ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Гольденберг Лев Ізраїльович

Гольденберг Лев Ізраїльович

(1921-2016)

Гольденберг Лев Ізраїльович

До уваги користувачів пропонуємо книжкову виставку з фонду відділу довідково-бібліографічноїх та науково-інформаційної роботи до 100-річчя з дня народження Лева Ізраїльовича Гольденберга – українського бібліографа, книгознавця, кандидата філологічних наук та учасника Другої світової війни. Лев Ізраїльович — автор понад 200 наукових праць — бібліографічних покажчиків, статей і монографій з теорії та історії бібліографії, публікацій про українських письменників.

Лев Ізраїлович народився 18 січня 1921 р. в Києві. В 1942-1945 рр. був учасником бойових дій на фронтах війни. За участь у Другій світовій війні нагороджений трьома бойовими медалями та медаллю «За перемогу над Німеччиною у Великій Вітчизняній війні» («За победу над Германией в Великой Отечественной войне»). Закінчив філологічний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка в 1947 р. та працював завідувачем відділу Київської обласної бібліотеки. У 1949 р. перейшов працювати до Центральної наукової бібліотеки АН УРСР (нині Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського), де працював старшим редактором, а пізніше головним бібліографом у відділі бібліографії. В цей період вийшли бібліографічні покажчики, що здобули високу оцінку фахівців та мали велике значення для подальшого розвитку та дослідження української бібліографії:

«Українська мова, 1918—1961 рр.» (Київ, 1963);

«Слов'янська філологія на Україні, 1963—1967 рр.» (Київ, 1968).

У період 1973-1986 рр. Гольденберг працював старшим науковим співробітником відділу книгознавства. За його ініціативою і безпосередньою участю були укладені анотовані покажчики «Информационно-библиографическая периодика зарубежных стран в фондах библиотек АН УССР» (Киев, 1975), «Зарубежные периодические и продолжающиеся издания по книжному делу в библиотеках АН УССР» (Киев, 1985). До того ж, він був відповідальним редактором фундаментального 8-томного зведеного каталога «Зарубежные периодические издания в фондах ЦНБ и библиотек научных учреждений АН УССР, 1665—1980» (Киев, 1980—1984). Лев Ізраїльович -керував групою упорядників збірника документів «Книга и книжное дело в Украинской ССР» (у 2 т., Киев, 1985—1986). Долучився Лев Ізраїлович також до укладення 4 тому «Української літератури в загальнослов'янському і світовому контексті» (Т. 4: Література країн Центральної та Південно-Східної Європи на Україні: Матеріали до бібліографії (поч. XIX ст.—1980 р.) — Київ, 1991), укладені у співавторстві. Незамінними для читачів, вчених-літературознавців стали підготовлені ним путівники «Бібліографічні джерела українського літературознавства» (2-ге вид. — К., 1990), де подано всебічну систематизовану характеристику бібліографічних посібників та довідкових видань з української літературної бібліографії. Тут Лев Ізраїльович показав себе блискучим джерелознавцем, справжнім знавцем художньої літератури, української ретроспективної і поточної бібліографії.

Протягом багатьох років Л. І. Гольденберг викладав курс іноземної бібліографії у Київському державному інституті культури, спецкурси з книгознавчих дисциплін у Київському відділенні Львівського поліграфічного інституту ім. І. Федорова. За сімейними обставинами Лев Ізраїльович на початку 90-х років XX століття виїхав з родиною до США. Але не переривав творчої праці, цікавився розвитком наукової думки, творчими здобутками бібліографознавства, працями фахівців Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Вже тут з'явилися друком його статті «Бібліографічна справа в Україні за умов державно-партійної цензури» (Укр. історик. — Нью Йорк; Торонто; Мюнхен. — 1994. — Т. XXXI, ч.1-4), «Забутий часопис. Цікавий епізод з історії українсько-болгарських культурних взаємин» (Укр. історик. — Нью Йорк; Торонто; Мюнхен. — 1997. — Т. XXXIV, ч.1-4), «Репертуар української книги: чергові роздуми навколо давньої проблеми» (Вісн. Книжк. палати. — 1997. — № 9) та інші. Внесок Гольденберга у розвиток українського книгознавства, бібліотекознавства та бібліографію є неоціненним.

Помер Лев Ізраїлович 24 жовтня 2016 р. в Мілуокі, штат Вісконсин, США.

Праці Л. І. Гольденберга з фонду Національної історичної бібліотеки

 1. Гольденбрег Л. І. Бібліографічні джерела українського літературознавства : путівник / Л. І. Гольденберг. – Київ : Вища шк., 1977. – 198 с. Шифр: 8 (с) (01) / Г 63.
 2. Гольденбрег Л. І. Бібліографічні джерела українського літературознавства : путівник / Л. І. Гольденберг. – Київ : Вища шк., 1990. – 254 с. Шифр: 801 (01) / Г 63.
 3. Гольденбрег Л. І. Літературознавча книга в Українській РСР : питання теорії та історії : монографія / Л. І. Гольденберг. – Київ : Наук. думка, 1980. – 227 с. Шифр: 002 / Г 63.
 4. Гольденбрег Л. І. Українська мова : бібліогр. покажч. / Л. І. Гольденберг, Н. Ф. Королевич. – Київ : Вид-во Акад. наук Укр. РСР, 1963. – 300 с. Шифр: 4 / Г 63.
 5. Гольденбрег Л. І. Українська радянська літературна бібліографія / Л. І. Гольденберг. – Київ : Наук. думка, 1971. – 179 с. Шифр: 01 / Г 63.
 6. Книга и книжное дело в Украинской ССР : сб. док. и материалов 1917-1941 / сост. : Л. И. Гольденберг, Т. Н. Кольяк, Е. М. Кравец и др. – Киев : Наук. думка, 1985. – 478 с. Шифр: 002 / К 532.
 7. Книга и книжное дело в Украинской ССР : сб. док. и материалов 1941-1984 / сост. : Л. И. Гольденберг, А. С. Беляев, В. П. Колесников и др. – Киев : Наук. думка, 1986. – 564 с. Шифр: 002 / К 532.
 8. Українська література в загально-слов’янському і світовому літературному контексті: у 5 т. : Т. 4 / ред. Ю. Л. Булаховська, М. А. Вальо, Л. І. Гольденберг, В. А. Москаленко. – Київ : Наук. думка, 1991. – 501 с. Шифр: 8(с)(01) / У 453.

Електронні джерела

 1. Гольденберг Лев Ізраїльович [Електронний ресурс] // Wikipedia. – Електрон. дані. – [?], [2020]. – Режим доступа : https://uk.wikipedia.org/wiki/Гольденберг_Лев_Ізраїльович. – Мова укр. – Заголовок з екрану. – Дата ост. перегляду : 30.11.2020.
 2. Добко Т. В. Ґольденберґ Лев Ізраїльович [Електронний ресурс] / Т. В. Добко // Енциклопедія сучасної України. – Електрон. дані. – [Україна], [2007]. – Режим доступа : http://esu.com.ua/search_articles.php?id=25699. – Мова укр. – Заголовок з екрану. – Дата ост. перегляду : 30.11.2020.
 3. Пам’яті Лева Ізраїлевича Гольденберга [Електронний ресурс] // НБУВ. – Електрон. дані. – [Київ], [2016]. – Режим доступа : http://www.nbuv.gov.ua/node/3177. – Мова укр. – Заголовок з екрану. – Дата ост. перегляду : 30.11.2020.

Про Л. І. Гольденберга

 1. Жданова Р. С. Гольденберг Лев Ізраїльович / Р. С. Жданова // Українські бібліографи. Біографічні відомості. Професійна діяльність. Бібліографія. – Київ, 2008. – С. 74-76.
 2. Королевич Н. Ф. Гольденберг Лев Ізраїлович / Н. Ф. Королевич // Українська Літературна Енциклопедія. – Київ, 1988. – Т. 1: А-Г. – С. 444-461.
 3. Лев Ізраїльович Гольденберг: Біобібліогр. покажч. / АН УРСР, Центр. наук. б-ка ім. В. І. Вернадського; уклад. І. А. Певзнер. – Київ, 1991. – 26 с.

Статті з періодичних видань

 1. Бібліограф, книгознавець Лев Ізраїльович Гольденберг // Бібліотеч. вісн. – 2011. – № 1. – С. 68.
 2. Матвійчук Л. О. Внесок Л. І. Гольденберга у розвиток академічної літературознавчої бібліографії (50-80-і роки XX ст.) / Л. О. Матвійчук // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : наук. журн. – Київ, 2012. – № 2. – С. 73-80.

Електронна презентація

Укладач: Щиглинська М. М.