ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Конституція - правовий оберіг держави

Книжкова виставка з фонду НІБУ до 25-річчя Конституції України. Низка книжкових видань висвітлює історію української Конституції та конституційного процесу в Україні з найдавніших часів до сьогодення.

Бібліографічний список

20-річчя Конституції України : національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, 22 червня 2016 року / Верховна Рада України, Інститут законодавства. – Київ : Ін-т законодавства ВР України, 2016. – 320 с.

Vivat, Ukraina! : у 3 т. Т. 1 / упоряд.: В. І. Севастьянов, Н. К. Севастьянова. – Київ : Сік Груп Україна, 2015. – 783 с. : 16 вкл. л. фот. – (Україна. Нова історія)

Авер’янов В. Б. Органи виконавчої влади в Україні / В. Б. Авер’янов; Національна академія наук України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. – Київ : Ін Юре, 1997. – 48 с. – (Нова Конституція України)

Волинка,К. Г. Правовий статус особи та гарантії реалізації прав і свобод за Конституцією України / К. Г. Волинка. – Київ : РННЦ ДІНІТ, 1998. – 36 с.

Гетьман В. П. Як приймалась Конституція України: нотатки учасника розробки Основного Закону України / В. П. Гетьман. – Київ, 1996. – 127 с.

Годованець В. Ф. Конституційне право України : конспект лекцій / В. Ф. Годованець; Міжрегіональна академія управління персоналом. – Київ : МАУП, 2000. – 216 с.

Гультай М. М. Історичні витоки вітчизняного конституціоналізму: звичаї, традиції, пам’ятки права та філософські концепції : монографія / М. М. Гультай. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 239 с.

Джерела конституційного права України : монографія / Ю. С. Шемшученко, Н. М. Пархоменко, О. В. Скрипнюк та ін. ; Національна академія наук України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. – Київ : Наукова думка, 2010. – 711 с. (Проект «Наукова книга»).

Журавський В. С. Конституційна реформа в Україні: контент наукових підходів : (пропозиції щодо внесення змін до Конституції України) / В. С. Журавський, Л. Журавський ; Верховна Рада України, Інститут законодавства. – Київ : Ін-т законодавства ВР України, 2015. – 31 с.

Журавський В. С. Конституційна реформа в Україні: контент наукових підходів : (пропозиції щодо внесення змін до Конституції України) Вип. 2 / В. С. Журавський ; Верховна Рада України, Інститут законодавства. – Київ : Ін-т законодавства ВР України, 2016. – 28 с.

Захарченко П. П. Історія держави і права України : підручник / П. П. Захарченко ; Міністерство освіти і науки України. – Київ : Атіка, 2005. – 368 с.

Історія української Конституції / Українська Правнича фундація ; Упор. А. Г. Слюсаренко. – Київ : Право, 1997. – 443 с.

Кампо В. Конституція і становлення конституційної демократії в Україні (2014–2018 роки) / В. Кампо. – Київ : Зелений пес, 2019. – 170 с.

Кампо В. М. Місцеве самоврядування в Україні / В. М. Кампо; Національна академія наук України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАНУ. – Київ : Ін Юре, 1997. – 34 с. – (Нова Конституція України)

Кафарський В. І. Конституційно-правове регулювання організації та діяльності політичних партій в Україні : автореф. дис. на здоб. наук. ст. док. юр. наук. Спеціальність 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право/ В. І. Кафарський; Національна академія наук України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАНУ. – Київ, 2010. – 36 с.

Конституції України XIX–XXI століть : збірник нормативно-правових актів / авт.-уклад.: О. В. Коротюк, О. В. Ларинович. - Київ : ОВК, 2020. - 512 с.

Конституційне право України : словник-довідник / Л. І. Лазор [и др.]; Міністерство освіти і науки України, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля. – Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2008. – 214 с.

Конституційний процес в Україні / Національний інститут стратегічних досліджень; ред. Ю. Г. Рубан. – Київ: НІСД, 2008. – 220 с. – (Стратегічні пріоритети: науково-аналітичний щоквартальний збірник, №2(7), 2008 р.)

Конституція - основа розвитку національного законодавства : матеріали конференції / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова ; відп. за вип. Т. М. Федоренко. – Миколаїв : НУК, 2017. – 100 с.

Конституція і конституційні зміни в Україні : збірник, присвячений пам’яті Віктора Мусіяки / Центр Разумкова ; відп. ред.: А. Рачок, Ю. Якименко ; упоряд. П. Стецюк. – Київ : Заповіт, 2020. – 297 с. : іл.

Конституція і конституціоналізм : політико-правовий аспект : каталог виставки / М-во культури і туризму України, Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка; уклад.: О. М. Хрістіян, Г. М. Герасимова, В. А. Долбня. – Харків, 2009. – 42 с.

Конституція незалежної України : у 3 книгах. Кн. 3. Ч. 14: Документи. – Київ, 2006. – 428 с.

Конституція незалежної України : у 3 книгах. Кн. 3. Ч. 21: Стенограми. Документи. – Київ, 2006. – 380с.

Конституція Незалежної України : у 3-х книгах. Кн.2. Ч.1: Документи. Статті / ред. С. Головатий. – Київ, 1997. – 268 с.

Конституція незалежної України : шляхи реалізації та реформування: рекомендаційний бібліографічний покажчик / Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олеся Гончара; уклад. Т. С. Федько. – Херсон: ХОУНБГ, 2007. – 30 с.

Конституція Пилипа Орлика. Конституція України : загальна правова довідка людини. – Київ : Альфа Реклама, 2019. – 146 с.

Конституція України : із змінами та доповненнями, які набирають чинності з 2006 року / ред. Н. С. Жукова. – Одеса : Студія Негоціант, 2005. – 95 с.

Конституція України : офіційний текст. – Київ : КМ Publishing, 2014. – 94 с.

Конституція України : офіційний текст. Коментар законодавства України про права та свободи людини і громадянина / авт.-упоряд. М. І. Хавронюк. – Київ : Парламентське вид-во, 1999. – 543 с. – (Нормативні документи та коментарі).

Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. Із змінами, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 року №2222-IV. Станом на 1 січня 2006 року / Міністерство юстиції України. – Офіц. Вид. – Київ : [б. и.], 2006. – 123 с.

Корогод Г. І. Перша Конституція України. Пилип Орлик і його діяльність в еміграції : навчальний посібник / Г. І. Корогод, В. П. Гробова ; М-во внутр. справ України, Харківський нац. ун-т внутр. справ. Сумська філія. – Суми : Університетська книга, 2018. – 127 с.

Лисенков С. Л. Конституція України : матеріали до вивчення / С. Л. Лисенков. – Київ, 1997. – 159 с.

Миронеко О. М. Історія конституції України / О. М. Миронеко; НАН України. – Київ : Ін Юре, 1997. – 60 с. – (Бібліотечка «Нова Конституція України»)

Орлик П. Угода та Конституція прав і вільностей Запорозького війська (1710 р.) / П. Орлик // Козацтво. – 1994. – № 1 (2). – С. 15 – 19.

Основи конституційного права України / Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова; ред. В. В. Копейчиков. – Київ : Юрінком Інтер, 2000. – 287 с

Паспорт / Ю. Сидоренко. – Київ : Єдапс, 2008. – 123 с. : іл.

Проблеми сучасного українського конституціоналізму : збірка нукових праць. На пошану першого Голови Конституційного Суду України, професора Леоніда Юзькова / Конституційний Суд України, Академія правових наук України; упоряд. В. Д. Бринцев. – Київ : Логос, 2008. – 351 с.

Рекомендації щодо законодавчого забезпечення конституційної, адміністративної та судової реформ / О. Банчук; Центр політико-правових реформ. – Київ, 2007. – 52 с. – (Програма сприяння Парламенту України).

Рендюк Т. Бендерська Конституція 1710 року – апогей політичної та правової думки Пилипа Орлика в еміграції (до Дня Конституції України 28 червня) / Т. Рендюк // Зовнішні справи: науковий журнал. – 2017. – № 6. – С. 26-31

Селіванов А. О. Конституційна юрисдикція і конституційне судочинство в Україні : навчально-методичний посібник / А. О. Селіванов; Національна юридична академія України ім. Я. Мудрого. – Київ; Харків : Логос, 2010. – 32 с.

Селіванов А. О. Конституційні проблеми в сучасній теорії права : доктрина стабільності та охорони Конституції України в контексті її модернізації та ефективного конституційного правосуддя / А. О. Селіванов. – Київ : Логос, 2012. – 152 с.

Семенов В. С.  Міжнародно-правові аспекти Конституції України / В. С. Семенов, О. Я. Прагнюк; Національна академія наук України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАНУ. – Київ : Ін Юре, 1997. – 32 с. – (Бібліотечка «Нова Конституція України»)

Слюсаренко А. Г. Історія української конституції / А. Г. Слюсаренко, М. В. Томенко. – Київ : Знання України, 1993. – 191 с.

Сучасні символи та атрибути державності України : у 4 т. Т. 1 : Символи державного суверенітету та атрибути державності України / упоряд. В. В. Болгов. – Київ : Укр. вид. консорціум, 2008. – 175 с.

Тарасюк В. Конституція України як об’єкт політичних маніпуляцій / В. Тарасюк // Віче: журнал Верховної Ради України : громадсько-політичне і теоретичне видання. – 2016. – № 11/12. – С. 43-46

Томенко М. В. Україна : історія Конституції / М. В. Томенко. – Київ : Генеза, 2020. – 151 с. : іл.

Трофимук О. П. Пилип Орлик: гетьман в еміграції, бароковий поет, автор першої Конституції / О. П. Трофимук. – Львів : Сполом, 2008. – 48 с.

Шаповал В. М. Конституція і виконавча влада / В. М. Шаповал. – Київ : Юрінком Інтер, 2004. – 77 с.

Шемшученко Ю. С. Конституційний Суд України / Ю. С. Шемшученко, Г. О. Мурашин; Національна академія наук України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАНУ. – Київ : Ін Юре, 1997. – 24 с. – (Бібліотечка «Нова Конституція України»)

Яневський Д. Б. Загублена історія втраченої держави / Д. Б. Яневський. – Харків : Фоліо, 2009. – 251 с. – (Історичне досьє).