ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Крути. Герої не вмирають

На Аскольдовій могилі

Поховали їх –

Тридцять мучнів українців.

Славних, молодих…

Аскольдова могила : українське християнство крізь віки : / упоряд. : І. Онишкевич, Н. Пуряєва. – Київ : Видавничий дім Д. Бураго, 2015. – 336 с. : іл.

Бій під Крутами в національній пам’яті : збірник документів і матеріалів / Укр. ін-т нац. пам’яті ; упоряд. О. М. Любовець [та ін.]. – Київ : Пріоритети, 2013. – 287 с.

Божко О. Крути в документальних свідченях / О. Божко // Київська старовина. – 1996. – № 2-3. - С. 47-55.

Бойко О. Бій під Крутами: історія вивчення / О. Бойко // Український історичний журнал. – 2008. – № 2. – С. 43-54.

Героїка трагедії Крут / Київська міська орг. всеукраїнського т-ва "Меморіал" ім. В. Стуса ; упоряд. В. Сергійчук. – Київ : вид. Сергійчук М. І., 2008. – 487 с. : іл.

Героїка трагедії Крут / упоряд., вступна ст. В. І. Сергійчук. – Київ : Україна, 2008 . – 462 с. : портр., іл., карт.

Грушевський М. На порозі Нової України : гадки і мрії / М. Грушевський. Київ : Наук.Думка , 1991. 128 с.

Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть / М. С. Грушевський. – Київ : Т-во "Знання", 1991. – 240 с.

Домбровський С. В. Історія Крут / С. В. Домбровський, Н. М. Солом’яна. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2013. – 48 с.

Івченко В. Подвиг під Крутами і міф про «Варяг» / В. Івченко // Науковий світ. – 2006. – № 1. – С. 11 – 13

Крути : 29 січня 1918 р. / авт. передм. І. Юхновський ; упоряд. О. Бойко. – Київ : Вид-во ім. О. Теліги, 2007. – 96 с. : іл.

Крути : пам’яті героїв Крут / упоряд. О. Зінкевич, Н. Зінкевич ; худож. оформл. У. Мельникова - Київ : Смолоскип, 2009. - 61 с.

Крути : проблеми державотворення - від доби Української революції 1917–1921 років до сьогодення : матеріали Всеукраїнської наукової конф.. Крути, 29 січня 2009 р. / Всеукраїнське т-во "Просвіта", Чернігівська обл. орг., Ніжинська міськрайонна благодійна орг. "Благодійний фонд "Ніжин"; упоряд. В. Чепурний. – Чернігів ; Ніжин : Сіверщина, 2011. – 135 с.

Крути. Січень 1918 року : документи, матеріали, дослідження, кіносценарій / Історико-культурологічне т-во "Герої Крут" ; упоряд. Я. Гаврилюк. – Київ : Просвіта, 2008. - 840 с.

Кузик В., Кузик М. Відлуння героїки Крутів / В. Кузик, М. Кузик // Народна творчість та етнографія. – 2005. – № 1. – С. 90-91.

Куць М. М. Крути : поема, поезії, переклади / М. Куць ; [ред. В. М. Харитоненко]. – Київ : вид-во Харитоненка, 2004. – 320 с.

Маланюк Є. Ф. Крути : народини нового українця / Є. Ф. Маланюк ; упоряд., авт. передм. П. М. Мовчан. – Київ : Просвіта, 2015. – 36 с.

Маланюк Є. Легендарний подвиг героїв Крут / Є. Маланюк // Народна творчість та етнографія. – 2003. – № 1 – 2. – С. 50 – 58

Політична історія України. XX століття: у 6 т. / НАН України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім І. Ф. Кураса; ред. І. Ф. Курас. - К.: Генеза, 2003 -Т. 2: Революція в Україні: політико-державні моделі та реалії (1917-1920) / В. Ф. Солдатенко. - 488 с.

Політичні репресії радянської доби в Україні : науково-допоміжний бІбліографічний покажч. / [упоряд. : Т. Приліпко, О. Марченко, З. Мусіна ; авт. вступ. ст. Ю. І. Шаповал ; відп. за вип. А. Скорохватова]. – Київ : Арістей, 2008. – 684 с.

Сергійчук В. Соборна пам’ять України: календар-альманах, 2018 / В. Сергійчук. - Вишгород: Сергійчук М. І., 2017. - 287 с.: іл.

Солдатенко В. Ф. Україна в революційну добу: Історичні есе-хроніки. У 4-х томах. Т. 2: Рік 1918 / В. Ф. Солдатенко. - Київ: Світогляд, 2009. - 410 с.

Солдатенко В. Ф. Українська революція, 1917-1920 рр.: нарис / В. Ф. Солдатенко. - Київ: Либідь, 1999. - 976 с.

Сорока Ю. В. Бій під Крутами / Ю. В. Сорока. – Харків : Фоліо, 2015. – 63 с.

Ткаренко І. «На кров’ю політим крутянськім снігу в безсмертя вписалось геройське ім’я». (Закінчення) / І. Ткаченко // Визвольний шлях. – 2002. – Кн. 2 (647). – С. 66–81.

Тур-Коновалов К. Крути 1918: кінороман / К. Тур-Коновалов. - Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2019. - 220, [2] с.: 4 вкл. л. кол. іл.. - Мужність. Кохання. Свобода.

Українська революція 1917-1921 років : погляд із сьогодення  / Укр. ін-т нац. пам’яті, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Іст. ф-т ; редкол. : В. М. Литвин [та ін.]. – Київ : Укр. ін-т нац. пам’яті, 2013. – 656 с.