ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Українська книга періоду Української революції (1917-1921) : 1921 рік

Оригінальні видання в фонді НІБУ з історії українського книгодрукування періоду Української революції 1917-1921 рр. Увазі користувачів представлено книжки, видані 1920-1921 рр. в Україні та в осередках української діаспори.

З історії української книги періоду Української революції (1917-1921 рр.)

Бібліографічний список

1.      Багалій Д. І. Заселення Південної України (Запорожжя і Новоросійського краю) і перші початки її культурного розвитку / Д. І. Багалій. – Харків : Вид-во «Союз» Харків. Кредит. Союзу Кооператорів, 1920. – 112 с. – (Культурно-іст. Б-ка / під ред. Д. І. Багалія). Шифр 9(с2)/Б14

2.      Возняк М. Історія української літератури. Т. 2: Віки XVI-XVIII. Ч. 1 / Михайло Возняк. – Львів : Друк. Наук. т-ва ім. Шевченка, 1921. – 416 с. : іл. Шифр 8(с)/В64/РК

3.      Грушевський М. Всесвітня історія : приладнана до програми вищих початк. шкіл і низших кляс шкіл серед. Ч. 1 / Михайло Грушевський ; вид. Дніпров. Союзу Спожив. Союзів України («Дніпросоюз»). – Київ, 1920. - 202 с.: іл. Шифр 9( )/Г91

4.      Грушевський М. Історія України : підруч. для серед. і вищих початк. шкіл / Михайло Грушевський ; вид Дніпров. Союзу Спожив. Союзів України («Дніпросоюз»). – 1-ше вид. – Київ ; Відень, 1920. – 216 с. Шифр 9(с2)/Г91

5.      Грушевський М. Початки громадянства (ґенетична соціольоґія) / Михайло Грушевський. – Прага, 1921. – 328 с. – Бібліогр. : с. 317-322. Шифр 902.7/Г911/РК

6.      Доманицький В. Життя Тараса Шевченка / В. Доманицький ; Держ. Шевченков. ком. при Харків. Губнаробразі. – Харків : Б-ка Совіт. друк., 1920. – 16 с. Шифр 8(с)/Д56/РК

7.      Записки Наук. Т-ва ім. Шевченка. Т. 131. – Львів, 1921. – 254 с. Шифр Пр1338/126-131

8.      Клепатський П. Огляд джерел до історії України : (курс лекцій, читаних протягом 1919 акад. р.). Вип. 1 : Джерела византійські, арабські, західні, українсько-руські юридичні пам’ятки, літописи, хронографи й синодики, подорожі чужоземців / П. Клепатський. – Кам’янець на Поділлю : Друк. Держ. Укр. Ун-ту, 1920. – 137, ІІІ с. Шифр 901.2/К485

9.      Костомаров М. Книги битія Українського Народу / Микола Костомаров ; передм. Михайла Возняка. – Львів : Вид-во «Нові шляхи», 1921. – 24 с. – («Новітня б-ка»; Ч. 36). Шифр 9(с2)/К724/РК

10.    Кривусів-Борецькій В. Батько української музики – Микола Лисенко / В. Кривусів-Борецькій. – Київ : Вид. т-во «Дзвін», 1920. – 32 с. – (Біогр. б-ка «Укр. школа» / під ред. С. Русової, Ю. Сірого, Я. Чепіги, С. Черкасенка ; № 6). Шифр 78.09Р/К82/РК

11.    Мегас О. Трагедія Галицької України : матеріали про польську інвазію, польські варварства і польську окупацію Східної Галичини за кроваві роки: 1918, 1919 і 1920 / зладив і упорядкував Осип Мегас. – Вінніпеґ : Друк. «Канадійського фермера», 1920. – 253 с. : фот. Шифр 9(с2)/М417

12.    Меженко Ю. О. Бібліотечна техніка / Юрій Меженко (Іванов). – Київ ; Держ. Вид-во, 7-а Держ. Друк., 1921. – 53 с. : табл. Шифр 02/М43

13.    Монтессорі М. Метод наукової педагогіки та практика його в «Домах для дитини» / Марія Монтессорі; з італ. мови переклав В. Щербаненко; [передм. до укр. вид. С. А. Ананьїна]. – Київ : Держ. Вид-во, 2-а Рад. друк., 1921. – 155 с.: іл., табл. Шифр 371/М77

14.    Опільський Ю. Танечниця з Пібасту : нарис із ХІІІ віку до ХР / Юліян Опільський. – Львів : Накладом Вид. спілки, 1921. – 50 с. Шифр 2/О-61

15.    Опільський Ю. Гарміоне : нарис із життя Чорноморя під кінець V віку до ХР / Юліян Опільський. – Львів : Накладом Вид. спілки, 1921. – 50 с. Шифр О-61

16.    Остапенко С. Курс статистики і демографії : (числовий метод і демографія) / Сергій Остапенко. – Кам’янець на Поділлю : Вид. Поділ. Губ. Нар. Каси Дріб. Кредиту, 1920. – 320 с. Шифр 31 (021)/О-76

17.    Свєнціцький І. Винниченко : (спроба літературної характеристики) / І. Свєнціцький. – Львів : Накладом авт., 1920. – 44 с. Шифр 8(с)/С241

18.    Свєнціцький І. Нариси з історії української мови / І. Свєнціцький. – Львів : Друк. «Діла», 1920. – 99 с. Шифр 4/С24

19.    Свєнціцький І. Про музеї і музейництво : (нариси і замітки) / Іларіон Свєнціцький . – Львів : Друк. «Діла», 1920. – 80 с. : фот. Шифр 069/С24

20.    Хоткевич Г. Сковорода / Гнат Хоткевич ; авт. передм. В. Сурма. – Сідней, [1920]. – 168 с. Шифр 8(с)/Х853 РК

21.    Христюк П. Замітки і матеріали до історії української революції. 1917-1920 рр. / Павло Христюк ; Укр. соціол. ін-т. - Прага, 1921. – 160 с. – (Українська революція. Розвідки і матеріали ; Т. 2). Шифр Пр 3277/2

22.    Христюк П. Замітки і матеріали до історії української революції. 1917-1920 рр. / Павло Христюк ; Укр. соціол. ін-т. - Прага, 1921. – 160 с. – (Українська революція. Розвідки і матеріали ; Т. 3). Шифр Пр 3277/3

23.    Яшек М. Т. Шевченко: матеріали до бібліографії (рр. 1903-1021). Вип. 1 / Микола Яшек ; Центр. бібліогр. відділ. – Харків, 1921. – 104 с. Шифр 8(с)(01)/Я961

 

Укладач Єфіменко Г. В.