ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Інститут історії України НАН України: 85 років наукової діяльності

Інститут історії України НАН України академічна науково-дослідна установа, співробітники якої досліджують широкий діапазон проблем національної історії.

Інститут створено 23 липня 1936 р., назва установи змінювалася та уточнювалася: від 2 березня 1953 р. – Інститут історії АН УРСР; від 21 листопада 1990 р. – Інститут історії України АН УРСР ; від 1991 р. – Інститут історії України АН України ; від 1994 р. – Інститут історії України НАН України.

У перші роки наукова установа у своєму складі мала 3 сектори: історії України епохи феодалізму; історії України епохи капіталізму й імперіалізму; історії України радянського періоду. Сьогодні в Інституті працюють 13 наукових підрозділів.

Основними напрямами наукових досліджень Інституту є: теоретичні та методологічні проблеми дослідження всесвітньо-історичного процесу; загальна концепція світової та вітчизняної історії; методи історичних досліджень і спеціальних історичних дисциплін; давня і середньовічна історія України; Україна у ХVІІІ – ХІХ ст.; історія України ХХ ст.; етнічна історія; національне відродження українського народу; сучасні національні та етнокультурні процеси; релігія і церква в Україні; історія і сучасні проблеми міжнародних відносин; Україна у європейському та глобальному соціально-історичному процесі.

При Інституті діють аспірантура та докторантура (державне замовлення та контракт), спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських і докторських дисертацій. Інститут проводить наукові конференції, літні школи для молодих учених.

У різні роки Інститут очолювали: А. Сараджев (1936); С. Бєлоусов (1936–41); чл.-кор. АН УРСР М. Петровський (1942–47); О. Касименко (1947–64); К. Дубина (1964–67); акад. АН УРСР А. Скаба (1968–73) ; чл.-кор. АН УРСР (від 1991 – АН України, від 1994 – НАН України) А. Шевелєв (1973–78); акад. АН УРСР (від 1991 – АН України, від 1994 – НАН України) Ю. Кондуфор (1978–93). Від грудня 1993 інститут очолює акад. НАН України Валерій Андрійович Смолій.

В Інституті видається кілька десятків періодичних і серійних видань, більшість з яких наявні у фондах Національної історичної бібліотеки України (далі НІБУ) та доступні науковцям, дослідникам, краєзнавцям, освітянам, студентському та учнівському загалу, працівникам бібліотек, архівів і музеїв.

Інститут співпрацює з установами спорідненого наукового профілю, з Міністерством освіти і науки України в підготовці навчальних посібників, хрестоматій; з Державним комітетом у справах національностей та міграції, з іншими міністерствами та відомствами України і світу.

Національна історична бібліотека України плідно співпрацює з Інститутом історії України НАН України.

Продуктами співпраці є:

 • Бібліографічний покажчик «Історія України» (видається з 1968 року), кожний випуск щорічника поповнює історичний довідково-інформаційний фонд, репрезентуючи широкий спектр подій суспільно-політичного, економічного характеру, проблем духовності, науки, освіти як далекого минулого України, так і сучасності. (Див. електронний ресурс НІБУ «Історична спадщина України», колекція: Бібліографічний покажчик «Історія України» https://nibu.kyiv.ua/greenstone/cgi-bin/library.cgi?e=p-01000-00---off-0adminZz-c12--00-1----0-10-0---0---0direct-10---4-------0-1l--11-uk-50---20-about---00-3-1-00-0--4--0--0-0-11-10-0utfZz-8-00&a=d&cl=CL2).
 • Бібліографічний покажчик «Історична Шевченкіана» до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка, джерельну базу якого склали фонди і бібліографічні напрацювання національних бібліотек України, архівів, музеїв, інститутів НАН України, зарубіжної шевченкіани, електронної бібліотеки «Diasporiana». (Див. електронний ресурс НІБУ. Наші видання. Видання Національної історичної бібліотеки України у 1996 – 2021 роках; 2016р.

https://drive.google.com/file/d/0B5YYLT8hdQBGazBsMHhnMm55UVE/view?resourcekey=0-W8udnZmdZc950MrGuzn83Q)

 • Cистематичний покажчик змісту журналу «Краєзнавство», що є цінним джерелом інформації про форми і зміст краєзнавчої роботи. (Див. електронний ресурс НІБУ. Наші видання. Видання Національної історичної бібліотеки України у 1996 – 2021 роках; 2019р.

https://nibu.kyiv.ua/media/uploads/2019/10/18/krznavstvo_syst_pokashchik_gOJnWXE.pdf)

 • Науково-допоміжні бібліографічні покажчики: «Історія інтелігенції Української РСР 1917–1990 рр.»; «Історія селянства Української РСР 1917–1989 рр.».
 • Бібліографічний покажчик літератури «Література, повернена з фонду спеціального збереження».

Всеукраїнська науково-практична конференція «Краєзнавчі читання пам’яті Петра Тронька» НІБУ – платформа для наукових дискусій та співпраці.

Науковці Інституту є користувачами НІБУ та індивідуальними абонентами системи вибіркового розповсюдження інформації за замовленими темами наукових досліджень. Сподіваємось, що оперативне бібліографічне інформування сприятиме науковим дослідженням вчених-істориків, підвищенню рейтингу публікацій та рівня цитування.

Висловлюємо щиру подяку за співпрацю і вітаємо колектив Інституту історії України НАН України з ювілеєм.

Бібліографічний список

Книжкові видання

 1. Енциклопедія історії України : [в 5 т.]. Т. 3. Е-Й / НАН України, Ін-т історії України ; ред. В. А. Смолій. – Київ : Наук. думка, 2005. – 658 с. Шифр: М1310-3/9(с2)(03)/Е644
 1. Інститут історії України НАН України. 1936-2006 / НАН України, Ін-т історії України ; ред. В. А. Смолій. – Київ : НАН України, 2006. -815 с. Шифр: Б4645/9(с2)/І-71

В книзі висвітлюються основні віхи діяльності Інституту історії України НАН України. Зокрема, подаються здобутки його наукових підрозділів, нариси про директорів інституту та членів Академії наук, довідки про співробітників. Окремо наводиться бібліографія основних праць співробітників інституту.

 1. Інститут історії України НАН України: Друге двадцятиріччя (1957-1977) : док. і матеріали / НАН України, Ін-т історії України ; упоряд. О. С. Рубльов. – Київ, 2007. – 463 с. : табл. Шифр: А17321 / 9(с2) / І-712

До збірника, який є продовженням й розвитком попередніх публікацій з історії установи, включено 109 документів, датованих 1957–1977 рр. Джерельну основу видання складають документи Наукового архіву Інституту історії України НАН України, а також Центрального державного архіву громадських об’єднань України (ЦДАГО України), Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України). Використано також окремі справи Галузевого державного архіву Служби безпеки України (ГДА СБ України).
Для публікації відібрано найхарактерніші види документів, які дозволяють всебічно висвітлити особливості розвитку історичної науки в Україні окресленого періоду на прикладі діяльності Інституту історії АН УССР, – постанови ЦК КП України, постанови і розпорядження Президії АН УССР та Секції суспільних наук Академії, протоколи і стенограми засідань, нарад і вчених рад, службове листування (Інститут історії – Президія й Секція суспільних наук АН УССР, відділи ЦК КП України, міністерства й відомства України), звіти про наукові відрядження та ін.

 1. Історико-культурна спадщина України: Проблеми дослідження та збереження / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т туризму ФПУ ; ред. В. О. Горбик. – Київ, 1998. – 399 с. Шифр: А20606/9(с2)/І-902

У монографії розглядається широке коло питань, пов'язаних із збереженням і охороною нерухомих пам'яток історії та культури в Україні. Висвітлюються основні етапи становлення державної системи охорони пам'яток у минулому й актуальні проблеми її функціонування на сучасному етапі, аналізується діяльність громадських організацій щодо захисту історико-культурних надбань, зарубіжний досвід організації охорони та використання історичної та культурної спадщини. Характеризується джерельна база пам'яткоохоронних досліджень. Аналізуються тенденції та основні підсумки вивчення та охорони пам'яток археології, історії, архітектури та містобудування, монументального мистецтва.

 1. Історична наука у Національній академії наук України в особах : енциклопед. довід. / НАН України, Ін-т історії України ; ред. кол. В. А. Смолій (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : Ін-т історії України НАН України, 2018. - 741 с. Шифр: Б10405/001(03)/І-906

Енциклопедичний довідник присвячений науковцям, які працювали на ниві історії в структурних підрозділах НАН України з часу її заснування і до сьогодні та завершили своє земне життя. Відкриває видання історіографічний нарис про академічну історичну науку та її творців, непрості відносини істориків та представників влади впродовж 1918–2018 рр. Основний текст видання містить енциклопедичні матеріали про 570 учених, передовсім їхню наукову біографію та біобібліографію.

 1. Нариси повсякденного життя радянської України в добу НЕПУ (1921-1928 рр.) : колект. монографія: в 2 ч. Ч. 1 / Ю. П. Волосник [та ін.] ; відп. ред. С. В. Кульчицький ; НАН України. Ін-т історії України. – Київ : Ін-т історії України НАНУ, 2010. – 424 с. – (З історії повсякденного життя в Україні : сер. монограф. видань). Шифр: М1989-1/9(с2)/Н288

Книга є першою спробою узагальнення історії повсякденного життя в радянській Україні в роки нової економічної політики. Автори досліджують повсякденне життя основних класів, соціально-професійних верств та етнічних спільнот українського суспільства.

 1. Праці Інституту історії України НАН України (1988-2005 рр.) : бібліогр. покажч. / НАН України, Ін-т історії України ; уклад. Л. Я. Муха. – Київ, 2006. – 596 с. Шифр: А15628/9(с2)(01)/П705

У покажчику враховані всі видання Інституту історії України НАН України, опубліковані засобами оперативної поліграфії за останні 18 років. Виготовлені на власній поліграфічній базі тиражем від 50 до 200 примірників, ці брошури і книги від початку ставали бібліографічними раритетами. Вони істотно доповнюють або поглиблюють інтелектуальний доробок коллективу істориків провідного академічного інституту, який відомий вітчизняній і світовій громадськості за працями, що з´явилися у професійних видавництвах.

 1. Схід і Південь України: час, простір, соціум : у 2 т. Т. 1: колект. монографія / НАН України. Ін-т історії України ; відп. ред. В. А. Смолій. – Київ : Ін-т історії України НАНУ, 2014. – 378 с. : табл. - (Студії з регіональної історії). Шифр: М2767-1/9(с2)/С922

Колективна монографія присвячена теоретико-методологічному обґрунтуванню нових просторово-часових підходів до дослідження регіональної специфіки Сходу і Півдня України. У полі зору авторів – історичні витоки диспропорцій і асиметрій у регіональному розвитку регіонів, глибинні причини незбігу політичних орієнтацій, ментальності та історичної пам'яті населення. В основу монографії покладено матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Дослідження Сходу і Півдня України в історичній ретроспективі: підсумки і проблеми» (червень 2014 p.), які стануть у нагоді не лише фахівцям-науковцям, політикам, але й широкому загалу читачів.

Періодичні та продовжувані видання

 1. Генеалогія : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т історії України ; Ін-т спеціальних історичних дисциплін музею Шереметьєвих ; голова редкол. В. А. Смолій ; упоряд. В. В. Томазов. – Київ, 2013. – Вип. І. – 439 с. Шифр: Пр4682 / 1

Збірка вміщує матеріали Перших генеалогічних читань, що відбулися у Києві 27-29 травня 2011 р. У збірці опубліковано статті, які торкаються різних актуальних питань родознавства, порушуються дискусійні питання, пропонуються нові напрями досліджень.

 1. З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: О. Рубльов (голов. ред.), Р. Подкур, К. Кузіна, О. Бажан [та ін.]. – Київ ; Харків, 2019. – т№ 2 (52). – 383 с. Шифр: 05/З-2
 2. Історико-географічні дослідження в Україні : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: Р. Сосса (голов. ред.), Т. Водотика, Г. Боряк [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 14. – 188 с. Шифр: Пр4028/14
 3. Краєзнавство : наук. журн. / Нац. спілка краєзнавців України ; НАН України, Ін-т історії України ; голов. ред. О. Реєнт ; редкол.: О. Бажан, О. Удод, Л. Баженов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1–4. – 250 с. – іл. Шифр: 05/К77
 4. Міжнародні зв'язки України: наукові пошуки і знахідки : міжвідомчий зб. наук. пр. / відп. ред.. С. В. Віднянський. – Київ : Ін-т історії України НАН України, 2020. – Вип. 29. – 340 с. Шифр: Пр3356/29

Збірник присвячено актуальним проблемам історії міжнародних відносин, зовнішній політиці та зв'язкам України із зарубіжним світом, питанням всесвітньої історії. Розглядаються, зокрема, зв'язки України з Аргентиною, Грецією, Польщею, Чехословаччиною і країнами Бенілюксу, зовнішня політика Великої Британії, Європейського Союзу та нові виклики гонки озброєнь. Представлені також методологічні, історіографічні й аналітичні розвідки.

 1. Проблеми вивчення історії Української революції 1917 – 1921 років : зб. наук. ст. / НАН України, Ін-т історії України ; голов. ред. В. Ф. Верстюк. – Київ, 2021. – Вип. 15. – 247 с. Шифр: Пр5003/15
 2. Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: О. П. Реєнт (голова), В. В. Шевченко, В. Й. Борисенко, О. І. Гуржій [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 30. – 200 с. Шифр: Пр3889/30
 3. Соціум: альм. соціал. історії / НАН України, Ін-т історії України, сектор соціал. історії ; відп. ред. В. Горобець. – Київ, 2020. – Вип. 15-16. – 386 с. Шифр: Пр3891/15/16

У черговому випуску альманаху публікуються статті, присвячені дослідженню розмаїтого світу соціального ранньомодерної України та її європейських сусідів. Цього разу дослідницька увага фокусується на історичній конфліктології в різноманітних її проявах – в царині соціальної і службової субординації, міжконфесійних відносин і родинних взаємин. Традиційно пильну увагу приділено з'ясуванню особливостей функціонування життєвих просторів окремих станів, локальних соціальних і соціо-професійних груп. Ще один тематичний блок присвячено дослідженню історії уявлень та ідей, а також – історії дитинства.

 1. Сторінки воєнної історії України : зб. наук. ст. / відп. ред. О. Є. Лисенко. – Київ : Ін-т історії України НАН України, 2019. – Вип. 22. – 232 с. Шифр: Пр3726/22

Наукова збірка містить огляди висвітлення окремих тем з історії Другої світової війни в енциклопедичних виданнях, а також розвідки з інших питань воєнної історії.

 1. Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика : зб. ст. / голов. ред.. В. Смолій, відп. ред. В. Даниленко, ред.-упоряд. В. Швидкий. – Київ : Ін-т історії України НАН України, 2020. – Вип. 25. – 415 с. Шифр: Пр3854/25

Збірник містить публікації наукових розробок, присвячених вивченню соціальних, політичних і культурних проблем історії України ХХ ст., розвитку української історичної науки та історіографії. Шифр: Пр3854/25

 1. Український історичний журнал : наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5. – 240 с. Шифр: 05/У45
 2. Український історичний збірник / НАН України, Ін-т історії України, Рада молодих вчених ; голов. ред. Я. В. Верменич. – Київ, 2019. – Вип. 21. – 264 с. Шифр: Пр3808/2019-21
 3. Чорноморський літопис : наук. журн. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. В. А. Смолій ; редкол.: Г. В. Боряк, Я. В. Верменич, Ю. В. Котляр [та ін.]. – Миколаїв, 2011. – 171 с. Шифр: Пр4468/11-4

Бібліографічні покажчики, довідники

 1. Обранець історії : матеріали Перших наук. читань, 19 листопада 2010 р. (до 95-річчя від дня народж. акад. НАН України Петра Тимофійовича Тронька) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. гірничий ун-т ; ред. В. Ю. Пушкін [та ін.]. - Дніпропетровськ : НГУ, 2011. – 168 с. : фот. Шифр: А25364/9(с2)/О236

У доповідях учасників читань висвітлено різноманітні аспекти наукової, краєзнавчої, громадсько-політичної діяльності неординарної особистості і патріота України, академіка НАН України, Героя України, голови Спілки краєзнавців України Петра Тимофійовича Тронька.

 1. Степанков В. С. Валерій Смолій: чаруючі звершення українського історика. : До 60-ти річчя від дня народж. і 40-річчя наук. діяльності д-ра істор. наук, проф., акад. НАН України, дир. Ін-ту історії України НАН України Валерія Андрійовича Смолія / В. С. Степанков ; Кам’янець-Подільський Нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : «Аксіома», 2009. – 31 с. Шифр: А20395/9(с2)/С798
 2. Українські історики : біобібліогр. довід. / НАН України, Ін-т історії України ; ред. В. А. Смолій. – Київ, 2010. – 342 с. – (Укр. історики ; вип. 3). Шифр: М1042-3/901.2(01)/У454

Третій випуск біобібліографічного довідника серії «Українські історики» присвячено дослідникам минулого України та українським ученим, які досліджують історію інших країн. Випуск містить біобібліографічні матеріали про 261 вченого, які працювали або працюють у наукових установах, вищих навчальних закладах, державних установах, громадських організаціях тощо в Україні або за її межами. Дані зібрані станом на 2006-2009 рр.

 1. Член-кореспондент НАН України Олександр Петрович Реєнт : біобібліогр. покажч. / НАН України, Ін-т історії України НАНУ ; упоряд. : Н. І. Тарасова, Г. І. Германчук. - Київ, 2005. - 88 с. Шифр: А13102/9(с2)(01)/Р338

Біобібліографічний покажчик присвячений 55-річчю від дня народження і 30-річчю науково-педагогічної діяльності відомого українського історика, члена-кореспондента Національної академії наук України, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, заслуженого діяча науки і техніки України, заступника директора Інституту історії України НАН України, доктора історичних наук, професора Олександра Петровича Реєнта.

Покажчик містить нарис науково-педагогічної і громадської діяльності вченого, основні дати життя та діяльності, хронологічний покажчик друкованих праць, наукове редагування та рецензії, літературу про життя та діяльність О. П. Реєнта, його наукову школу, іменний покажчик.

Укладачі : фахівці відділу ДБНІР