ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Шовкопляс Іван Гаврилович (1921–1997)

До 100-річчя від дня народження українського археолога, провідного фахівця у галузі пізнього палеоліту України, історика-бібліографа та музеєзнавця Івана Гавриловича Шовкопляса, відділ соціокультурних комунікацій підготував віртуальну книжкову виставку з фонду НІБУ.

8 квітня 1921 р. у с. Лазірки Оржицького р-ну Полтавської обл. народився Іван Гаврилович Шовкопляс (1921–1997) – український археолог, провідний фахівець у галузі пізнього палеоліту України, історик-бібліограф, історик науки, музеєзнавець, дослідник археологічних памʼяток Переяславщини.

У 1945 р. закінчив історичний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка. Навчався в аспірантурі Інституту археології АН України. У 1949 р. захистив кандидатську дисертацію, а в 1964 р. – докторську дисертацію: «Мезинская стоянка. К истории Среднеднепровского бассейна в позднепалеолитическую епоху». Вивчав проблеми пізнього палеоліту України: керівник археологічних досліджень біля с. Лука-Врублівецька Хмельницької області та поблизу с. Нагорян Чернівецької області (Середньодністровська експедиція Інституту археології АН УРСР 1949-1951 рр.), залишків стоянки в с. Добранічевка Яготинського району Київської області (1953-1970 рр.), Мізинської стоянки на Чернігівщині (1954-1961 рр.) стоянки на околиці м. Радомишля Житомирської області (1956-1965 рр.) та ін.

Один з фундаторів археологічного музею НАН України. Проводив студії з історії археології та бібліографічна робота, результатом чого стало видання фундаментальних бібліографічних довідників. У 1954-1956 рр. викладав курси з археології в Київському педагогічному інституті. З 1971 до 1974 рр. – професор кафедри археології та музеєзнавства Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка.

За активну проукраїнську позицію він був переслідуваний владою. А приводом для конкретних її дій стала монографія І. Г. Шовкопляса «Розвиток радянської археології на Україні (1917–1966): Бібліографія» (1969), в яку були включені твори «небажаних» в ті часи вчених, таких як Ф. Вовк, В. Антонович, М. Грушевський та ряду інших. У 1973 р. І. Г. Шовкоплясу були висунуті звинувачення в націоналізмі, книгу було навіть вилучено з бібліотек, а сам автор був відсторонений від роботи в Інституті археології, звільнений з посади директора Археологічного музею, обмежений у проведенні польових досліджень та переведений на роботу до Центральної наукової бібліотеки (нині Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського).

Впродовж останніх двадцяти п’яти років, до кінця свого життя, дослідник працював у головній науковій бібліотеці України, де підготував кілька фундаментальних видань, присвячених бібліографії археології України, які фактично започаткували нову галузь науки в Україні. Результатом стало видання фундаментальних бібліографічних довідників (1969, 1989, 1999). У 1970-х рр. І. Г. Шовкопляс звернувся до наукової бібліографії. Побачили світ наукові дослідження, присвячені Т. Г. Шевченку. Дослідник підготував до друку бібліографічні покажчики про життя та діяльність гетьманів України – Івана Мазепи та Павла Скоропадського.

Він брав безпосередню участь у створенні Музею гетьманства в Києві. Крім Археологічного музею АН УРСР, який він започаткував у 1967 р., у 1977 р. Іван Гаврилович створив перший в Україні музей на місці розкопок палеолітичної пам’ятки – стоянки мисливців на мамонтів у с. Добраничівка Яготинського р-ну Київської обл.

У 1995 р. Указом Президента України І. Г. Шовкоплясу присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України». Він автор понад 340 друкованих праць – дослідницьких, пам'яткознавчих, науково-популярних, енциклопедичних, методичних; в тому числі близько 20–ти монографій; бібліографій окремих видатних вчених: Б. Грінченка, І. Підоплічка, М. Рудинського та ін. Написав розділ «Пізній палеоліт» у фундаментальній академічній праці «Археологія Української РСР», том 1. (1971).

Помер І. Г. Шовкопляс на 77 році життя 13 червня 1997 р. у Києві.

© Джерела:

Буян Г. М. 8 квітня 1921 р. народився Іван Гаврилович Шовкопляс … [Електронний ресурс] / Г. М. Буян // Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав» [веб-сайт]. – 2020. – Режим доступу до ресурсу: https://bit.ly/3mu8LCi (дата звернення: 06.04.2021)

Шовкопляс Іван Гаврилович : професорсько-викладацький та науково-дослідний колектив кафедри з 1944 року [Електронний ресурс] // Кафедра археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Режим доступу до ресурсу: https://bit.ly/3dGwDyE (дата звернення: 06.04.2021)

Бібліографічний список:

 

 

 

 

 

 

 

Shovkoplias Ivan // Encyclopedia of Ukraine – Vol. IV. – Toronto-Buffalo-London, 1993. – P. 672

Археология Украинской ССР : библиографический указатель, 1918–1980 / АН УССР, ЦНБ им. В. И. Вернадского ; сост.: Шовкопляс И. Г., Дмитриенко Н. Г. – Киев : Наукова думка, 1989. – 558, [1] с.

Археологія України : бібліографічний покажчик 1981-1990 рр. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад. І. Г. Шовкопляс. – Київ, 1999. – 460 с.

Археологія Української РСР : у 3 т. Т. 1 : Первісна археологія / редкол.: С. С. Березанська, Ю. М. Захарук, О. М. Лєсков [та ін.]. – Київ : Наукова думка, 1971. – 449 с.

Археологія Української РСР : у 3 т. Т. 2 : Скіфо-сарматська та антична археологія / редкол.: В. О. Анохін, А. О. Білецький, Л. М. Славін [та ін.]. – Київ : Наукова думка, 1971. – 504 с.

Шовкопляс І. Г. Супонєвська палеолітична стоянка / І. Г. Шовкопляс // Археологія : науковий журнал. – 1950. – Вип. 4. – С. 177-183.

Шовкопляс І. Г. Наукове життя Інституту археології у 1949 р. / І. Г. Шовкопляс // Археологія : науковий журнал. – 1950. – Вип. 4. – С. 195-202.

Шовкопляс І. Г. Дослідження курганного могильника перед скіфського часу на середньому Дністрі / І. Г. Шовкопляс, Є. В. Максимов // Археологія : науковий журнал. – 1952. – Вип. 7. – С. 89-109.

Шовкопляс І. Г. Поселення ранньоскіфського часу на середньому Дністрі / І. Г. Шовкопляс // Археологія : науковий журнал. – 1954. – Вип. 9. – С. 98-105.

Шовкопляс І. Г. До питання про характер розвитку культури пізнього палеоліту / І. Г. Шовкопляс // Археологія : науковий журнал. – 1969. – Вип. 22. – С. 31-54.

Шовкопляс І. Г. Господарсько-побутові комплекси пізнього палеоліту / І. Г. Шовкопляс // Археологія : науковий журнал. – 1971. – Вип. 3. – С. 13-21.

Шовкопляс І. Г. Деякі питання вивчення пізнього палеоліту на Україні за роки Радянської влади / І. Г. Шовкопляс // Археологія : науковий журнал. – 1974. – Вип. 13. – С. 3-11.

 

 

 

 

 

 

 

 

Винокур І. С. Історія лісостепового Подністров’я та Південного Побужжя : від кам’яного віку до середньовіччя / І. С. Винокур. – Київ; Одеса : Вища школа, 1985. – 126 с.

Гетьман Павло Скоропадський (1873–1945) : матеріали до бібліографії / НАН України, Центр. Наук. Б-ка ім. В. І. Вернадського, Музей гетьманства Голов. Упр. Культури м. Києва ; сост.: Г. Шовкопляс, І. Шовкопляс. – Київ : Бібліотечний вісник, 1996. – 52 с.

Залізняк Л. Л. Нариси стародавньої історії України / Л. Л. Залізняк ; Тернопільський науково-дослідний інститут Проблем людини. – Київ : Абрис, 1994. – 254 с. : іл.

Заремба С. З. Українське пам’яткознавство: історія, теорія, сучасність / С. З. Заремба ; Центр пам’яткознавства Національної академії наук України та Українського товариства охорони пам’яток історії і культури. – Київ : Логос, 1995. – 446 с.

История Киева : В 3 т., 4 кн. Т. 1 : Древний и средневековый Киев / АН УССР. Ин-т истории; гл. редкол. : Ю. Ю. Кондуфор (гл. ред.) [та ін.] ; редкол. тома : И. И. Артеменко (отв. ред.) [та ін.]. – Київ: Наукова думка, 1982. – 408 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Іван Шовкопляс : біобібліографічний покажчик / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад. М. А. Воробей ; авт. вступ. ст. О. С. Онищенко. – Київ, 1996. – 87 с.

Історія Академії наук Української РСР : у 2 кн. / АН УРСР; голов. ред. Б. Є. Патон. – Київ : Голов. ред. Укр. радянської енциклопедії АН УРСР, 1967.

Т. 1 : 1967. - 835 с.: іл.

Т. 2 : 1967. - 727 с.: іл.

Левченко В. Шовкопляс Іван Гаврилович / В. Левченко, Т. Шовкопляс // Шевченківська енциклопедія : Т. 6. Т – Я. / НАН України, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка ; ред. кол.: М. Г. Жулинський (голова) [та ін] ; ред. тому: В. Л. Смілянська, Н. П. Чамата. – Київ, 2015. – С. 983-984

Методические рекомендации по библиографическому обеспечению «Свода памятников истории и культуры СССР» по Украинской ССР / Академия наук УССР, Центральная научная библиотека ; сост. И. Г. Шовкопляс. – Киев, 1984. – 106 с.

Орач Н. Головний науковий співробітник / Н. Орач // Бібліотечний вісник – 1994. – № 2. – С. 27–31.

 

 

 

 

 

 

 

 

Полонська-Василенко Н. Д. Історія України : У 2 т. Т. 1 : До середини XVII століття. – 3-тє вид. – Київ : Либідь, 1995. – 672 с.

Репресоване «відродження» : про трагічну долю укр. інтелігенції в 20-ті роки ХХ ст. / упоряд.: О. І. Сидоренко, Д. В. Табачник. – Київ : Україна, 1993. – 399 с. : іл.

Центральна наукова бібліотека ім. В. І. Вернадського Академії наук України : бібліографічний покажчик, 1918-1993 рр. / АН України, Центральна наук. б-ка ім. В. І. Вернадського ; уклад.: І. Г. Шовкопляс, [та ін.] ; відп. ред.: О. С. Онищенко, В. Ю. Омельчук. – Київ : Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова АН України, 1993. – 296 c.

Черниш О. П. Палеолітична стоянка Молодове V / О. П. Черниш ; АН УРСР. Ін-т суспільних наук. – Київ : АН УРСР, 1961. – 175 с.

Чмихов М. О. Археологія та стародавня історія України : курс лекцій / М. О. Чмихов, Н. М. Кравченко, І. Т. Черняков. – Київ : Либідь, 1992. – 373 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Шовкопляс Г. М. За покликом серця. Пам’ятки історії та культури в житті і творчості Т. Г. Шевченка / Г. М. Шовкопляс, І. Г. Шовкопляс. – Київ : Наукова думка, 1990. – 168 с.

Шовкопляс Г. М. Мандрівка в глибину віків : археологічні пам’ятки та їх дослідження на території України / Г. М. Шовкопляс, І. Г. Шовкопляс. – Київ : Радянська школа, 1968. – 174 с.

Шовкопляс И. Г. Мезинская стоянка : к истории Среднеднепровского бассейна в позднепалеолитическую эпоху / И. Г. Шовкопляс ; АН УССР. Ин-т археологии. – Киев : Наукова думка, 1965. – 327 с.

Шовкопляс И. Г. Мезинская стоянка : к истории Среднеднепровского бассейна в позднепалеолитическую эпоху: автореферат дис. ... д-ра ист. наук / И. Г. Шовкопляс ; АН УССР. Ин-т обществ. наук. – Киев, 1964. – 37 с.

Шовкопляс И. Г. Советская литература по истории древнего Киева, 1918 – 1983 / И. Г. Шовкопляс ; сост. Н. Г. Дмитренко ; АН УССР. ЦНБ. – Киев : Наукова думка, 1984. – 210 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Шовкопляс І. Г. Археологічні дослідження на Україні (1917 – 1957) : огляд вивчення археологічних пам’яток / І. Г. Шовкопляс ; АН УРСР, Інститут археології. – Київ, 1957. – 424 с.

Шовкопляс І. Г. Добраничевская стоянка на Киевщине (некоторые итоги исследования) / І. Г. Шовкопляс // Палеолит и неолит СССР. – Вып. 7 : Серия : Материалы и исследования по археологии СССР. – №185. – Москва ; Ленинград : Наука, 1972. – С. 177-188.

Шовкопляс І. Г. Кам’яний вік на території Української РСР / І. Г. Шовкопляс. – Київ : Радянська школа, 1962. – 118 с. : 2 арк. іл., карти.

Шовкопляс І. Г. Основи археології / І. Г. Шовкопляс. – Київ : Вища школа, 1972. – 221 с. : іл.

Шовкопляс І. Г. Радянська література з археології Україним : 1967–1975 рр. / І. Г. Шовкопляс ; уклад. Н. Г. Дмитренко ; відп. ред. В. В. Шлейов ; АН УРСР, ЦНБ. – Київ : Наукова думка, 1978. – 343 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Шовкопляс І. Г. Розвиток радянської археології на Україні (1917–1966) : бібліографія / І. Г. Шовкопляс ; бібліогр. ред. А. Д. Ульянова ; АН УРСР, ЦНБ. – Київ : Наукова думка, 1969. – XXXVI, 343 с.

Шовкопляс І. Г. Стародавній кам’яний вік на Україні / І. Г. Шовкопляс; відп. ред. М. Я. Рудинський ; АН УРСР ; Рада науково-технічної пропаганди. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1955. – 64 : арк. іл.

Юренко С. П. Шовкопляс Іван Гаврилович / С. П. Юренко // Енциклопедія історії України : Т. 10. Т – Я / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. – Київ : Наукова думка, 2013. – С. 651-652.

Укладач: Опенько Я. Ю., Ширшова Л. Г.

(відділ соціокультурних комунікацій)