ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

«Свічка пам’яті – традиція єдності»

До Дня боротьби за права кримськотатарського народу на вшанування  жертв геноциду та депортації населення Криму 18 травня 1944 року фахівцями відділу ДБНІР підготовлено книжково-журнальну виставку документів:
«Свічка пам’яті – традиція єдності»

Представлені документи : книги, наукові статті, електронні ресурси висвітлюють:

- офіційні державні рішення про визнання геноциду татарського народу

- архівні документи радянських спецслужб про депортацію татар Криму;

- демографічні втрати, умови життя спец переселенців та їх громадянські права;

- події національновизвольного руху та повернення на історичну батьківщину кримськотатарського народу;

- проблеми інтеграції історії татар та кримських репатріантів в українське суспільство;

- персоналії громадських та політичних лідерів кримськотатарського народу;

- втрати та шляхи повернення культурних цінностей кримськотатарського народу;

- нові традиції вшанування жертв геноциду кримськотатарського народу.

Матеріали свідчать про великі жертви, утиски і біль кримськотатарського народу, нанесені репресивною політикою через депортацію і історичне нищення.

Пам’ять історії трагічних подій, репатріація спецпереселенців, вирішення проблем громадянства кримських татар на державному рівні, збереження стародавньої культури, відродження нематеріальних цінностей кримськотатарського народу мають стати дороговказами інтеграції кримських татар в українське суспільство, а також стабілізувати політичну та соціальну ситуацію Криму.

Офіційні документи

 1. СССР. Верховный Совет. О признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению, и обеспечении их прав : декларация от 14 ноября 1989 г. №772-1 (ВВСС 89-23), Москва. // Ведомости народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. – 1989. – № 23, 15 нояб. – Ст. 607. – Режим доступу:http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_37985.html (дата звернення 16.05.2020).
 2. Верховна Рада України (2015. Голова ВР України В. Гройсман) Про визнання геноциду кримськотатарського народу. Постанова від 12 листоп. 2015 року№ 792-VIII, м. Київ // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 49-50, ст.469. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/792-19 (дата звернення 16.05.2020)
 3. Україна. Президент (1994, Президент України Л. Кравчук) Про заходи щодо вшанування пам'яті жертв депортації з Криму: Оголосити 18 травня 1994 р. Днем скорботи і пам’яті. Указ від 14 квітня 1994 року №165/94, м. Київ. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/165/94 (дата звернення 16.05.2020).
 4. Україна. Президент (2011, Президент України В. Янукович). Про Концепцію державної міграційної політики. Указ від 30 трав. 2011 р. № 622/2011, м. Київ – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/622/2011 (дата звернення 16.05.2020).
 5. Україна. Президент (2014; в.о. Президента України О. Турчинов). Про День боротьби за права кримськотатарського народу : Указ від 16 трав. 2014 № 472/2014 // Офіц. вісник України. – 2014. – № 41. – Ст. 1081). – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/472/2014 (дата звернення 15.05.2020).
 6. Бишкекское соглашение подписано в 1992 году десятью странами СНГ (Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Молдовой, Российской Федерацией, Таджикистаном, Туркменистаном, Украиной и Узбекистаном). Большинство из них, включая Украину и Узбекистан, ратифицировали Соглашение. – Режим доступу к оригіналу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/997_090 (дата звернення15.05.2020).
 7. Соглашение по вопросам, связанным с восстановлением прав депортированных лиц, национальных меньшинств и народов. г. Бишкек, 9 октября 1992 года Статус Соглашения см. (997_747). – Режим доступу :http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/997_090 (дата звернення15.05.2020).
 8. Интеграция ранее депортированных лиц в Крыму, Украина : оценка потребностей август 2013 г. / издано и распространяется Верховным комиссаром ОБСЕ по делам нац. меньшинств (ВКНМ) ; издано при финансовой поддержке МИД Норвегии. – пер. с англ. – Нидерланды, 2013. – 39 с. Режим доступу : https://www.osce.org/ru/hcnm/104418?download=true (дата звернення 16.05.2020)
 9. Про кількість та склад населення України за підсумками Всеукраїнського перепису населення 2001 року на території країни проживали представники понад 130 національностей і народностей: табл. – Режим доступу : http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/general/nationality/ (дата звернення15.05.2020).

Вебліографія, книги, статті

 1. Баран В. Крим: 1944 рік : (архівні джерела про депортацію) / В. Баран (м. Луцьк) // Сучасність. – 1993. – № 8.– С. 72–78. – Бібліогр.: с. 78 (18 архів. док). – Режим доступу: http://shron2.chtyvo.org.ua/Suchasnist/1993_N08_388.pdf (дата звернення 15.05.2020).
 2. Бекірова Г. Псевдореабілітація 1967 року: депортація та повернення кримських татар / Г. Бекірова, С. Громенко; Крим. Реаліїї. – Режим доступу: https://ua.krymr.com/a/deportatsiya-i-povernennya-krymskyh tatar/29502779.html  (дата звернення 16.05.2020)
 3. Бугай М. Ф. Депортація кримських татар у 1944 р. / М. Ф. Бугай // Укр. іст. журн. – 1991. – № 1. – С. 29-45. – Режим доступу: http://resource.history.org.ua/publ/journal_1992_1_29 (дата звернення 15.05.2020).
 4. Бура К. Депортація кримських татар у 1944 р. / К. Бура; наук. ред. М. В. Кордон // Україніка молода: зб. ст./ ЖДУ ім. І. Франка, Іст. фак. – Вип. 6. − Житомир, 2017. – 137 с. – С. 68–70. – Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/30956/1/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%E2%84%96_6_2017_%D1%80%D1%96%D0%BA.PDF (дата звернення16.05.2020).
 5. Гнатюк Т. О. Проблеми інтеграції кримських репатріантів в українське суспільство / Т. О. Гнатюк // Наук. пр. [Чорномор. держ. ун‑ту імені Петра Могили]. Сер. Політологія. – 2013. – Т. 212, Вип. 200. – С. 56–61. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdupol_2013_212_200_13 (дата звернення15.05.2020).
 6. Дашкевич Я. Р. Кримські татари [Електрон. ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 5: Кон–Кю / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Ін-т історії України. – Київ : В-во "Наук. думка", 2008. – 568 с.: іл. – Режим доступу: http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Krimski_Tatari (дата звернення16.05.2020).
 7. Документи радянських спецслужб з історії кримськотатарського національного руху 1940-х–1980-х рр. : архів. док. / публ. Бажана О., Лошицького О. // З архівів ВУЧК, ГПУ,НКВД, КГБ. – 2004. – № 1/2 (22/23). –С. 80–111. – Режим доступу : http://www.reabit.org.ua/files/store/Jur.2004.pdf (дата звернення15.05.2020).
 8. Кримськотатарські й татарські газети у фондах газетного відділу НБУВ. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/node/2468 (дата звернення 15.05.2020).
 9. Крим в умовах суспільно-політичних трансформацій (1940–2015): зб. док. та матеріалів / упоряд.: О. Г. Бажан (керівн.), О. В. Бажан, С. М. Блащук, Г. В. Боряк, С. І. Власенко, Н. В. Маковська. – Київ: Ін‑т історії України НАН України, 2016. – 1092 с. – Режим доступу : http://nsku.org.ua/wpcontent/uploads/2016/03/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC-1940-2015.pdf ( дата звернення 15.05.2020).

Зі змісту:

 • № 8. Постанова Державного Комітету Оборони СРСР «Про кримських татар» м. Москва 11 травня 1944 р. Сов[ершенно] секретно. – С. 31–33 – [переселення всіх татар Криму виконати 17-18.05.1944 р];
 • № 13. Зі звіту комісії РНК СРСР з організації та керівництва прийомом від спецпереселенців худоби, сільськогосподарської продукції та іншого майна м. Сімферополь 9 червня 1944 р. – С. 41–45;
 • № 21 Доповідна записка т.в.о. начальника УНКДБ по Кримській області Ходжаєва начальнику 2‑го управління НКДБ СРСР П. В. Федотову про становище колгоспників-переселенців у Криму м. Сімферополь 24 жовтня 1945 р. СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. – С. 54–56;
 • № 25 Відомості про наявність кримських татар, які проживають на території Кримської області, підготовлені в Управлінні МДБ Кримської області м. Сімферополь 15 березня 1952 р. СВЕДЕНИЯ о наличии проживающих на территории Крымской области татар, греков, армян, болгар и немцев∗. – С. 68–69 :табл. ∗ [Публікуються дані стосовно кримських татар: «1 мужчина, 10 женщин в разных р-нах Крыма» ];
 • № 27 Доповідна записка начальника УМВС Кримської області А. Рижикова голові Кримського облвиконкому М. Кузьменку про кількість депортованих осіб з Криму у 1940-х роках м. Сімферополь 14 лютого 1954 р.: «В 1944 г. по постановлению Государственного Комитета Обороны за № 5859/сс от 11 мая за № 5984/сс от 2 июня 1944 г. было выселено из Крыма 230.460 чел., в том числе:
   • татар 190.371 чел.
   • греков 16.006 чел.
   • армян 9.821 чел.
   • болгар 12.628 чел.
   • др. национальностей 1.634 чел.

Кроме этого, за время с июля 1944 г. по 1952 г. на основании тех же постановлений Государственного Комитета Обороны выселено в индивидуальном порядке 2.737 чел. Из разъяснения б[ывшего] 9 Управления МГБ СССР, полученного нами в 1951 г., стало известно, что постановлением ГКО № 5859 с территории Крымской области подлежали выселению на постоянное жительство в Узбекистан все крымские татары».

 1. Кюстнер М. Тиша – звук страху : фотоісторія кримськотатарського народу після анексії [2014 р.] : мультимедійний проект «Архіпелаг Крим» / фото: Моріца Кюстнера ; Ганновер. ін‑т. спец. фотожурналістики і документ. фотографії; текст: Ґрети Уелінг ; Мічиган. ун‑т Ін‑т гуманітар. наук ; верстка: Натали Самсонової. – Берлін; Бремен, 2019. – Режим доступу : https://zaborona.com/interactive/tysha-tse-zvuk-strakhu/  (дата звернення 17.05.2020)
 2. Памятный знак жертвам депортации – крымским татарам. Надпись «Установлен в память о жертвах депортации 18 мая 1944 г. на кладбище крымских татар 18 мая 1994 г.» (на рус. и татар. языках). Адрес: Украина, Крымская обл. г. Алушта, дата открытия: 18 мая 1994 г.– Режим доступу: https://www.sakharov-center.ru/asfcd/pam/?t=pam&id=1500 (дата звернення 16.05.2020).
 3. Скіпальський О. З приводу Дня скорботи і пам’яті жертв депортації в 1944р. кримсько–татарського народу: заява СОУ від 18.05.2015 / за дорученням Проводу Спілки офіцерів України, Голова Спілки офіцерів України, народ. депутат України ІІ скл., генерал-лейтенант Олександр Скіпальський. – Режим доступу: https://uoun.wordpress.com/author/pressou/page/8/  (дата звернення 16.05.2020).
 4. Хаяли И. Приобретение гражданства Украины депортированными лицами в Автономной республике Крым / И. Хаяли. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/74145/65-Khayali.pdf?sequence=1 (дата звернення15.05.2020).
 5. Ширай В. В. Суспільно-політичне становище кримських татар в Україні кінця ХХ – початку ХХІ ст.: дис. на здобуття наук. ступеня канд. Іст. наук . Спец. 07.00.01 – історія України / В.В. Ширай ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2014. – 203 с. – Режим доступу : http://shron1.chtyvo.org.ua/Shyrai_Volodymyr/Krymski_tatary_v_Ukraini_naprykintsi_KhKh_-_na_pochatku_KhKhI_st.pdf  (дата зверненя 16.05.2020).

Книжкові видання  
15.   Бекірова Г. Т. Національний рух кримськотатарського народу за повернення на історичну батьківщину : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук: 23.00.05 "Етнополітологія та етнодержавознав." / Г. Т. Бєкірова ; Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Київ, 2012. – 16 с.
16.    Бекірова Ґ. Пів століття опору. Кримські татари від вигнання до повернення (1941–1991 роки) : нар. політ. історії / Ґ. Бекірова ; авт. передм. М. Джемілєв; авт. післям. Р. Чубаров ; Гарвардський ун-т. Український наук. ін-т, Ін-т критики. – Київ : Критика, 2017. – 480, [1] с.: XL вкл. л. Шифр: А39783/ 9(с)2/Б422/КУ, КХ
17.    Громадські та політичні лідери кримськотатарського народу : інформація станом на 15 травня 1999 року / Укр. незалеж. центр політ. дослідж. ; уклад. С. Г. Конончук ;  ред. Н. Лисюк. – Київ, 1999. – 150 с. – (Персоналії).
[Видання зберігається у : Нац. б-ка України ім.В І. Вернадського].
18.    "Гуманітарні аспекти інтеграції кримськотатарського народу в українське суспільство": матеріали кругл. столу / Укр. незалеж. центр політ. дослідж. за підтримки Фонду “Ноу-Хау”. – Київ, 1999. – 115 с. Шифр: А4139 / 9(с2)/Г945/ КУ
19.   Культурні цінності кримськотатарського народу. Втрати. Шляхи повернення : матеріали / М-во культури і туризму України, Держ. служба контролю за переміщенням культ. цінностей через держ. кордон України, М во культури АР Крим ; упоряд.: О. Гайворонський, Т. Мостицька. – Бахчисарай, 2005. – 144 с. Шифр: А24538 / 9(с2)/М581/ КХ
20.    Мусаєва С. Мустафа Джемілєв. Незламний  / Севгіль Мусаєва, А. Алієв. – Харків: Віват, 2018. – 252, [1] с. : іл. – (Гордість нації). Шифр: А40334/9(с2)/М916/КУ

Статті з періодичних та продовжуваних видань
21.    Беккер І. Ми на своїй землі ! / І. Беккер, Л. Павлова // Віче. – 2014. – № 9 (Трав.). – С. 21.
22.    Бикова Т. Б. До питання про історіографію кримськотатарського політичного руху (1917–1920 рр.) / Т. Бикова // Історіогр. дослідж. в Україні. – 1998. – Вип. 8. – С. 99–105.
23.    Богомолов О.В. Меджліс кримськотатарського народу: організаційні засади та політичні практики  / О. В. Богомолов // Схід. світ.– 2013. – № 4.– С.151–169.
24.    Документи радянських спецслужб з історії кримськотатарського національного руху 1940-х–1980-х рр. // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. – 2004. – № 1/2(22/23). – С. 80–111.
25.    Нападиста В.Г. Суб’єкти кримськотатарського національного руху: стратегія і тактика втілення ідейних пріоритетів у політичному контексті незалежної України / В.Г. Нападиста // Наук. записки Ін-ту політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2017. – Вип. 1 (87). – С. 264–293.
26.    Ніколаєць К. М. Рух кримськотатарського народу за повернення на історичну батьківщину у 60–80-х рр. ХХ ст.: історіогр. / К.М. Ніколаєць // Наук. записки Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського. Сер. Історія. – 2012. – Вип. ХХ. – С. 314–318.
27.    Протасова І. Питання про статус кримськотатарського народу: міжнародні норми про "корінні народи" та дискусії в сучасній українській історіографії / І. Протасова // Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. – 2011. –  Вип. 14 (939). – С. 140–147.
28.    Рибак Н.Б. Державна політика репатріації та облаштування на історичній батьківщині кримськотатарського народу в 1956–2014 рр. / Н. Б. Рибак // Схід. – 2017. – № 2. – С. 52–59.
29.    Романько О.В. Мусульманські комітети на території Криму (1941–1944): до питання про боротьбу кримськотатарського національного руху за політичні права в умовах німецької окупації / О. В. Романько // Гілея. – 2011.– Вип. 54.– С.166 –170.
30.    Сищук О. Народний депутат України Мустафа Джемілєв: “Визволяти Крим треба без війни” / О. Сищук // Віче. – 2015. – № 9 (389). – С. 32–33.
31.    Чумак В. А. Кримські "міфи" і дійсність: [ситуація у Криму після депортації кримськотатарського народу з своєї етнічної території (1946–1954 рр.) та її різне трактування політиками і науковцями України і Росії] / В. А. Чумак // Укр. слово. – 1994. – 14 квіт. № 15 (2711).– С. 4.
32.    Ширай В.В. Відродження та розвиток освіти та культури кримськотатарського народу наприкінці ХХ ст. / В.В. Ширай // Гілея. – 2013.- Вип. 79. – С. 70–71.

 

Укладачі: Новицька А.І., Щиглинська М.М.