ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Книжковi iнскрипти та маргiналiї Iвана Михайловича Каманiна в колекцiї видань з автографами НIБУ

Шановнi читачi, до 170-рiчного ювiлею українського iсторика, архiвiста, палеографа Iвана Михайловича Каманiна науково-дослiдний вiддiл стародрукiв, цiнних та рiдкiсних видань НIБУ представляє виставку «Книжковi iнскрипти та маргiналiї Iвана Михайловича Каманiна в колекцiї видань з автографами». На виставці презентовано низку видань вченого, подарованих i пiдписаних ним колегам та друзям. Особливе мiсце на виставцi займає раритетний документ - Проєкт Статуту Товариства дослiдникiв Волинi з редакторськими правками Iвана Михайловича Каманiна.

Іван Михайлович Каманін (23 (11).09.1850—11.01.1921) народився в містечку Димер у сім’ї військовослужбовця.

 

У 2-й Київській гімназії, де навчався Iван, його вчителем був П. Г. Житецький, який зацiкавив учнiв літописами Самовидця, Г. Грабянки, С. Величка. Ключовою для I. Каманiна - студента історико-філологiчного факультету Унiверситету св. Володимира стала зустрiч з В. Б. Антоновичем, який викладав історію на його курсі. Під впливом Володимира Бонiфатiйовича Іван Каманiн почав працювати в Київському архіві. З того часу архівістика стала його покликанням, справою життя.

Ось як Iван Михайлович згадує про В. Антоновича:

«Бувши сам, до вступу на катедру, щирим архiвiстом, він хотiв i нас повести тим же шляхом. Цього часу й я зрозумiв усю важливiсть та значiння архiвних робiт ...»[8].

Першi чотири експонованi на нашiй виставцi книги присвяченi iсторiї козацтва. На основi архiвних документiв I. Каманiн викладає свiй погляд на давнi суперечки iсторикiв щодо рiзних аспектiв життя Сiчi. Iнформацiю про цi працi, а також бiографiчнi довiдки про адресатiв дарчих написiв на них ви знайдете в нашому каталозi «Видання з автографами українських дiячiв науки i культури [...]» [9, с.152-159].

Про двi новi знахiдки, що  експонуються вперше, ми розповiмо детальнiше.

Презентуючи вiдбиток статтi I. Каманiна «Письмо М. Максимовича к П. А. Кулишу» [6], нагадаємо читачам, що Іван Михайлович Каманін підготував шість томів повного зібрання творів Пантелеймона Куліша; Робота почалася з ініціативи Олександри Михайлівни Куліш [творчий псевдонім - Ганна Барвінок]; 1902 року вона звернулася до Івана Каманіна, тоді вже завідувача Центрального архіву давніх актів та досвідченого публікатора історичних документів. Вчений взяв під опіку особистий архів Пантелеймона Куліша та здійснив титанічну підготовчу роботу :

«...готуючи до видання твори П. Куліша, він особисто підбирав людей, які під його керівництвом робили рукописні копії опублікованих поезій і прози письменника. Учений сам перевіряв якість переписаних матеріалів і за необхідності вносив відповідні корективи...»; «... відвертим [I. Каманiн] був лише з одним своїм адресатом – дружиною Пантелеймона Куліша, Олександрою Михайлівною. Між дописувачами встановилися дуже приязні стосунки і в процесі тривалого і безперервного епістолярного діалогу вони поступово пізнавали душевний стан, індивідуальність, переконання один одного. В особі О. Куліш науковець знайшов близького друга, якому міг розповісти те, про що не писав іншим: родинні справи, особисті переживання».

[Якобчук Н. О. Просопографічний портрет Івана Каманіна (1850– 1921) / Н. О. Якобчук // Архіви України. - 2015. - № 4. - С. 165-174]. Додамо, що лише Олександрi Михайлівнi Iван Михайлович писав українською мовою, знаючи, що вона вибачить йому русизми i т. iн.

Екземпляр, представлений на виставцi, був подарований автором колезi по низцi наукових товариств Києва А. М. Лободi.

«Родзинкою» виставки вважаємо архiвний екземпляр Проєкту Статуту Товариства дослідників Волині [7]. Товариство дослідників Волині — наукове товариство краєзнавчого спрямування, яке діяло в Житомирі у 1900 — 1917 рр.. Одним з авторiв проєкту його  Статуту був Сергiй Свиридович Гамченко. Екземпляри проєкту Статуту, вочевидь, були наданi для редагування i зауважень авторитетним членам наукових та мистецьких товариств: Iсторичного товариства Нестора Лiтописця,  Товариства заохочення мистецтв та iн. Серед редакторiв, як бачимо, були К. В. Болсуновський та I. М. Каманiн.

З квітня 1897 року в приміщенні Першої чоловічої гімназії Житомира відбулося засідання, на якому тринадцять активістів підписали остаточну редакцію Статуту. Серед них - С. Гамченко та  О. Фотинський (якому I.Каманiн пiзнiше подарує вiдбиток своєї публiкацiї з приязним написом [див. 4]).

Щоб продемонструвати популярнiсть серед читачiв, зокрема, церковних дiячiв, найвiдомiшої праці I. М. Каманiна «Звiринецькi печери [....]» [6], яку автор присвятив митрополиту Флавiану, ми вирiшили включити до експозицiї екземпляр книги з власницьким написом Германа (Вейнберга)  (мирське iм'я Олександр Адамович Вейнберг;  1885, Єлисаветград  — 1942, Акмолінський відділ Карлаг, Карагандинська область) — єпископа Російської православної церкви, єпископа Алма-Атинського.

Шановнi читачi, бажаємо вам приємного перегляду нашої виставки.

 

Видання, представленi на виставцi

1. Каманин, Иван Михайлович. К вопросу о козачестве до Богдана Хмельницкого  / И. М. Каманин. -  Киев : Тип. Г. Т. Корчак- Новицкого, 1894. - 24 с.

[Текст автогр.] : "Дорогому куму Феодору Павловичу Истомину на добрую память от автора. 21 июля 1894 г.".

2. Каманин, Иван Михайлович. Эпизоды и деятели эпохи Богдана Хмельницкого / И.. М. Каманин ; Ист.- филол. ф-т Императ. Ун-та св. Владимира. - Киев : [б. и.], 1905. - 20 с.

[Текст автогр.] : "Глубокоуважаемому Николаю Александровичу Оболонскому в знак почтения от автора. 5 июля 19 [обрізано]".

3. Каманін, Іван Михайлович. Українські богатирі козацької доби / І. М. Каманін. - [Відб. з : Записки УНТ в Києві. - 1913. - Т. 11]. - КиЇв : [б. вид-ва.], 191[9]. - 22 с.

[Текст автогр.] : "Глубокоуважаемому Николаю Федотовичу Беляшевскому от автора."

4. Каманін, Іван Михайлович. Ще до пісні про Петра Сагайдачного / І. М. Каманін. - : [Відб. з  Записок Українського наукового товариства в  Києві. - 1908,. - Т. 2]. . - Київ : Друк. 2-ї артілі, [передрук; б. .р.]. - 22 с.

[Текст автогр.] : "Дорогому Оресту Авксентьевичу Фотинско[му] от любящего его автора"  Є шт.: Житомирський обласний музей".

5. [Каманин, Иван Михайлович]. Письмо М. Максимовича к  П. А. Кулишу / И. М. Каманин. -  Киев : Типо-литогр. Т. Г. Мейнандера, 1905. - 7 с. - [Оттиск из: Чтений Исторического общества Нестора Летописца. – Киев, 1905. – Кн. 18. – Вып. III – IV. – С.124-130].

[Текст автогр.] : "Глубокоуважаемому Андрею Митрофановичу Лободе от автора"

6. Каманин, Иван Михайлович. Зверинецкие пещеры в Киеве (их древность и святость) / И. М. Каманин. - Киев : Тип. Киево-Печерской Лавры, 1914. - 112 с. : фот., цв. ил.

[Текст автогр.] : "Германа (Вейнберга)".

7. Общество исследователей Волыни. Проект устава Общества исследователей Волыни. - Житомир : Волынская губернская тип., 1896. - 9 с.

[Текст автогр.] : "Каманин"; [Редакторські правки олівцем рукою І. М. Каманіна на берегах усiх сторiнок, зокрема, ним дописаний параграф 67 проєкту]; [Текст напису олівцем на 9-й с.]: "К. В. Болсуновскому от И. Каманина".

 

8. [Каманiн, І. М.]. Невидані спомини І. М. Каманіна про В. Б. Антоновича / [І. М. Каманін] // Україна. – 1928. – Кн. 6. – С. 67.

9. Видання з автографами українських дiячiв науки i культури : каталог колекцiї Нацiональної  історичної бiблiотеки України. Вип. 1 / Нац іст. б-ка України, Н.-д. від. стародруків, цінних та рідкісних видань ; уклад. Н. О. Горська ; ред. О. І. Марченко, С. І.  Смілянець, К. Г. Таранюк-Русанівський. – Київ : Вид. дім «Вініченко», 2018. - 416 с.

 

Підготувала Н. Горська

Модератор Я. Опенько