ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Декларація про державний суверенітет України

16 липня 1990 року Верховна Рада України прийняла Декларацію про державний суверенітет України, зробивши перший крок до відновлення історичної справедливості, відродження української державності як ідеї соборності українського народу та його земель.

Декларація визначила основні політичні, економічні, соціальні цілі та довгострокові перспективи розвитку Української держави, відкривши новий етап в історії нашого народу, заклавши підґрунтя для прийняття 24 серпня 1991 року Акта проголошення незалежності України, який разом з державним суверенітетом був підтверджений волевиявленням народу на Всеукраїнському референдумі в грудні того ж року.

У преамбулі та десяти розділах Декларації підкреслювалося, що Верховна Рада УРСР проголошує суверенітет України як «верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади республіки в межах її території, незалежність і рівноправність у зовнішніх відносинах».

Важливим є те, що в Декларації про державний суверенітет України вперше в новітній національній історії поруч із «Українською РСР» вжито слово «Україна» як офіційна назва держави.

Бібліографічний список

Ave, Ukraina! Декларація про державний суверенітет України : тритомний монологічний діалог з двоєдиною Україною Т. 2 / . - Київ : Освіта України, 2011. - 1294 с. : фот. - (Літопис Українотворення, 1990-2000).

Ave, Ukraina! Декларація про державний суверенітет України, 1990-2010 : тритомний монолог-діалог з двоєдиною Україною. Т. 1 : [в 3 ч.] / . - Київ : Освіта України, 2011. - 1432 с. - (Літопис Українотворення, 1990-2010).

Бойко О. Декларація про державний суверенітет України 1990 року / О. Бойко // Довідник з історії України (А–Я). – Київ : Генеза, 2002. – С. 198– 199.

Велика ілюстрована енциклопедія України / ред. Л. Слабошпицька. – Київ : Махаон-Україна, 2009. – С. 157.

Гончаренко В. Д. Декларація про державний суверенітет України 1990 року / В. Д. Гончаренко // Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. Т. 1. Історія держави і права України. – Харків : Право, 2016. – С. 253–255.

Декларація про державний суверенітет України : історія прийняття, документи, свідчення / ред. О. Барабаш. – Житомир : Рута, 2010. – 865 с.

Декларація про державний суверенітет України: Прийнята Верховною Радою УРСР 16 липня 1990 р. / . - Київ : Політвидав України, 1990. - 7, [1] с.

Мельнікова І. М. Декларація про державний суверенітет України 1990 року / І. М. Мельнікова // Енциклопедія історії України : в 10 т. Т. 2 : Г–Д. – Київ : Наук. думка, 2004. – С. 316 : фото.

Політологічний енциклопедичний словник : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закладів / НАН України, Ін‑т держави і права ім. В. М. Корецького НАНУ, Укр. асоціація політологів ; ред. Ю. С. Шемшученко. – Київ : Генеза, 1997. – С. 90-91

Сучасна правова енциклопедія : А–Я / авт. кол.: А. Алієв [та ін.] ; за заг. ред. О. В. Зайчука ; Нац. акад. правових наук України. НДІ приватного права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака, Нац. акад. правових наук України. НДІ інтелектуальної власності. – 3-є вид., перероб. і допов. – Київ : Юрінком Інтер, 2018. – С. 88-89

УРСР. Верховна Рада. Декларація про державний суверенітет України : прийнята Верховною Радою УРСР 16 лип. 1990 р. – Київ : Політвидав України, 1990. – 7, [1] с.

Укладач: Опенько Я. Ю.

(відділ соціокультурних комунікацій)