ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Абу-Наср аль-Фарабі – філософ середньовічного Сходу (870–950)

Аль-Фарабі (870–950) народився в 870 році в районі Фарабі, в містечку Васідж, у впадання річки Арись в Сирдар'ю (територія сучасного Казахстану). Він виходець з привілейованих верств тюрків, про що свідчить слово "тархан" в складі його повного імені Абу Наср Мухаммад Ібн Мухаммед Ібн-Тархан Ібн-Узлаг аль-Фарабі ат-Турки.

Абу Наср аль-Фарабі був родом з Отрара. У той час місто Отрар було одним з великих міст Азії, що з'єднувало Азію і Європу за допомогою Великого Шовкового Шляху і, звичайно ж, був торговим і культурним центром, де існувала і продовжувала розвиватися наука.

Основу наукових знань Абу Наср аль-Фарабі отримав в Отрарі, де він мав величезну можливість ознайомиться з філософськими та науковими творами багатющою на ті часи бібліотеки, яка зберігала в собі достаток прекрасних наукових робіт, відомих на той момент мислителів. Потім він продовжив своє навчання в Бухарі, Самарканді, Багдаді і на схилі свого життя, він жив в Дамаску, невпинно працюючи, все більше розвиваючи науку.

Видатний мислитель мав можливість познайомитися в оригіналах з творами Аристотеля, Платона та інших давньогрецьких філософів. Його праці мали великий вплив на європейську науку, стали з`єднувальним містком для ознайомлення і зближення культур і філософій Азії та Європи.

Протягом свого навчання Абу Наср аль-Фарабі охоплював самі різні галузі знань, вніс величезний внесок в розвиток таких наук, як: філософія, логіка, риторика, астрономія і т.д. Найбільш широко відомі трактати «Перлини премудрості», «Трактат про погляди мешканців доброчесного міста», «Філософські трактати», «Велика книга про музику», які були високо оцінені мислителями і філософами Середньовічної Європи.

Абу Наср аль-Фарабі був дуже відомий серед європейських мислителів, тому праці його були переведені на латину та іврит, а в Парижі був опублікований переклад на французьку мову «Великої книги про музику». Трактати його заслужили похвалу і високу оцінку аж до наших днів, а геометрію він розглядав як основний фундамент всього наукового природно-філософського мислення, викладеного в роботі «Про необхідні умови освоєння філософії».

«Перлина премудрості» є оригінальною і справжньою працею великого філософа, яка стала навчальним посібником для багатьох університетів Сходу.

Численні вчення великого Абу Насра аль-Фарабі лягли в основу розвитку сучасної науки, тому ім'я аль-Фарабі міцно увійшло в історію світової науки і культури.

Г.С. Шаріпова к.ф.н, в.о. доцент КазНУ ім. аль-Фарабі,

А. Алімбаєва ст.викладач КазНУ ім. аль-Фарабі

спеціально для видання Біла хата

Пропонуємо переглянути віртуальну книжкову виставку з фонду Бібліотеки до 1150-річчя від дня народження Абу Наср аль-Фарабі – відомого вченого і філософа, систематизатора східного перипателізму (аристотелізму).

Бібліографічний список

Аль-Фараби, Абу Наср Мухаммед. Комментарии к «Альмагесту» Птолемея : пер. с араб. А. Кубесова, Джаль – Даббаха ; вступ. ст. А. Кубесова ; примеч. А. Кубесова, Б. А. Розенфельда. Ч. 1. – Алма-Ата : «Наука», 1975. – 525 с. : ил.

Аль-Фараби, Абу Наср Мухаммед. Естественно-научные трактаты : пер. с араб. / Аль-Фараби ; [предисл. М. С. Бурибаева] ; АН КазССР ; Ин-т философии и права. – Алма-Ата : Наука КазССР, 1987. – 495 с. : ил.

Аль-Фараби, Абу Наср Мухаммед. Историко-философские трактаты : пер. с араб. / аль-Фараби ; [вступ. ст. М. С. Бурабаева]. – Алма-Ата : «Наука», 1985. – 623 с. : ил.

Аль-Фараби, Абу Наср Мухаммед. Логические трактаты : пер. с араб. / аль –Фараби ; [вступ. ст. А. Х. Касымжанова]. – Алма-Ата : «Наука», 1975. – 671 с. : ил.

Аль-Фараби, Абу Наср Мухаммед. О разуме и науке : [пер. с араб.] / аль-Фараби ; [вступ. ст. А. Х. Касымжанова ; примеч. Б. Я. Ошерович, Е. Д. Харенко] ; АН КазССР, Ин-т философии и права. – Алма-Ата : «Наука», 1975. - 113 с. : ил. 

Аль-Фараби, Абу Наср Мухаммед. Философские трактаты / аль-Фараби ; [пер. с араб. ; вступ. ст. Б. М. Кедрова и др.]. – Алма-Ата : «Наука», 1970. – 430 с. : ил.

Аль-Фараби: Науч. творчество : сб. ст. / АН СССР, Ин-т востоковедения ; [отв. ред. Б. Г. Гафуров]. – М. : «Наука», 1975. – 183 с.

Боголюбов А. Н. Математики ; механики : биогр. справ. – Киев, 1983.

Зі змісту: ал-Фараби Абу Наср Мухаммед ибн Тархан (870-950). – С. 483.

Бородин А. И. Выдающиеся математики : биогр. слов.-справ. / А. И. Бородин, А. С. Бугай. – 2-е изд. перераб. и доп. – Киев, 1987.  

Зі змісту: Аль-Фараби Абу Наср Мухаммад (870-950). – С. 519.

Великие мыслители Востока / под ред. Яна П. Мак-Грила. – М., 1999.

Зі змісту: Ал-Фараби (Абу Наср мухаммад ал-Фараби). – С. 568-573.

Возвращение Учителя : О жизни и творчестве Фараби : 1100 [лет со дня рождения : сб. / сост. . М. М. Ауэзов, Б. К. Тайжанов]. – Алма-Ата : «Жазушы», 1975. – 199 с. : ил.

Всемирный биографический энциклопедический словарь / редкол. : В. И. Бородулин, Н. М. Кузнецов, Н. М. Ланда [та ін.]. – М., 2000.  

Зі змісту: Фараби (аль-Фараби) Абу Наср ибн Мухаммед (870-950). – С. 784.

Гафуров Б. Г. Аль-Фараби в истории культуры / Бободжан Гафурович Гафуров, А.Х. Касымжанов ; АН СССР, Ин-т Востоковедения. – М. : «Наука», 1975. – 181 с.

Григорян С. Н. Великие мыслители Средней Азии. – М. : «Знание», 1958. – 32 с.

Джахид, Али Мухамед Реза. Абу Наср аль-Фараби о государстве / Али Мухамед Реза Джахид ;  отв. ред. А. М. Богоутдинов. – Душанбе : «Дониш», 1966. – 118 с.

Иванов А. С. Учение аль-Фараби о познавательных способностях / А. С. Иванов ; АН КазССР, Ин-т философии и права. – Алма-Ата : Наука, 1977. – 215 с. – Библиогр. : с. 203-210.

Історія філософії : слов. / за ред. В. І. Ярошовця. – 2-ге вид. перероб. – Київ, 2012.

Зі змісту: Фарабі Абу Наср Мухаммад ібн Мухаммад, ал- Фарабі. – С. 275.

Касымжанов А. Х. Абу-Наср аль-Фараби / А. Х. Касымжанов. – М. : Мысль, 1982. – 198 с. – Библиогр. : с. 194-197.

Касымжанов А. Х. Великий мыслитель Востока : [аль-Фараби] / Агын Хайруллович. Касымжанов, Р. К. Луканин, Е. Д. Харенко. – Алма-Ата : «Казахстан», 1975. – 56 с.

Кубесов А. К. Математическое наследие Аль-Фараби / Ауданбек Кубесович Кубесов ; АН КазССР, Ин-т философии и права ; Ин-т математики и механики. – Алма-Ата : «Наука», 1974. – 246 с.

Кубесов А. К. Педагогическое наследие аль-Фараби. – Алма-Ата : Мектеп, 1989. – 151, [1] с. : ил.

Орленко В. В. Історія вчень про державу та право / В. В. Орленко. – Київ, 2013. – 200 с.

Роль Аль-Фараби в развитии науки / авт. кол. : О. А. Жаутыков, А. Х. Машанов, А. Х. Касымжанов, А. Кубесов ; ХIII Междунар. конгресс по истории науки. СССР, Москва, 18-24 авг. 1971 г. – М. : Наука, 1971. – 18 с.

Роль аль-Фараби в развитии науки / О. А. Жаутыков [и др.] ; Междунар. конгресс по истории науки, Коллоквиум: Средневековая наука: взаимоотношения Востока и Запада (СССР, Москва, 13 ; 18–24 августа 1971). - Москва : Наука, 1971. - 18 с.

Сатыбекова С. К. Гуманизм аль-Фараби / С. К. Сатыбекова ; АН КазССР, Ин-т философии и права. – Алма-Ата : Наука, 1975. – 142 с.

Социальные, этические и эстетические взгляды аль-Фараби / АН КазССР, Ин-т философии и права ; [М. С. Бурабаев, Г. К. Курмангалиева, А. В. Сагадеев, В. А. Брянов ; отв. ред. Ж. М. Абдильдин]. – Алма-Ата : Наука, 1984. – 175 с.

Таранов П. С. Философский биографический словарь, илюстрированный мыслями. – М., 2004.   

Зі змісту: аль Фараби (Абу-Наср аль-Фараби) ІХ-Х вв. – С. 40-45.

Таукелев А. Н. Государственно-правовые взгляды аль-Фараби / Айдарат Нурекелович Таукелев, Гайрат Сапаргалиевич Сапаргалиев. – Алма-Ата : «Наука», 1975. – 102 с. : ил.

Хайруллаев М. М. Абу Наср ал-Фараби, (873-950) / Музаффар Мухитдинович Хайруллаев ; АН СССР. – М. : Наука, 1982. – 303 с. : ил. – Библиогр. : с. 290-298 ; Библиогр. в примеч. : с. 270-288. - (Науч.-биогр. сер.).

Хайруллаев М. М. Фараби : Эпоха и учение / Музаффар Мухитдинович Хайруллаев. – Ташкент : «Узбекистан», 1975. – 352 с. : 1 л. портр.

Шульженко Ф. П. Історія політичних і правових вчень : підруч. – Київ : Юрінком Інтер, 2004. – 464 с.