ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

День української писемності та мови

Щороку, 9 листопада у нашій країні відзначають День української писемності та мови. У цей же день за православним календарем вшановують пам'ять Преподобного Нестора Літописця – послідовника творців слов'янської писемності Кирила та Мефодія. Свято відзначається з 1997 року за указом президента України та з ініцітиви Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Т. Шевченка.

Бібліографічний список:

Бевзенко С. П. Історія українського мовознавства. Історія вивчення української мови: [Навч. посібник для пед. ін-тів спец. 02.19.00 "Укр. мова і літ."] / С. П. Бевзенко. - К.: Вища шк., 1991. - 230 с.

Брайчевський М. Походження слов’янської писемності / М. Брайчевський. – 3-є вид.. – Київ: Вид. дім "Києво-Могилянська акад.", 2007. – 152 с.

Бузук П. Нарис історії української мови : вступ, фонетика і морфологія з додатком історичної хрестоматії / П. Бузук. – К.. 1927. – 94 с.

Букварь новым способом уложенный для домашней науки. – Львов : Тип. Ставропигийского ин-та, 1842. – 34 с.

Булаховський Л. А. Походження та розвиток мови : науково-популярний нарис / Л. А. Булаховський. – Червоний шлях, 1925. – 100 с.

Буяльський Б. А. Як ми спілкуємося: Мовленнєвий етикет українського народу / Б. А. Буяльський, А. В. Оверчук. - Вінниця: Велес, 2001. - 95 с

Висоцький С. О. Київська писемна школа X - XII ст.: До історії української писемності / С. О. Висоцький; Кабінет міністрів України, Київське наукове товариство ім. П. Могили, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка. - Львів; Нью-Йорк: Вид-во Коця, 1998. - 247 с.

Вусик О. С. Словник синонімів української мови: понад 2500 синонімічних гнізд / О. С. Вусик ; ред. А. М. Поповський. - Вид. 2-е, допов.. - Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2019. - 575 с.

Гальчук І. Акцентуаційні особливості «Граматики…» М. Смотрицького. // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Сер. : Філософія. – 2008. – Вип. 4. – - C. 105-114

Гатцук М. Українська абетка / М. Гатцук. – М. : Друк. Унів., 1861. – 117 с. ;31 л.

Гентшель Г. Аспекти використання мов у центральних регіонах України./ Герд Гентшель, Патрик Целер // Соціологія: теорія, методи, маркетинг: науково-теоретичний часопис/ НАН України, Інститут соціології. - Київ, 2016. - № 4. - С. 142–163.

Граматика слов’янська І. Ужевича / підгот. до друку І. Білодід, Є. Кудрицький; АН УРСР; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. – К. : Наук. думка, 1970. – XXVI, 113 с.

Грамматіки, или Писменница языка Словенскаго: видана в Кременці 1638 року / ред. кол. В. Є. Бенера [та ін.]. - Передрук з вид. 1638 р.. - Львів: Місіонер, 2018. - 220, [1] с.: факс.. - Загол. обкл.: Славянская грамматика изданная въ 1638 г. въ г. Кременцъ въ типографіи Богоявленскаго братскаго монастыря.

Грамоти XIV ст. / ред. В. М. Русанівський. – Київ: Наукова думка, 1974. – 255 с.

Десятилетие Народного Дома Харьковского Общества Грамотности. 1903—1913. - Х.: Типо-литогр. М. Сергеева и К. Гальченка, 1913. - 30,9 МБ эл. жестк. диск: 3 вкл. л. стат. табл.

Євсевієве Євангеліє: пам’ятки української мови XIII ст. / НАН України, Інститут української мови, Київський славістичний університет; відп. ред. В. В. Німчук. - Київ: КСУ, 2001. - 320 с. - (Серія канонічної літератури).

Истрин В.А. 1100 лет славянской азбуки. 863 – 1963 / В.А. Истрин. – М. : Изд-во Акад. наук СССР, 1963. – 180 с. : ил., 1 л. табл.

Історичний словник Українського язика. Т. 1 : А-Ж. Зошит II : Г-Ж / ред. Є. Тимченко. - Харків ; Київ : Укр. Рад. Енцикл., 1932. - 529-947 с.

Історія українського правопису XVI–XX століття : хрестоматія / упоряд.В. В. Німчук, Н. В. Пуряєва. – Київ: Наук. думка, 2004. – 582 с.

Кременецька земська книга 1578 року / НАН України. Ін-т укр. мови, Житомирський держ. ун-т ім. І. Франка, Центр. держ. іст. арх. України, Кременецько-Почаївський держ. іст.-архітектур. заповідник; підгот. Л. В. Ящук ; відп. ред.: В. М. Мойсієнко, В. Д. Собчук. - Кременець: Кременецько-Почаївський держ. іст.-архітектур. заповідник, 2018. - 297, [2] с.: іл.. - (Пам’ятки української мови: серія актових документів і грамот).

Крымский А. Украинская грамматика: с прил. текста 43 грамот XIV-XV вв.. Т. 1. Вып. 6. Вып. 2 / А. Крымский. – М. : Тип. Гатцук; К.: Тип. Просвещение; Звенигородка: Тип. Я. А. Ниренберга, 1908. - [123], 369-545 с.

Кульбакин С. М. Украинский язык : краткий очерк исторической фонетики и морфологии / С. М. Кульбакин. – Х., 1919. – 104 с.

Лексико-граматичні інновації в сучасних слов’янських мовах = Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках: матеріали / М-во освіти і науки України. Ін-т модернізації змісту освіти, Дніпровський нац. ун-т ім. О. Гончара, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Західночеський ун-т, Ун-т імені Адама Міцкевича; уклад. О. К. Куварова ; ред. Т. С. Пристайко. - Дніпро: Ліра, 2019. - 231 с.

Марчишина А. А. Ґендерна ідентичність в англомовному постмодерністському дискурсі: соціокультурний та лінгвопоетичний аспекти: (на матеріалі наукових, публіцистичних та художніх текстів) : монографія / А. А. Марчишина. - Кам’янець-Подільський: Буйницький О. А., 2018. - 450 с.

Мітченко В. Каліграфія. Взаємовпливи шрифтів: теорія і практика; кирилиця і латиниця; історія і сучасність / В. Мітченко. - Київ: Laurus, 2018. - 286, [1] с.: іл.

Мова та культура: сучасні аспекти співвідношення: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 24–25 листопада 2017 р. / Міжнар. гуманітарний ун-т. - Одеса, 2017. - 111 с.

Москаленко А. А. Історія українського правопису (радянський період) / А. Москаленко. – Одеса, 1968. – 60 с.

Петербурзька академія наук в справі знесення заборони українського слова. Реферат академії, з додатком «Історичної записки» К. А. Воєнского і вступним словом проф. М. Грушевського. – Львів : Наук. Тов-во ім. Шевченка, 1905. – (Передрук з літ-наук. Вісника).

Півторак Г. П. Українці : звідки ми і наша мова : дослідження, факти, документи / Г. П. Півторак. – Київ : Віпол, 2014. – 280 с.

Синявський О. Найголовніші правила української мови (за новим правописом) / О. Синявський. – 2-е вид. – Х. : Держвидав, 1929. – 62 с.

Синявський О. Порадник української мови : пристосований до буденного вжитку др-ом В. Сімовичем / О. Синявський. – Харків : Берлін : Нью-Йорк, 1922. – 150 с.

Славістика й україністика: взаємне посилення розвитку: Міжнародна наукова конференція до Дня слов’янської писемності та культури, 24 травня 2019 року / орг. ком. Г. А. Скрипник [та ін.]. - Київ, 2019. - 167 с.

Словарь української мови. Зібрала редакція журнала ”Киевская старина”. Т. 1 : А-Ж / упоряд. з дод. власного матеріалу Б. Грінченко . – Репр. вид. 1907 р. - Київ, 1937. - XVIII., 501 с.

Словарь української мови. Зібрала редакція журнала ”Киевская старина”. Т. 3 : О-П / упоряд. з дод. власного матеріалу Б. Грінченко. - Київ : Друк. 1-ї Київської Спілки Друк. Справи, 1909. - 506 с.

Словник української мови. Зібрала редакція журнала ”Киевская старина”. Т. 2 : Д-Й / упоряд. з дод. власного матеріалу Б. Грінченко; ред. А. Ніковський. - 3-е вид., виправ. і доповн. - Київ : Гроно, 1927. - XXIV., 439 с.

Смотрицький М. Граматика / М. Смотрицький; підготовка факсимільного вид. та дослідження пам'ятки В. В. Німчука. – К.: Наук. Думка, 1979. – 12 с. : іл.

Сулима М. З історії української мови : популярний начерк / М. Сулима; Укрліпнеп при УПО Н. К. О. УСРР; Бібліотека українознавства. – Харків : РУХ, 1927. – 24 с., карта.

Східно-слов’янські граматики : матеріали симпозіуму : зб. / ред кол.: В.В. Німчук, В.М. Русанівський та ін.. – Київ : Наукова Думка, 1982. –177 с.

Тищенко-Монастирська О. О. Порівняльні конструкції у кримськотатарській мові: структура і функціонування / О. О. Тищенко-Монастирська; НАН України. Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. - Київ: Наукова думка, 2018. - 117, [1] с. - (Проект “Наукова книга” (Молоді вчені)).

Українська мова : енциклопедія / НАНУ, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, Ін-т укр. мови НАН України ; ред. В. М. Русанівський.  – 3-е вид. випр. і допов.  – Київ : Укр. енциклопедія, 2007. – 852 с. : іл.

Український правопис / Народний комісаріат освіти України. – К.: Держвидав, 1946. – 178 с.

Українські грамоти ХV ст. / Акад. наук Укр. ССР, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні та ін. ; підгот. тексту, авт. вступної ст., авт. комент. В.М. Русанівський. – Київ : Наукова Думка, 1965. – 163 с. : іл., факс.. – (Пам’ятки укр. мови ХV ст.. Серія юридичної літератури)

Федоров, И. Азбука Ивана Федорова : 1578. – Киев: Книга, 1983. – 108 с. : факс.

Хуторний Т. Читанка. Перша книжка після граматики / Т. Хуторний. – Київ: Тип. Кульженко, 1883. – 124 с.: 60 мал.

Шахматов О., Кримський А.  Нариси з історії української мови та хрестоматія з пам’ятників письменської старо-українщини XI-XVIII вв. – К. : Т-во Друкар, 1922. – 184 с.

Ющук І. П. Словник української мови VI століття / І. П. Ющук. - Львів: Астролябія, 2019. - 494, [1] с.: портр.

Яковлєва О. Особливості дії фактору багатомовності у мовному просторі України/ О. Яковлєва //Політичний менеджмент. Політологія. Соціологія. Психологія. Конфліктологія: український науковий журнал / Український центр політичного менеджменту, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса, Національна академія наук України. - К., 2012. - № 4/5. - С. 121-130.