ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

«Лицар праці та обов’язку» - Олександр Гнатович Лотоцький (1870-1939)

До 150-річчя від дня народження Олександра Гнатовича Лотоцького (1870-1939), українського громадсько-політичного діяча, історика церкви і церковного права, письменника, поета і публіциста, генерального писаря Генерального Секретаріату Української Центральної ради презентуємо книжкову виставку з фонду Бібліотеки «Лицар праці та обов’язку» - Олександр Гнатович Лотоцький (1870-1939).

Олександр Лотоцький народився 21 березня 1870 р. в селі Бронниця біля Могилева на Поділлі у сім'ї православного священика Гната Лотоцького. Лотоцькі належали до давнього боярського і військово-земянського роду, відомого з XV ст. та спорідненого з князями Друцькими, Соколинськими, Юрагами-Гедройцями. Мати - донька відомого протоієрея Северіяна Дложевського, вихованка приватного польського пансіону.

Закінчив Київську духовну академію (1896 р.).

У 1900-1917 рр. – урядовець державного контролю у Києві та Санкт-Петербурзі. Секретар Благодійного товариства видання загальнокорисних і дешевих книг. Член Товариства Українських Поступовців.

Олександр Гнатович був один із співзасновників видавництва «Вік», ініціатором повного видання «Кобзаря» (1907) та рішення Російської Академії наук  «Об отмене стеснения малорусского печатного слова» (1910). О. Лотоцький – автор близько 600 наукових, публіцистичних і художніх творів: «Батьків гріх», «Заручини», «Сестра» та ін.; мемуарів «Сторінки минулого» (1932–1934), «У Царгороді» (1939); багатьох казок для дітей, хрестоматії дитячої літератури «Вінок» (1905, 1911); праць «Життя Ісуса Христа» (1918), «Українські джерела церковного права» (1931),двотомної праці «Автокефалія» (1935, 1938)та ін.

У 1917 р. – один з організаторів Української Національної Ради у Петрограді, російський губерніальний комісар Буковини та Покуття. Восени 1917 р. – генеральний писар Генерального Секретаріату України.

На початку 1918 р. – Державний контролер Української Народної Республіки. В другій половині жовтня 1918 в результаті реорганізації Ради міністрів й включення до нового кабінету Ф. Лизогуба «групи національно свідомих діячів», міністром ісповідань став Олександр Гнатович Лотоцький.

У 1919-1920 рр. – голова дипломатичної місії УНР в Османській імперії. Як міністр ісповідань за Директорії домігся проголошення автокефалії Української православної церкви 1919 р.

У 1927–1930 рр. — міністр внутрішніх справ уряду УНР в екзилі.

У 1929 розпочався новий період у житті та творчості вченого. Він посів кафедру церковного права Православного богословського відділення Варшавського університету. Засновник і директор Українського Наукового Інституту у Варшаві (1930–1938). Друкувався у варшавському двомісячнику «Sprawy Narodowościowe», журналах «Przegląd Współczesny», «Elpis», «Тризуб», «Записки НТШ», «Духовна Бесіда» та інших. Також уклав кілька підручників Закону Божого українською мовою для початкових шкіл під псевдонімом О. Білоусенко.

Помер 22 жовтня 1939 р. у Варшаві.

Бібліографічний список:

Верстюк В. Ф., Осташко Т. С. Діячі Української Центральної Ради: Біографічний довідник. – К., 1998. – С. 219–221.

Гирич І. Б. Олександр Лотоцький і Михайло Грушевський. До історії співпраці на громадській ниві / І. Б. Гирич // Архіви України: Науково-практичний журнал. – Київ, 2016. – № 5-6. – C. 20-34.

Дубінський В. А. Олександр Лотоцький про шляхи врегулювання аграрних проблем у Наддніпрянській Україні на початку ХХ століття (на матеріалах преси 1905-1907 рр.) / В. А. Дубінський // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія: Історичні науки. - 2018. - Вип. 11. - С. 24-30

Дудко О. О. Життєвий шлях, громадсько-політична та науково-педагогічна діяльність Олександра Гнатовича Лотоцького (1870-1939) : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Дудко Оксана Олександрівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2005. - 20 с.

Лотоцький О. Автокефалія. Т. 1 : Засади автокефалії / О. Лотоцький. – Варшава : [б. в.], 1935. – 203, [4] с. – (Праці Українського наукового інституту ; т. 16) (Серія правнича ; кн. 2).

Лотоцький О. Г. Автокефалія : в 2 т. – Т. 1 : Засади автокефалії / О. Г. Лотоцький. – Репринт. вид. – Київ : Укр. правосл. церква Київ. патріархату, 1999. – 203 с.

Лотоцький О. Г. Автокефалія : в 2 т. – Т. 2 : Нарис історії автокефальних церков / О. Г. Лотоцький. – Репринт. вид. – Київ : Укр. правосл. церква Київ. патріархату, 1999. – 550 с.

Лотоцький О. Українські джерела церковного права / О. Лотоцький ; [ред. Р. Смаль-Стоцький]. – Варшава : [б. в.], 1931. – 320 с. – (Праці Українського наукового ін-ту ; т. 5. – (Серія правнича ; кн. 1).

Лотоцький О. Церковний Устав князя Володимира Великого / Олександер Лотоцький. — Львів : Накладом Наук. т-ва ім. Шевченка, 1925. — 44 с.

Михайленко Г. М. О. Лотоцький у Празі : від політичних змагань до науково-викладацької роботи / Г. М. Михайленко // Література та культура Полісся: збірник наукових праць. - 2017. - Вип. 87(Серія “Історичні науки” № 7). - С. 91-100.

Михайленко Г. М. Олександр Лотоцький (1870-1939 рр.) : інтелектуальна біографія історика : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Г. М. Михайленко ; Державний комітет архівів України, Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства. - Київ, 2009. - 20 с.

Михайленко Г. М. Олександр Лотоцький (1870–1939 рр.): інтелектуальна біографія історика : монографія / Г. М. Михайленко. - Херсон : Гельветика, 2014. - 311 с.

Швидкий  В. П. Олександр Лотоцький: Учений, громадський діяч, політик (1890-1930-ті рр.) / В. П. Швидкий ; НАН України. Ін-т історії України. - Київ, 2002. - 366 с.

Швидкий В. П. ЛОТОЦЬКИЙ Олександр Гнатович / В. П. Швидкий // Енциклопедія історії України: Т. 6: Ла-Мі / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2009. – С. 277-278.