ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

День Конституції України

Відділом обслуговування користувачів підготовлено віртуальну книжкову виставку «День Конституції України»

День Конституції України — державне свято України. Святкується щорічно 28 червня на честь прийняття Конституції України того ж дня 1996 року.

День Конституції України — єдине державне свято, закріплене в самій Конституції:

 

Стаття 161. День прийняття Конституції України є державним святом — Днем Конституції України.

 

Україна стала останньою державою із пострадянських, яка прийняла свою Конституцію. Це сталося на п'ятий рік після проголошення незалежності. До 1996 року використовували Конституцію Української Радянської Соціалістичної Республіки. Проте 27 та 28 червня стали вирішальними та переломними днями в історії нашої держави. Саме у ці дні наші депутати працювали майже 24 години і все ж прийняли Основний Закон України. Під час голосування «ЗА» висловилися 315 парламентарів. Автором Конституції вважається народний депутат Михайло Сирота.

Прийняття Конституції закріпило правові основи незалежної України, її  суверенітет  і територіальну цілісність.

А загалом, за тоненькою брошурою, якою є Конституція України – сторіччя народної законотворчості.

«Руська правда» за часів правління Ярослава Мудрого. Приблизно XI—XII ст.

«Руська правда» — збірка стародавнього руського права, складена в Київській державі у XI—XII ст. на основі звичаєвого права. Руська Правда містить норми кримінального, спадкового, торгового і процесуального законодавства. Оригіналу Руської правди не знайдено, натомість збереглася значна кількість її списків з ХІІІ—XVIII ст. Досі відкрито їх більше 100.

Конституція Пилипа Орлика — договір гетьмана Війська Запорозького Пилипа Орлика зі старшиною та козацтвом Війська (від усієї старшини та козацтва конституцію Орлика підписав кошовий отаман Кость Гордієнко), який визначав права і обов'язки усіх членів Війська. Укладений 1710 року. Затверджений шведським королем Карлом XII. Написаний латиною і староукраїнською. Складається з преамбули та 16 статей. За оцінкою українських істориків є однією з перших європейських конституцій нового часу. Чинності не набула, оскільки була написана в умовах вигнання.

Конституція Української Народної Республіки (Статут про державний устрій, права і вільності УНР) — основний закон УНР, прийнятий  Центральною Радою 29 квітня 1918  року, в останній день існування Центральної Ради. В конституції наголошувалось, що вся влада в УНР «походить від народу», а її верховним органом мають стати Всенародні збори. Конституція утверджувала принцип верховенства парламенту, тобто парламентську республіку, проте не розкривала питань власності, кордонів, мови, державних символіки тощо.

Конституція Української Держави — комплекс документів, які визначали правові основи функціонування Української Держави.

У «Грамоті до всього українського народу» (29 квітня 1918) П. Скоропадський проголосив себе гетьманом всієї України та оголошував про розпуск Української Центральної Ради та всіх створених нею інституцій, а також земельних комітетів.

«Закони про тимчасовий державний устрій України» зосереджували всю повноту цивільної виконавчої, законодавчої та військової влади в руках гетьмана, запроваджували становий поділ населення на рівних у правах «козаків» та «громадян», визначали їх основні суспільні, політичні й економічні права. Вищу судову владу мав здійснювати призначуваний гетьманом Генеральний суд.

Конституція Української Соціалістичної Радянської Республіки 1919 — нормативний акт, що закріпляв встановлення  радянської  форми влади в Україні, перший Основний Закон УСРР. Згідно з постановами III з'їзду КП (б) У проект першої конституції Української РСР був розроблений Центральним виконавчим комітетом і Радою Народних Комісарів України і схвалений ЦК Компартії України. Конституція Української СРР 1929 року залишила в силі всі ті гарантії свободи трудящих, які були встановлені Конституцією УСРР 1919 року. Але Конституція Української СРР 1929 року мала й сумні наслідки. Надання великої влади місцевим органам призвело до перекручувань державної політики, а це виявилось в бездушне адміністрування (виселення і знищення найбільш працездатної частини селянства і інтелігенції). Конституція дала поштовх до занепаду сільськогосподарського виробництва в Україні, що призвело до голодомору 1932–1933 років (всі кошти направлялись тільки на індустріалізацію, безжально вилучалось із сільськогосподарського виробництва). Ця Конституція закріпила диктатуру пролетаріату, що в подальшому зробило неможливим розвиток приватної власності і відкинуло Україну від магістралі світового розвитку.

25 січня 1937 року в Києві відкрився Надзвичайний XIV з'їзд Рад. На порядку денному з'їзду було лише одне питання — «Про проект Конституції». Після обговорення проекту Конституції, в якому взяло участь майже 40 делегатів 30 січня 1937 року Конституція була прийнята. Вона складалася з 146 статей, які було об'єднано в 13 розділів.

Четверту Конституцію УРСР прийнято 20 квітня 1978 року позачерговою сесією Верховної Ради республіки. Її текст розробила комісія на чолі з В. В. Щербицьким відповідно до Конституції СРСР 1977 року, «яка відобразила новий стан розвитку Радянської держави — побудову в СРСР розвинутого соціалістичного суспільства і стала політико-правовою основою конституцій усіх соціалістичних республік».

Від початку прийняття, нинішній Основний Закон України змінювався кілька разів.

  • Присяга Президента України. Кожен глава української держави, перш ніж почати виконувати свої обов’язки, має прийняти присягу. Для цього він кладе руку на Пересопницьке Євангеліє та на Конституцію України.
  • Конституція у мініатюрі. У 2011 році художник-графік Ігор Степанов створив першу мініатюрну Конституцію України розміром 2х3 см. Вона має 160 сторінок, на яких вручну написано 9 тисяч букв.
  • Конституція – найголовніший документ в Україні. Закони, які приймаються депутатами, не мають суперечити Конституції України.

Список літератури:

Авер’янов В. Б. Органи виконавчої влади в Україні [Текст] : юридическая литература / В. Б. Авер’янов ; Національна академія наук України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. - Київ : Ін Юре, 1997. - 48 с. - (Нова Конституція України).

Годованець В. Ф. Конституційне право України [Текст] : конспект лекцій / В. Ф. Годованець ; Міжрегіональна академія управління персоналом. - Київ : МАУП, 2000. - 216 с.

Джерела конституційного права України [Текст] : монографія / Ю. С. Шемшученко, Н. М. Пархоменко, О. В. Скрипнюк та ін. ; Національна академія наук України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. - Київ : Наук. думка, 2010. - 711 с. (Проект "Наукова книга").

Захарченко П.П. Історія держави і права України [Текст] : Підручник / П. П. Захарченко ; Міністерство освіти і науки України. - Київ : Атіка, 2005. - 368 с.

Історія української Конституції [Текст] / Українська Правнича фундація ; Упор. А. Г. Слюсаренко. - Київ : Право, 1997. - 443 с.

Конституція Незалежної України [Текст] : У 3-х книгах Кн.2 / Ред. С. Головатий. - Київ, 1997. - 268 с.

Конституція України [Текст] : [офіційний текст]. - Київ : КМ Publishing, 2014. - 94 с.

Конституція України [Текст] : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. Із змінами, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 року №2222-IV. Станом на 1 січня 2006 року / Міністерство юстиції України. - Офіц. вид. - Київ : [б. и.], 2006. - 123 с.

Корнієнко П. С. Правознавство : навчальний посіб. / П. С. Корнієнко. – Вид. 2-е, переробл. та допов.. – Київ : Четверта хвиля, 2012. – 560 с.

Корогод Г. І. Перша Конституція України. Пилип Орлик і його діяльність в еміграції [Текст] : навчальний посібник / Г. І. Корогод ; Міністерство внутрішніх справ України, Національний університет внутрішніх справ. - Суми : Університетська книга, 2008. - 123 с.

Кушинська Л. А. Звичаєве право України : навчальний посіб. / Л. А. Кушинська ; М-во освіти і науки України, Нац. педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. – 209 с.

Лисенков С. Л. Конституція України [Текст] : Матеріали до вивчення / С. Л. Лисенков. - Київ, 1997. - 159 с.

Орлик П. Угода та Конституція прав і вільностей Запорозького війська (1710 р.) / П. Орлик // Козацтво. – 1994. – № 1 (2). – С. 15 – 19.

Основи конституційного права України : підруч. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; ред. В. В. Копейчиков. – Київ : Юрінком Інтер, 2000. – 287 с.

Паспорт / Ю. Сидоренко. – Київ : Єдапс, 2008. – 123 с. : іл.

Селіванов А. О. Конституційні проблеми в сучасній теорії права [Текст] : доктрина стабільності та охорони Конституції України в контексті її модернізації та ефективного конституційного правосуддя / А. О. Селіванов. - Київ : Логос, 2012. - 152 с.

Семенов В. С. Міжнародно-правові аспекти Конституції України [Текст] / В. С. Семенов, О. Я. Прагнюк ; Національна академія наук України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАНУ. - Київ : "Ін Юре", 1997. - 32 с. - (Бібліотечка "Нова Конституція України").

Слюсаренко А. Г. Історія української конституції [Текст] / А. Г. Слюсаренко, М. В. Томенко. - Київ : Т-во “Знання” України, 1993. - 191 с.

Томенко М. В. Україна: історія Конституції [Текст] : [навчальний посібник] / М. В. Томенко. - Київ : Генеза, 2015. - 144 с.

Трофимук О. П. Пилип Орлик: гетьман в еміграції, бароковий поет, автор першої Конституції [Текст] / О. П. Трофимук. - Львів : СПОЛОМ, 2008. - 48 с.

Шаповал В. М. Конституція і виконавча влада [Текст] / В. М. Шаповал. - Київ : Юрінком Інтер, 2004. - 77 с.