ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Писанкарство

Віртуальна книжкова виставка в рамках циклу етнокультурологічних заходів "Нематеріальна культурна спадщина: від покоління до покоління"

Писанкарство

Писанкарство

(Фото з інтернету)

Традиція писанкарства

Традиція писанкарства – нематеріальна культурна спадщина українського народу, яка передається від покоління до покоління і сягає своїми коріннями дохристиянських часів.

За народними повір’ями писанки вважались оберегами, джерелом родючості землі, добробуту, захищали від будь-якого лиха. Наші предки розписували писанки знаками і символами, які були молитвою до вищих сил. Кожен символ на писанці мав своє тлумачення.

Зразки писанок, які зберігаються у музеях, приватних колекціях, які зафіксовані у мистецьких альбомах, – все це наслідок роботи збирачів- етнографів другої половини ХІХ-XX ст. Одним із перших, хто зацікавився нею, був український антрополог Хведір Вовк, який у 1874 році на ІІІ-му Археологічному конгресі в Києві звернув у своїй доповіді звернув увагу на важливе значення писанкових взорів при вивченні українського орнаменту. Майже тоді ж, подорожуючи зі своїм чоловіком по Волині, збирала зразки вишивок, тканин, писанок Олена Пчілка. Наслідком цього було видання у 1876 р. книжки під назвою «Український народний орнамент», яка містить 23 кольорові замальовки писанок з Новоград-Волинського повіту. У 1878 році вийшла друком книга Пелагеї Литвинової «Южно-Русский орнамент»; у ній на двох кольорових таблицях є зображення 24 писанок із Глухівського повіту Чернігівської губернії. Саме у цій книжці вперше було описано воскову техніку писання писанок. Одним з найбільших видань про писанки того часу був альбом Сергія Кульжинського, зроблений на основі збірки приватного музею Катерини Скаржинської в Лубнах; він вийшов у світ в 1889 р. під назвою «Опис колекції народних писанок». У цьому альбомі було подано зразки 2 219 писанок, з яких 400 – у кольорі. Кожна з них мала порядковий номер, а якщо було відомо, то й місце походження, рік, назву та автора. Планувався випуск другого тому цієї книжки, але з невідомих причин він не вийшов.

Першим українським дослідником писанки був професор М. Сумцов, який у 1881 році видав окремою книжкою свою розвідку «Писанки». Пізніше працю Сумцова поглибили В. Щербаківський та С. Таранущенко.

Одночасно у Західній Україні (80-і роки XІX ст.) писанка була широко представлена у фольклорно-етнографічній праці про Покуття поляка Оскара Кольберга. Широку дослідницьку діяльність провів, видавши у 1898 році монографію «Писанки в Галіції», Ф. Крчек, чех за походженням. Писанки почали збирати і вивчати такі етнографи, як В. Шухевич («Гуцульщина», 1904), М. Кордуба («Писанки на Галицькій Волині», 1899), М. Скорик («Бойківські писанки», 1933), І. Ґурґула («Писанки Східної Галичини і Буковини у збірці Національного музею у Львові», 1929) та інші. Ці та інші подвижники зібрали або замалювали у різних місцевостях України тисячі зразків писанок.

Опис багатьох традицій і обрядів, пов’язаних зокрема зі святкуванням Великодня в Україні і тією роллю, яку відігравала у цих святкуваннях писанка, видали вже у середині XX ст. за кордоном С. Килимник і О. Воропай.

У радянський період цей вид прикладного мистецтва було піддано в Україні тотальному знищенню, адже писанка була пов’язана з релігійними обрядами, й атеїстична влада намагалася повністю вилучити її з народного життя. Отже, поступово вона перетворювалася в релікт. Це самобутнє українське явище не тільки не досліджували – на Україні його ніби й не існувало. Лише поодинокі жінки в селах, які ще зберігали народні традиції і рукомесла, продовжували писати їх на Великдень. За весь час радянської влади в Україні вийшла лише одна книжка про писанку Ераста Беняшівського – в 1968 році, під час хрущовської відлиги, але її тираж був мізерний і вона швидко стала книжковим раритетом.

Багато з давніх збірок і замальовок загинуло під час воєн, свідомо було знищено або вивезено за кордон.

За десятиліття незалежності мистецтво писанкарства ожило. Про писанку стали писати, вчити цього мистецтва дітей, для цього навіть було розроблено учбово-методичний посібник (О. Білоус, З. Сташук Школа писанкарства, 1999). У 1992 році на хвилі відродження відбувся Міжнародний з’їзд писанкарів, який виокреслив можливі аспекти наукових досліджень цього феномену.

У час, коли традиція писання писанок в Україні була майже повністю знищена, про неї не забули в Канаді і США, де українські емігранти популяризували цей вид народного мистецтва. Було видано декілька фотоальбомів з писанками, у 1958 р. вийшли у світ поштові марки, зі зразками традиційних писанок, які поширювалися через «Пласт». Один з найкращих альбомів видав у 1994 р. в США Зенон Елиїв – «Двадцять кіп писанок», в який увійшло 1 200 зразків, серед них 80 відсотків автентичних писанок. Автор проробив величезну роботу, шукаючи писанки для цього видання по музеях та приватних збірках. Архітектор В. Січинський під час війни видав у Ляйпциґу альбом «Українське ужиткове мистецтво» з 88 зразками писанок. Сьогодні великі збірки писанок зберігаються в музеях Вашингтона, Лондона, Санкт-Петербурга. Багато їх і в фондах наших музеїв та приватних збірках.

У сьогоденні унікальність писанкарства визнано на державному рівні. Так, у 2018 році традиція гуцульської писанки ввійшла до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України (наказ Міністерства культури України від 16.11. 2018 р. № 995, охоронний номер 012.нкс). Режим доступу: http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/officialcategory?cat_id=245154164.

Незважаючи на численні зміни традицій та епох, подолавши всі утиски, жива традиція писанкарства продовжує розвиватися. Сучасні писанкарі використовують нові фарби, нові техніки та матеріали – усе це тільки збагачує багатовікові традиції українського народу.

Бібліографічний список

Електронні ресурси

 1. Віртуальний музей нематеріальної культурної спадщини : [Ел. ресурс]. – Режим доступу: http://virtmuseum.uccs.org.ua/ua. – Назва з екрана.
 2. Кудлаївська писанка : [Ел. ресурс] // Віртуальний музей нематеріальної культурної спадщини. – Режим доступу: http://virtmuseum.uccs.org.ua/ua/site/post/36. – Назва з екрана.
 3. Манько В. Українська народна писанка. Вид. друге, доп. : [Ел. ресурс] / Віра Манько. – Львів, 2008. – 80 с. : кол. іл. – Режим доступу: http://uartlib.org/allbooks/istoriya-ukrayinskogo-mistetstva/vira-manko-ukrayinska-narodna-pisanka. – Назва з екрана.
 4. Музейна колекція [Ел. ресурс] // Музей писанки. – Режим доступу: http://hutsul.museum/pysanka/collection/505. – Назва з екрана.
 5. Нематеріальна спадщина. Традиційні ремесла : [Ел. ресурс] // Автентична Україна. – Режим доступу: https://authenticukraine.com.ua/traditions-crafts. – Назва з екрана.
 6. Писанкарство : [Ел. ресурс] // Українські традиції. – Режим доступу: http://traditions.in.ua/remesla/pysankarstvo. – Назва з екрана.
 7. Традиція гуцульської писанки : [Ел. ресурс] // Віртуальний музей нематеріальної культурної спадщини. – Режим доступу: http://virtmuseum.uccs.org.ua/ua/element/12. – Назва з екрана.
 8. Описание коллекции народных писанок : с альбомом из 33 хромолитографированных и 12 черных таблиц (всего 2219 рисунков) [Ел. ресурс] / сост. С. К. Кульжинський // Цифрова бібліотека історико-культурної спадщини. – Режим доступу : http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_ir/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=online_book&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=00000416 . – Назва з екрану

Книжкові видання

 1. Білоус О. Символічна мова писанок, від кам’яної доби до сьогодення / О. Білоус. – Київ, 2012. – 44 с. Шифр: А32527 / 74 / Б613
 2. Біняшевський Е. В. Українські писанки: альбом / Е. В. Біняшевський. – Київ : Мистецтво, 1968. – 91 с. – http://chtyvo.org.ua/authors/Biniashevskyi_Erast/Ukrainski_pysanky/. Шифр: 74 / Б62
 3. Великодня писанка: [буклет з 2 Всеукраїнського свята “Великодня писанка – 2010” (м. Вінниця)]. – [Вінниця], [2010]. – 54 с. – https://issuu.com/michaildidenko/docs/_______. Шифр: В3225 / 74/ В274
 4. Воропай О. Звичаї нашого народу: етнографічний нарис : [в 2 т.]. Т. 1 / О. Воропай. – Київ : Оберіг, 1991. – 449 с. – https://svit.in.ua/kny/voropaj/znn_t1.pdf. Шифр: 902.7 / В 751
 5. Добжанський Е. Писанка / Е. Добжанський. – Київ : Трійця, 2001. – 14 с.: іл. Шифр: А32844 / 902.7 / Д551
 6. Датченко Ю. В. Писанки Катеринославщини: посібник з писанкарства / Ю. В. Датченко. – Дніпропетровськ : Герда, 2011. – 48 с.: фото. Шифр: А23272 / 74 / Д209
 7. Здзеба З. Магія писанки / З. Здзеба. – Кам’янець-Подільський : Буйницький О. А., 2018. – 190, [1] с.: іл., 16 вкл. л. кол. іл. Шифр: А41336 / 74 / З-463
 8. Івано-Франківщина: Писанковий край = Ivano-Frankivsk region: Pysankovyi kray / Івано-Франківська обласна державна адміністрація, Івано-Франківська обласна рада; Авт. проекту Б. Мицкан, Авт. проекту Т. Маланюк. – Львів : Манускрипт-Львів, 2011. – 168 с.: іл Шифр: В2295 / 9(с2) / І-20
 9. Кордуба М. М. Писанки на Галицькій Волині / М. М. Кордуба. – Харків : Савчук О. О., 2018. – 40 с.: іл. Шифр: Г74 / 74 / К662
 10. Левадська Е. Р. Карпатський гомін: графіка, витинанки, аплікація, писанки, лоповки: альбом / Е. Р. Левадська. – Ужгород : Олександра Гаркуша, 2013. – 48 с.: іл. Шифр: А29626 / 76 / Л34
 11. Писанка – символ України: матеріали науково-практичної конференції з Міжнародного з’їзду писанкарів 2–7 вересня 1992 року / М-во культури України, Український центр народної творчості; упоряд. Л. П. Гура. – Київ, 1993. – 125 с. Шифр: 74 / П34
 12. Писанки / упоряд. В. Мицик ; худож. О. Фисун. – Київ : Родовід, 1992. – 59 с.: іл. Шифр: 8Ф / П34
 13. Писанки Ганни Косів. Трипільські мотиви = Hanna Kosiv's Pysanky: trypillian motifs. – Львів : Свічадо, 2016. – 100 с.: фот. Шифр: А34296 / 74 / П34
 14. Писанкове Прикарпаття: Івано-Франківська область = Prykarpattia - Land of Beauty: Ivano-Frankivsk region. – [Івано-Франківськ], [2011]. – 44 с.: іл. Шифр: В2297 / 9(с2) / П34
 15. Світ декоративно-прикладного мистецтва: пам’ятки користувачам : набір буклетів: Вироби з бісеру: Вироби з металу: Вишивка: Декоративно-прикладне мистецтво: специфіка і призначення: Інтер’єр: Килими. Гобелени: Орнамент: Вироби з дерева: Вироби з паперу: Вітраж: Іграшка: Кераміка: Костюм: Писанкарство / Івано-Франківська обласна універсальна наукова бібліотека ім. І. Франка, Відділ літератури з мистецтва; упоряд.: Г. І. Пристай, М. Ю. Михайлюк. – Івано-Франківськ, 2010. – 14 л. – (Екскурс видами мистецтв; Вип. 1-14). Шифр: А29941 / 74/ С247
 16. Світ української писанки / Упор. С. Сітько. – Київ : Кондор, 2005. –96 с.: іл., орн. Шифир: Б4052 / 74 / С247
 17. Соломченко О. Г. Писанки Українських Карпат / О. Г. Соломченко. – Ужгород : Карпати, 2004. – 238 с.: фото, іл. + Рез. англ., нім., фран., рос., пол.,словац., угор., мовами. Шифр: В1070 / 74 / С605
 18. Сумцов Н. М. Писанки / Н. М. Сумцов. – Киев : Киевская старина, 1891. – 49 с.
 19. Танадайчук С. Декоративне мистецтво: розпис, пластика, витинанки, писанки / С. Танадайчук. – Бердичів, 1998. – 48 с.: іл. – (Бердичівське народне мистецтво; Вип. 17). Шифр: А32867 / 74 / Т18
 20. Ткаченко В. М. Розвиток українського писанкарства кінця ХІХ - початку ХХІ ст.: регіональні особливості, сучасні трансформації: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: 07.00.05 "Етнологія"/ В. М. Ткаченко; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (16 назв).
 21. Угнівенко Т. М. Духовний скарб українського народу / Т. Угнівенко. – К. : Богуславкнига, 2012. – 208 с.: фот. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). Шифр: В3114 / 902.7 / У259
 22. Українська писанка у Сургуті = Украинская пысанка в Сургуте = Ukrainian Easter Egg in Surgut / упоряд. З. Шульга. – Сургут, 2006. – 48 с.: фот. Шифр: Ц984 / В3435 / 902.7 / У 45
 23. Цюриць С. Н. А вже недалечко червоне яєчко / С. Н. Цюриць // АН України; Інститут народознавства; Полісько-Волинський народознавчий центр. – Луцьк : Надстир’я, 1993. – 20 с. Шифр: 902.7 / Ц 984
 24. Шухевич В. Гуцульщина / В. Шухевич // Наукове товариство ім. Шевченка (Львів). – Львів : Шевченко, 1899. – 146 с.: іл. Шифр: Пр1347/2

Періодичні та подовжувані видання

 1. Пожоджук Д. Той, що дивував писанкарів / Д. Пожоджук // Пам’ятки України. – 2017. – № 2(234). – С. 16-23.
 2. Сополига М. Писанкарство українців Східної Словаччини / М. Сополига // Українська культура. – 2016. – № 1. – С. 24-29.
 3. Сополига М. Писанкарство українців Східної Словаччини / М. Сополига // Пам’ятки України. – 2016. – № 3. – С. 24-29.
 4. Ткаченко В. М. Великодня обрядовість та писанкарство на Волині в архівній спадщині Никанора Дмитрука / В. М. Ткаченко // Наукові записки з української історії : зб. наук. ст. – 2014. – Вип. 34. – С. 64-70.
 5. Ткаченко В. Внесок луганських майстрів у розвиток українського писанкарства / В. Ткаченко // Народна творчість та етнологія. – 2015. – № 4. – С. 111-114: фот.
 6. Ткаченко В. Деякі аспекти мистецтвознавчих студій писанкарства науковцями другої половини ХХ - початку ХХІ ст. / В. Ткаченко // Емінак. – 2018. – № 1. – Т. 3. – С. 89-94.
 7. Ткаченко В. М. Джерело з історіографії українського писанкарства кінця ХІХ - початку ХХ ст. / В. М. Ткаченко // Переяславський літопис. – 2018. – Вип. 13. – С. 120-129.
 8. Ткаченко В. Загальна характеристика та класифікація комплексу джерел з писанкарства / В. Ткаченко // Емінк. – 2018. – № 4. – Т. 1. – С. 135-139.
 9. Ткаченко В. М. Історіографія українського писанкарства кінця ХХ - початку ХХІ ст ./ В. М. Ткаченко // Науковий вісник Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Серія: Історичні науки. – 2013. – № 21. – С. 122-127.
 10. Ткаченко В. Прародичі українських писанок / В. Ткаченко // Українська культура. – 2016. – № 2. – С. 9-14.
 11. Ткаченко В. М. Розвиток чернігівського писанкарства: історіографічно-джерелознавчий аспект / В. М. Ткаченко // Часопис української історії. – 2018. – Вип. 37. – С. 93-101.
 12. Ткаченко В. Рукописна спадщина Василя Кравченка про походження крашанки та писанки/ В. Ткаченко // Народна творчість та етнологія. – 2013. – № 2(342). – С. 133-138.
 13. Ткаченко В. М. Рукописна спадщина І. Шулікова як джерело дослідження писанкарства кінця ХІХ - початку ХХ століття / В. М. Ткаченко // Народна творчість та етнологія. – 2017. – № 2. – С. 96-98.
 14. Ткаченко В. М. Українське писанкарство як складова мистецької освіти: історіографічні студії / В. М. Ткаченко // Наукові записки з української історії. – 2018. – Вип. 43. – С. 194-199.

Підготували: Нестеренко О.В., Щиглинська М.М.