ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Мова – голос нації (Міжнародний день рідної мови)

Відділ соціокультурних комунікацій підготував віртуальну книжкову виставку до Міжнародного дня рідної мови «Мова – голос нації».

21 лютого представники всіх націй і народностей світу відзначають Міжнародний день рідної мови.

Тема Міжнародного дня рідної мови у 2021 році «Заохочення багатомовності на підтримку інклюзивності освіти і соціальної єдності» визнає, що мови і багатомовність можуть сприяти інтеграції, а цілі в галузі сталого розвитку спрямовані на те, щоб нікого не залишити в стороні.

Назва цьогорічного свята є закликом до всіх нас сприяти збереженню багатомовності та використанню рідної мови в школі і в повсякденному житті.

ЮНЕСКО вважає, що освіта, заснована на першій мові або рідною мовою, має починатися з ранніх років, оскільки догляд за дітьми молодшого віку і їх освіта є основою навчання.

Бібліографічний список:

Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад., гол ред. В. Т. Бусел. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2004. – 1440 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови є універсальним довідником із сучасної української мови. В ньому об’єднано академічну повноту мовної лексики з лаконічною формою однотомного видання.

Словник містить близько 170 тис. слів і словосполучень, у тому числі й ті, що увійшли в українську літературну мову протягом останнього десятиліття.

Гнатюк Л. П. Українська мова. Особливості практичного застосування / Л. П. Гнатюк, О. В. Бас-Кононенко. – Київ : Знання-Прес, 2006. – 260 с.

У підручнику послідовно висвітлено основні розділи курсу сучасної української мови. Його перевагою є системний виклад матеріалу, який органічно поєднується з практичними завданнями різноманітного характеру. Посібник містить численні схеми мовного аналізу, приклади, які не тільки полегшують засвоєнні теорії, а й сприяють узагальненню і систематизації набутих у школі знань, глибшому розумінню внутрішніх закономірностей мови, спонукають читача до пошуку шляхів розв’язання поставлених творчих завдань.

Граматика слов’янська І. Ужевича / підгот. до друку І. К. Білодід, Є. М. Кудрицький ; Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні АН УРСР. — К.: Наукова думка, 1965. — 164 с.   – (Пам'ятки української мови XVII ст.).

Винятковою працею в історії староукраїнської філології є «Граматика словенская». Рукопис пам’ятки з датою 1643 р. зберігається в Національній бібліотеці в Парижі. Другий варіант твору, датований 1645 р., знаходиться в бібліотеці м. Арраса на півночі Франції. Обидва манускрипти написані латинською мовою. Вони опубліковані фотомеханічним способом із перекладом українською мовою паризького варіанта книги І. Ужевича, здійсненим Є. М. Кудрицьким.

І. Ужевич добре знав, що це перша праця такого змісту, тому після розгляду граматичної системи наприкінці її в «Епіграмі на книгу» слушно писав: «Книго, ніколи такою на батьківщині не бачена...».

Грамоти XIV ст. / упоряд. М. М. Пещак ; Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні АН УРСР. - Київ: Наукова думка, 1974. - 219 с. - (Пам'ятки української мови)

Писемні документи XIV ст., представлені у збірці, являють собою пам'ятки юридично-ділового стилю давньої української мови. Крім самих текстів пам'яток, що супроводжуються фотокопіями оригіналів, читач знайде у виданні бібліографію як до кожної грамоти зокрема, так і до тих історичних осіб та географічних назв, що згадуються в документах.

Губерначук С. С. Як гул століть, як шум віків – рідна мова / С. С. Губерначук. – Київ : Бліц Інформ, 2002. – 234 с.

Книга привертає увагу читачів до деяких питань, пов’язаних із історією української мови, трактуванням тієї історії дослідниками різних прямувань та ін. У книзі розглядається ряд не введених в історіографію прадавніх пам’яток української мови, що дійшли до нас ще із сонцепоклонницьких часів, робиться спроба простежити найдавніші витоки нашої рідної мови.

Ділова і народно-розмовна мова XVIII ст. Матеріали сотенних канцелярій і ратуш Лівобережної України / підгот., передмова В. А. Передрієнко ; Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні АН УРСР . – Київ : Наукова думка, 1976 . – 416 с. : іл. – (Пам'ятки української мови : cерія актових документів і грамот)

До збірки входять акти сотенних канцелярій і ратуш Лівобережної України XVIII ст., Вони охоплюють сфери суспільно-політичного життя народу, правових відносин, днржавного управління, суду тощо. Вони яскраво ілюструють процес формування української літературної мови на народній основі.

Ділова мова Волині і Наддніпрянщини XVII ст. : збірник актових документів / підгот. Василь Васильович Німчук, Віталій Макарович Русанівський, інш. ; Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні АН УРСР . – Київ : Наукова думка, 1981 . – 316 с. – (Пам'ятки української мови серія актових документів і грамот)

Збірник містить тексти з трьох актових книг Житомирського гродського уряду 1605, 1609, 1649-1650 рр. і Підкоморської книги Київського воєводства 1643 p., що охоплюють різні сфери суспільно-політичного, соціально-економічного життя українського народу, правових і ділових відносин, суду, дають багатий матеріал для дослідників української мови і фахівців, що вивчають історію українського народу, його культуру. До видання додаються вступна стаття, покажчики тононімів, антропоніміє і словник маловідомих слів.

Енциклопедія історії та культури карпатських русинів : пер. з англ. мови / уклад. : П. Р. Магочій, І. Поп ; пер. Н. Кушко. – Ужгород : вид-во В. Падяка, 2010. - XXX, 849, 4 с. : 13 карт, фото.

Книга є перекладом другого, доповненого і переробленого видання «The Encyclopedia of Rusyn History and Culture» за редакцією Павла Роберта Магочія та Івана Попа, яка вийшла 2005 року у Видавництві Торонтського університету (University of Toronto Press) у Канаді.

З історії української мови: до 150-річчя "Граматики" О. Павловського / АН Української РСР ; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. – К. : Наукова думка, 1972. – 115 с.

Видання присвячене першій в історії українського мовознавства граматиці української мови, написаної О. Павловським на основі живої народної мови.

Збірка містить статті, дослідження відомих українських мовознавців, таких як Б. Кобилянський, М. Жовтобрюх, В. Німчук та ін.

Зубков М. Г. Сучасна українська ділова мова : підручник / М. Г. Зубков. – 4-те вид., доп. - Харків : Торсінг, 2003. – 448 с.

Підручник містить характеристику функціональних стилів сучасної української літературної мови. Наведено типові зразки рукописних документів, їх класифікацію, складові та вимоги до укладання.

Правила в розділі «Орфографія» враховують останні зміни правопису й акцентують увагу на особливостях уживання частин мови в діловодстві.

Купчинський О. А. Найдавніші слов’янські топоніми України як джерело історико-географічних досліджень: географічні назви на ’-ичі’ / О. Купчинський ; АН УРСР ; Ін-т сусп. наук. – К.: Наукова думка, 1981 р. – 251 с.

Дослідження, здійснене автором на основі комплексного вивчення топонімічних матеріалів, висвітлює питання лінгвістики, археології, географії слов’ян.

Лексикон латинський Є. Славинецького. Лексикон словено-латинський Є. Славинецького та А. Корецького-Сатановського / підгот., передм. Василь Васильович Німчук ; відп. ред. Кирило Кузьмич Цілуйко ; Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні АН УРСР. – Київ : Наукова думка, 1973 . – 541 с. : бібліографія у підрядкових прим. – (Пам'ятки української мови)

Лексикон латинський - найбільший староукраїнський словник, скарбниця церковнослов’янської та української лексики 17 ст., посібник для навчання латинської мови. Праці Є. Славинецького — багатюще джерело вивчення лексики і словотвору церковнослов’янської та українськой мови 17 ст., що відіграли величезну роль в історії української та російської лексикографії.

Лексикон словенороський Памви Беринди / вступ. ст., підгот. тексту В. В. Німчук ; відп. ред. Кирило Кузьмич Цілуйко, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні АН УРСР. – Київ : Видавництво АН УРСР, 1961. – 272 с. – (Пам'ятки української мови XVII ст. : серія наукової літератури)

«Лексикон словенороський» П. Беринди — одна з кращих праць східнослов'янської лексикографії XVII ст. У друкованому вигляді і в численних рукописних копіях словник Памви Беринди був поширений на Україні, в Росії і Білорусії, а також використовувався укладачами пізніших східнослов'янських словників. Він відіграв важливу роль в історії української, російської, білоруської і навіть румунської лексикографії.

Лексис Лаврентія Зизанія. Синоніма славеноросская / вступ. ст., підгот. тексту В. В. Німчук ; Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні АН УРСР. - Київ : Наукова думка, 1964. – 195 с. – (Пам'ятки української мови : серія наукової літератури)

«Лексис» Л. Зизанія — перший друкований церковнослов’янсько-український словник, що вийшов у світ у Вільні в 1596 р. Словник Зизанія відіграв значну роль у дальшому розвитку східнослов’янської лексикографії.

Фотомеханічним способом друкується вперше.

Мовознавство / Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні, Укр. мовно-інформаційний фонд НАН України. – 2015. – № 4. – 96 с.

Науково-теоретичний журнал Інституту мовознавства імені О. О. Потебні НАН України та Українського мовно-інформаційного фонду НАН України. Заснований 1967 року. У виданні висвітлюються проблеми загального, слов'янського, германського, романського, балтійського, тюркського та фінно-угорського мовознавства.

Німчук В. В. Київські глаголичні листки: найдавніша пам'ятка слов'янської писемності / В. В. Німчук ; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні АН УРСР. – Київ : Наукова думка, 1983 . – 140 с.

Київські глаголичні листки — одна з найдавніших старослов'янських писемних пам'яток, що відносяться більшістю лінгвістів до X ст. Текст пам'ятки написаний глаголицею. Пам'ятка зберігається в НБУВ ім. В. Вернадського. Василь Німчук дослідив і опублікував цей документ всеслов’янського значення.

Німчук В. Мовознавство на Україні в XIV—XVII ст. / В. Німчук ; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні АН УРСР. — Київ: «Наукова думка», 1985. – 222 с.

Монографія присвячена історіографії вітчизняної лінгвістики. В ній досліджуються граматичні праці, поширені на Україні у XIV-XVII ст., показана плідна взаємодія української й російської культур, значення граматичних праць XIV-XVII ст. в розвитку лінгвістичної теорії, кодифікації церковнослов’янської, староукраїнської і староросійської літературних мов, в історії вітчизняної освіти, з’ясовується їх роль у розвитку мовознавства зарубіжних народів.

Пещак М. М. Стиль ділових документів ХIV ст. (структура тексту) / М. М. Пещак ; відп. ред. І. П. Чепіга ; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні АН УРСР . – Київ : Наукова думка, 1979 . – 268 с.

У книзі розглядається структура тексту памяток української мови XIV ст. Широко застосовуються засоби формалізованого аналізу, дешифрування, а також статистичні й типологічні зіставлення одержаних результатів.

 Рідна мова як чинник етнокультурного самовизначення та національної єдності : матеріали круглого столу / М-во культури і мистецтв України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2004. – 120 с.

Рідна мова-запорука безсмертя нації : матеріали міжнародної науково-практичної конф. (Одеса, 20-23 жовтня 1998 р.) / Одеська облдержадміністрація. – Київ : Книжкова палата України, 1999. – 199 с.

У виданні йдеться про проблеми і перспективи розвитку української мови, її роль як визначального чинника національної культури, збереження національної пам’яті та формування національної самосвідомості.

Сидор Д. (Протоієрей). Граматика русинського языка для русинов Украйины, центральної Європы и Америки / Д. Сидор ; Межинародный Карпатськый ін-т. - Ужгород: Carpathian Rus, 2005. – 264 с.

«Граматика...» є багато в чому продовженням русинської «Граматики» В. Гарайды (1943) і може використовуватися як підручник у русинських церковних школах, на факультативних заняттях.

Смотрицький М. Граматики славенскія правилное синтагма / М. Смотрицький; підгот. до вип. В. Німчук; відп. ред. В. Русанівський. – Факсимільне вид. 1619 р. – Київ : Наукова думка, 1979.

«Граматика слов’янська» Мелентія Смотрицького, що вперше вийшла у світ 1619 року. Це факсимільне видання «Граматики...». Орфографічні правила, вміщені тут, відповідали нормам живої мови. Вони використовувалися в церковній сфері в більшості слов’янських народів. До середини XVIII ст. ця книга була єдиним підручником граматики, її правилами послуговувалося й світське письменство, а в Закарпатті та в деяких інших регіонах України ними користувалися аж до середини XIX ст.

Українські грамоти XV ст. / підгот. тексту, вступ. ст., коментарі В. М. Русанівського ; Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні АН УРСР. — К.: Наукова думка, 1965. — 164 с.   – (Пам'ятки української мови : серія юридичної літератури)

У книзі зібрані українські грамоти XV ст., які раніше або зовсім не публікувалися, або були опубліковані у виданнях, що не призначалися для мовознавчих досліджень. Грамоти згруповані за їх територіальним походженням: окремо подані грамоти центральної України, Західного Полісся, Галичини, українські грамоти з території Молдавії, закарпатська грамота. Кожна грамота супроводжується палеографічним коментарем.

Укладачі: Опенько Я. Ю., Ширшова Л. Г.

(відділ соціокультурних комунікацій)