ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Кримські татари: шлях до повернення

З 15 травня у Залі історії Україниі експонується книжкова виставка «Кримські татари: шлях до повернення» присвячена 70-річчю депортації кримських татар.

  

  

Література:

1. Депортовані кримські татари, болгари, вірмени, греки, німці : зб. док.: (1941-1998 рр.) / Держком України у справах національностей та міграції ; упоряд. Ю. Білуха. – К. : Абрис, 1999. – 176 с.

2. Історія і культура кримських татар [Электронный ресурс]. – Електрон. дані. – Симферополь : Яшлык, 2001. – 1 ел. опт. диск (CD-ROM). – Загол. з етикетки диска.

3. Історія України : унів. ілюстр. довід. / В. К. Губарев. – Донецьк : БАО, 2008. – 573 с.

4. Кіндрачук О. Єшіль Ада. З історії взаємин українців та кримських татар / О. Кіндрачук // Україна. – № 33. – К., 1990. – С. 19–20.

5. Крикун, Е. В. Воздушный город Джуфт Кале : очерки архитектуры / Е. В. Крикун, В. И. Даниленко. – К. : Этнос, 2005. – 159 с.

6. Крим в етнополітичному вимірі / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ; ред. І. Ф. Курас. – К. : Світогляд, 2005. – 570 с.

7. Крымские татары : хрестоматия по этнической истории и традиционной культуре / ТНУ им. В. И. Вернадского, Крым. от-ние Ин-та востоковедения им. А. Е. Крымского НАН Украины; авт.-сост. М. А. Араджиони. – Симферополь : Доля, 2005. – 570 с.

8. Кримські татари, 1944–1994 рр. : Статті. Документи. Свідчення очевидців / упоряд. : О. Г. Бажан, Ю. З. Данилюк ред. кол. : Ю. З. Данилюк (відп. ред.) та ін. ; НАН України, Ін-т історії України ; Хмельниц. ін-т регіон. упр. та права; Голов. редколегія наук.-докум. серії книг “Реабілітовані історією”. – К. : Рідний край, 1995. – 363 с.

9. "Кримські татари і українське суспільство: проблеми політичної та соціальної інтеграції". Конференція. 26-27 листопада 1998 року. Київ. Україна : матеріали конф. / Укр. незалеж. центр політ. дослідж. – К., 1998. – 123 с.

10. Кримські татари: "національна меншина" або аспекти питання : матеріали "круглого столу" / Укр. незалеж. центр політ. дослідж. за підтримки фонду “Ноу-Хау”. – К., 1999. – 118 с.

11. Кримські татари: шлях до повернення: кримськотатарський національний рух (друга половина 1940-х – початок 1990-х років) очима радянських спецслужб : зб. док. та матеріалів. Ч. 1 / НАН України. Ін-т історії України, Держ. архів служби України, Кам.-Поділ. держ. ун-т; упоряд. О. Г. Бажан. – К., 2004. – 395 с.

12. Кримські татари: шлях до повернення: Кримськотатарський національный рух (друга половина 1940-х – початок 1990-х років) очима радянських спецслужб : зб. док. та матеріалів. Ч. 2 / НАН України. Ін-т історії України, Держ. архів служби України, Кам.-Поділ. державний ун-т ; упоряд. О. Г. Бажан, ред. В. А. Смолій. – К., 2004. – 362 с.

13. Масаєв, М. В. Кримські татари у збройних силах Росії: автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / М. В. Масаєв ; ХНУ ім. В.Н.Каразіна – Х., 2003. – 18 с.

14. Озенбашли, А. С. Трагедія Криму: В спогадах та документах / А. С. Озенбашли. – Сімферополь : Доля, 2007. – 318 с. – (Скарбниця Кримськотатарської духовності).

15. Орел, Л. Г. Що ми знаємо про Крим?: присвячується кримським татарам / Л. Г. Орел. – К. : Лисенко М. М., 2011. – 93 с.

16. Османов, Ю. Б. Из плена лжи : науч. ст. о творчестве и деятельности Исмаила Гаспринского / Ю. Б. Османов. – Симферополь : ДОЛЯ, 2001. – 253 с.

17. Очерки истории и культуры крымских татар / ред. Э. Чубаров. –Симферополь : Крымучпедгиз, 2005. – 208 с.

18. Палій, О. А. Ключ до історії України: Друга сторона української прабатьківщини / О. А. Палій. – К. : Дніпро, 2005. – 136 с.

19. Пащеня, В. Н. Расстановка этнонациональных политических сил в Украине и Крыму в период капитализма, революций и Гражданской войны (конец XIX века–1920 год) / В. Н. Пащеня. – Симферополь : ДИАЙПИ, 2010. – 273 с.

20. Сергійчук, В. І. Український Крим / В. І. Сергійчук. – К. : Укр. Вид. Спілка, 2001. – 304 с.

21. Соболєва, О. В. Весільна обрядовість кримських татар у другій половині ХХ - на початку ХХІ століття : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.05 / О.В. Соболєва ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 2009. – 16 с.

22.Шестой процесс Мустафы Джемилена : материалы следствия и запись судебного процесса 1983–1984 гг. г. Ташкент. – Симферополь, 2001. – 496 с. – (Кримско-татарское национальное движение).

23. Этнокультурное развитие в Крыму с древнейших времен до конца XX века : монография / В. Н. Пащеня ; М-во культуры АРК, Укр. акад. печати, Крым. ин-т информ.-полиграф. технологий. – Симферополь : ДИАЙПИ, 2012. – 405 с.

24. Яремчук В. Д. Татари в Україні (іст.-політолог. аспект) / В. Д. Яремчук, В. Б Безверхий // Український історичний журнал. – № 5. – К., 1994. – С. 18–29.