ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Права людини

Права людини – поняття, яке характеризує правовий статус людини відносно держави, її можливості та домагання в економічній, соціальній, політичній, культурній та інших сферах. Вільне й ефективне втілення прав людини – одна з основних ознак громадянського суспільства та правової держави. До абсолютних належать такі фундаментальні права людини, як право на життя та особисту недоторканість, включаючи свободу від рабства і підневільного стану, від тортур і жорстокого поводження, право на особисте й сімейне життя, право на свободу пересування, свободу думки, совісті, релігії, право на судовий захист та пов’язані з ним найважливіші процесуальні права.

Книжкові видання

Вибрані рішення Європейського суду з прав людини щодо України. – 2016. Ч. 1 / упоряд. Є. Ю. Захаров; ГО «Харків. правозахис. група». – Харків : ТОВ «Вид-во Права людини», 2020. – 532 с.

Вибрані рішення Європейського суду з прав людини щодо України. – 2016. Ч. 2 / упоряд. Є. Ю. Захаров; ГО «Харків. правозахис. група». – Харків : ТОВ «Вид-во Права людини», 2020. – 516 с.

Дотримання прав людини в правоохоронній діяльності: навч. посіб. / І. П. Андрусяк, Д. Є. Забзалюк, П. М. Лепісевіч та ін.; за ред. Д. Є. Забзалюка, Р. Б. Тополевського. – Львів : ЛьвДУВС, 2019. – 320 с.

Закарпатські правові читання: матеріали ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (29-30 квітня 2020 р., м. Ужгород) / Ужгород. нац. ун-т; за ред. Я. В. Лазура, М. В. Савчина, М. В. Менджул. - Ужгород : РІК-У, 2020. – 464 с.

Національний моніторинг незаконного насильства в поліції в Україні у 2020 році / Д. Кобзін, А. Черноусов, С. Щербань; Харків. ін-т соціал. дослідж.; Харків. правозахис. група. – Харків : ТОВ «Вид-во Права Людини» 2020. – 64 с.

Рішення Європейського суду з прав людини проти України щодо порушення прав вразливих груп / упоряд. Є. Ю. Захаров; ГО «Харків. правозахис. група». – Харків : ТОВ «Вид-во Права людини» 2020. – 436 c.

Становище правозахисників та громадських активістів в Україні у 2020 році : аналіт. доповідь / О. Виноградова, А. Москвічова, Т. Печончик, Л. Янкіна; Центр прав людини ZMINA. – Київ, 2020. – 144 с.

Усе про санітарне та епідемічне благополуччя населення в Україні: чинне законодавство зі змінами та допов. Станом на 1 берез. 2020 р.: (офіц. текст). – Київ : Паливода А.В., 2020. – 132 с. – (Сер. «Документаційне забезпечення управління»).

Періодичні видання

Бариська Я. О. Правовий статус біженців та внутрішньо переміщених осіб : проведення аналогії / Я. О. Бариська // Закарпатські правові читання : матеріали ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (29-30 квітня 2020 року, м. Ужгород) / редкол. : О. Я. Рогач, Я. В. Лазур, С. Б. Булеца та ін. – Ужгород, 2020. – С. 139-145. – Бібліогр. в підрядк. прим.

Дашковська О. Р. Соціально-економічні права людини в умовах глобалізації / О. Р. Дашковська // Закарпатські правові читання : матеріали ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (29-30 квітня 2020 року, м. Ужгород) / редкол. : О. Я. Рогач, Я. В. Лазур, С. Б. Булеца та ін. – Ужгород, 2020. – С. 64-68. – Бібліогр. в підрядк. прим.

Овчаренко О. Відповідальність судді за порушення приписів конвенції про захист прав людини та основоположних свобод / О. Овчаренко, Т. Подорожна // Вісн. Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. Сер.: Юрид. науки. – Київ, 2019. – Вип. 4 (111). – С. 39-44. – Бібліогр. : с. 43-44 (23 назви).

Пайда Ю. Особливості структури механізму захисту прав та свобод людини в Україні / Ю. Пайда // Вісн. Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. Сер. : Юрид. науки. – Київ, 2019. – Вип. 4 (111). – С. 45-48. – Бібліогр. : с. 48 (17 назв).

Сіромський Р. Діяльність Комісії прав людини Світового Конгресу Вільних Українців 1970-1980-ті роки) / Р. Сіромський // Емінак. – Миколаїв, 2020. - № 3 (31). - С. 234-242. - Бібліогр.: с. 241.

Укладачі: Чугіна О. А.

Наук. ред. Єфіменко Г. В.