ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Декларація принципів толерантності

Толерантність (терпимість) є нормою сучасного цивілізованого світу. Як така вона прокламована Декларацією принципів толерантності, затвердженою Резолюцією Генеральної Конференції ЮНЕСКО 16 листопада 1995 року. З тих пір цей день щороку відзначається по усій планеті як Міжнародний день толерантності (терпимості).

Основні аспекти розуміння толерантності відображені у Декларації принципів толерантності. Цією декларацією дається визначення поняття «толерантність» :

1.1. Толерантність означає повагу, прийняття і правильне розуміння багатого різноманіття культур нашого світу, наших форм самовираження і способів проявів людської індивідуальності. Їй сприяють знання, відкритість, спілкування та свобода думки, совісті і переконань. Толерантність — це гармонія в різноманітті. Це не тільки моральний обов'язок, а й політична та правова потреба. Толерантність — це чеснота, яка робить можливим досягнення миру і сприяє заміні культури війни культурою світу.

1.2. Толерантність — це не поступка, поблажливість чи потурання. Толерантність — це перш за все активне ставлення, що формується на основі визнання універсальних прав і основних свобод людини. Ні в якому разі терпимість не може служити виправданням зазіхань на ці основні цінності, толерантність повинні проявляти окремі люди, групи і держави.

1.3. Толерантність — це обов'язок сприяти утвердженню прав людини, плюралізму (в тому числі культурного плюралізму), демократії, верховенства права. Толерантність — це поняття, що означає відмову від догматизму, від абсолютизації істини і затверджує норми, встановлені в міжнародних правових актах в області прав людини.

1.4. Прояв толерантності, що співзвучне повазі прав людини, не означає терпимого ставлення до соціальної несправедливості, відмови від своїх або поступки чужим переконанням. Це означає, що кожен є вільним дотримуватися своїх переконань і визнає таке ж право за іншими. Це означає визнання того, що люди за своєю природою розрізняються за зовнішнім виглядом, становищем, мовою, поведінкою і цінностям і мають право жити в мирі та зберігати свою індивідуальність. Це також означає, що погляди однієї особи не можуть бути нав'язані іншим.

Декларація принципів толерантності, затверджена резолюцією 5.61 Генеральної конференції ЮНЕСКО від 16.11.1995

Бібліографічний список:

*Додаткову літературу Ви можете знайти в електронному каталозі та тематичних БД НІБУ

Быстрицкий Е. К. Конфликт культур и методология толерантности / Е. К. Быстрицкий // Вопросы философии: научно-теоретический журнал. - 2011. - № 9. - С. 74-86.

Галицький Ігор Володимирович. Толерантність у правовому житті сучасної України : монографія / І. В. Галицький, 2012. - 144 с.

Гюлен М. Фетхуллах. Діалог і толерантність : пер. з тур. / М. Ф. Гюлен ; пер.: О. М. Зубань, В. М. Підвойний, 2012. - 374 с.

Джерела толерантності : каталог виставки / упоряд. А. Ленчовська. - Київ ; Амстердам : ДУХ І ЛІТЕРА, 2005. - 96 с. : іл.

Довідник міжетнічної толерантності / Міжнародний фонд “Відродження”, Буковинський політологічний центр, Науково-дослідницький інститут Європейської інтеграції та регіональних досліджень, 2011. - 232 с.

Зінченко Анна Володимирівна. Педагогіка комунікативної толерантності у вищій школі / А. В. Зінченко, 2011. - 108 с.

Капідінова Сусанна Бекірівна. Толерантність як чинник розвитку культури міжетнічних відносин студентів : автореферат дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / С. Б. Капідінова, 2015. - 18 с.

Малинка Ю. Толерантність як особистісний та суспільно-визначний концепт / Ю. Малинка // Пам’ять століть: історичний науковий та літературний журнал. - 2011. - № 5/6. - С. 168-170.

Митиков Ю. Взаимопонимание и толерантность / Ю. А. Митиков ; Всеукраинский Центр изучения Холокоста “Ткума”. - Днепропетровск : Лира ЛТД, 2010. - 140 с.

Міграція і толерантність в Україні / ред. Я. Пилипинський, 2007. - 190 с.

Міжетнічна та міжконфесійна толерантність як чинник консолідації українського суспільства: досвід Закарпаття : матеріали міжнародної науково-практичної конференції 28-29 травня 2013 року, м. Ужгород, Закарпатська область, Україна / Закарпатська обласна державна адміністрація, Ужгородський національний університет, Центр культур національних меншин Закарпаття, 2013. - 416 с.

Міжконфесійні конфлікти у транскордонних регіонах: історична ретроспектива та виклики сучасності. Толерантність в історичному і міжкультурному вимірах : матеріали міжнародної науково-практичної конференції 13–14 жовтня 2016 року, м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, НАПН України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2016. - 168 с.

Муха Ольга. “Релігієзнавчі нариси” : толерантність через знання  / О. Муха // Філософська думка: український науково-теоретичний часопис. - 2013. - № 3. - С. 130-132.

Підручник з історії: проблеми толерантності : методичний посібник для авторів та редакторів видавництв / Г. В. Касьянов [та ін.], 2012. - 128 с.

Полешко А. Сприяння формуванню толерантності в суспільстві [Текст] : (нотатки з регіональної конференції) / А. Полешко // Право України: юридичний журнал : науково-практичне фахове видання. - 2012. - № 6. - С. 369-371

Світоглядно-ціннісне самовизначення людини: толерантність в історичному і міжкультурному вимірах : колективна монографія / М-во освіти і науки України, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2015

Сприяння поширенню толерантності у поліетнічному суспільстві / О. М. Майборода, 2002. - 311 с.

Тишик І. С. Міжетнічна толерантність як крос-культурна складова педагогічної діяльності викладача історії : навчально-методичний посібник / І. С. Тишик, 2013. - 129 с.

Толерантність і духовність в українському суспільстві та сучасне осмислення проблем антисемітизму і ксенофобії : Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції 15 грудня 2005 р. / Всеукраїнська громадська організація "Українське реєстрове козацтво", Донецький державний інститут штучного інтелекту, Асоціація національно-культурних об’єднань України, 2006. - 175 с.

Толерантність міжконфесійних відносин як умова стабільного розвитку України  : збірка наукових праць / М-во освіти і науки України, Запорізька державна інженерна академія, НАН України, Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди, 2014. - 170 с.

Толерантное сознание и формирование толерантных отношений (теория и практика) : Сборник научно-методических статей / Министерство образования Российской Федерации, РАО, Московский психолого - социальный институт, 2003. - 368 с.

Толерантное сознание и формирование толерантных отношений (теория и практика) : сборник научно-методических статей / Министерство образования Российской Федерации, РАО, Московский психолого - социальный институт ; ред. С. К. Бондырева. - 2-е изд., стеретип. - Москва : Воронеж, 2003. - 368 с.

Турунен Арі. Забуті історії міст: як багатство та культурний розвиток здобуваються толерантністю : пер. з фінськ. / А. Турунен ; пер. С. Цисарева, 2018. - 279 с.

Уроки історії - уроки етнічної та релігійної толерантності : збірник статей / Всеукраїнський Центр вивчення Голокосту "Ткума", 2010. - 147 с.

Формирование толерантного сознания в обществе : материалы VII Международного антитеррористического форума / под науч. ред.: И. И. Бондаренко, А. И. Дичека, 2011. - 199 с.

Ханстантинов Віталій Олександрович. Політичний вимір толерантності: ідеї та проблеми : монографія / В. О. Ханстантинов, 2011. - 334 с.

Хижняк Александр Владимирович. Лабиринты толерантности : монография / А. В. Хижняк, 2014. - 159 с.

Хома О. Философские культуры: терпимость, толерантность и признание / О. Хома // Вопросы философии: научно-теоретический журнал. - 2011. - № 9. - С. 54-64.

Цвєткова Юліанна Володимирівна. Правова традиція релігійної толерантності в державах Європи з федеративним устроєм (V ст. до н.е. – XVII ст.) : монографія / Ю. В. Цвєткова, 2020. - 511 с.

Юдко Людмила Віталіївна. Концепт толерантність у дискурсі спецслужб (на матеріалі англійської, німецької, російської, української мов) : автореферат дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Л. В. Юдко, 2016. - 20 с.

Янчук В. П. Роль держави, Церкви, громадських і релігійних організацій як провідного чинника у формуванні відкритого толерантного громадянського суспільства / В. П. Янчук // Наука. Релігія. Суспільство. - 2006. - № 1. - С. 201-206.