ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Універсали та пакти козацької держави: Березневі статті, Переяславські статті, Московські статті, Глухівські статті, Коломацькі статті, Рішительні пункти

УНІВЕРСАЛИ ТА ПАКТИ КОЗАЦЬКОЇ ДЕРЖАВИ:

Березневі статті, Переяславські статті, Московські статті, Глухівські статті, Коломацькі статті, Рішительні пункти

З нагоди 30-річчя незалежності України та 25-річчя Конституції України пропонуємо переглянути виставку «Універсали та Пакти Козацької держави: Березневі статті, Переяславські статті, Московські статті, Глухівські статті, Коломацькі статті, Рішительні пункти» циклу культурно-інформаційних заходів «Історія конституційно-правових традицій українців» та згадати українську правничу традицію.

Історія конституційно-правової традиції в Україні сягає корінням ще часів Київської Русі : «Руська Правда», Великого Князівства Литовського «Литовські статути».

Історичний період XVI–XVIІІ ст., став для України надто тяжким через посилення військових загарбницьких втручань та утисків чужоземців – католицьких польсько–литовських магнатів, набігів мусульманських загонів  кримського хана.

Національно-визвольна війна українського народу за власні етнічні території та православну віру сформувала Українську Гетьманську державу – Військо Запорозьке. Природнім було й прагнення встановити відносини з союзниками та єдиновірцями. Невдалими були намагання заручитися підтримкою Туреччини, встановити тісні контакти з васалами султана Молдавією, Волощино, Семиграддям. Робилися спроби вступити у союзницькі переговори і з Московією, яка вела війни з Річчі Посполитою.

Березневі статті 1654 року (інші назви — «Статті Богдана Хмельницького», «Березневі статті Богдана Хмельницького», «Просительні статті» «Статті Війська Запорозького», «Переяславський договір») — договорні умови  про політико-правовий статус відносин Української Гетьманської держави та Російскої держави після Переяслівської ради 1654 року, комплекс документів, які регламентували політичне, правове, фінансове й військове становище України. З представлених на Переяслівській Раді 23 пунктів Угоди, затвердженими царськими грамотами було 11 пунктів.

За цими статтями Україна зберігала свої військово-адміністративні органи управління на чолі з виборним гетьманом. На Гетьманщині без обмежень мало далі діяти місцеве право, обумовлювалося невтручання царських воєвод та інших урядовців у внутрішні справи України. Україна зберігала свої збройні сили — 60-тисячне реєстрове козацьке військо. Гетьманський уряд мав право на ведення стосунків з іноземними державами з дозволу московського уряду і не мав права на зносини з Річчю Посполитою та Османською імперією.

Порушення Московією своїх зобов’язань спонукало наступного гетьмана Івана Виговського шукати порозуміння через унію з Польщею та Литвою в укладанні Гадяцького договору 16 жовтня 1658 року, за яким Україна відривалася від Московської держави та з трьох воєводств – Київського, Брацлавського та Чернігівського –утворювалося «Велике князівство Руське». Але підписання цього акту не знайшло підтримки рядового козацтва, міщан та селян,  в Україні спалахнуло повстання протидії. 

17 жовтня 1659 р. було підписано Переяславські статті. Статті означали розрив Гадяцької угоди з Річчю Посполитою й суттєво звужували автономію козацької України в складі Московської держави.

Переяславські статті складалися з 19 пунктів. Всупереч сподіванням козацької сторони, вони містили ряд суворих обмежень самоврядування. Документ мав на меті зміцнити позиції Московії в Україні.

У грудні 1665 р. Іван Брюховецький підписав Московські статті, які значно обмеживши державні права Гетьманщини, посилили її адміністративну і фінансову залежність від Московського царства.

За Московськими статями 1665 р. українські міста і землі переходили під безпосередню владу московського царя. Гетьманському уряду заборонялось вступати в дипломатичні зносини з іноземними державами. Обмежувалось право вільного обрання гетьмана, вибори якого мали проходити лише з дозволу царя і в присутності московських послів, новообраний гетьман мав приїздити до Москви на затвердження.

Московські статті викликали величезне обурення серед усіх верств українського суспільства.

Остаточно Переяслівска Угода 1654 року була розірвана Московією 30 січня (9 лютого) 1667 року, в результаті підписання з Річчю Посполитою  розділяючого сепаратного Андрусівського перемир'я про припинення війни 1654–1667 рр. Хоча в центрі переговорів були питання, пов’язані з долею українських земель, представники України до участі в укладанні перемир’я не були допущені. Підступно укладений Андрусівський договор 1667 р. юридично оформив розкол території Гетьмащини на дві частини по Дніпру. Цим актом Росія остаточно перекреслила  свої зобов’язання, передбаченні Переяслівською угодою 1654 р. та Березневими статтями 1654 р.

Андрусівський мир 1667 р. Москви з Річчю Посполитою став головною причиною антимосковського повстання у Гетьманщині, яке активно розпочав сам Іван Брюховецький.

Скасовано було і Московські статті 1665 р., коли лівобережний гетьман Дем’ян Многогрішний уклав із представниками царського уряду новий договір Глухівські статті 1669 р.

Глухівські статті починалися з підтвердження «прав і вольностей» українського народу московським урядом у попередніх договорах. Статті містили 27 пунктів. Відповідно Угоди кількість реєстрового козацького війська становила 30 тис. козаків. Вперше законодавчо закріплювалося право гетьманів утримувати 1 тис. найманого війська для охоронної служби, чим визначалась автономний статус Гетьманщини. Зменшилось до чотирьох кількість російських воєвод в українських містах : Києві, Ніжені, Переяславі і Чернігові. Закріплено можливість отримання українською козацькою старшиною дворянських звань. Глухівські статті 1669 р. в цілому стали базовим документом при виробленні українсько-російських угод 1672, 1674 та 1687 рр.

Коломацькі статті — міждержавний договір, укладений 25 липня 1687 на річці Коломак між новообраним гетьманом України Іваном Мазепою й козацькою старшиною, з одного боку, та московськими царями Іваном і Петром та царицею Софією, з другого. Договір складався з 22 пунктів (статей). В основу Коломацьких статей було покладено попередні українсько-московські договори, затверджені козацькими радами при обранні гетьманів Дем'яна Многогрішного та Івана Самойловича. Коломацькі статті, в основному, повторювали з деякими змінами текст Глухівських статей 1669 року та містили кілька нових пунктів.

Рішительні пункти 1728 р. або "Решение, учиненное по Его Императорского Величества указу в Верховном Тайном Совете, на поданное прошение Войска Запорожского обеих сторон Днепра, гетмана Апостола" – документ, що визначав окремі аспекти правового статусу Війська Запорозького у складі Російської імперії та питання його внутрішнього правового, політичного, економічного розвитку. Акт складався з преамбули і 20 пунктів.

Усі ці документи були маленькими сходинками до Незалежності України. Детальніше про ці документи можна дізнатись із джерел, що подані нижче. Слава Україні !

Список джерел:

Електронні джерела

 1. Апостол Данило Павлович [Електронний ресурс] / В. М. Горобець // Енциклопедія історії України. – Електрон. дані. – [Київ], [2003]. – Режим доступа : http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Apostol_D. – Мова укр. – Заголовок з екрана. – Дата перегляду : 30.04.2021.
 2. Березневі статті 1654 р. [Електронний ресурс] / В. С. Степанков // Енциклопедія історії України. – Електрон. дані. – [Київ], [2003]. – Режим доступа : http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=DOP&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Bereznevi_statti_1654. – Мова укр. – Заголовок з екрана. – Дата перегляду : 26. 05.2021.
 3. Гетьманська Україна – традиції державотворення [Електронний ресурс] // ЦДІАК України. – Електрон. дані. – [Київ], [Б.р.]. – Режим доступа : https://cdiak.archives.gov.ua/v_Dnya_Nezalezhnosti_2020.php. – Мова укр. – Заголовок з екрана. – Дата перегляду : 30.04.2021.
 4. Глухівські статті 1669 [Електронний ресурс] / В. М. горобець // Енциклопедія історії України. – Електрон. дані. – [Київ], [2004]. – Режим доступа : http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Glukhivski_statti_1669. – Мова укр. – Заголовок з екрана. – Дата перегляду : 28.04.2021.
 5. Глухівські статті 1669 [Електронний ресурс] / В. М. горобець // Енциклопедія історії України. – Електрон. дані. – [Київ], [2004]. – Режим доступа : http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Glukhivski_statti_1669. – Мова укр. – Заголовок з екрана. – Дата перегляду : 28.04.2021.
 6. Дем’ян Многогрішний Глухівські статті [Електронний ресурс] // Ізборнік. – Електрон. дані. – [Київ], [2001]. – Режим доступа : http://litopys.org.ua/suspil/sus121.htm. – Мова укр. – Заголовок з екрана. – Дата   перегляду : 28.04.2021.
 7. Дем’ян Многогрішний Глухівські статті [Електронний ресурс] // Ізборнік. – Електрон. дані. – [Київ], [2001]. – Режим доступа : http://litopys.org.ua/suspil/sus121.htm. – Мова укр. – Заголовок з екрана. – Дата  перегляду : 28.04.2021.
 8. До 350-річчя укладення Глухівських статей та обрання на гетьманство Дем’яна Ігнатовича (Многогрішного) [Електронний ресурс] // ЦДІАК України. – Електрон. дані. – [Київ], [2019]. – Режим доступа : https://cdiak.archives.gov.ua/v_350_Hlukhivski_statti_hetmanstvo_Demyana_Mnohohrishnoho.php. – Мова укр. – Заголовок з екрана. – Дата перегляду : 28.04.2021.
 9. До 350-річчя укладення Глухівських статей та обрання на гетьманство Дем’яна Ігнатовича (Многогрішного) [Електронний ресурс] // ЦДІАК України. – Електрон. дані. – [Київ], [2019]. – Режим доступа : https://cdiak.archives.gov.ua/v_350_Hlukhivski_statti_hetmanstvo_Demyana_Mnohohrishnoho.php. – Мова укр. – Заголовок з екрана. – Дата перегляду : 28.04.2021.
 10. До історії українсько-російських державних договорів 1654–1659 років [Електронний ресурс] // ЦДІАК України. – Електрон. дані. – [Київ], [Б.р.]. – Режим доступа : https://cdiak.archives.gov.ua/v_360_Pereiaslavska_rada.php. – Мова укр. – Заголовок з екрана. – Дата перегляду : 26.04.2021.
 11. Документи Національного архівного фонду України [Електронний ресурс] // Конституція України: шлях державотворення (середина XVII ст. – 1996 р.). – Електрон. дані. – [Київ], [Б.р.]. – Режим доступа : https://old.archives.gov.ua/Sections/Constitution/2/index.php?19. – Мова укр. – Заголовок з екрана. – Дата перегляду : 30.04.2021.
 12. Коломацькі статті 1687 [Електронний ресурс] / В. В. Станіславський // Енциклопедія історії України. – Електрон. дані. – [Київ], [2007]. – Режим доступа :http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Kolomacki_statti_1687. – Мова укр. – Заголовок з екрана. – Дата перегляду : 30.04.2021.
 13. Московські статті 1665 [Електронний ресурс] / В. М. горобець // Енциклопедія історії України. – Електрон. дані. – [Київ], [2010]. – Режим доступа : http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Moskovski_statti_1665. – Мова укр. – Заголовок з екрана. – Дата перегляду : 29.04.2021.
 14. Переяславські статті 1959 р. [Електронний ресурс] / В. М. Горобець // Енциклопедія історії України. – Електрон. дані. – [Київ], [Б.р.]. – Режим доступа : http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Pereiaslavski_statti_1659. – Мова укр. – Заголовок з екрана. – Дата перегляду : 26.04.2021.
 15. Рішительні пункти 1728 [Електронний ресурс] / О. В. Кресін // Енциклопедія історії України. – Електрон. дані. – [Київ], [Б.р]. – Режим доступа : http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=rishytelni_punkty_1728. – Мова укр. – Заголовок з екрана. – Дата перегляду : 30.04.2021.
 16. Статті Івана Брюховецького [Електронний ресурс] // Ізборнік . – Електрон. дані. – [Київ], [2001]. – Режим доступа : http://litopys.org.ua/suspil/sus110.htm. – Мова укр. – Заголовок з екрана. – Дата перегляду : 29.04.2021.
 17. Юрій Хмельницький Статті, прислані князю Трубецькому [Електронний ресурс] // Ізборнік. – Електрон. дані. – [Київ], [2001]. – Режим доступа : http://litopys.org.ua/suspil/sus104.htm. – Мова укр. – Заголовок з екрана. – Дата перегляду : 26.04.2021.

Книжкові видання

 1. Апанович О. М. По місцях боїв визвольної війни українського народу. 1648–1654 р. / О. М. Апанович. – Київ : Рад. школа, 1955.– 58 с. Шифр : 9(с2)/А76
 2. Апанович О. М. Українсько-російський договір 1654 р. : міфи і реальність / О. М. Апанович. – Київ : Варта, 1994. – 94 с. Шифр : 9(с2)/А76.
 3. Бєлашов В. І. Участь глухівчан у подіях Національно-визвольної війни (1648–1657) і Руїни (1657–1681) / В.І. Бєлашов // Сіверщина в історії України. – 2009. – Вип. 2. – С. 62–71.
 4. Блажко Ю. А. До історії обрання гетьманом Дем’яна Многогрішного (1669–1672 рр.) / Ю.А. Блажко // Сіверщина в історії України.– 2012.– Вип. 5.– С. 153–156.
 5. Військові кампанії доби Івана Мазепи в документах / Укр. ін-т нац. пам’яті, Чернігів. іст. музей ім. В. В. Тарновського ; упоряд. С. Павленко. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – 1053 с. – (Джерела ; Т. 2). Шифр: Б5413/9(с2)/В429.
 6. Гетьман Данило Апостол, його роль і місце в історії України : матеріали наук. читань / Упр. культ. Полтав. обл. держ. адміністрації, Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка, Полтав. краєзнав. музей ; ред. Ю. В. Волошин. – Полтава, 2005. – 111 с. : ил. Шифр: А13311/9(с2)/Г449.
 7. Гончарук Т. Г. Дем’ян Многогрішний / Т. Г. Гончарук. – Київ : Прадес, 2012. – 120 с. Шифр: А26066/9(с2)/Г657.
 8. Гончарук Т. Г. Дем’ян Многогрішний / Т. Г. Гончарук. – Харків : Фоліо, 2012. – 122 с. – (Знамениті українці). Шифр: А29390/9(с2)/Г658.
 9. Горобець В. Гетьман Брюховецький. Життя у славі, владі та ганьбі / В. Горобець ; НАН України. Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса, Центр іст. політології. – Київ : Парламент. вид-во, 2019. – 432, 4 с. : іл., карт., фот. – (Політ. портрети). Шифр: А41625/9(с2)/Г70.
 10. Горобець В. М. Гетьман Руїни. Іван Брюховецький та Москва / В. М. Горобець. – Київ : Вид. дім “Києво-Могилян. академія”, 2017. – 248 с. – (Міжнар. історія України). Шифр: А37140/9(с2)/Г70.
 11. Горобець В. М. Еліта козацької України в пошуках політичної легітимації : стосунки з Москвою і Варшавою, 1654–1665 рр. / В. М. Горобець ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАНУ. – Київ, 2001. – 533 с. Шифр: А6898/9(с2)/Г70.
 12. Грива А. М. Козацтво від витоків до сьогодення. (Історичні періоди) / А. М. Грива. – Київ : КИТ, 2007. – 373 с. Шифр: А17543/9(с2)/Г829.
 13. Грушевський М. С. Переяславська умова України з Москвою 1654 року. Статті й тексти / М. С. Грушевський // Грушевський М. С. Твори: у 50 т. – Львів, 2009. – Т. 9. – C. 35 - 85.
 14. Доба гетьмана Івана Мазепи в документах / Чернігів. іст. музей ім. В. В. Тарновського ; упоряд. С. Павленко. – Київ : Вид. дім "Києво-Могилян. академія", 2008. – 1142 с. Шифр: Б5134/9(с2)/Д55.
 15. Захарченко П. П. Березневі статті Богдана Хмельницького 1654 року: міф чи правова реальність (спроба юридичної оцінки) / П. П. Захарченко // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Юрид. науки. – 2018. – Вип. 2(107). – С. 31–35.
 16. Історія українського середньовіччя: Козацька доба : зб. наук. пр. : у 2 ч. Ч. 1 / НАН України. Ін-т історії України ; редкол.: М. Ф. Дмитрієнко (відп. ред.) [и др.]. – Київ : Ін-т історії України НАН України, 1995. – 162 с. – (На пошану історика лауреата Державної премії ім. Т. Шевченка Олени Михайлівни Апанович). Шифр : М214-1/9(с2)/І-90
 17. Історія українського козацтва : нариси. У 2 т. Т. 1 / НАН України, Ін-т історії України, Наук.-дослід. ін-т козацтва ; відп. ред. В. А. Смолій. – Київ : Вид. дім "Києво-Могилян. академія", 2012. – 800 с. Шифр: М2249-1/9(с2)/І-907.
 18. Історія українського козацтва : нариси. У 2 т. Т. 2 / НАН України, Ін-т історії України, Наук.-дослід. ін-т козацтва ; відп. ред. В. А. Смолій. – Київ : Вид. дім "Києво-Могилян. академія", 2012. – 724 с. Шифр: М2249-2/9(с2)/І-907.
 19. Крупницький Б. Д. Гетьман Данило Апостол і його доба : биография отдельного лица / Б. Д. Крупницький. – Київ : Україна, 2004. – 288 с. : ил, портр. Шифр: А12948/9(с2)/К845.
 20. Левицький І. О. Українські гетьмани Іван Виговський та Юрій Хмельницький / І. О. Левицький. – Львів : Друк. Т-ва ім. Шевченка, 1879. – 58 с. Шифр: 9(с2)/ Л371.
 21. Мазепа І. С. Листи Івана Мазепи 1687–1691. Т. 1 / І. С. Мазепа ; Нац. акад. наук України. – Київ : Ін-т історії України НАНУ, 2002. – 479 с. Шифр: М7491/9(с2)/М135.
 22. Михайленко В. М. Дем’ян Многогрішний – гетьман Сіверський / В. М. Михайленко. – Мена : Домінант, 2011. – 64 с. Шифр: А24525/9(с2)/М69.
 23. Мокляк В. Полтавщина козацька (від Люблінської унії до Коломацької ради) /В. О. Мокляк. – Полтава : АСМІ, 2008. – 263 с. Шифр: Б5558 / 9(с2) / М749.
 24. Оглоблин О. П. Гетьман Іван Мазепа та його доба / О. П. Оглоблин. – Нью-Йорк ; Київ, 2001. – 461 с. : ил., портр. Шифр: Б2031 / 9(с2) /О-375.
 25. Пиріг П. Штрихи до соціально-політичного портрета гетьмана Дем’яна Многогрішного / П. Пиріг // Сiверян. лiтопис. – 2009. – № 2–3. – С. 9–22.
 26. Рішительні пункти // Укр. мала енциклопедія : 16 кн. : у 8 т. / проф. Є. Онацький. – Буенос-Айрес, 1964. — Т. 7. – С. 1604.
 27. Таїрова-Яковлева Т. Г. Гетьмани України : історії про славу, трагедії та мужність : пер. з рос. / Т. Г. Таїрова-Яковлева ; пер. Н. Єгоровець. – Київ : КЛІО, 2019. – 422, [1] с. : іл. Шифр: А41673 / 9(с2) / Т145.
 28. Татаринов С. И. Казаки : Неизвестные страницы истории Южной Слобожанщины в XVI-XVIII столетиях / С. И. Татаринов ; Союз орг. Украины. – Артемовск, 2005. – 56 с. Шифр: А13658 / 9(с2) / Т232.
 29. Тома Л. В. Данило Апостол / Л. В. Тома. – Київ : Укрвидавполіграфія, 2012. – 96 с.
 30. Українське козацтво : мала енциклоедія / Наук.-дослід. ін-т козацтва, при Запорізькому нац. ун-ті ; ред. С. Р. Лях. – Київ : Генеза. – 670 с. : іл., фото. Шифр: В1158 / 9(с2)(03) / У-453.
 31. Шемшученко Ю. С. Глухівські універсали / Ю. С. Шемшученко, П. О. Нюхіна // Сіверщина в історії України. – 2011. – Вип. 4. – С. 178 - 180.
 32. Щербак В. О. Українське козацтво: формування соціального стану. Друга половина ХV-середина ХVІІ ст. / В. О. Щербак. – Київ : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2006. – 300 с с. Шифр: А16053 / 9(с2) / Щ611.

Статті з періодичних та продовжуваних видань

 1. Бєлашов В. І. Участь глухівчан у подіях Національно-визвольної війни (1648 - 1657) і Руїни (1657 - 1681) / В.І. Бєлашов // Сіверщина в історії України. – 2009. – Вип. 2. – С. 62-71.
 2. Блажко Ю. А. До історії обрання гетьманом Дем’яна Многогрішного (1669-1672 рр.) / Ю.А. Блажко // Сіверщина в історії України. – 2012. – Вип. 5. – С. 153-156.
 3. Бульвінський А. Наслідки російсько-української війни 1658 - 1659 рр. / А. Бульвінський // Українська козацька держава: витоки та шляхи історичного розвитку. – 2000. – Вип.7. – С. 151-156.
 4. Горобець Б. М. Московський договір гетьмана І. Брюховецького 1665 р. / Б. М. Горобець // Український історичний журнал. – 2003. – № 6. – С. 39-51.
 5. Желєзко Р. А. Ніжинський козацький полк та гетьман Іван Брюховецький: завершення національно-визвольних змагань українського народу серелини XVII ст. / Р. Желєзко // Ніжинська старовина: збірник регіональної історії та пам’яткознавства. – 2012. – Вип. 13(16). – С. 5-14.
 6. Засипко М. Українська козацька еліта періоду гетьманування Данила Апостола / М. Засипко // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – 2011. – Вип. 20. – С. 186-191.
 7. Засипко М. Українсько-російські відносини періоду гетьманата Данила Апостола / М. Засипко // Науковий вісник Чернівецького університету. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – 2014. – Вип. 684-685. – С. 89-93.
 8. Іваненко А. Повстання Переяславського полку 1666 року: причини та наслідки / А. Іваненко // Наукові записки з української історії: збірник наукових статтей. – 2006. – Вип. 18. – С. 21-26.
 9. Іваненко А.О. До питання чисельності особового складу царських гарнізонів Лівобережної України після укладення «Московських статей» 1665 року / А. О. Іваненко // Гілея. – 2014. – Вип. 85. – С. 5-9.
 10. Коломацька рада 25 липня 1687 р. та місце її проведення / С. Павленко // Сіверянський літопис. – 2020. – № 5. – С. 128-140.
 11. Кравченко В. Я. Спроби гетьмана Данила Апостола реформувати Україну / В. Я. Кравченко // Збірник наукових праць [Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди]. Серія : "Історія та географія". – 2011. – Вип. 40. – С. 6-11.
 12. Криворучко О. І. Павло Полуботок і Данило Апостол у боротьбі за гетьманську булаву / О. І. Криворучко // Наукові записки Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. – 2013. – Вип. ХХІ. – С. 8-12.
 13. Куташов І. Державотворча концепція і політична діяльність Івана Мазепи / І. Куташов // Наукові записки [Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України]. – 2006. – Вип. 32. – С. 26-36.
 14. Литвин Т. Іван Мазепа як військовий діяч (спроба загальної постановки питання) / Т. Литвин // Полтавська битва 1709 року в історичній долі України, Росії, Швеції та інших держав. – Харків, 2009. – С. 213-222.
 15. Мамалага В. В. Спроба локалізації місця проведення коломацької ради 1687 / В. В. Мамалага // Сіверщина в історії України. – 2017. – Вип. 10. – С. 123-126.
 16. Перевертаний О. С. Жердинівський проект та Переяславські статті 1659 р., як основні програмні документи в політиці Юрія Хмельницького / О. С. Перевертаний // Хаджибеївські читання : матеріали наук. конф. з історії України для студентів і аспірантів. – 2017. – Вип. 2. – С. 137-142.
 17. Пиріг П. Штрихи до соціально-політичного портрета гетьмана Дем’яна Многогрішного / П. Пиріг // Сiверянський лiтопис. – 2009. – № 2-3. – С. 9-22.
 18. Пришляк В. Козацький гетьманат часів Данила Апостола : протиріччя між гетьманською та імперською системами влади / В. Пришляк // Соціум. – 2010. – Вип. 9. – С. 159-173.
 19. Слюсаренко В. В. Внутрішні перетворення на Лівобережжі після Ніжинської “чорної” ради 1663 р. / В. В. Слюсаренко // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки.. – 2016. – Вип. 9. – С. 176-181.
 20. Стверджувальний універсал гетьмана Данила Апостола. - 1728, жовтня 25(15). - Глухів. - № 6 // Сіверянський літопис. – 2000. – № 1. – С. 92.
 21. Степанчук Ю. С. Гетьман Данило Апостол та наступ російського царату на українську автономію / Ю. С. Степанчук // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – 2008. – Вип. XXIV. – С.51-54
 22. Степанчук Ю. С. Державно-політичні погляди гетьмана Данила Апостола в умовах наступу російського царату на українську автономію / Ю. С. Степанчук // Література та культура Полісся. – 2009. – Вип. 52. – С. 103-108.
 23. Тороп А. В. Гетьманські статті XVII ст. як конституційні акти війська Запорізького / А. В. Тороп // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, архтектура, урбаністика : зб. наук. праць : в 3 ч. – 2017. – Вип. 3, ч. 2. – С. 239 - 245.
 24. Чухліб Т. Гадяч - гетьманська резиденція Івана Брюховецького у 1663-1668 роках / Т. Чухліб // Краєзнавство: науковий журнал. – 2013. – № 2. – С. 31-47.
 25. Швидько Г. К. Універсали гетьманів як джерело з історії українських міст / Г. К. Швидько // Сіверянський літопис. – 1997. – № 3. – С. 42-46.
 26. Шемшученко Ю. С. Глухівські універсали / Ю. С. Шемшученко, П. О. Нюхіна // Сіверщина в історії України. – 2011. – Вип. 4. – С. 178 - 180.

 

Виконали:

Новицька А. І., Щиглинська М. М.,

бібліографи відділу ДБНІР