ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Широцький Костянтин Віталійович (1886–1919)

Широцький (Шероцький) Костянтин (Кость) Віталійович (псевдонім: Ладиженко; 1886–1919) – відомий український мистецтвознавець, етнограф, фольклорист, краєзнавець, громадський та політичний діяч. Народився 26 травня (7 червня) 1886 року в селі Вільшанка-Бершадська Ольгопільського повіту (нині Крижопільського р-ну) в родині священника зі старовинного роду Шеїчів-Широцьких. Однак, метрична книга Свято – Троїцької церкви с. Вільшанки за 1885 – 1889 роки, яка зберігається в Держархіві Вінницької області, не підтверджує факту народження К. Широцького на Крижопільщині.

Наукові інтереси Костянтина Віталійовича охоплюють дослідження регіональної історії, краєзнавства, історії декоративного й сакрального мистецтва, етнографії, фольклору, друкарства, гончарства, малярства, археології, церковної та світської архітектури, народних звичаїв та обрядів, художньої творчості Тараса Григоровича Шевченка. Також брав участь у громадсько-просвітницькій роботі, був членом багатьох організацій, товариств, партій, викладав у трьох університетах, публікував праці, розвідки, статті та рецензії практично у всіх найвідоміших часописах свого часу.
Кость Широцький залишив по собі наукову спадщину обсягом 177 опублікованих праць і статей, понад 30 рукописів фундаментальних досліджень української історії й культури та краєзнавчих розвідок і близько30 рецензій поточної мистецтвознавчої літератури.

Пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку праць Костянтина Широцького, що стосуються останнього періоду його життя, які є у фондах нашої Бібліотеки (деякі оцифровані), а також наукові праці та статті, присвячені життю і діяльності відомого подолянина:

*Натисніть на назву, щоб переглянути документ у форматі PDF

Шероцкий К. Киев : путеводитель с планом г. Киева и 58 иллюстрациями / К. Шероцкий. – Киев : фото-лито-тип. В. С. Кульженко, 1917. – [402] с.

Шероцький К. Київ : путівник / К. В. Шероцький. – репр. відтворення вид. 1917 р. . – Київ : Кобза, 1994. – 374 с.

Прижиттєве видання автора. Ілюстрований путівник мистецькими пам’ятками призначено для тих, хто хоче побачити в Києві все, що пов’язано з видатними явищами міського культурного життя минулого. Київ – місто кількох епох – великокнязівської, польсько-литовської, козацької та початку ХХ століття. На думку автора, саме в такій послідовності зручніше його вивчати. Таким чином і розташовано глави книги: Старе місто; Поділ; Плоське, Щекавиця і Оболонь; Сади і Печерськ; Хрещатик, Липки, Нова Будова і околиці. За цим же маршрутом доцільним є огляд Києва як святині, а також економічного та культурно-просвітного центру.

Праці присвячені Тарасу Шевченку

У пресі були опубліковані статті Костянтина Віталійовича, в яких автор підкреслював етапне значення Тараса Григоровича в історії українського мистецтва, виділяв його вклад у розвиток окремих видів і жанрів - портретного й жанрового живопису, книжкової і станкової графіки

Шероцкий К. Гравюры Т. Шевченка / К. Шероцкий // Украинская жизнь. – 1914. – №2. – С.49-57.

Широцкий К. К. Брюллов и Т. Шевченко / К. Широцкий // Украинская жизнь. – 1913. – № 2. – С. 54 – 59.

Широцкий К. Невеста Шевченка / К. Широцкий // Искусство. Живопись. Графика. Художественная печать. – 1911. – №2. – С. 70-82.

Широцький К. Сама собі в хаті господиня (картина Т. Шевченка) / К. В. Широцький // Записки Наукового товариства ім. Шевченка. – 1911. – Т. СІ, Кн. І. – С. 101-108.

Широцький К. Туреччина в картинах Т. Шевченка / К. Широцький // Збірник памяти Тараса Шевченка (1814-1914) / [М. С. Грушевський, І. М. Стешенко, М. Ф. Сумцов та ін.]; Укр. Наук. Т-во. – Київ: Друк. 2-ї Артїли, 1915. – С. 91-98.

Широцький К. Туреччина в картинах Т. Шевченка / К. Широцький. – [Петербург], [1915]. – С. 91 – 98.

Широцький К. Шевченкова наречена / К. Широцький // Літературно-науковий вістник. – 1911. – Т. 53, кн. 2. – С. 275 – 288.

Широцький К. Шевченко-художник / К. Широцький // Сяйво. – 1914. – №2. – С. 44-53.

Етнографічні та мистецтвознавчі праці

Під час першої світової війни жив на Буковині та в Галичині. Вивчав і збирав зразки народного мистецтва цих країв, досліджував творчість багатьох художників. Написав і видав книги «Художнє оздоблення дому в минулому і тепер» та «Нариси з історії декоративного мистецтва України», які побачили світ у 1914 році

Шероцкий К. Мотивы украинского орнамента (к альбому художника С. Васильковского) / К. Шероцкий // Украинская жизнь. – 1912. – № 11. – С. 64 – 70

Шероцкий К. Очерки по истории декоративного искусства Украины : Художественное убранство дома в прошлом и настоящем / К. Шероцкий. – Киев: тип. С. В. Кульженка, 1914. – 141 с.

Шероцкий К. Софийский собор в Полоцке / К. Шероцкий. – Петроград : тип. М. А. Александрова, 1915. – 14 с.

Широцький К. Білоусівська церква / К. Широцький // Основа. – 1915. – Кн. 2. – С. 44 – 59.

Широцький К. Білоусівська церква / К. Широцький. – Одеса : З друк. Акц. Южно-Русскаго Общ., 1915. - 16 с. : 10 л. іл. – Відбитки з журналу «Основа» 1915, Кн. 2.

Широцький К. Де що про давні портрети / К. Широцький // Сяйво. – 1914. – № 7, 8, 9. – С. 198 – 202.

Широцький К. Старовинне мистецтво на Україні / К. Широцький. – Київ : Криниця, 1918. – 23 с.

Про Костянтина Широцького

Афанасьєв В. Черпаючи з життєдайних джерел / В. Афанасьєв // Народне мистецтво = Folk art : квартальник / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2002. – № 3-4 (19-20). – С. 50-52

Биковський Л. Бібліографія праць К. В. Широцького / Л. Биковський // Зб. секції мистецтва УНТ. – Київ, 1921. – С. 137-144

Білокінь С. «Музей України. Збірка П. Потоцького». Доба, середовище, загибель / С. Білокінь ; НАН України, Інститут історії України, Київське наукове товариство ім. П. Могили. – Київ, 2002. – С. 35-36

Білокінь С. Широцький (Шероцький) Костянтин Віталійович / С. Білокінь // Довідник з історії України. А–Я / за ред. І. Підкова, Р. Шуста. – 2-ге вид., доопр. І доповн. – Київ : Генеза, 2001. – С. 1090

Білокінь С. Костянтин Широцький / С. Білокінь // Артанія : культурологія, мистецтво, публіцистика, історія. – 2010. – №4 . – С. 8

Бутник-Сиверский Б. Народные украинские рисунки / Б. Бутник-Сиверский. – Москва : Сов. художник, 1971. – 164 с

Варшавська М. Анотована бібліографія видань і публікацій про створення та діяльність Київського художньо-промислового і наукового музею до 1917 р. / М. Варшавська // Київська старовина. – 2000. – №2. – С. 154

Дей О. І. Словник українських псевдонімів та криптонімів (XVI–XX ст.) / О. І. Дей. – Київ : Наукова думка, 1969. – 557 с

Записки Всеукраїнського археологічного комітету (ВУАК) : сборник научных трудов. – Київ : [б. и.], 1930 // Записки Всеукраїнського ар хеологічного комітету. – Київ, 1930. – Т. 1.

Зарембский А. Народное искусство подольских украинцев [рисунки с фотографий К. В. Шероцкого] / А. Зарембский ; Гос. рус. музей, Этногр. отд. – Ленинград : Изд. Гос. рус. музея, 1928. – С. 7

Іваневич Л. Кость Широцький (1886-1919) : науковець, просвітник, педагог : монографія / Л. Іваневич. – Хмельницький : Мельник А. А., 2011. – 242 с. : 9 вкл. л. фот.

Іваневич Л. Кость Широцький про український народний фольклор / Л. Іваневич // Хмельницькі краєзнавчі студії: науково-краєзнавчий збірник. – 2016. – Вип. 8. – С. 85-95

Іваневич Л. Кость Широцький про українську інтермедію / Л. Іваневич // Хмельницькі краєзнавчі студії: науково-краєзнавчий збірник. – 2018. – Вип. 18. – С. 84-101

Іваневич Л. Подільський бурсацький жаргон української мови у дослідженнях Костя Широцького / Л. Іваневич // Хмельницькі краєзнавчі студії: науково-краєзнавчий збірник. – 2018. – Вип. 16. – С. 112-155

Іваневич Л. Народне вбрання українців поділля в дослідженнях Костя Широцького / Л. Іваневич // Народна творчість та етнологія. – 2016. – № 4. – С. 54-59

Іванчишен В. Розвідка К. Широцького «іванець» в контексті дослідження традицій проведення подільського ярмарку: невідома сторінка спадщини вченого / В. Іванчишен, В. Юрченко // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника : зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О. А., 2018. – Т. 2. – С. 330-337

Історія Києва : бібліографічний покажч. Т. 1. Історія Києва з найдавніших часів до 1917 р. : Вип. 1. Історія Києва з  найдавніших часів до 1961 р. : [К. Широцький] / Держ. іст. б-ка УРСР, Держ. публічна б-ка АН УРСР; упоряд. Н. М. Шеліхова, бібліографічна ред. Ф. П. Максименка. – Київ, 1958. – 329 с.

Історія Києва : бібліографічний покажч. Т. 1. Історія Києва з найдавніших часів до 1917 р. : Вип. 2. Історія Києва з 1861 р. до 1917 р. : [К. Широцький] / Держ. іст. б-ка УРСР, Держ. публічна б-ка АН УРСР; упоряд. Н. М. Шеліхова, бібліографічна ред. Ф. П. Максименка. – Київ, 1959. – 323, 75, 44 с.

Історія України : маловідомі імена, події, факти : зб. ст. Вип. 6 : [К. Широцький] / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, головна редкол. науково-документальної серії кн. «Реабілітовані історією» ; редкол : П. Т. Тронько, О. Г. Бажан, А. Г. Болебрух [та ін.]. – Київ : Рідний край, 1999. – 351 с.

Історія українського мистецтва : у 6-х томах Т. 4 : Мистецтво другої половини XIX – XX століття / ред.: В. І. Касіян (відп. ред.); В. А. Афанасьєв; Я. П. Затенацький; Г. О. Лебедєв; Ф. П. Шевченко. Кн. 2. - 1970. - 435 с.

Карасенко В. Колекція поштових листівок 1920 року, підготовлених до книги К. В. Широцького «История украинского искусства», у зібранні Національного заповідника «Хортиця» / В. Карасенко // Заповідна Хортиця: збірник праць. - 2006. – Вип. 1. – С. 171-174

Кароєва Т. Р. Широцький Костянтин Віталійович : до 130-річчя від дня народж. (07.06.1886–13.09.1919) / Т. Р. Кароєва // Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини 2016 року : хронол. довід. / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад.: Г. М. Авраменко, О. Ю. Антонюк ; ред. С. В. Лавренюк ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Вінниця, 2015. – С. 188–191

Ковпаненко Н. Архітектурно-мистецька спадщина України в працях визначних учених другої половини ХIX – початку ХХ ст. / Н. Ковпаненко // Укр. іст. журн.. – 2005. – № 6. – С. 112 – 128

Ковпаненко Н. Широцький (Шероцький) Костянтин Віталійович / Н. Ковпаненко // Видатні діячі науки і культури Києва в історико–краєзнавчому русі України : біографічний довідник Ч. 2 / Нац. акад. наук України. Ін-т історії України, Нац. акад. наук України. Центр пам’яткознавства ; ред. В. О. Горбик. – Київ, 2005. – С. 294-299

Кузіна Б. Науковий круглий стіл «Кость Широцький (1886-1919): науковець, просвітник, педагог» присвячений 130-річчю від дня народження вченого / Б. С. Кузіна // Краєзнавець Хмельниччини: науково-краєзнавчий збірник. – 2016. – №9. – С. 126-128

Листи Костянтина Широцького до Антона Середи // Артанія : культурологія, мистецтво, публіцистика, історія. – 2010. – №4 . – С. 14-21

Лукомский Г. Венок на могилу : пяти деятелей искусства : памяти Е. И. Нарбута, В. Л. Модзалевского, А. А. Мурашко, К. В. Шероцкаго и П. Я. Дорошенко / Г. Лукомский. – Берлин : Грани, [19–?]. – С. 24-26

Найден О. С. Орнамент українського народного розпису : витоки, традиції, еволюція / О. С. Найден ; АН УРСР. Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильского. - Київ : Наук. думка, 1989. – С. 107

Невідомий і відомий Костянтин Широцький // Український історичний календар 96. – Київ, 1996. – С.179—180

Нестеренко П. Він торував дорогу мистецтвознавцям / П. Нестеренко // Народне мистецтво = Folk art : квартальник / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2008. – № 1-2 (41-42). – С. 18

Подільська старовина : збірник наукових праць / Вінницький обласний краєзнавчий музей. – Вінниця : Віноблдрукарня, 1998. – 150 с.

Рибаков М. Біля витоків мистецтвознавчої науки : [К. Широцький] / М. Рибаков // Музика. – 1993. – № 3. – С. 24 – 25

Середа А. Кость Віталійович Широцький / А. Середа // Збірник секції мистецтва УНТ. – Київ, 1921. – С. 126-130

Словник художників України / Академія наук УРСР; ред. кол. М. П. Бажан (відп. ред.) та ін. – Київ: Голов. ред. УРЕ, 1973. – 271 с.

Степченко О. Широцький [Шероцький] Костянтин Віталійович (1886-1919) / О. Степченко // Особові архівні фонди Інституту рукопису: путівник / Марко Черемшина; [О.С. Боляк, С.О. Булатова, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич, Л.А. Дубровіна та ін.] ; НАН України, НБУ ім. В.І. Вернадського - Київ: [Б. в.], 2002. – С. 591-593

Трембіцький А. Круглий стіл в с. Білоусівка Вінницької області з нагоди 130-річчя відомого подолянина Костя Широцького / А. Трембіцький // Краєзнавець Хмельниччини: науково-краєзнавчий збірник. – 2016. – № 9. – С. 128-129

Удріс І. Концепція української мистецької класики Костянтина Широцького / І. Удріс // Київська старовина. – 1994. – № 4. – С. 82 – 86

Українці : історико-етнографічна монографія : у 2-х кн. Кн.1 / Міжнародне наукове братство українських антропологів, етнографів і демографів, Полтавська обласна державна адміністрація ; ред. А. Пономарьов. – Опішне, 1999. – 527 с.

Ханко В. Кость Широцький / В. Ханко // Образотворче мистецтво. – 2005. – № 1. – С. 90

Широцький (Шероцький) // Путівник по фондах відділу рукописів Інституту літератури / заг. ред. Г. М. Бурлаки. – Київ : Спадщина, 1999. – С. 51, 118, 218, 461, 663

Широцький (Шероцький) Костянтин (Кость) Віталійович // Матеріали до біографій етнологів та народознавців України / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАНУ ; укл. С. М. Ляшко. – Запоріжжя : Дике Поле, 2001. – С. 158-159

Широцький (Шероцький) Костянтин Віталійович // Мистецтво України : біографічний довідник. – Київ, 1997. – С. 653

Широцький К. // Енциклопедія українознавства. Словникова частина. Т. 10 / Наукове т-во ім. Шевченка; головний ред. В. М. Кубійович. – Львів : Молоде життя, [1984]. – C. 3853

Широцький К. Національне мистецтво й завдання мистецтва в Україні / К. Широцький // Артанія : культурологія, мистецтво, публіцистика, історія. – 2010. – №4 . – С. 9-13

Шудря Є. С. Дослідники народного мистецтва : біобібліографічні нариси. Зошит 3 / Є. С. Шудря ; Центр археології Києва, Інститут археології НАН України, Київський національний університет культури і мистецтв. – Київ : Вісник «АНТ», 2008. – С. 58-61

Укладачі: Ширшова Л. Г., Опенько Я. Ю.

(відділ соціокультурних комунікацій)