ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

«Синопсису» 340 років

Виповнюється 340 років першому виданню однієї з найбільш відомої та неординарної книги надрукованої у Києво-Печерській лаврі – «Синопсису», що вважається першою друкованою історією нашого народу. Цій події присвячується книжкова виставка, яка з 23 квітня 2014 р. експонується у читальному залі відділу стародрукованих, рідкісних та цінних книг.

 

Бібліографічний список

Еремин И.П. К истории общественной мысли на Украине второй половины XVIIIв. : [видання "Синопсису", склад твору, його аналіз іхарактеристика] // Труды отд. др.-рус. лит. Ин-та рус. лит. АН СССР. — Х., 1954. — Т. Х. — С. 212-222.

Иконников В. С. Опыт русской историографии.— К., 1908. — Т. 2, кн. 2. — С. 1554-1557.

Кагамлик С. Світло духовності і культури.З історії Києво-Печерської лаври ХVІІ –ХVІІІ ст. — К.: Наш час, 2008. — С. 120-121.

Києво-Печерський державний історико-культурний заповідник. Стародруки ХVI-XVIIIст.: каталог. — К.: Мистецтво, 1971.

Ковальчук Г.І. Книжкові памятки (рідкісні та цінні книжки) в бібліотечних фондах. — К.: НБУВ, 2004.

Лаврський альманах. Спецвипуск 2. Жиленко І.В. Синопсис Київський / І.Жиленко. — К.: ВІПОЛ, 2002. — 194 с.

Максимович М. О киевском Синопсисе // Киев. епарх. ведомости. — 1868. — № 9. —С. 352-358.

Марченко М. Українська історіографія (з інтелектуальної спадщини). — К.: Фенікс, 2011. — С. 139-142.

Маслов С. Етюди з історії стародруків. ХІ. "Синопсис". – К., 1680. ХІІ. До історії книготорговельних реєстрів XVIIIст. : [реєстр видань "Синопсиса", велика література питання до обох статей]// Записки іст.-філолог. від. ВУАН. — 1928. — Кн. ХХІ-ХХІІ. — С. 45-93.

Маслов С. И. К истории издания киевского "Синопсиса" : [Відмінності у екземплярах "Синопсиса", вид. 1680 р., перелік видань твору]// Сб.Отд-ния рус. яз. и словесности имп. Акад. наук. — 1928. — Т. 101, ч. 3. — С. 341 – 348.

Мицик Ю. Київський "Синопсис"як підручник з історії Русі-України // Історія в школах України. — 2009. — № 6. — С. 47-48.

Киевский Синопсис или краткое собрание от различных летописцев о начале славенороссийского народа и первоначальных князей Богоспасаемого града Києва. — К., 1828. — 105 с.

Пештич С.Л. «Синопсис» как историческое произведение // Труды Отдела древнерусской литературы. — М.; Л., 1958. — Т. 15. — С. 284-298.

Рогозинский А. М. “Кройника” Феодосия Софоновича и её отношение к “Киевскому Синопсису” Иннокентия Гизеля // Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности имп. Акад. наук. — СПб., 1910.— Т. 15, кн. 4. — С. 270–286.

Синопсіс, или Краткоесобраніе от различных літописцев о начале славяно-российского народа. — К. : Друк. Києво-Печерської лаври, 1674. — 116 с.

Синопсіс… — [2-є вид.]. — Київ : Друкарня Києво-Печерської лаври, 1678. — 66 л.

Синопсіс…— [3-є вид.]. — Київ : Друкарня Києво-Печерської лаври, 1680. — [4], 224 с.

Сумцов Н.Ф. История южнорусской литературы в ХVП столетии. Вып.Ш. Иннокентий Гизель. — К., 1860.

Сумцов Н.Ф.О влиянии малорус ской схоластической литературы ХVП в. на великорусскую раскольническую литературу ХVПІ в. и об отражении в раскольнической литературе масонства : [про використання розкольниками "Синопсиса"та ін.. творів укр. письменників]// Киев. старина. — 1895.—  Т.LI. — Декабрь. — С.367-379.

Титов Ф. Приложение к первому тому исследования заслуженного профессора протоирея Федора Титова: Типография Киево-Печерской Лавры. Исторический очерк. (1606-1616-1721). — К.: Тип. Киево-Печерской Успенской Лавры, 1918.

Титов Ф. Типография Киево-Печерской Лавры: исторический очерк (1606-1616-1916 г.г.). Т. 1. — К. : Тип. Киево-Печерской Успенской Лавры, 1916.

Толочко О. П. “Синопсис” з бібліотеки Димитрія Ростовського // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. — К., 1998. — Т. 5. — С. 613–622.

Филарет (Гумилевский). Обзор русской духовной литературы. Кн.1. —  3-е. изд. — СПб., 1884.

Чистякова Е.В. «Синопсис» // Вопросы истории. — 1974. — № 1. — С. 215-219.

Укладач: О. І. Марченко