ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

День незалежності України

Відділом обслуговування користувачів підготовлено віртуальну  та книжкову виставку «День незалежності України» .

В останній місяць літа Україна відзначає головне державне свято – День Незалежності. В історії українського народу є події, які мають надзвичайне значення однією з таких подій - є здобуття незалежності 1991 року.

День Незалежності України – головне державне свято України, яке відзначається щороку 24 серпня на честь прийняття Верховною Радою УРСР Акту проголошення незалежності України, що прийнято вважати датою утворення держави Україна в її сучасному вигляді.Одним із перших кроків до незалежності можна вважати прийняття Декларації про державний суверенітет України, яка була прийнята Верховною радою УРСР 16 липня 1990 року.Цього року святкуватиметься 29-та річниця .

Список літератури:

Біля витоків Незалежності [Текст] : у рамках проекту “Шляхом українських патріотів” : до 20-річчя відновлення Незалежності України / Молодіжний Рух Києва, Інститут соціального розвитку українців, Всеукраїнське Товариство "Просвіта" імені Тараса Шевченка ; упоряд. М. Сидоржевський. - К. : [б. и.], 2011. - 336 с.

Бойченко І. В. Філософія незалежної України: витоки, напрями, представники [Текст] : монографія / І. В. Бойченко ; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Промінь, 2013. - 376 с.

Брецко Ф. Ф. Незалежна Україна: хроніка державотворчого процесу (1991-2009) [Текст] / Ф. Ф. Брецко, А. Л. Дрік, Л. П. Майор. - Ужгород : Гражда, 2009. - 261 с.

Герега Й. І. Корінь слов’янства [Текст] : до 25-річчя незалежності України / Й. І. Герега. - Тернопіль : Терно-граф, 2016. - 127 с. : іл., фот.

Закарпаття в незалежній Україні. Роки. Події. Факти. 1991-2001 р.р. [Текст] / ред. Л. Годований. - Ужгород : Карпати, 2001. - 60 с. : ил.

20 років незалежності України: підсумки і перспективи [Текст] : матеріали всеукраїнської студентської наукової конференції (Севастополь 27 квітня 2012 року) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Севастопольський національний технічний університет ; ред. О. О. Чемшит [и др.]. - Севастополь : СевНТУ, 2012.

Здобуття незалежності України, 1991. Історія проголошення, документи, свідчення [Текст] : у 2 т. Т. 1 / Асоціація народних депутатів України ; ред. Я. Я. Зайко. - Житомир : Рута, 2011. - 752 с. : 16 вкл. л. фот.

Історія України. Новітня доба [Текст] : навчальний посібник / ред. В. М. Литвин. - К. : Академвидав, 2012. - 480 с.

Капранов Д. В. Мальована історія незалежності України [Текст] / Д. В. Капранов, В. В. Капранов ; худ. Ю. Журавель [та ін.]. - Київ : Зелений пес, 2015. - 80 с. : іл., карти.

Карпов В. В. Історичні витоки української військової символіки та її розвиток в незалежній Україні [Текст] : автореферат дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / В. В. Карпов ; М-во освіти і науки України, Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. - Переяслав-Хмельницький, 2015. - 38 с.

Київський літопис XXI століття. Україні незалежній-20 [Текст] : ювілейні сторінки / НАПН України, Національна академія мистецтв України, Академія інженерних наук України, Академія будівництва України ; ред. Б. Є. Патон [та ін.]. - Київ : Метр, 2011. - 332 с.

Куць О. М. Усвідомлена незалежність: як/чи реалізована етнополітична свобода? (Українські реалії) [Текст] : монографія / О. М. Куць ; М-во освіти і науки України, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. - Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2013. - 368 с.

Незалежність очима ТСН [Текст] / авт. текстів В. Примост ; ред. Н. Петринська. - Київ : Основи, 2017. - 293 с. : іл.

Носа М. Високий храм незалежності: [публіцистика, есе]/ М. Носа; Закарпатське обл. т-во борців за незалежність України в XX ст., Карпатський ун-т ім. Августина Волошина. - [Вид. 2-е, доопрац. та допов.. - Ужгород, 2017. - 94 с.: іл.

Оніщук М. В.Проблеми державотворення та правотворення в незалежній Україні [Текст] : статті, інтерв’ю / М. В. Оніщук. - Київ : Юрид. книга, 2007. - 416 с.

Особливості соціально-економічного розвитку незалежної України (1991-2015 рр.) [Текст] : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Дніпродзержинськ, 9-10 квітня 2015 року / Міністерство освіти і науки України, Дніпродзержинський державний технічний університет, Кафедра соціології. - Дніпропетровськ : Біла К. О., 2015. - 78 с.

Сенченко М. І. Україна: шляхом незалежності чи неоколонізації? [Текст] : историческая литература / М. І. Сенченко ; Міжрегіональна академія управління персоналом. - К. : МАУП, 2003. - 120 с.

Сімперович В. М. Історіографія національно-демократичного руху за суверенізацію та незалежність України на рубежі 80-х-90-х років XX століття [Текст] : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук: 07.00.06- історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / В. М. Сімперович ; Національна академія наук України, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАНУ. - Київ : [б. и.], 2005. - 17 с.

Троїцький Є. С. Молоді незалежні країни: шляхи розвитку і боротьба ідей [Текст] / Є. С. Троїцький. - Київ : Політвидав України, 1981. - 173 с. - (Пульс планети: людина, супільство, прогрес). - Б. ц.

Україна - єдина країна: Традиції, обряди, побут. Пам’ятки України. Люди, що змінили Україну [Текст] . - Київ : Глорія, 2017. - [208] с. : іл., карт., фот. кольор.

Україна за роки незалежності 1991-2002 [Текст] / П. І. Гайдуцький. - 4-е вид. доповн. та переробл. - К. : Нора-Друк, 2002. - 366 с. : іл

Україна: утвердження незалежної держави (1991-2001) [Текст] / ред. В. М. Литвин. - Київ : "Альтернативи", 2001. - 703 с.

Уряди незалежної України [Текст] / ред. Н. К. Дніпренко. - Київ : Мистецтво, 2010. - 48 с. : іл.

Чобіт Д. В. Як проголошували Незалежність України [Текст] / Д. В. Чобіт. - Броди : Просвіта, 2016. - 223 с. : табл.

Ще не вмерла України ні слава, ні воля! Шлях нескорених: фотолітопис до 25 річниці сучасної української державності/ голов. ред. С. Кубів ; ред. рада О. Святоцький [та ін.]. - Київ: Ін Юре, 2016. - 460, [7] с.: іл., фот.. - Загол. обкл.: Україна: шлях нескорених.

Якемчук Р. Незалежність України/ Р. Якемчук. - Львів: Паіс, 2018. - 327 с.: 2 вкл. л. фот.

Ярославський Ю. М. Парадокси перебудови і незалежна Україна [Текст] : (часопис) / Ю. М. Ярославський. - (2-е вид., доп. і уточнене. - Чернівці : Прут, 2011. - 380 с.

Ярошинський О. Б. Українознавство в умовах розбудови незалежної України [Текст] : бібліографія (1989-2012) / О. Б. Ярошинський ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. - Київ : ННДІУВІ, 2013. - 224 с.

Більше документів по даній  темі Ви можете знайти в електронному каталозі та тематичних БД нашої Бібліотеки.