ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Права людини

6 грудня 2019 року у Читальній залі Національної історичної бібліотеки України відбулось відкриття книжкової виставки з фондів Бібліотеки «Права людини», присвяченої Дню прав людини.

Щорічно, 10 грудня в світі відзначають День прав людини. Цього дня 1948 року Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй ухвалила Декларацію прав людини. Після Другої світової війни людство дозріло до необхідності юридично закріпити розуміння того, що життя, рівність і свобода людей є найбільшими цінностями.

Це знайшло вираження у 30-ти статтях Декларації. Потім після ухвалення ряду міжнародних угод, положення Декларації прав людини набули статусу національних законодавств. У Конституції України (Розділ ІІ) закріплено Права, свободи та обов’язки людини і громадянина.

Бібліографічний список:

Загальна декларація прав людини / М-во юстиції України. – Київ, 1998. – 8 с.

Загальна декларація прав людини / Укр. Правн. Фундація, Укр. центр прав людини ; відп. за вип. Сергій Головатий. – Київ : Вид-во «Право», 1995.– 12 с. – (Сер. : «Міжнар. док. ООН з питань прав людини»).

Конституція України. Станом на 1 жовтня 2018 р. : (відповідає офіційному текстові). – Київ : Вид-во «Центр учб. літ.», 2018. – 63 с.

Антологія конституційного процесу в сучасній Україні / Центр Разумкова ; авт.-уклад. В. Мусіяка. - Київ : Заповіт, 2017. - 782 с.

Базов О. В. Юрисдикція Європейського суду з прав людини : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / О. В. Базов; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ, 2016. - 20 с.

Бурдяк В. І. Політика і права людини : підруч. для студ. вищих навч. закладів / В. І. Бурдяк, С. Д. Василенко, В. І. Веренько ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т імені Юрія Федьковича. – Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2011. - 536 с.

Бущенко А. П. Проти катувань. Стаття 3 Конвенції про захист прав людини та основних свобод : систематизований дайджест рішень Європейського суду з прав людини / А. П. Бущенко ; худож.-оформ. Б. Є. Захаров ; Харків. правозахис. група. - Харків : Фоліо, 2005. - 288 с. - (Права людини. №36 (77). Спец. вип.).

Вибрані рішення Європейського суду з прав людини щодо України – 2015. Ч. 1 / упоряд. Є.Ю. Захаров ; ГО <<Харківська правозахисна група >>. – Харків : ТОВ <<Вид-во ‘’Права людини”>>, 2018. - 540 с.

Гнатюк С. Л. Особливості захисту персональних даних у сучасному кіберпросторі : правові та техніко-технологічні аспекти : аналіт. доп. – Київ, 2014. – 92 с.

Головін А. С. Права людини: інтерпретаційна діяльність Конституційного Суду України / А. С. Головін. - [2-е вид., допов. та перероб.]. - Київ : Логос, 2017. - 398, [1] с.

Державотворення та правотворення в контексті євроінтеграції : матеріали доп., виступів і повідомлень учасників III-го Всеукр. круглого столу 8 грудня 2017 року / Львів. держ. ун-т внутріш. справ ; відп. за вип. Д. Є. Забзалюк ; упоряд. В. Д. Яремчук. - Львів : Бона, 2017. – 264 с.

Доклад о нарушениях прав человек в зоне вооруженного конфликта в Луганской области. Станично-Луганский сектор / Ю. Асеев, Я. Смелянская, А. Егорова, Ф. Данильченко.- изд. 2-е, исправл. И дополнен. – Харьков: ООО <<Изд-во “Права человека “ >>, 2018. – 96 с.

Заключні зауваження та рекомендації конвенційних органів ООН щодо доповідей України в сфері дотримання прав людини : вид. здійснено за ініціативи Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. – Київ, 2004. – 447с.

Захист законних прав і інтересів людини : нормативна база, практика судів : (Верховного суду України, Конституційного суду України, Європейського з прав людини) / [уклад. Т. Р. Цицора]. – Харків, 2002. – 334 с.

Захист прав шукачів притулку / Упоряд. Є.Ю. Захаров; ГО <<Видавництво ‘’Права людини ‘’ >>, 2018. – 240 с. іл..

Заярний О. А. Правове забезпечення розвитку інформаційної сфери України: адміністравтивно-деліктний аспект : монографія / О. А. Заярний ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Гельветика, 2017. - 700 с.

Історія української конституції / Укр. Правн. Фундація ; [упоряд. : А. Слюсаренко, М. Томенко]. – Київ : Вид-во «Укр. право», 1997. – 443 с.

Конвенція «Про захист прав людини і основоположних свобод». Застосування в Україні: офіцій. вид. / М-во юстиції України. – Київ, 2006. – 176с.

Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок. – Київ : Укр. Правн. Фундація, 1995. – 20 с.

Конвенція про права дитини / Укр. Правнича Фундація, Укр. Центр прав людини ; відп. за вип.. Сергій Головатий. – Київ : Вид-во «Право», 1995. – 31 с. – (Сер. «Міжнар. док. ООН з питань прав людини»).

Конституційне право України : словник-довідник / Л. І. Лазор, В. П. Михайлик, С. Ф. Рашидов, В. А. Дрововоз ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2008. – 215 с.

Круглий стіл на тему: <<Становище чоловіків в Україні>> 19 лютого 2009 року – Київ К.І.С., 2009 – 64 с.

Кучинська, О. П. Принципи кримінального провадження у світлі практики Європейського суду з прав людини : монографія / О. П. Кучинська, Т. І. Фулей, Р. В. Бараннік. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2013. - 228 с.

Лібералізм та права людини : матеріали Міжнар. наук. конф., 29 квітня–1 травня 2015 року, м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т імені І. І. Мечникова ; уклад. І. С. Доброход. – Одеса : Астропринт, 2015. - 190 с.

Макбрайд Дж. Європейська конвенція з прав людини та кримінальний процесс / Дж. Макбрайд. – Київ : К.І.С., 2010. - 576 с.

Максимович Р. О. Конституційно-правовий механізм захисту соціальних та економічних прав свобод людини і громадянина в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Р. О. Максимович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ, 2017. - 20 с.

Мертус Д. Наші людські права : посіб. з жіночих людських прав / Джулія Мертус, Маліка Дат, Ненсі Флауерс. – Київ, 1996. – 201 с. : іл.

Міжнародно-правовий захист прав національних меншин: сучасний стан та перспективи розвитку [концептуально-методологічний аналіз ] / уклад. Й Резеш. – Ужгород : ТОВ <<РІК-У>>, 2019. - 140 с.

Михальский Ю. А. Стандарты гражданского общества Украины / Михальский Ю. А.; Всеукр. профсоюз правоведов ; под ред. Дубровского М. Л. – Харьков ; Киев, 2012. – 107 с.

Міжнародний пакт про громадянські та політичні права : факультат. протокол до Міжнар. пакту про громадян. та політ. права / Укр. Правн. Фундація, Укр. Центр прав людини ; відп. за вип.. Сергій Головатий. – Київ, 1995. – 40 с. – (Сер. : «Міжнар. док. ООН з питань прав людини»).

Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права / Укр. Правн. Фундація, Укр. Центр прав людини ; відп. за вип. Сергій Головатий. – Київ : Вид-во «Право», 1995. – 16 с. – (Сер. : «Міжнар. док. ООН з питань прав людини»).

Мостовенко О. С. Реалізація права на медичну допомогу: цивільно-правові аспекти : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.11 / Ольга Сергіївна Мостовенко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. - Київ, 2019 .-18 с. – Бібліогр. : с. 13-15 (5,10 назв).

Охорона здоров’я: нормативно-правові акти / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Львівський регіон. ін-т держ. упр. ; упоряд. : О. С. Киричук, Я. Й. Малик. - Львів, 2004. - 225 с. - (Правова б-ка держ. службовця ; Вип. 2).

Петровська Ю. М. Історія держави і права України: європейський вимір : практикум : у 2-х ч. Ч.1 / Ю. М. Петровська. – Чернігів : Десна-Поліграф, 2018 – 376 с.

<<Полуостров страха>> : хроника оккупации и нарушения прав человека в Крыму / ред. : О. Скрипник, Т. Печончик. - 2-е зд., испр. и доп. – Киев : КБЦ, 2016. – 144 с.

Права людини в діяльності української поліції – 2017 : аналіт. звіт / ред. Є. О. Крапивина. – Київ : Софія-А, 2018. - 208 с.

Права людини у фокусі новітньої історії / ред. Є. Ю. Захаров. – Харків : Права людини, 2013. - 420 с.

Пархоменко Н. М. Розвиток законодавства України в контексті конституціоналізації, євроінтеграції та забезпечення прав людини : монографія / Н. М. Пархоменко ; НАН України, Ін-т держави і права імені В. М. Корецького. – Київ : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАНУ, 2016. - 253 с.

Пазенок А. С. Права та свободи людини і громадянина : навч. посіб. / А. С. Пазенок. – Київ : "Академвидав", 2010. - 175 с.

Парламентаризм та законотворення : вибрані лекції / Верховна Рада України, Ін-т законодавства ; упоряд. О. Л. Копиленко [та ін.]. - Київ : Ін-т законодавства ВР України, 2017. - 498 с.

Питання захисту прав людини і громадянина органами конституційної юрисдикції у сучасних умовах : матеріали Міжнар. конф., м. Ялта, 20-21 черв. 2013 р. / Конституц. Суд України ; відп. ред. А. С. Головін. – Київ, 2013. – 238 с.

Популярна юридична енциклопедія / В. К. Гіжевський, В. В. Головченко, Е. Ф. Демський та ін. – Київ : Юрінком Інтер, 2002. – 528 c.

Права внутрішньо переміщених осіб : навч. посіб. / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, НДІ порівнял. публ. права та міжнар. права ; за ред. О. Я. Рогача, М. В. Савчина. - Ужгород : Рік-У, 2017. - 434 с.

Права Громадян України : запитання – відповіді : довідник / упоряд. П. П. Орленко. – Київ, 2000. – 284 с.

Права дитини : зб. док. – Львів : «Оксарт», 1995. – 110 с.

Права людини в Україні, 2013 : доп. правозахис. орг. / за ред. Є. Ю. Захарова. – Харків : «Права людини», 2014. – 456 с.

Права людини в Україні : інформац.–аналіт. бюл. Укр.-Американ. Бюро захисту з прав людини. – Київ ; Харків, 1995. – Вип. 11. – 94 с.

Права людини і біженці : виклад фактів / Харків. правозахис. група. – Харків, 2004. – 44 с.

Права людини і професійні стандарти для юристів в документах міжнародних організацій / упоряд. Т. Яблонська. – Київ : Сфера, 1999. – 342 с.

Права людини : інформ. бюлетень Харків. правозахис. групи. – 2015. – № 5. – 12 с. ; № 22. – 12 с.; № 23. – 12 с. ; № 25. – 12 с. ; № 80. – 12 с.

Права людини : особиста свобода і Білль про права / авт. Мелвін Урофскі ; голов. ред. Джордж Кларк ; укр. пер. Ярослав Пелинський. – [Б. м.] , [Б.р.]. – 96 с.

Права меншин : виклад фактів / Харків. правозахис. група. – Харків, 2004. – 20 с.

Права та обов’язки українців : прав. порадник / Міжнар. громад. орг. «Ми українці». – Київ, 2010. – 171 с.

Практика Європейського суду з прав людини : рішення ; коментарі / Ю. Зайцев, Т. Виноградова, В. Зарецька та ін. – 2011. – № 1. – 239 с.

Рішення Європейського суду з прав людини щодо захисту персональних даних. – Київ : К.І.С., 2015. - 130 с. – (Спільна програма Європейського Союзу та Ради Європи “Зміцнення інформаційного суспільства в Україні”).

Сатохіна Н. І. Програма навчальної дисципліни “Філософія прав людини”/ Н. І. Сатохіна. – Харків : Право, 2014. - 11 с.

Становище правозахисників на підконтрольних уряду територіях України: три роки після Євромайдану / Т. Печончик, Л. Янкіна ; Центр інформації про права людини. - Київ : Центр інформації про права людини, 2017. - 51 с. : фот.

Сухомозський М. М. Україна у світі : енциклопед. довідник / М. М. Сухомозський, Н. П. Аврамчук. – Київ : МАУП, 2006. – 872 с. : іл.

Чехович С. Б. Безгромадянство в Україні: конституційно-правові аспекти : монографія / С. Б. Чехович, О. П. Огурцов ; за ред. .Л. Копиленка / С.Б. Чехович, О.П. Огурцов. – Київ : Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2016. - 232 с.

Чехович С. Б. Притулок та біженці в Україні: історія, проблеми конституційно-правового регулювання : монографія / С. Б. Чехович, В. П. Босий ; ред. О. Л. Копиленко ; Верховна Рада України, Ін-т законодавства. - Київ : Ін-т законодавства ВР України, 2016. - 183 с.

Чорненький В. Конституційно-правовий статус осіб з інвалідністю в Україні : монографія / В. І. Чорненький. - Ужгород : Гельветика, 2017. - 232 с.

Шматова Ю. О. Механізм адміністративно-правового забезпечення прав людини в умовах надзвичайних ситуацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид.наук : спец. 12.00.07 / Ю. О. Шматова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана. - Київ, 2012. - 18 с. – Бібліогр. : с. 14-15 (16 назв).

Шость Н. В. Енциклопедія сучасного права неповнолітніх / Н. В. Шость, М. К. Козир, О. М. Ситник. – Київ : «Рідна мова», 1997. – 385 с. : портр. – (Сер. : «Б-ка з прав людини»).

Що таке права людини? : Загальна декларація прав людини : права, що належать ВАМ – права, що належать УСІМ. – (Б. м.), 2003. – 28 с. – (Міжнар. рух «Молодь за права людини»).

Що таке права людини : Загальна декларація прав людини : права, що належать ВАМ – права, що належать УСІМ / Міжнар. фонд прав людини та толерантності. – (Б.м.), 2004. – 33 с. – (Міжнар. рух «Молодь за права людини»).

Що українці знають і думають про права людини: оцінка змін (2016 – 2018) Резюме дослідження / С. Колишко, М. Паращевін, В. Яворський ; під ред. Т. Печончик. - Київ, 2018. - 96 с.

Юридична енциклопедія : [в 6 т.] Т. 4 : Н–П. – Київ, 2002.

Зі змісту : Шемшученко Ю. С. Права людини. – С. 710.

Юридичний довідник літньої людини / авт.-упоряд. Михайло Ходаківський ; Всеукр. асоц. пенсіонерів. – Київ : ДП «Вид. дім «ІНФОЦЕНТР», 2005. – 38 с.

Юринець Ю. Л. Конституційне право України : навч. посіб. / Ю. Л. Юринець. – Ужгород, 2014.

Зі змісту: Про права людини в загальному вигляді. - С. 80.

Як і коли можна звернутися до Європейського суду з прав людини? / Проект Usaid «Україна: Верховенство права», Центр політико-правових реформ. – Київ, 2010. – 59 с.

Яремчук В. Д. Історія держави і права зарубіжних країн : універс. довідник / В. Д. Яремчук. – Львів, 2015.

Зі змісту : Права людини. – С. 288.

Бібліографічні покажчики

Історія України : наук.-допоміж. бібліогр. покажч. за 2017 рік / Нац. іст. б-ка України ; упоряд. : Н. Вощевська, О. Литвин, Т. Приліпко, Д. Стегній та ін. ; ред. : А. Скорохватова, З. Мусіна ; наук. ред., вступ. слово Г. Боряка. – Київ, 2018. – 639 с.

Історія України: наук.-допоміж. бібліогр. покажч. за 2016 pік / М-во культури України , Нац. іст. б-ка України ; упоряд. : Н. Вощевська, О. В. Литвин, Т. Приліпко та ін. ; ред. : А. В. Скорохватова, З. Х. Мусіна ; відп. за вип. А. В. Скорохватова. – Київ, 2017. – 639 с.

Історія України : наук.-допоміж. бібліогр. покажч. за 2013 рік / Нац. іст. б-ка України ; упоряд. : Н. Г. Вощевська, К. Г. Таранюк-Русанівський, Д. Г. Стегній та ін. ; ред. : А. В. Скорохватова, З. Х. Мусіна ; відп за вип. А. В. Скорохватова. – Київ, 2015. – С. 215.

Історія України : наук.-допоміж. бібліогр. покажч. за 2012 рік / Ін-т історії України НАНУ ; Нац. іст. б-ка України ; наук. ред., авт. вступ. ст. Г. В. Боряк ; упоряд : Т. А. Приліпко, Д. Г. Стегній, Н. Г. Вощевська, К. Г. Таранюк–Русанівський ; ред. : А. В. Скорохватова, З. Х. Мусіна ; відп. за вип. А. В. Скорохватова. – Київ, 2014. – С. 518.

Історія України : наук.-допоміж. бібліогр. покажч. за 2007 рік / Держ. іст. б-ка України ; упоряд : Т. Приліпко, Н. Вощевська, О. Марченко, Д. Стегній ; ред. : А. Скорохватова, З. Мусіна. – Київ, 2009. – С. 121.

Укладач: Оксана Чугіна

Наук. редагування: Г. В. Єфіменко