ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Національні традиції українців: від покоління до покоління.

Хто не знає свого минулого – не вартий майбутнього

Максим Рильський

Життя і побут українців формувалися протягом багатьох століть через шанобливе ставлення до традицій попередніх поколінь і усвідомлене сприйняття нових звичаїв. Власне, звичаї – це те, що ідентифікує народ, вирізняє його з-поміж численних етносів, робить його самобутнім, неповторним. Своїми традиціями, віруваннями, обрядами, а ще мовою, духовною культурою один народ відрізняється від іншого. Вони відображають внутрішній світ, життя народу, його світобачення і світосприйняття, його прагнення і дії.

Звертання до традицій зовсім не означає нехтування сьогоденням. Тільки осмисливши минуле, пізнавши витоки своєї культури та історії, можна й чіткіше зрозуміти сьогодення, і уявити майбутнє.

Пропонуємо до Вашої уваги віртуальну книжкову виставку «Національні традиції українців: від покоління до покоління». До виставки увійшли видання з фонду НІБУ, які презентують елементи нематеріальної культурної спадщини з Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України, а також знайомить з іншими традиціями українського народу.

В4824

 63

 Б836

 

Бортництво Полісся / Вишгородський історико-культур. заповідник ; упоряд.: Д. Шевченко, А. Плотнікова. - Київ : Мистецтво, 2020. - 223 с. : фот.

   Альбом презентує стародавній промисел – бортництво, що зберігся до наших днів у окремих осередках Київської, Рівненської та Житомирської областей. Представлені матеріали є результатом наукових етнографічних експедицій вчених, етнологічних досліджень та архівно-пошукової роботи істориків, фольклористів, краєзнавців, а також ентузіастів, які зацікавлені у збереженні, вивченні та розвитку цієї самобутньої сторінки історії Українського Полісся.

В2521 

74

Г56

Гнатюк М. В. Красою гір натхненні: народне мистецтво Гуцульщини і Покуття, кінець XIX - початок XX ст. Майстри, школи, музеї : зб. нарисів і ст. / М. В. Гнатюк, М. І. Грепиняк ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. - Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2010. - 324 с. : фот.

Книга підготовлена за матеріалами багаторічних досліджень творчості майстрів народного мистецтва Гуцульщини і Покуття: різьбярів, мосяжників, керамістів, писанкарів, хореографів, музикантів тощо. Серед них імена відомих і маловідомих майстрів, але не менш талановитих, що свідчить про дивовижний розвій народної творчості. Значне місце відведено фаховим деревообробним і гончарним школам, які виникли в місцях найбільш сприятливих для розвитку художнього ремесла.

Зі змісту: Василь Девдюк і Косівська мистецька школа. – С. 117-128 : іл.

Танець аркан. – С. 242-243 : іл. 

А39107

9(с2)

З-179

Зайченко В. В. Олешня – село гончарів / В. В. Зайченко. - Київ : Філюк О., 2017. - 35 с. : іл.

Відлік історії села Олешня Ріпкинського району Чернігівської області розпочався від заснування близько 1716 року гути на річці Олешні. Відтоді протягом століття місцевий люд виготовляв і гончарні вироби. Особливого розвитку гончарне ремесло набуло в ХІХ–ХХ століттях й існує і донині. На тлі історії села автор подає відомості про гончарство та його майстрів. 

Б7526

74

З-382

Захарчук-Чугай Р. В. Українське народне декоративне мистецтво : навч. посіб. / Р. В. Захарчук-Чугай, Є. А. Антонович. - Київ : Знання, 2012. - 340 с.

Автори книги – відомі дослідники українського декоративного мистецтва, педагоги з досвідом праці на ниві мистецької освіти.

У посібнику висвітлено історію українського народного декоративного мистецтва, його особливості розвитку в зарубіжжі. Окрім цього, в ньому проаналізовано основні вироби народного декоративного мистецтва (художні тканини, килими, одяг, вишивка, в´язання тощо) як невід'ємної складової частини національної духовно-мистецької культури українського народу. Виділено розділ про народне декоративне мистецтво Українського Полісся, одного з найунікальніших регіонів слов´янського світу. Подано відомості про народне мистецтво українців у ближньому та далекому зарубіжжі.

В4833

902.7
З-436

Звичаї нашого роду : страви української кухні / упоряд.: С. Андрющенко, С. Железняк. - Київ : Генеза, 2019. - 191 с. : іл.

 З цієї книжки ви довідаєтесь про найбільші свята – як церковні, так і світські – та обрядові дійства, характерні для них; про страви, якими наші пращури частували гостей і про які нині пам'ятають лише старожили; а також про прикмети, які наші прабатьки, багаторічно спостерігаючи за природою, передавали з уст в уста від покоління до покоління.

Б10891

902.7

 Е885

Етнографічні групи українців Карпат. Гуцули / НАН України. Ін-т народознавства ; наук. ред., уклад. С. П. Павлюк. - Харків : Фоліо, 2020. - 379, [2] с. : іл., фот., 24 вкл. л. фот. - (Великий науковий проект).

Науково-публіцистична праця, підготовлена досвідченими вченими відомого у світі академічного Інституту народознавства НАН України під керівництвом академіка НАН України професора Степана Павлюка. Монографія присвячена вивченню усіх аспектів життя гуцулів. Гуцульські звичаєві, правові й етичні нормативи, вірування, забобони, звичаї, обряди представляють складний і надзвичайно цінний для науки матеріал. 

М3402-8 

902.7
Е885

Етнографічний образ сучасної України : корпус експедиційних фольклорно-етнографічних матеріалів. Т. 8 : Культура народного харчування / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського ; голов. ред. Г. Скрипник. - Київ : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, 2018. - 494 с. : іл.

До тому ввійшли записи польових матеріалів, зібраних упродовж останніх десятиліть під час комплексних етнографічних експедицій співробітниками відділу «Український етнологічний центр» Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, а також дослідниками інших наукових установ НАН України та університетів.

Згрупований за географічним принципом польовий матеріал дає змогу уявити сучасний стан побутування традиційної української кухні в суспільстві, простежити механізми збереження та трансформації окремих елементів як щоденної, так і святково-обрядової їжі в умовах глобалізаційних процесів кінця ХХ - початку ХХІ ст.

М3402-10

902.7
Е885

Етнографічний образ сучасної України : корпус експедиційних фольклорно-етнографічних матеріалів. Т. 10 : Традиційне повсякденне та обрядове вбрання / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського ; голов. ред. Г. Скрипник. - Київ : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, 2018. - 639 с.

Пропонована праця є частиною багатотомного видання, яка присвячена народному одягу українців - одному з яскравих різновидів культури українського народу, що показує його різнобічний творчий потенціал і водночас є важливим джерелом вивчення етнічної історії народу. Великий пласт польових матеріалів, записаних у всіх областях України (у понад 600 населених пунктах), репрезентує загальноукраїнські та регіональні традиції одягової культури впродовж ХХ-ХХІ ст. Широкий хронологічний зріз записів відбиває не тільки загальнонаціональні риси, але й локальні особливості народного вбрання в його повсякденному та обрядовому виявах. Відомості про одяг другої половини ХХ ст. відобразили тенденції нівеляції традиційних рис одягової культури й зафіксували вплив нових соціально-екномічних реалій та інтенсивних міграційних рухів на трансформації у народній ноші.

У контексті сучасної політичної ситуації в Україні важливо наголосити на актуальності записів з Донецької і Луганської областей, які ілюструють домінування української моделі одягу в традиційному пласті культури в усіх обстежених сільських місцевостях цих областей.

Б4171

74

К431

Кириченко М. А. Український народний декоративний розпис : навч. посіб. / М. А. Кириченко. - Київ : Знання-Прес, 2006. - 228 с. : іл.

Навчальний посібник присвячено безцінному духовному надбанню – українському народному декоративному розпису. Автор розповідає про найвищі досягнення майстрів українського народного декоративного розпису, наводить численні ілюстрації, вказує на особливості техніки, якою виконані ті чи інші праці. До посібника увійшли розділи, присвячені настінному розпису, мальовкам, станковому живопису і графіці, розпису по дереву, писанкарству та ін.

74

 Л32

 

Лащук Ю. П. Косівська кераміка / Ю. П. Лащук. - Ужгород : Мистецтво, 1966. - 98 с. : 5 л. іл.

Кераміка – один із видів українського національного мистецтва, в якому знайшов прояв художній геній народу. Дана праця – результат вивчення матеріалів музейних фондів України та Молдавії, а також керамічних виробів населення Івано-Франківської, Чернівецької та Закарпатської областей. Цінні архівні та літературні джерела, а також матеріали, виявлені під час розкопок в Косові, дозволили авторові простежити шлях розвитку косівської кераміки.

902.7

 О-305

Обычаи, поверья, кухня и напитки малороссиян / сост. Н. А. Маркевич. - Репр. воспроизведение изд. 1860 г. – Киев : Добровол. о-во любителей книги УССР, 1991. - 174 с. 

Микола Андрійович Маркевич є відомим автором «Истории Малороссии», протягом багатьох років він збирав рідкісні рукописні пам'ятники. Книга є одним із найкращих надбань української етнографії.

А40634

 74

 О-539

Олещук І. І. Гуцульський ліжник: дискурс через віки : науково-експедиц. нариси / І. І. Олещук, М. М. Шкрібляк. - Чернівці : Друк Арт, 2018. - 79 с. : фот.

У книзі стисло охарактеризовано історію гуцульського ліжникарства (косівський, рахівський та путильський локальні різновиди). Також досліджено локальні особливості путильського (буковинського) ліжника, його роль та руна у системі гуцульської обрядовості тощо. Окрема увага авторами приділена історії фабрики з переробки вовни, яка діяла на Путильщині. Видання містить експедиційні та архівні світлини, додатки та словник ліжникарської термінології.

А43878

 73

 Р275

Рахно К. Ю. Крик кажана. Гончарство у фольклорній спадщині українців : монографія / К. Ю. Рахно ; НАН України, Ін-т народознавства ; М-во культури та інформ. політики України, Нац. музей-заповідник укр. гончарства в Опішному. - Опішне : Українське Народознавство, 2020. - 1471 с. - (Українські керамологічні студії ; Вип. 22).

Монографію присвячено історії української фольклористики в керамологічному аспекті з найдавніших часів до початку ХХІ століття. Накопичення фактажної бази керамологічних студій почалося саме з фольклорних матеріалів – міфологічних легенд, казок, переказів, бувальщин, пісень, приказок і прислів’їв про гончарів і горшковозів, гончарні сировину й вироби, торгівлю ними та їхнє застосування, з описів календарних, родинних та оказійних обрядів, магічних практик, вірувань і повір’їв, де фігурували глиняні вироби чи були задіяні гончарі. Виявлено елементи гончарського фольклору в джерелах ХІ – кінця ХVІІІ століття, показано збирання гончарського фольклору в першій половині ХІХ століття, основні тенденції розвитку української керамологічної
науки в другій половині ХІХ століття – на початку ХХ століття, піднесення української керамології в першій половині ХХ століття, діаспорні дослідження керамологічної проблематики, студіювання гончарської проблематики в другій половині ХХ століття, сучасні наукові дослідження гончарства як явища духовної культури. Наведено біографічні довідки про фольклористів, етнографів, керамологів, діячів культури, які фіксували й досліджували гончарський фольклор, охарактеризовано їхній внесок у формування  фольклористичних джерел керамології, які мають значний пізнавальний потенціал.

А7706

902.6

 Р691

Романець Т. А. Стародавні витоки мистецтва української народної кераміки : навч. посіб. / Т. А. Романець. - Київ : Просвіта, 1996. - 208 с. : іл. - (Трансформація гуманітарної освіти в Україні).

Посібник призначений для поглибленого вивчення курсу «Історії українського народного мистецтва». На широких археологічних матеріалах автор простежує формування в кераміці первісних, стародавніх та ранньосередньовічних культур України, ряду художніх особливостей українського народного гончарного посуду кін. ХІХ–ХХ ст.

А31229

 9(с2)

 С317

Сеньків І. Гуцульська спадщина. Праці з життя і творчості гуцулів / І. Сеньків ; упоряд. Д. Ватаманюк. - Чернівці : Друк Арт, 2014. - 512 с. : іл.

Цю ілюстровану монографію відомого етнографа, що в повоєнний час жив у Німеччині, можна назвати справжньою енциклопедією Гуцульщини. В книжці докладно висвітлюється походження українців Карпат – гуцулів та їхнього говору, особливості господарювання, народної архітектури, мистецтва, традиційних ремесел, звичаїв тощо. У кількох розділах розглядається відображення Гуцульщини в літературі та мистецтві. Подані бібліографічні матеріали про діячів та дослідників Гуцульщини.

Зі змісту: Обряд коляди. – С. 210-226 : іл.

А20744

 792

 С778

Стасько Б. Роман Гарасимчук та його автентичні «Танці гуцульські» : навч.-метод. посіб. / Б. Стасько, Н. Марусик. - Івано-Франківськ, 2010. - 283 с.

У посібнику зібрано й систематизовано цінний танцювальний матеріал, характерний для автентичної гуцульської хореографії, який свого часу досліджувався видатним етнографом Романом Гарасимчуком.

Зі змісту: «Аркан». – С. 177-192 : іл.

В4304

39

У45

Стельмащук Г. Г. Українські народні головні убори = Ukrainian folk headwear / Г. Г. Стельмащук ; Львівська нац. акад. мистецтв. - 2-е вид., допов. і перероб. - Львів : Апріорі, 2013. - 273, [2] с. : іл., фот. - Комент. фот. укр. і англ.

У монографії вперше розглянуто процес розвитку головних уборів та зачісок, що побутували на території України з найдавніших часів до початку ХХ ст.

Висвітлюються всі види і форми головних уборів різних соціальних груп населення, загальні риси та регіональні відмінності. Показано роль атрибутів, символів, знаків у головних уборах, особливо обрядових.

А22867

902.7

Т393

Тиводар М. П. Етнографія Закарпаття : історико-етногр. нарис / М. П. Тиводар ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. - Ужгород : Гражда, 2011. - 410 с. : іл.

У книзі в доступній формі розглянуто основні етапи етнічної історії та етногенезу, наведено етнографічне районування українців Закарпаття. Традиційна культура українців краю – господарство, житло, одяг, сім’я і сімейний побут, свята, звичаї, обряди і світоглядні уявлення розглядаються на основі зібраних польових матеріалів та численних публікацій.

А58

902.7
У45

 

Українська минувшина : етногр. довід. / А. Пономарьов, Л. Артюх, Т. Бетехтіна [та ін.]. - 2-ге вид. - Київ : Либідь, 1994. - 256 с. : іл.

Ця книга – своєрідна енциклопедія традиційної культури та побуту українців. Стислі, але ємкі відомості про забуті способи ведення господарства, хатнє начиння, народну моду, кулінарію, медицину, звичаї та обряди тощо розміщені за зручним для читача тематично-абетковим принципом і супроводжуються оригінальними ілюстраціями.

А41554

74
У453 

Українське ліжникарство: історія, проблеми, перспективи : матеріали наук.-практ. конф., (м. Чернівці, 18–19 жовтня 2018 р.) / Укр. культур. фонд, Учбово-метод. центр культури Буковини ; упоряд., ред. І. І. Олещук, за ред. М. М. Шкрібляка, відп. ред. О. В. Меленчук. - Чернівці : Друк Арт, 2018. - 87 с. : іл.

Збірник охоплює актуальні питання з історії, семантики українського ліжникарства, його місця у контексті народного текстилю загалом, а також висвітлює соціально-економічні та художньо-дизайнерські аспекти дослідження ліжника. 

А44033

 74

У455

Український килим XVIII–XXI століть / упоряд. Л. Білоус ; Нац. музей українського нар. декоративного мистецтва. - Київ : Саміт-книга, 2020. - 167 с. : кол. іл.

Альбом знайомить з частиною унікальної колекції килимів із зібрання Національного музею українського народного декоративного мистецтва. На сьогодні вона є однією з найбільших в Україні і складає понад 1200 пам'яток ХVІІІ–ХХІ століть. Репрезентовано основні осередки поширення килимарства, означено їхні регіональні відмінності та художньо-стилістичні особливості. Представлено творчість провідних професійних художників і майстрів килимового мистецтва всіх регіонів України.

78

Я97

Ященко Л. І. Українське народне багатоголосся / Л. І. Ященко ; АН УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії. - Київ : Вид-во АН УРСР, 1962. - 236 с. : нот.

Праця присвячена історії українського народного багатоголосся, теоретичному аналізу його структурних форм та виконавських принципів, питанням взаємозв'язків народного багатоголосся і професіонального пісенно-хорового мистецтва.
 

Електронні джерела

Автентична Україна [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://authenticukraine.com.ua/?fbclid=IwAR2he4gBQf2lCxlOToaxSt2U3k3lmd9iYPeDPm4E5Waltlf734m8LJgLG0Q . - Назва з екрана. – Дата перегляду: 01.06.2021.

Бортництво Полісся: архаїчна традиція у сучасному вимірі [Електронний ресурс] / Вишгородський історико-культурний заповідник. - Електрон. дані. - Режим доступу: https://bortypolissya.org.ua. - Назва з екрана. – Дата перегляду: 01.06.2021.

Віртуальний музей нематеріальної культурної спадщини [Електронний ресурс] / Укр. центр культур. дослідж. – Електрон. дані. - Режим доступу: http://virtmuseum.uccs.org.ua/ua/site/all-elements. - Назва з екрана. – Дата перегляду: 01.06.2021.

Intangible Cultural Heritage [Електронний ресурс] / UNESCO. – Електрон. дані. - Режим доступу: https://ich.unesco.org/en/lists?country[]=00230&multinational=3&display1=inscriptionID. – Назва з екрана. - Дата перегляду: 02.06.2021.

Культура приготування українського борщу [Електронний ресурс] / Ін-т культури України. - Електрон. дані. - Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=GvN33x3eDOw. - Назва з екрана. - Дата перегляду: 02.06.2021.

Мистецтво виготовлення звукової глиняної забавки «Валківський свищик» [Електронний ресурс] / Харків. обл. організаційно-метод. центр культури і мистецтва. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://www.cultura.kh.ua/uk/intangible-cultural-heritage/elements/6697-mistetstvo-vigotovlennja-zvukovoyi-glinjanoyi-zabavki-valkivskij-svischik. - Назва з екрана. – Дата перегляду: 01.06.2021.

Нематеріальна культурна спадщина [Електронний ресурс] / М-во культури та інформац. політики України. - Електрон. дані. - Режим доступу: https://mkip.gov.ua/content/nematerialna-kulturna-spadshchina.html. – Назва з екрана. - Дата перегляду: 02.06.2021.

Укладачі: фахівці відділу ДБНІР