний список (з фонду НІБУ)

 

 1. Joukovsky A. Histoire de l'Ukraine / A. Joukovsky ; preface d'Alain Besancon. – Paris : Edition du Dauphin, 1994. – 287 с.
 2. Б. Грінченко – М. Драгоманов : Діалоги про українську національну справу / упоряд. А. Жуковський ; ред. П. Сохань ; НАН України, Ін-т укр. археографії. – Київ, 1994. – 284 с.
 3. Винар Л. Академік Аркадій Жуковський : історик і енциклопедист / Л. Винар, А. Атаманенко // Український історик : журнал українського історичного товариства. – 2003. – Числа 1-5. – С. 397 – 408.
 4. Документи і матеріали з історії Організації Українських Націоналістів. Т. 1 : 1927-1930 / упоряд.: Ю. Черченко, О. Кучерук ; ред. колегія: В. Верига, З. Городиський, А. Жуковський та ін.; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Орг. Укр. Націоналістів, Арх., Фундація ім. О. Ольжича, Б-ка ім. О. Ольжича, Центр. держ. арх. громад. об-нь України. – Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2005. – 480 с.
 5. Железняк М. Г. Жуковський Аркадій Іларіонович / М. Г. Железняк // Енциклопедія Сучасної України. Т. 9 : Е–Ж / гол. редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк та ін.; НАН України, Наукове товариство ім. Шевченка. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2009. – С. 668 – 669.
 6. Жуковський А. Богдан Степан Винар – заслужений науковий діяч : (до 80-ліття народження) / А. Жуковський // Український історик: журнал українського історичного товариства. – 2006. – № 1-3 (169-171), Том 43. – С. 144 – 152.

 1. Жуковський А. Вклад Київської Духовної Академії і її «трудів» на культурному і богословському відтинках : (закінчення) / А. Жуковський // Український історик : журнал українського історичного товариства. – 1989. – Числа 1-3 (101-103), Том 26. – С. 50 – 64.
 2. Жуковський А. Етапи розвитку українського націоналізму на Буковині / А. Жуковський // Український історик : журнал українського історичного товариства. – 2004. – № 1-2 (161-162), Том 41. – С. 162 – 166.
 3. Жуковський А. Життя й творчість Олега Штуля-Ждановича / А. Жуковський // Париж Олегові Штулеві : збірник на пошану Олега Штуля-Ждановича / Наукове товариство ім. Шевченка в Європі ; літ. ред. Є. Андрієвська. – Париж : Українське слово, 1986. – 359 с.
 4. Жуковський А. Михайло Грушевський і журнал «Україна» / А. Жуковський // Український історик : журнал українського історичного товариства. – 1986. – Числа 1-2 (89-90), Том 23. – С. 5 – 20.
 5. Жуковський А. Нарис історії України / А. Жуковський, О. Субтельний ; ред.: Я. Грицак, О. Романів ; Наукове товариство імені Т. Шевченка у Львові, Українознавча б-ка НТШ. Число 1. – Львів : НТШ, 1992. – 232 с.

 1. Жуковський А. Передмова до одинадцятого тому / А. Жуковський // Енциклопедія Українознавства. Словникова частина. Т. 11 / голов. ред. В. М. Кубійович ; Наук. т-во ім. Шевченка. – Париж - Нью-Йорк : Молоде життя, 1995. – С. 5 – 9.
 2. Жуковський А. Петро Могила й питання єдності церков / А. Жуковский. – Київ : Мистецтво, 1997. – 304 с.
 3. Жуковський А. Вклад Київської Духовної Академії і її «Трудів» на культурному і богословському відтинках / А. Жуковський // Український історик : журнал українського історичного товариства. – 1988. – Числа 1-4 (97-100), Том 25. – С. 84 – 91.
 4. Жуковський А. Діяльність В. Кубійовича на відтинку Енциклопедії Українознавства / А. Жуковський // Український історик : журнал українського історичного товариства. – 1986. – Числа 3-4 (91-92), Том 23. – С. 15 – 22.
 5. Жуковський А. Михайло Грушевський і Франція / А. Жуковський // Український історик : журнал українського історичного товариства. – 1991-1992. – Числа 3-4 (110-111); 1-4 (112-115), Том 28-29. – С. 306 – 318.

 1. Катехизис Петра Могили : оригінал 1645 року / упоряд. А. Жуковський ; пер. В. Шевчук ; Наукове товариство ім. Шевченка в Європі. – Київ-Париж : Воскресіння, 1996. – 288 с.
 2. Квітковський Д. Буковина – її минуле і сучасне / Д. Квітковський, Т. Бриндзан, А. Жуковський. – Чернівці : Друк Арт, 2019. – 968 с.
 3. Корнійчук Л. В. Історія Буковини в дослідженнях Аркадія Жуковського / Л. В. Корнійчук // Вісник Центр. держ. архіву зарубіжної україніки. – 2013. – Вип. 2. – С. 136 – 161.
 4. Корнійчук Л. Матеріали Аркадія Жуковського в архіві Українського історичного товариства / Л. Корнійчук // Записки Львів. нац. наук. б-ки України ім. В. Стефаника. – 2011. – Вип. 3 (19). – С. 508 519.
 5. Кот С. І. Жуковський Аркадій Іларіонович / С. І. Кот // Енциклопедія історії України. Т. 3 : Е-Й / редкол. : В. А. Смолій (голова) та ін.; НАН України, Інститут історії України. – Київ : Наукова думка, 2005. – С. 173.

 1. Кот С. І. Жуковський Аркадій Іларіонович / С. І. Кот // Україна в міжнародних відносинах : енциклопедичний словник-довідник. Випуск. 5. Біографічна частина : А–М / відп. ред. М. М. Варварцев ; НАН України, Ін-т історії України – Київ, 2014. – С.163 – 164.
 2. Макар Ю. Патріярх українського буковинознаства : [про Аркадія Жуковського] / Ю. Макар, О. Добржанський // Український історик : журнал українського історичного товариства. – 1998. – Числа 1-4 (136-139), Том 35. – С. 150 – 156.
 3. Наулко В. Український енциклопедист з Франції / В. Наулко // Пам’ять століть : історичний науковий та літературний журнал – 2001. – № 6 (33). – С. 123 – 124.
 4. Наулко В. До 80-річчя професора Аркадія Жуковського / В. Наулко // Український археографічний щорічник. Збірник наукових праць. – 2002. – Випуск 7. – Том 10. – С. 7 – 11.
 5. Україна і Франція : нариси багатовікової історії відносин / А. Зеленко, А. Жуковський, В. Коптілов та ін. ; ред. Б. Залізняк. – Львів : Світло й Тінь, 2001. – 222 с.

Електронні ресурси

 1. Аркадій Жуковський. Історик, енциклопедист, україніст [Електронний ресурс] // Служба зовнішньої розвідки України : [вебсайт]. – 2022. – Режим доступу : https://szru.gov.ua/history/stories/arkadii-zhukovskyi-istoryk-entsyklopedyst-ukrainist. – 12.01.2022.
 2. Аркадій Іларіонович Жуковський : наукова та громадська діяльність [Електронний ресурс] : документальна виставка // Центральний державний архів зарубіжної україніки : [вебсайт]. – 2015. – Режим доступу : https://tsdazu.archives.gov.ua/archives/494. – 07.09.2015.
 3. Жуковський А. Українські землі під Румунською окупацією в часі Другої Світової Війни: Північна Буковина, частина Басарабії, і Трансністрія, 1941-1944 [Електронний ресурс] / А. Жуковський // Український історик : журнал українського історичного товариства. – 1987. – Числа 1-4 (93-96), Том 24. – С. 83 – 96. – Режим доступу : https://diasporiana.org.ua/periodika/3393-ukrayinskiy-istorik-1987-ch-1-4/.
 4. Корнійчук Л. В. До 90-річчя академіка Аркадія Жуковського [Електронний ресурс] / Корнійчук Л. В., Кучерук О .С. // Український історичний журнал. – 2012. – № 2 (503), березень-квітень. – С. 228 – 230. – Режим доступу : http://resource.history.org.ua/publ/journal_2012_2_228.
 5. Корнійчук Л. В. Постаті церковних діячів у науковому доробку Аркадія Жуковського [Електронний ресурс] / Л. В. Корнійчук // Наукові записки Нац. ун-ту "Острозька академія". Серія : Історичні науки. – 2013. – Вип. 21. – С. 112 120. – Режим доступу : https://journals.oa.edu.ua/Historical/article/view/618/510.
 6. Корнійчук Л. Роль Аркадія Жуковського у налагодженні культурних зв'язків України та Франції [Електронний ресурс] / Л. Корнійчук // Українознавчий альманах. – 2011. – Вип. 5. – С. 234 – 237. – Режим доступу : http://library.univ.kiev.ua/ukr/host/viking/db/ftp/univ/ua/ua_2011_05.pdf.
 7. Мушинка М. Паризький україніст Аркадій Жуковський [Електронний ресурс] / М. Мушинка // Всесвіт : журнал іноземної літератури. – 1992. – № 12 (768). – С. 171 – 172. – Режим доступу : https://chtyvo.org.ua/authors/Vsesvit/1992_N12_768.djvu.
 8. Фещук Н. Вся Україна в одній паризькій квартирі [Відомому історику, академіку Аркадію Жуковському цього місяця виповнилося би 95] [Електронний ресурс] / Н. Фещук // Збруч : [вебсайт]. – 2017. – Режим доступу : https://zbruc.eu/node/61593. – 30.01.2017.
 9. Шевченкіяна в бібліотеках Парижу [Електронний ресурс] : [бібліогр.] каталог / уклав А. Жуковський ; Наукове товариство ім. Шевченка. – Париж, 1961. – 42 с. – Режим доступу : https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/8387/file.pdf.

 

Укладач: Плюта Світлана (відділ соціокультурних комунікацій)