ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

«Литовські Статути» (1529, 1566, 1588 рр.) : українські землі у складі Литви і Польщі

Пропонуємо переглянути виставку «Литовські Статути (1529, 1566, 1588 рр.) : українські землі у складі Литви і Польщі» циклу культурно-інформаційних заходів «Історія конституційно-правових традицій українців», до відзначення Дня Конституції України 28 червня 2021 року

Після проголошення України незалежною державою посилився науковий інтерес до законодавчої спадщини українського народу. Величезне значення в цьому ракурсі має ХVІ століття, період, коли українські землі знаходилися у складі Великого князівства Литовського і коли писане право стало тут головним джерелом права. Серед пам’яток писаного права того часу першочергове місце займають Статути Великого князівства Литовського – джерела правової культури багатонаціональної Литовсько-Руської держави.

Упродовж ХVІ ст. було видано три редакції статутів: у 1529 р. (Старий), 1566 р. (Волинський статут) і 1588 р. (Новий). Найдосконалішим з них є Статут 1588 р. – класичний кодекс феодального права, що вміщував норми практично всіх галузей права, в т.ч. державного (конституційного) права, чого не було в законодавчій практиці інших європейських країн.

СТАТУТИ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО 1529, 1566, 1588 років — зводи законів Великого князівства Литовського, створені на основі місц. литов., білорус., укр. (у т. ч. т. зв. руського) права та відповідної останньому судової практики. Джерелами Статутів також були положення «Руської Правди», німецьких і польських судебників та певні норми римського права.

Перший Старий Статут 1529 р. іменувався: «Права писані надані державі Великому князівству Литовскому, Руському, Жомойтському й іншим…» і включав 13 розділів, 244 артикули (згодом кількість артикулів було збільшено до 283). До сьогодні збереглося 7 примірників/списків Першого Статуту (4 — староукр./старобілорус. мовою, 2 — латиною, 1 — польською), з-поміж яких дослідники пов’язують з Україною переважно так званий Фірлейський список (складений у 1530-х рр., очевидно у Володимирі (нині м. Володимир-Волинський), який іменувався «Статут Старий, по-руську писаний»). Статут 1529 р. історики називають конституцією феодальної держави.

Другий «Статут Великого князівства Литовського 1566 року» містив 14 розділів і 367 артикулів/статей. З огляду на політичну роль шляхти Волинської землі при його укладенні Другий Статут названо «Волинським». Так іменували і ті списки Другого Статуту, які не містили другого розділу («Про оборону земську») та були чинними на українських землях, що після Люблінської унії 1569 відійшли до Польщі. Загалом дослідникам відомо 58 списків Другого Статуту (п’ять із них писані латиною, а чотири десятки — пол. мовою), значна частина яких пов’язана своїм походженням з Україною. Перша друкована версія Статуту 1566 побачила світ у Москві у 1855 р. Статут 1566 чітко визначив основні повноваження верховного правителя держави великого князя («господаря») і фактично здійснив адмін. реформу у ВКЛ, передбачав виокремлення судової гілки влади через функціонування повітових судів (земських судів, гродських судів, підкоморських судів), урівняв у правах князів-магнатів і шляхту, утвердив ідею станової шляхетської держави, уніфікував розрізнену правову термінологію та надавав абсолютний пріоритет писаному праву.

Створення нової, Третьої, редакції Статуту було завершене у 1584 р. Значна кодифікаційна праця найкращих правників того часу під керівництвом канцлера А.Воловича та підканцлера Л.Сапіги дала свої результати. Третій «Статут Великого князівства Литовського… 1588 року» було затверджено 28 січня 1588 королем польс. і вел. кн. литов. Сигізмундом III Ваза. Складався з 14 розділів і 488 артикулів/статей та був пронизаний ідеями гуманізму й віротерпимості до представників різних віросповідань. Унормував повноваження великокнязівської/господарської влади та ін. владних інститутів ВКЛ (законодавчих, суд., фінансово-екон. та армії). Значно розширив положення карного, кримінально-процесуального (розділи ХI—ХIV), а також цивільного, шлюбно-сімейного та земельного права (розділи V—Х), остаточно закріпив привілеї шляхти, унормував становище соціальних станів та етнічних категорій людності, а також юридично оформив закріпачення селян.

Загалом Статути 1529, 1566, 1588 років стали підсумком кодифікаційних законотворчих процесів/ініціатив, які об’єднали в єдиній державі всі землі, у т. ч. й українські (до Люблінської унії 1569), Великого князівства Литовського, юридично закріпили основи суспільного і державного ладу, а також правове становище станів і соціальних груп.

Статути були основними зводами законів в Україні до 1840-х рр. В Україні на території Київської, Подільської та Волинської губерній дія Статутів була припинена сенатським указом від 25 червня 1840 р. Згідно з двома імператорськими указами від 4 березня 1843 в Лівобережній Україні Статути були замінені Зводом законів Російської імперії (видання 1842).

Список джерел:

1.      Акти Волинського воєводства кінця XV-XVI ст. : (із зібрання Пергаментних документів Архіву головного актів давніх у Варшаві) : (латиномовні документи) / НАН України. Ін-т історії України ; підгот.: А. В. Блануца, Д. Ващук, Д. С. Вирський ; відп. ред. Г. В. Боряк. - Київ : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - 154 с.

2.      Бершадский С. А. Литовский статут и Польские конституции : Ист.-юрид. исслед. экстраординарного проф. С.-Петербургского ун-та С. А. Бершадского / С. А. Бершадский. - СПб. : Стасюлевич, 1893. - 114 с.

3.      Блануца А. Земельні володіння волинської шляхти у другій половині XVI ст. / А. Блануца ; НАН України. Ін-т історії України. - Київ : Ін-т історії України НАНУ, 2007. - 247 с.

Анотація: У монографії вперше в історіографії проаналізовано особливості обігу земельних володінь волинської шляхти раннього Нового часу на прикладі Луцького повіту. В основу дослідження покладені матеріали приватно-правових документів шляхти, що відклалися в луцьких актових книгах земських та гродських судів. Автор з’ясовує правові основи шляхетського землеволодіння, практику укладання земельних контрактів, дає оцінку динаміці обігу шляхетських землеволодінь, визначає найактивніших контрактантів у межах регіону. 

4.      Бусленко Л. М. М. В. Довнар-Запольський як історик України / Л. М. Бусленко ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. - Київ, 2007. - 100 с. + 3 л. іл.

5.      Василяускене А. В. Списки второго Литовского статута на старобелорусском языке (палеография, хронология, дипломатика) : автореф. дис. ... канд. ист. наук / А. В. Василяускене. - Вильнюс, 1990. - 25 с.

6.      Ващук Д. «Абыхмо деръжали ихъ пwдлъ права ихъ земъли» : населення Київщини та Волині і великокнязівська влада в XV-XVI ст. / Д. Ващук ; НАН України, Ін-т історії України . - Київ : Ін-т історії України НАН України, 2009. - 319 с.

Анотація: У монографії шляхом аналізу документів та наукової літератури автор висвітлює складний процес взаємовідносин великокнязівської влади з населенням Київщини та Волині в ХV–ХVІ ст.

7.      Временник императорского Московского общества истории и древностей российских / ред. И. Д. Беляев ; Москов. о-во истории и древностей российских. – Москва, 1854. – Кн. 18. – 56 с.

8.      Грушевский А. С. Города В. Княжества Литовского в XIV–XVI вв. : старина и борьба за старину / А. С. Грушевский. - Киев, 1918. - [2], 240 с. - [Города Великого княжества Литовского в XIV−XVI вв.].

9.      Довнар-Запольский М. В. Государственное хозяйство Великого княжества Литовского при Ягеллонах. Т. 1 / М. В. Довнар-Запольский. - Киев : Тип. ун-та, 1901. - VІІІ, 807, СХІІ.

10.    Історія української Конституції / Українська Правн. фундація ; упоряд. А. Г. Слюсаренко, М. Томенко. - Київ : Право, 1997. - 443 с.

11.    Крикун М. Г.  Адміністративно-територіальний устрій Правобережної України в XV—XVIII ст. : кордони воєводств у світлі джерел / М. Г. Крикун ; АН України, Ін-т укр. археографії. - Київ, 1993. - 184 с. : 1 л. карт. - (Проблеми едиційної та камеральної археографії: історія, теорія, методика ; Вип. 5).

Анотація: У монографії на підставі великого масиву як опублікованих, так і тих, які вперше введені в обіг, архівних джерел проведена реконструкція кордонів Київського, Волинського, Брацлавського та Подільського воєводств, простежена їх динаміка протягом ХV–ХVІІІ століть. Результати досліджень відображені на авторських історичних картах.

12.    VI Міжнародна наукова конференція «Україна і Велике князівство Литовське в XIV—XVIII ст.: політичні, економічні, міжнаціональні та соціокультурні відносини в загальноєвропейському вимірі». (6 ; 18-21 вересня 2019 р. ; Кам`янець-Подільський) : програма та тези доп. / НАН України, Ін-т історії України; М-во освіти і науки України; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. ‒ Київ; Кам’янець-Подільський, 2019. ‒ 90 с.

13.    Пичета В. И. Белоруссия и Литва XV–XVI вв. : (исследования по истории социально-экономического, политического и культурного развития) / В. И. Пичета ; АН СССР, Ин-т славяноведения. – Москва : Изд-во АН СССР, 1961. - 815 с.

14.    Права, за якими судиться малоросійський народ : 1743 / ред. О. М. Мироненко. - Київ, 1997. - 547 с.

15.    Права, по которым судится малороссийський народ…. а именно: Статута Литовского, Зерцала Саксонского и [приложений]…/ ред. А. Ф. Кистяковский. - Киев : В Университет. тип. (И. И. Завадзкого), 1879. - 4, 844, 73, 27 с.

16.    Старый Литовский статут 1529 года. Статут великого князьства Литовского 1566 г. - Москва : Имп. Моск. О-во Истории и Древностей Российских, [Б. р.]. - 240 с.

17.    Статут Великаго Княжества Литовскаго с подведением в надлежащих местах ссылки на конституции, приличныя содержанию оного : пер. с польск. [В. Г. Анастасевича] : [в 2 ч.]. - Ч. 1. - Спб. : Тип. Сената, 1811. - [2], XXVIII, 543, [7] с.

18.    Статут Великаго Княжества Литовскаго с подведением в надлежащих местах ссылки на конституции, приличныя содержанию оного : пер. с пол. [В. Г. Анастасевича] : [в 2 ч.]. - Ч. 1-2. - Спб. : Тип. Сената, 1811. - [2], XXII, 480, [3] с. - Текст рос., пол.

19.    Статут Великого князьства Литовскаго 1588 года. - Новое изд. имп. Москов. о-ва истории и древностей российских. - Москва, 1853. - ХІІ, 24, 380, ХІІ с.

20.    Статути Великого князівства Литовського : у 3 т. / ред. С. В. Ківалов. - Одеса, 2002. - Т. 1: Статут Великого князівства Литовського 1529 р. - 464 с.

Анотація: Авторський проект передбачає видання текстів трьох Статутів мовою оригіналу з перекладом на українську мову. Цей том містить текст першого рукописного зводу Законів Великого князівства Литовського – Статуту 1529 р. За основу даного видання взято список Дзялинського. До тексту Статуту давньоруською мовою додаються текст латинською мовою, різночитання в інших списках, переклад тексту на українську мову, короткий коментар змісту Статуту, історіографічний огляд, словник і бібліографія.  

21.    Україна: литовська доба 1320–1569 / Б. Черкас [та ін.]. - 2-е вид., перероб. - Київ : Балтія Друк, 2016. - 175 с. : іл.

22.    Українські землі. XVI – перша половина XVII ст. / ред.: О. Ю. Король, Д. В. Ісаєв ; техн. ред. С. М. Полторако. - Київ : Картографія, 2017. - 1 с. : карт.

23.    Чубатий М. Огляд історії українського права. Історія джерел та державного права  / М. Чубатий ; ред. В. Іваненко ; Укр. вільний ун-т. - Київ, 1994. - 224 с.

Статті

24.    Ващук Д. П. Формування правової культури Великого князівства Литовського у другій половині XV - першій третині XVI ст. / Д. П. Ващук // Укр. іст. журн. – Київ, 2014. - № 1(січень—лютий). - С. 59-72. - Бібліогр. в кінці ст.

25.    Грушевський М. Зміни в економічних і суспільних відносинах / М. Грушевський // Грушевський М. Ілюстрована історія України з додатками та доповненнями; уклад.: Й. Й. Брояк, В. Ф. Верстюк. - Донецьк : БАО, 2008. – С. 191-194.

26.    Гурбик А. О. Статути Великого князівства Литовського 1529, 1566, 1588 / А. О. Гурбик // Енциклопедія історії України: в 10 т. Т. 9 : «Прил-С» / НАН України, Ін-т історії України ; ред. В. А. Смолій. - Київ : Наук. думка, 2012. - С. 834-836. – Бібліогр. в кінці ст.

27.    Гурбик А. Правова культура на українських землях у складі Польської держави (ХІV–ХVІІІ ст.) / А. Гурбик // Польська культура в житті України. Історія. Сьогодення: матеріали ІІ Міжнар. наук. конф. Київ, 6-9 листопада 1997 р. / Федер. пол. орг. в Україні ; за ред. Ю. Вовка. – Київ, 2000. – С. 82-96.

28.    Колодяжна В. Формування та розвиток джерел міського права Луцька у складі Волинсько-Галицької держави та Великого князівства Литовського / В. Колодяжна // Історико-правовий часопис : наук. журн. / упоряд. О. Крикунов. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2019. - № 2 (14). - С. 11-15. – Бібліогр.: с. 14-15 (13 назв).

29.    Кримська О. М. Норми звичаєвого права та Литовський Статут в системі власності міст і містечок Подільської губернії наприкінці ХVІІІ – в першій половині ХІХ ст. / О. М. Кримська // Вісн. Кам’янець-Подільського нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Історичні науки. - Кам’янець-Подільський, 2016. - Вип. 9. - С. 140-147.

30.    Малик Я. Й. Литовський статут / Я. Й. Малик, В. В. Павлюк // Короткий історичний довід. : поняття, події, терміни, персоналії / Львів. регіон. ін-т держ. упр., Нац. акад. держ. упр. при президентові України. - Львів, 2009. – 241-242.

31.    Мельниченко В. М. Історична географія України литовсько-польської доби (ХІV– перша половина ХVІІ ст.) / В. М. Мельниченко // Історична географія України. навч. посіб. для студентів іст. спец. вищ. навч. закл. – Черкаси, 2012. – С. 75-86.

32.    Пичета В. И. Земельное право в Статутах 1529 и 1566 г. / В. И. Пичета // Белоруссия и Литва ХV–ХVІ вв. : (исследования по истории социально-экономического, политического и культурного развития) / В. И. Пичета ; АН СССР, Ин-т славяноведения. – Москва, 1961. – С. 473-486.

33.    Статут Великого князства Литовского… // О языке пелазгов, населивших Италию и сравнение его с древне-словенским. - [Б. м. : Б. в.], [1900?]. - С. 185-199.  

34.    Чехович В. А. Статути Великого князівства Литовського / В. А. Чехович // Юридична енциклопедія : у 6-ти т. Т. 5: «П-С» / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; ред. Ю. С. Шемшученко. - Київ : Вид-во «Укр. енциклопедія», 2003. – С. 640-642 : іл.

35.    Щукін В. В. Литовські Статути (Статути Великого князівства Литовського) / В. В. Щукін, Н. В. Сугацька, А. М. Павлюк // Історія держави і права України: слов. термінів і понять / під ред. М. М. Шитюка. – Київ, 2011. – С. 139-140.

36.    Яцишин М. Нововведення в загальних положеннях кримінального права та майнових покараннях за Першим Литовським Статутом 1529 р. / М. Яцишин // Історико-правовий часопис : журн. - Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, 2019. - № 2(14). - С. 3-6.

Електронні джерела

37.    Василенко М. П. Матеріяли до історії українського права [Електронний ресурс] / Н. П. Василенко // Ukrainica. – Електрон. дані. – [Київ], [1929]. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/0000975 – Мова укр. – Заголовок  з екрана. – Дата  перегляду: 11.05.2021.

38.    Вовк О. Й. Литовський Статут 1588 року як правова пам’ятка міського самоврядування в Україні [Електронний ресурс] / О. Й. Вовк // Держава та регіони. Сер.: Право : журн.  / голов. ред. В. Г. Лукашевич ; Класичний приват. ун-т. – [Запоріжжя], [2018]. - [№ 4 (62)]. – Електрон. дані. - Режим доступу: http://www.law.stateandregions.zp.ua/issue-4-2018 - Заголовок з екрана. - Дата перегляду: 12.05.2021.   

39.    Гуржій О. І. Право в українській козацькій державі (друга половина ХVІІ - ХVІІІ ст.) [Електронний ресурс] / О. І. Гуржій // Ін-т історії України НАН України. – Електрон. дані. – [Київ], [1993]. – Режим доступу : http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?I21DBN=EJRN&P21DBN=EJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=IDP=&2_S21STR=Preprint_1993_7_1 – Заголовок з екрана. – Дата перегляду: 11.05.2021.

40.    Литовський Статут [Електронний ресурс] // Українська мала енциклопедія : 16 кн. : у 8 т. / проф. Є. Онацький. - Електрон. дані. - [Буенос-Айрес], [1960]. - [С. 838]. - Режим доступу: http://encyclopedia.kiev.ua/vydaniya/files/use/second_book/part2.pdf - Заголовок з екрана. – Дата перегляду: 22.04.2021.

41.    Лазутка С. Третьему Литовскому статуту 400 лет (От Первого до Третьего статута) [Електронний ресурс] / С. Лазутка // Vytautas Magnus University. – Електрон. дані. – [Литва], [1991]. – Режим доступу: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/106023/1/ISSN2029-7181_1991_V_32.PG_33-52.pdf – Текст рос. – Заголовок з екрана. – Дата перегляду: 11.05.2021.

42.    Руська Правда. Литовський Статут. Литовсько-руське право. Литовсько-Руська держава [Електронний ресурс] // Ізборник. – Електрон. дані. – [Київ], [?]. – Режим доступу: http://litopys.org.ua/rizne/pravdstat.htm#lytstat – Заголовок з екрана. – Дата перегляду: 11.05.2021.

Виставка експонується у відділі довідково-бібліографічної та науково-інформаційної роботи (каб. 17).

Укладачі: Нестеренко О. В., Щиглинська М. М.