ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Руська Правда: історія початку українського законодавства

Пропонуємо переглянути виставку «Руська правда: історія початку українського законодавства» циклу культурно-інформаційних заходів «Історія конституційно-правових традицій українців», до відзначення Дня Конституції України 28 червня 2021 року.

Конституція України – основний закон нашої суверенної держави - головний правовий устав.

Важливим є розуміння світоглядного підґрунтя укладання та прийняття Конституції. Основний Закон тільки тоді може бути дієвим, коли відповідає природі відносин у суспільстві, може на практиці впорядкувати ці відносини і спрямувати їх на розвиток нації. Конституція – це і система поглядів, мислення та бачення Українського народу, його самоідентифікація і розуміння власної державності.

Увібравши історично найважливіші досягнення вітчизняної і зарубіжної наукової думки у галузі державотворення, Конституція України визначила стратегію подальшого розвитку української держави – Європейської інтеграції.

Законодавство Київської Руси

«Руська Правда» – зведення норм давньоруського права  ХІ–ХІІ ст. – джерело українського та  багатьої слов’янських народів і вважається першою вітчизняною конституцією.

Первісні правні норми постають шляхом проголошення їх у випадках, головним чином при полагодженні спорів між членами певного зв’язку, і визнання їх усім народом за правила слушні, доцільні, що містять у собі життьову справедливість — «правду», з якою усі згодні коритися й додержувати на майбутнє. Так поставали правні звичаї, норми звичаєвого права, що потім застосовується до всіх випадків, подібних до первісного, вже вирішеного, і такою практикою життя набувають обов’язкової сили норми закону.

Норми звичаєвого права зберігалися у пам’яті народній у формі чину чи символу, або у формі стислої правної формули закону – правди-приказки.

Найстарішою і найважливішою правничою пам’яткою українського народу, у якій збереглися записаними норми давньоруського звичаєвого права Х ХІ століття , є «Руська Правда».

Ориґінал «Руської Правди» не віднайдено, але до наших часів дійшло близько 300 списків стародавнього документу. 

За змістом дослідники поділяють списки на три основні редакції ХІІІ ХV ст.: коротку, широку й скорочену.

Коротка редакція «Руської Правди» з 43 артикулами є найстарішою. Вона складається з двох частин: перша – «Правда Ярослава» – вміщає 17 артикулів (1—17 статті), що походять із першої пол. XI ст., друга – «Правди Ярославичів» – містить решту артикулів і складена за Ярославових синів. У першій частині матеріял розміщений систематично, і важливим є те, що в 1 артикулі подано найстарішу норму ще з доісторичного періоду – про порядок здійснення права кривавої помсти. Друга, пізніша, частина, що доповнює першу, складена в хронологічному порядку, містить пізніші норми звичаєвого карного права й процессу,  княжі устави Ярослава і його синів. В оформленні й розподілі зібраного матеріялу виявляється  глибока правнича ерудиція, норми звичаєвого права й устав викладено загально, як законодавчий та судочинний документ. Найголовнішим досягненнями правничого укладу Короткої редакції «Руської Правди» було, з одного боку, скасування кровної помсти та її заміна  системою грошових стягнень, з іншого – спрямування штрафу не до потерпілих, а до державної скарбниці.

Широка редакція має також дві частини: перша походить з початку XII ст., друга — з кінця XII ст. Найстаріший список її датується 70-ми роками XIII ст. Як і в короткій редакції, перша частина складена систематично, за речовим порядком, і містить усю коротку редакцію та княжі устави синів Ярослава і включає 52 статті. Друга частина широкої редакції «Устав Володимира Мономаха» доповнює першу новим матеріялом, зібраним в хронологічному порядку до 1113 року і вміщає від 53 до 121 артикулів, які регулюють норми у питаннях : боргових зобов’язань, соціальних вотчинних відносин, судочинства та правового становища верств народу. У правовому документі  закладено не лише норми цивільного, процесуального і кримінального, а й сімейного, шлюбного, спадкоємного й опікунського та ін. галузей права.

Середня редакція, що походить із XIV ст., є скороченням широкої і тому не має самостійного значення. Вона призначена для вжитку в церковних судах.

Аналіз змісту «Руської Правди» свідчить , що наші давньоруські пращури загалом є засновниками української державності, виявилися фундаторами і носіями найвищої правової культури, яка ґрунтувалася на первісних звичаях предків і поступово , разом зі становленням держави трансформувалася у норми звичаєвого права, а згодом – і у систему правових форм, санкціонованих державними структурами таких же звичаїв.

Завдяки літописцям ХІ–ХІІІ ст. маємо змогу вивчати скарбницю стародавньої національної правової  думки «Руську Правду».

Руська Правда: історія початку українського законодавства

Бібліографічний список

Книжкові видання

1.    Історія української Конституції / упоряд. : А. Слюсаренко, М. Томенко ; Укр. правнича фундація. – Київ, 1997. – 464 с. Шифр : А3905/34/І

***

2.    Авдеенко А. И. История Руси / А. И. Авдеенко. – Донецк: Донеччина, 2012. – 174 с. : ил., табл. – (рос. мова) Шифр : А26343/9(с2)/А187

3.    Антологія української юридичної думки  Т. 2 : Історія держави і права України : Руська Правда / ред. Ю. С. Шемшученко. – Київ : Юрид. книга, 2002. – 592 с. – («Лекции по истории русского права»). Шифр : М978-2/34/А724

4.    Білецький Л. Руська правда й історія її тексту / Л. Білецький, за ред. Ю. Книша - Вінніпег : Ук. Вільна Акад. Наук в Канаді, 1993. - 166 с. Шифр : 9(с)1/Б611,

5.    Блащук С. М. "Правда Руська" у радянській історіографії (1920-ті – перша половина 1960-х рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / С. М. Блащук ; Ін-т історії України НАН України. - Київ, 2010. - 20 с.

6.    Грушевський М. Історія України-Руси. В 11 т., 12 кн. Т. 2 : ХІ -ХІІІ вік. / ред. кол. : П. С. Сохань(голова), С. І. Білокінь, Г. В. Боряк та ін. – 2-е вид., розшир. – Київ : Наук. думка, 1992. – 640 с. Шифр : 9(с2) /Г 911/КУ

7.    Закон Судный людем : краткая редакции / АН СССР, Ин-т славяноведения /сост. : М. Н.Тихомиров, Л. В. Милов ; под. ред. М Н. Тихомирова. – Москва, 1961. – 178 с. : ил. Шифр : 34/З19

8.    Закон Судный людем : пространной и сводной редакции / АН СССР, Ин-т славяноведения /сост. : М. Н.Тихомиров, Л. В. Милов ; под. ред. М Н. Тихомирова. – Москва, 1961. – 286 с. : ил. Шифр : 34/З19

9.    Законодательство Древней Руси. Т. 1 : Русская Правда. Княжеские уставы и уставные грамоты. Ссудные грамоты. // Российское законодательство Х-ХХ веков. В 9 т. ; под общ. ред. О. И. Чистякова ; отв. ред. тома : В. Л. Янин. – Москва, 1984. – 432 с. : фото.

10.    Історія джерел українського права : Княжа (земська) доба : Звичаєве право. Руська Правда. Закон Володимира // Енциклопедія українознавства : загал. ч. / НАН України. Ін т Укр. археографії. – Київ,1995. – С. 633–634. Шифр : 9(с2)/Е644/ДБ

11.    Калачов Н. Предварительные юридические сведения для полного обяснения Русской Правди. - Вып. 1. – 2-е изд. – СПб., 1880. – 264, 2 с. Шифр : 9(с)1/К 17

12.    Калачов Н Текст Русской Правда на основании 4 списков разных редакций / Н. Калачов. – Москва, 1847. – 52, 3 с. : ил.

13.    Падох Я. «Руська Правда» / Я. Падох // Енциклопедія українознавства Т. 7 : Пряшивщина – Сиг : словник. ч. / голов. ред. В. Кубійович ; НТШ. – Париж – Нью Йорк, 1973. – С.2655–2657. Шифр : 9(с2)/ Е 644/ДБ

14.    Памятники права Киевского государства Х–ХІІ вв. / сост. А. А. Зимин ; под ред: С. В. Юшкова. – Москва, 1952. – 352 с.  Шифр : 34(09)/П15/ЧЗ

15.    "Правда Руська" Ярослава Мудрого: початок вітчизняного законодавства : навч. посібник / Нац. юрид. ун-т України ім. Ярослава Мудрого ; уклад.: Г. Г. Демиденко, В. М. Єрмолаєв. – Харків : Права людини, 2017. – 392 с. : іл.

16.    Русская Правда / М. Д. // Брокгауз Ф. А. Энциклопед. словарь Т. 27 : Розавень- Репа / Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. СПб., 1899. – С. 307–310.

17.    Русская Правда как трудовое законодательство / Бородин О. Р. // Бородин О. Р. Памятники истории права : пособие для библиотекаря и библиографаї : Гл. 9. – Москва, 2003. – С. 90–96 : фото .Шифр : А11145/34/Б833/ДБ

18.    «Руська Правда» - найвідоміша пам’ятка давньоруського княжого законодавства // Мироненко О. М. Українське державотворення : не витребуваний потенціал : словн.–довід. / О. Мироненко, Ю. Римаренко, І. Усенко, В. Чехович. ; ред.: О. Мироненко. – Київ, 1997. – С. 406–408. Шифр : А3292/9(с2)/У-453

19.    Руська Правда: тексти на основі 7 списків та 5 редакцій / сост., подгот. С. Юшков; Укр. акад. наук. Ін-т історії матер. культури. – Київ : Укр. академія наук , 1935. – 192 с. Шифр : 9(с)12/Р89.

20.    Сергеевич В. И. Вече и князь : русское государственное устройство и управление во времена князей Рюриковичей /  В. И. Сергиевич. – Москва, 1867. – 413 с. Шифр : 34/С32/КХ

21.    Сергеевич В. И. Лекции и исследования по древней истории русского права / В. И. Сергиевич ; ред. В. А. Томсинва ; МГУ, Юрид. фак. – Москва, 2004. – 488 с.

22.    Усенко І. Б. Руська Правда / І. Б. Усенко // Юридична енциклопедія. Т. 5 : П-С / ред. кол. : Ю. С. Шемшученко (голова) та ін. ;  НАН України , Ін т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Вид-во «Укр. Енциклопедія» ім. М. П. Бажана  С.392–395: фото. – Бібліогр. : с.395 (16 назв).Шифр : М 395-5/34 903)/Ю702

23.    Усенко І. Б. «Руська Правда» / І. Б. Усенко, Є. В. Романівський // Велика українська юридична енциклопедія У 20 т. Т. 1. Історія держави і права України / НАН України, Ін т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид ун т ім. Ярослава Мудрого. – Харків , 2016. – С. 649–654. – Бібліогр. : с. 653 (8 назв).

24.    Чубатий М. Огляд історії українського права / М. Чубатий ; ред. : В. Іваненка ; Укр. Вільн. Ун-т. – Мюнхен–Київ : Ноосфера : Укр. діловий журн.1994. №2-4 (4 6).- 224 с. Шифр : Б 122/9(с2)/Ч 811

25.    Юшков С. В. Русская Правда : происхождение, источники, ее значение / Союз. ин т юрид. наук М-ва юстиции СССР. – Москва, 1950. – 379. Шифр : 9(с)2/Ю96/ЧЗ

26.    Юшков С. Русское право (ист. очерк) / С. Юшков // Энциклопедия государства и права. Т. 3 / под ред. : П. Стучка. – Москва, 1925-1927. – Стлб.757–777. Шифр : 34/Є 684/ДБ

Статті з періодичних та продовжуваних видань

27.    Куртсеитова Е. Киевская Русь во времена правления князя Ярослава Мудрого  / Е. Куртсеитова // Історія в школі. – 2012. – № 2. – С. 37–40.

28.    Мельничук І. Народження “Старої Європи”: князівські з’їзди, Статути та кодекси як політичні інструменти врегулювання криз: англ. мовою / І. Мельничук // Емінак. – 2017. –  № 1. Т. 1(17 (січ.-берез.). – С. 11-14.

29.    Задорожний, Ю.А."Руська правда" і римське право : порівняльний аспект / Ю. А. Задорожний // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2009. - № 1. - С. 49-53.

Електронні ресурси

30.    Руська Правда — цікаві факти [Електронний ресурс] / Історичний блог Федорів Ольги Василівни. – 31.01.2020. – Режим доступу : https://historyurok.com.ua/tsikavi-fakty/z-istorii/litopys/pro-rusku-pravdu.html. – Мова : укр. – Заголовок з екрана. – Дата перегляду : 06.05.2021.

Укладачі: Новицька А. І., Чугіна О. А.