ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

«Цінуй минуле – створюй майбутнє»

Національну історичну бібліотеку України засновано 1939 року на базі бібліотеки митрополита Флавіана, книжкових фондів Антирелігійного та Історичного музеїв для сприяння розвитку історичної науки та освіти. Розташована на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. До 2009 року мала назву Державна історична бібліотека України. Нині Бібліотека має статус національної згідно з Указом Президента України від 30.09.09 р. № 780/2009 «Про надання ДІБ України статусу національної».

Унікальність книгозбірні полягає в тому, що вона – єдина в державі спеціалізована бібліотека з питань історії, суміжних історичних дисциплін та історичного краєзнавства. Бібліотека є всеукраїнським депозитарієм історичної та історико-краєзнавчої літератури: її фонд налічує понад 700 000 примірників 52 мовами народів світу.

Видання Національної історичної бібліотеки України у 1996 – 2021 роках

2021 р.

30 років Hезалежності України: наукове осмислення. Бібліографія / М-во культури та інформ. політики України, Нац. іст. б-ка України, Ін-т історії України НАН України, Укр. ін-т книги ; упоряд. Д. Г. Стегній ; ред. З. Х. Мусіна ; наук. ред., вступ. ст. : Г. В. Боряк, В. В. Головко; дизайн і верстка К. Г. Русанівський ; відп. за вип. А. В. Скорохватова. – Київ : Вид. дім «Вініченко»,2021. – 635 с.

Горська Наталія Олексіївна : біобібліографічний покажчик / М-во культурної та інформаційної політики України, Нац. іст. б-ка України ; уклад.: С. М. Смирнова; ред. С. І. Смілянець; кер. проекту С. І. Смілянець ; відп. за вип. А. В. Скорохватова. - Київ : НІБУ, 2021. - 25 с. - (Національна історична бібліотека України в особах ; Вип. 16).

Науково-методичні рекомендації з виявлення, відбору та опрацювання краєзнавчих документів для БД «Історія міст і сіл України». Додаток 1. Географічні назви (станом на 01.01.2021) / Нац. іст б-ка України ; підгот.: Н. О. Волошінська, О. В. Михайлова. - Київ, 2021. - [11] с. : іл.

Науково-методичні рекомендації з опрацювання документів для електронного ресурсу “Адміністративно-територіальний устрій України. Зміни і доповнення”. Додаток. Адміністративні одиниці станом на 01.01.2021 / Нац. іст б-ка України ; підгот.: Н. О. Волошінська, О. В. Михайлова. - Київ, 2021. - [15] с. : табл.

Чорнобиль.35 : бібліографічний список / Національна історична бібліотека України ; упоряд. К. Г. Таранюк-Русанівський; ред. З. Х. Мусіна ; відп. за вип. А. В. Скорохватова. – Київ : НІБУ, 2021. – 17 с.

2020 р.

Газетний фонд Національної історичної бібліотеки України, 1728-2007 : каталог колекції / Національна історична бібліотека України ; упоряд.: І. Масина[та ін.] ; ред.: С. Забарова, Т. Спанчак ; відп. за вип. А. Скорохватова. – Київ, 2020. – 132с. - (До 80-річчя Національної історичної бібліотеки України).

Епідемії в Україні: сторінки історії : бібліографічний список / Національна історична бібліотека України ; упоряд. К. Г. Таранюк-Русанівський ; ред. З. Х. Мусіна ; відп. за вип. А. В. Скорохватова. – Київ : НІБУ, 2020. – 6 с. – (Історія України. Спецвипуск).

Історія України. 2019 : бібліогр. покажчик / Нац. іст. б-ка України; упоряд.: Н. Г. Вощевська, О. В. Литвин, Т. А. Приліпко, Д. Г. Стегній, К. Г. Таранюк-Русанівський; ред.: А. В. Скорохватова, З. Х. Мусіна. – Київ, 2020. – 592 с. – Додаток : Епідемії в Україні: сторінки історії. – С. 583-590.

Краєзнавча робота в бібліотеках України : інформ. бюлетень. Вип. 31 / Нац. іст б-ка України ; Підгот.: В. П. Кисельова, О. В. Покропивна ; ред. О. В. Михайлова. - Київ, 2020. - 177 c.

Науково-методичні рекомендації з виявлення, відбору та опрацювання краєзнавчих документів для бази даних «Історія міст і сіл України» / Нац. іст. б-ка України; підгот.: Н. О. Волошінська, ред.: О. В. Михайлова, Т. С. Кудласевич. - Київ, 2019. - 88 с.: іл., табл.

Особистість в історії : матеріали до біобібліографії / Національна історична бібліотека України; упоряд. К. Г. Таранюк-Русанівський ; ред. З. Х. Мусіна ; відп. за вип. А. В. Скорохватова. – Київ : НІБУ, 2020. – 48 с.

Хівренко Ніна Дмитрівна : біобібліографічний покажчик / М-во культурної та інформаційної політики України, Нац. іст. б-ка України ; уклад.: С. М. Смирнова, Н. О. Горська ; ред. О. І. Марченко ; кер. проекту С. І. Смілянець ; відп. за вип. А. В. Скорохватова. - Київ : НІБУ, 2020. - [16] с. - (Національна історична бібліотека України в особах ; Вип. 15).

2019 р.

Видання з автографами українських діячів науки і культури: каталог колекції Національної історичної бібліотеки України. Вип. 1 / Нац іст. б-ка України, Н.-д. від. стародруків, цінних та рідкісних видань ; уклад. Н.О. Горська ; ред. О.І. Марченко, С.І. Смілянець, К.Г. Таранюк-Русанівський. – Київ: Вид. дім «Вініченко», 2018. – 416 с.

Історія України. 2018 : бібліогр. покажчик / Нац. іст. б-ка України; упоряд.: Н.Г. Вощевська, О.В. Литвин, Т.А. Приліпко, Д.Г. Стегній, К.Г. Таранюк-Русанівський; ред.: А.В. Скорохватова, З.Х. Мусіна. – Київ: Вид. дім «Вініченко», 2019. – 576 с.                   

Краєзнавство: науковий журнал. 1927–2017: систематичний покажчик змісту / Заг. ред. О. Реєнт; Наук. ред. Р. Маньковська; Уклад. О. Михайлова. НАН України, Інститут історії України; Національна спілка краєзнавців України; Міністерство культури України; Національна історична бібліотека України. – К., 2019. – 400 с.

Краєзнавча робота в бібліотеках України : інформ. бюлетень. Вип. 30 / Нац. іст б-ка України ; Підгот.: В. П. Кисельова, О. В. Покропивна ; ред. О. В. Михайлова. - Київ, 2019. - 83 с.

Науково-методичні рекомендації з опрацювання документів для електронного ресурсу «Адміністративно-територіальний устрій України. Зміни і доповнення» / Національна історична бібліотека України ; підгот. Н.О. Волошінська; ред.: О.В. Михайлова, С.І. Смілянець ; відп. за вип. А.В. Скорохватова. - Київ, 2019. - 20 с.

Участь бібліотек у збереженні культурної спадщини та відновленні історичної пам’яті народу: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 7 листоп. 2019 р. / М-во культури, молоді та спорту України, Нац. іст. б-ка України, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. нац.. ун-т культури і мистецтв, заг. ред. О. П. Реєнт ; ред.. кол.: А. В. Скорохватова, С. І. Смілянець, О. В. Михайлова, Т. В. Новальська, В.П. Кисельова; ред.. Т. С. Кудласевич. – К., 2019. – 349 с. : іл. – (П’яті Краєзнавчі читання пам’яті Петра Тронька)   

2018 р.

Історія України. 2017 : бібліогр. покажчик / Нац. іст. б-ка України ; упоряд.: Н. Г. Вощевська, О. В. Литвин, Т. А. Приліпко, Д. Г. Стегній, К. Г. Таранюк-Русанівський ; ред.: А. В. Скорохватова, З. Х. Мусіна ; наук. ред., вступ. слово Г. В. Боряк. – Київ : Вид. дім «Вініченко», 2018. – 640 с. – 80-річчю Національної історичної бібліотеки України присвячується.             

Краєзнавча робота в бібліотеках України: інформ. бюл. Вип. 29 / підгот.: В.П. Кисельова, І.В. Чеховська; ред.: О.В. Михайлова. - Київ, 2018. - 155 с.

Прижиттєві видання класиків української літерату­ри ХІХ – початку ХХ ст.: каталог колекції наук.-дослід. від. стародруків, ціних та рідкісних видань / Нац. іст. б-ка України; уклад. Н.Д. Хівренко; авт. вступ. слова О.В. Романенко, ред. О.І. Марченко, С.І. Смілянець. – Київ, 2018. – 104 с.             

Скорохватова Алла Віталіїївна: біобібліографічний покажчик/ Національна історична бібліотека України; уклад.: О. Михайлова,  Т. Кудласевич; ред. І. Чеховська. - Київ, 2018. - 22 с. - (Національна історична бібліотека України в особах. Вип. 14)

Сучасний дискурс Другої світової війни у російській науковій літературі та публіцистиці : бібліогр. покажчик / Ін-т історії України НАНУ; Нац. іст. б-ка України; упоряд.  Д. Стегній; ред. З. Мусіна; наук. ред., авт. вступ. сл. О. Лисенко; наук. консультант Г. Боряк; відп. за вип. А. Скорохватова. – Київ, 2018. – 576 с.

2017 р.

Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 12 листопада 2017 р. - Київ, 2017. - 250 с. - (ІV Краєзнавчі читання пам'яті Петра Тронька).

Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2015 р./ Нац. іст. б-ка України ; упоряд.: Н. Г. Вощевська, О. В. Литвин, Т. А. Приліпко, Д. Г. Стегній, К. Г. Таранюк-Русанівський ; ред.: А. В. Скорохватова, З. Х. Мусіна ; відп. за вип. А. В. Скорохватова. – Київ, 2017. – 652 с.

Історія України: наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2016 р. / Нац. іст. б-ка України; упоряд.: Н. Г. Вощевська, О. В. Литвин, Т. А. Приліпко, Д. Г. Стегній, К. Г. Таранюк-Русанівський; ред.: А. В. Скорохватова, З. Х. Мусіна; відп. за вип. А. В. Скорохватова. – Київ, 2017. – 644 с.                

Краєзнавча робота в бібліотеках України : інформ. бюл. Вип. 28 / підгот.: В. П. Кисельова, М. А. Поліщук, І. В. Чеховська ; ред.: О. В. Михайлова. - Київ, 2017. - 98 с.           

Краєзнавчі бібліографічні посібники бібліотек України/ Нац. іст. б-ка України; упоряд. О.В. Михайлова; ред.: Т.С. Кудласевич, І.В. Чеховська; відп. за вип. А.В. Скорохватова. - Київ, 2017. - 154 с.             

Науково-методичні рекомендації з виявлення, відбору та опрацювання краєзнавчих документів для бази даних «Історія міст і сіл України» / Нац. іст. б-ка України; підгот.: Н. О. Волошінська, О. О. Ісаєнко, О. В. Михайлова, В. П. Кисельова ; ред.: І. В. Чеховська, Т. С. Кудласевич. - К., 2016. - 74 с.: іл., табл.. - Бібліогр.: с. 70-74. - Б.ц.                  

Теорія, методика і практика бібліотечного краєзнавства: бібліогр. покажчик (2007-2016) / Нац. іст. б-ка України; упоряд.: В. П. Кисельова, Т.С. Кудласевич; ред. О.В. Михайлова. - К.: НАКККіМ, 2017. - 192 с.

2016 р.

Історична Шевченкіана: бібліогр. покажчик / Ін-т історії України НАН України, Нац. іст. б-ка України ; упоряд.: Н. Г. Вощевська, З. Х. Мусіна , Т. А. Приліпко, Д. Г. Стегній, К. Г. Таранюк-Русанівський, О. В. Литвин ; наук. ред., авт. вступ. ст. Г. В. Боряк ; наук. консультанти: О. П. Реєнт, І. І. Колесник, В. С. Шандра ; відп. за вип. А. В. Скорохватова ; дизайн К. Г. Таранюк-Русанівський. - Київ : Ін-т історії України НАНУ, 2016. - 576 с. : портр., іл.            

Історія України: наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2014 р. / Нац. іст. б-ка України ; упоряд.: Н.Г. Вощевська, Д.Г. Стегній, Т.А. Приліпко, К.Г. Таранюк-Русанівський, О.В. Литвин ; ред.: А.В. Скорохватова, З.Х. Мусіна. – Київ, 2016. – 865 с.

Краєзнавча робота в бібліотеках України: інформ. бюл. Вип. 27 / Нац. іст. б-ка України; підгот.: В.П. Кисельова, О.В. Михайлова ; ред.: Т.С. Кудласевич, І.В. Чеховська - Київ, 2016. - 134 с.                

Людмила Павличенко – воїн, історик, громадянин : біобібліографічний покажчик до 100-річчя від дня народження / Нац. іст. б-ка України ; упоряд. Т.А. Приліпко ; наук. ред., авт. вступ. слова О.Є. Лисенко ; відп. за вип. А.В. Скорохватова. – Київ, 2016. – 68 с. – (Національна історична бібліотека в особах ; вип. 7).

Петро Тронько – історик, краєзнавець : каталог видань з фонду Нац. іст. б-ки України / Нац. іст. б-ка України ; уклад.: Г.В. Єфіменко, Л.П. Вовк, М.В. Цінська, І.О. Ігнатович, О.А. Чугіна ; авт. перед. слова О.П. Реєнт ; наук. ред. Р.В. Маньковська ; ред.: С.І. Смілянець, З.Х. Мусіна ; відп. за вип. А.В. Скорохватова. – Київ, 2016. – 104 с. – До 100-річчя від дня народження.

2015 р.

Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції пам'яті Петра Тронька, м. Київ, 12 листопада 2015 р. - Київ, 2015. - 270 с. - (ІІІ Краєзнавчі читання пам'яті Петра Тронька)                   

Видання воєнної доби 1941-1945 рр. : каталог колекції відділу стародрукованих, рідкісних та цінних книг НІБ України / упоряд.: О.І. Марченко, С.А. Лещенко; ред.: С.І. Смілянець, Н.Д. Хівренко; Нац. іст. б-ка України. – К., 2015. – 76 с.

Історія України: наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2013 р. / Нац. іст. б-ка України; упоряд.: Н.Г. Вощевська, К.Г. Таранюк-Русанівський, Д.Г. Стегній, Т.А. Приліпко, О.В. Литвин; ред.: А.В. Скорохватова, З.Х. Мусіна. – Київ, 2015. – 704 с.              

Краєзнавча робота в бібліотеках України: інформ. бюл. Вип. 26 / Нац. іст. б-ка України; підгот.: В.П. Кисельова, О.В. Михайлова, І.В. Чеховська; ред. Т.С. Кудласевич. - Київ, 2015. - 188 с.

2014 р.

Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 20 листоп. 2013 р. / Нац. іст. б-ка України, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; за загал. ред. О. П. Реєнта, редкол.: А. В. Скорохватова, В. П. Кисельова, Р. В. Маньковська, О. В. Михайлова, Т. В. Новальська, С. І. Смілянець ; ред.: Т. С. Кудласевич, І. В. Чеховська. – К., 2014. – 222 с. – (ІІ краєзнавчі читання пам’яті Петра Тронька).

Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції до 75-річчя заснування Національної історичної бібліотеки України (м. Київ, 2-3 жовт. 2014 р.) [Текст] / Нац. іст. б-ка України ; ред. кол. : А. В. Скорохватова (голова), В. П. Кисельова, Р. В. Маньковська, О. В. Михайлова, С. І. Смілянець; ред. : Т. С. Кудласевич, І. В. Чеховська. - К. 2014.             

Історія України: наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2012 р. / упоряд.: Т. Приліпко, Д. Стегній, Н. Вощевська, К. Таранюк-Русанівський ; ред.: А. В. Скорохватова, З. Х. Мусіна. - К., 2014. – 656 с.

Краєзнавча робота в бібліотеках України : інформ. бюл. Вип. 25 / підгот.: В. П. Кисельова, О. В. Михайлова, І. В. Чеховська; ред.. Т. С. Кудласевич. – К., 2014.

Літопис Національної історичної бібліотеки України (1939-2014 рр.): до 75-річчя Історичної бібліотеки / М-во культури України, Національна історична бібліотека України; упоряд. С. І. Смілянець, ред., відп. за вип. А. В. Скорохватова, ред. Т. С. Кудласевич, ред. О. В. Михайлова. - К.: НІБУ, 2014. - 114 с.       

2013 р.

Історія України: наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2011 р. / упоряд.: Т. Приліпко, Д. Стегній, Н. Вощевська, К. Таранюк-Русанівський ; ред.: А. В. Скорохватова, З. Х. Мусіна. - К. : Вініченко, 2013. – 644 с.

Краєзнавча робота в бібліотеках України : інформ. бюл. Вип. 24 / підгот.: В. П. Кисельова, О. В. Михайлова, ред. В. Чеховська. – К., 2013.

2012 р.

Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2010 р. / упоряд.: Т. Приліпко, Д. Стегній, Н. Вощевська, К. Русановський ; ред.: А. В. Скорохватова, З. Х. Мусіна. - К. : Вініченко, 2012. – 616 с.                 

Краєзнавча робота в бібліотеках України: інформ. бюл. : Вип. 23 / підгот.: В. П. Кисельова, О. В. Михайлова, І. В. Чеховська. – К., 2012.

2011 р.

Бібліотека митрополита Флавіана: каталог книг з фонду стародрукованих, рідкісних та цінних книг / упоряд. О. Марченко ; ред.: С. Смілянець, Н. Хівренко, Н. Горська. – К. : Вініченко, 2011. - 63 с. : іл.    Історична спадщина України: світовий доступ в електронному форматі : [про спільний проект з компанією «Електронні архіви України»] : буклет. – К., 2011. – 7 с.

Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 22 листоп. 2011 р. / Нац. іст. б-ка України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Нац. спілка краєзнавців України ; редкол.: А. В. Скорохватова, В. П. Кисельова, Р. В. Маньковська, О. В. Михайлова ; ред.: Т. С. Кудласевич, І. В. Чеховська. – К. : Вініченко, 2011. – 228 с. – (І краєзнавчі читання пам’яті Петра Тронька).          Бібліографічні посібники з історії України та архівні довідники 1991–2010: наук.-допом. бібліогр. покажч. / підгот.: В. П. Кисельова, О. А. Політова. – К.: Вініченко, 2011. – 104 с.

Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2009 р. / упоряд.: Т. Приліпко, Д. Стегній, Н. Вощевська, К. Русановський ; ред.: А. В. Скорохватова, З. Х. Мусіна. - К. : Вініченко, 2011. – 643 с.        Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2008 р. / упоряд.: Т. Приліпко, Н. Вощевська, О. Марченко, Д. Стегній ; ред.: А. В. Скорохватова, З. Х. Мусіна. - К. : Вініченко, 2011. – 766 с.

Краєзнавча робота в бібліотеках України : інформ. бюл. Вип. 22 / підгот.: В. П. Кисельова, О. В. Михайлова, І. В. Чеховська ; ред. Т. С. Кудласевич. – К. : Вініченко, 2011. – 150 с.

2010 р.

Краєзнавча робота в бібліотеках України: інформ. бюл. :  Вип. 21 / підгот. О. В. Михайлова. – К., 2010.

2009 р.

Державна історична бібліотека України: історія, сучасність, майбутнє: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., приуроченої до 70-річчя заснування Державної історичної бібліотеки України , 24-25 верес. 2009 р. / Нац. іст. б-ка України; ред. кол.: А. В. Скорохватова [та ін.] ; ред. В. П. Кисельова. - К. : Арістей, 2009. - 276 с.       

Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2007 р. / упоряд.: Т. Приліпко, Н. Вощевська, О. Марченко, Д. Стегній. ; ред.: А. В. Скорохватова, З. Х. Мусіна. - К. : Арістей, 2009. – 752 с. Державна історична бібліотека України (1939-2009): бібліогр. покажч ./ уклад. В. П. Кисельова, Т. С. Кудласевич, О. В. Михайлова ; ред. С. І. Смілянець . - К. : Арістей, 2009. - 132 с.

Краєзнавча робота в бібліотеках України: інформ. бюл. : Вип. 20 / підгот.: В. П. Кисельова, О. В. Михайлова. – К., 2009.

2008 р.

Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2006 р. / упоряд.: Т. Приліпко, Н. Вощевська, О. Марченко. - К. : Арістей, 2008. – 714 с.        Політичні репресії радянської доби в Україні : наук.-допом. бібліогр. покажч. / упоряд.: Т. Приліпко, О. Марченко, З. Мусіна ; авт. вступ. ст. Ю. І. Шаповал. - К. : Арістей, 2008. - 684 с.

Краєзнавча робота в бібліотеках України : інформ. бюл. Вип. 19 / підгот.: В. П. Кисельова, О. В. Михайлова, С. І. Смілянець. – К. : Арістей, 2008. – 80 с.

2007 р.

Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2005 р. / упоряд.: Т. Приліпко, Н. Вощевська, О. Марченко, Д. Стегній. - К.: Арістей, 2007. – 556 с.         

Краєзнавча робота в бібліотеках України : інформ. бюл. Вип. 18 / підгот.: О. В. Михайлова, В. П. Кисельова. – К. : Арістей, 2007. – 71 с.

Краєзнавчі бібліографічні посібники бібліотек України: 2001-2005 : бібліогр. покажч. / підгот. О. В. Михайлова. - К., 2007. - 103 с.       Теорія, методика і практика бібліотечного краєзнавства : бібліогр. покажч. (1997-2006) / підгот.: В. П. Кисельова, Т. С. Кудласевич, С. І. Смілянець. - К., 2007. - 125 с.

2006 р.

Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2004 р. / упоряд.: Т. Приліпко, Н. Вощевська, О. Марченко, Д. Стегній. - К. : Арістей, 2006. – 610 с.         Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2003 р. / упоряд.: Т. Приліпко, Н. Вощевська, О. Марченко. - К. : Арістей, 2006. – 497 с.

Краєзнавча робота в бібліотеках України: інформ. бюл. Вип. 17 / підгот.: В. П. Кисельова, О. В. Михайлова. – К., 2006. – 25 с.

Матеріали до бібліографії Києво-Печерської лаври : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Держ. іст. б-ка України; упоряд. О. І. Марченко. – К., 2006. - 356 с.

2005 р.

Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2002 р. / упоряд.: Т. Приліпко, Н. Вощевська, М. Лук’яненко, О. Марченко. – К. : Авокадо, 2005. – 613 с.         

Краєзнавча робота в бібліотеках України: інформ. бюл. Вип. 16 / підгот.: С. І. Смілянець, В. П. Кисельова, О. В. Михайлова, С. І. Смілянець. – К.: Арістей, 2008. – 80 с.

2004 р.

Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2000 р. : у 2-х ч. / упоряд.: Т. Приліпко, О. Політова, О. Кисельова, О. Марченко. – К., 2004. Ч. І. – 367 с. Ч. ІІ. – 377 с.

Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2001 р. / упоряд.: Т. Приліпко, О. Політова, М. Лук’яненко, О. Кисельова, Н. Вощевська, О. Марченко. – К. : Арістей, 2004. – 516 с.      

Краєзнавча робота в бібліотеках України : інформ. бюл. Вип. 15 / підгот. О. В. Михайлова. – К., 2004. – 139 с.

2003 р.

Краєзнавча робота в бібліотеках України: інформ. бюл. Вип. 14 / підгот. О. В. Михайлова. – К., 2003. – 37 с.

2002 р.

Краєзнавча діяльність бібліотек: метод. посібник / підгот.: В. П. Кисельова, З. Х. Мусіна, С. І. Смілянець. – К., 2002. – 208 с. Краєзнавчі бібліографічні посібники бібліотек України: 1996-2000 : бібліогр. покажчик / Держ. іст. б-ка України ; підгот. О. В. Михайлова, З. Х. Мусіна. – К., 2002. – 118 с.

Краєзнавча робота в бібліотеках України: інформ. бюл. Вип. 13 / підгот. О. В. Михайлова. – К., 2002. – 34 с.

1999 - 1996 рр.

Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 1997 р. Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 1996 р.

Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 1999 р. / упоряд.: Т. Приліпко, М. Лук’яненко, Н. Вощевська. – К., 2001. – 476 с. Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 1998 р.