ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

День безпечного Інтернету «Разом для найкращого Інтернету»

Історична бібліотека долучається до кампанії День безпечного Інтернету 2021. У Другий вівторок лютого (9 лютого 2021) у світі відзначається День безпечного Інтернету (Safer Internet Day) під гаслом «Разом для найкращого Інтернету». На підтримку інформаційної кампанії та поширення ідеї створення безпечного інтернет-простору ми підготували добірку друкованих матеріалів.

День безпечного Інтернету (SID/ДБІ) запровадили мережі Insafe та INHOPE за підтримки Європейської комісії для просування безпечного та позитивного використання цифрових технологій, особливо, дітьми й молоддю. Центр кращого Інтернету представляє Національний комітет Дня безпечного Інтернету в Україні.

Цей день проводиться з метою залучити до дій кожного та кожну, хто відіграє свою роль у створенні кращого Інтернету для всіх, зокрема, наймолодших користувачів. Більш того, це запрошення для всіх до поважливого онлайнового спілкування задля забезпечення найкращого цифрового досвіду.

Деталі https://betterinternetcentre.org/?page_id=30

Організатор заходу до Дня безпечного Інтернету 2021

*Цей бейдж підтверджує організацію заходу в Україні до Дня безпечного Інтернету 2021 9 лютого 2021 року (Safer Internet Day), що відбувся у світі під гаслом “Разом для найкращого Інтернету”

Бібліографічний список:

Горська К. О. Медіаконтент цифрової доби: трансформації та функціонування: автореферат дис. ... д-ра наук із соц. комунік. : 27.00.01 / К. О. Горська ; М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Ін-т журналістики. - Київ, 2016. - 28 с.

Дубов Д. В. Широкосмуговий доступ до мережі інтернет як важлива передумова інноваційного розвитку України: аналітична доповідь / Д. В. Дубов, М. А. Ожеван ; Національний інститут стратегічних досліджень. - Київ : НІСД, 2013. - 112 с. - (Інформаційні стратегії ; Вип. 1).

Зінченко О. В. Інтернет-спілкування у навчанні та вихованні підлітків: методичні рекомендації [психологічний аспект] / О. В. Зінченко ; М-во освіти і науки України, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка. - Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2016. - 44 с.

Книга чи інтернет: спільники чи суперники? : Всеукраїнське соціологічне дослідження. Програма / Міністерство культури і мистецтв України, Державна бібліотека України для юнацтва ; Ред. Г. Данильчук. - Київ, 2004. - 10 с.

Копанєва В. О. Бібліотека як центр збереження інформаційних ресурсів інтернету: монографія / В. О. Копанєва ; Національна академія наук України, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2009. - 198 с.

Корпоративний блог як сучасний спосіб реклами й модифікації іміджу бібліотеки / В. Є. Басов [та ін.] ; Одеська держ. акад. зв’язку ім. О. В. Попова. - Одеса : ТЕС, 2018. - 103 с.

Курбан О. В. Сучасні інформаційні війни у соціальних онлайн-мережах: автореферат дис. ... д-ра наук із соціальних комунікацій : 27.00.06 / О. В. Курбан ; М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Ін-т журналістики. - Київ, 2018. - 32 с.

Лобецкий К. Черный список: краткая история борьбы за интернет / К. А. Лобецкий. - Харьков : Мачулин, 2016. - 159 с.

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін: посібник для вчителя / Т. Бакка [и др.] ; ред.: В. Іванов, О. Волошенюк, О. Мокрогуз ; Академія української преси, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Ін-т журналістики, НАН України, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. - Київ : Академія Українскої Преси, 2016. - 202 с.

Медіакомпетентність фахівця: колективна монографія / Г. В. Онкович [та ін.] ; НАПН України, Інститут вищої освіти. - Київ : Логос, 2013. - 287 с.

Медіакультура в контексті міждисциплінарних досліджень: монографія / Рада міжнародних досліджень і обмінів, Запорізький нац. ун-т, Південноукраїнський центр медіаграмотності ; відп. ред. К. Г. Сіріньок-Долгарьова. - Запоріжжя : Кераміст, 2017. - 308 с.

Піпченко Н. О. Соціальні медіа у структурі зовнішньої політики провідних міжнародних акторів: монографія / Н. О. Піпченко. - Київ : Центр вільної преси, 2014. - 333 с.

Прімбс Ш. Соціальні медіа для журналістів. Редакційна робота з Facebook, Twitter&Co / Ш. Прімбс. - Київ : Академія Української Преси, Центр вільної преси, 2018. - 198 с.

Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці країн V-4: матеріали / М-во освіти і науки України, Держ. фіскальна служба України, Ун-т держ. фіскальної служби України, Мукачівський держ. ун-т, Львівський нац. аграрний ун-т. - Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2019. - 167 с.

Пройдаков Е. М. Англо-український тлумачний словник з обчислювальної техніки, інтернету і програмування. Вид. 1 / Е. М. Пройдаков, Л. А. Теплицький. - Київ : "Софт Прес", 2005. - 550 с.

Пропаганда vs контрпропаганда у медіапросторі: минуле, сучасне, майбутнє / Запорізьке обл. т-во дослідників історії та культури Центральної та Східної Європи, Запорізький нац. ун-т, Херсонський держ. ун-т ; ред. кол.: М. О. Фролов [та ін.]. - Запоріжжя : Інтер-М, 2018. - 406 с.

Сінґер П. В. Війна лайків : зброя в руках соціальних мереж / П. В. Сінґер, Е. Т. Брукінґ. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2019. - 319 с.

Троцька В. М. Вільне використання творів у мережі інтернет: монографія / В. М. Троцька ; Нац. акад. правових наук України. Н.-д. ін-т інтелект. власності. - Київ : Інтерсервіс, 2019. - 159 с.

Фурманкевич Н. М. Рекламний дискурс в електронних мас-медіа України: соціолінгвістичні особливості, форми творення в інтернеті: монографія / Н. М. Фурманкевич. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2013. - 174 с.

Чуприна Л. А. Оперативна інтернет-інформація як чинник розвитку інфомаційно-аналітичної діяльності бібліотек України (кінець XX - початок XXI ст.): автореферат дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.03 / Л. А. Чуприна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ, 2013. - 23 с.

Шахбазян К. С. Міжнародно-правове регулювання відносин в мережі Інтернет (публічно- та приватно-правові аспекти): монографія / К. С. Шахбазян ; НАН України, Центр інтелектуальної власності та передачі технологій. - Київ : Фенікс, 2015. - 420 с.

Шевченко Л. І. Медіалінгвістика : словник термінів і понять : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л. І. Шевченко, Д. В. Дергач, Д. Ю. Сизонов ; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Ін-т філології. - Київ : Київський ун-т, 2014. - 326 с.

Шейбе С. Медіа грамотність. Критичне мислення у мультимедійному світі: підручник для вчителя / С. Шейбе, Ф. Рогоу. - Київ : Академія Українскої Преси, 2017. - 319 с.

Шейбе С. Медіаграмотність. Критичне мислення у мультимедійному світі: підручник для вчителя : пер. з англ. / С. Шейбе, Ф. Рогоу ; пер. С. Дьома. - К. : CORWIN, 2014. - 319 с.

Укладачі: Опенько Я. Ю., Ширшова Л. Г., Март А. П.

(відділ соціокультурних комунікацій)