ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Пам'ять і спадщина Мазепиної доби : вивчення, збереження, осмислення

Запрошуємо учасників XXIV конференції "Могилянські читання" за темою "Пам'ять і спадщина Мазепиної доби : вивчення, збереження, осмислення" та усіх користувачів НІБУ ознайомитись з виставкою "Доба Мазепи", що експонується з 5 грудня 2019 року в читальному залі Відділу стародруків, цінних та рідкісних видань Національної історичної бібліотеки України (кімната 9).

"Нема найменшого сумніву, що гетьман Іван Мазепа був відданий ідеї української державности і — тим самим — ідеї соборности України. Ці ідеї він одідичив по своїх українських предках; він дістав їх на спадщину від своїх попередників — українських гетьманів, від Хмельницького до Самойловича. Ці ідеї були провідними для нього в його державно-політичній і культурній діяльності, і їх заповів він майбутнім українським поколінням.

Доба Мазепи — це часи відродження України: політичного, економічного, культурного — по Руїні, що знищила великі пляни Хмельницького, Виговського і Дорошенка, обмежила Українську державу тереном Лівобережжя, поставила гетьманську владу віч-на-віч з ростучою силою старшинської аристократії й залишила Україну на поталу московського імперіялізму".

О. Оглоблин

"Гетьман Іван Мазепа та його доба"

Бібліографічний список:

Акимович Є. Гетьман Іван Мазепа та його час : нариси укр. культури : Кн. 5 / Є. Акимович. – Одеса : Чорномор’я, 2008. – 239 с.

Бантыш-Каменский Д. Н. История Малой России со времён при¬соединения оной к российскому государству при царе Алексее Михайловиче, с кратким обозрением состояния сего края. Ч. 3: От избрания Мазепы до уничтожения гетьманства / Д. Н. Бантыш-Каменский. – Москва: Тип. Селивановского, 1822. – VIII, 243 с.; 1 л. портр.

Богдан Хмельницький. Іван Виговський. Петро Дорошенко. Іван Мазепа / І. А. Коляда [та ін.]. – Луцьк : Волинська обл. друк., 2012. – 472 с.

Борщак І. М. Іван Мазепа : життя й пориви великого гетьмана : пер. з фр. / І. М. Борщак. – Львів : Червона калина, 1933. – IX, 180 с.

Будзиновський В. Гетьман Мазепа / В. Будзиновський. – Львів : Наукове т-во ім. Шевченка, 1909. - 47 с.

Військові кампанії доби гетьмана Івана Мазепи в документах / Укр. ін-т нац. пам'яті [та ін.]; упоряд. С. Павленко ; [відп. ред. С. Леп'явко]. – Київ: Києво-Могилян. акад., 2009. – 1053, [1] с. – (Джерела ; т. 2).

Вінтоняк О. Анатема на гетьмана Мазепу. ...Не могла старшина підрахувати побожних пожертв ясновельможного; Яковенко Н. Vae vicitis / О. Вінтоняк, Н. Яковенко // Неправда московських анафем. – Київ, 1999. – С. 164–179.

Гетман Иван Мазепа: документы из архивных собраний Санкт-Петербурга. Вып. 1: 1687-1705 гг. / Рос. Акад. наук, Санкт-Петербургский Гос. ун-т, Центр по изучению истории Украины. – Санкт-Петербург: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 2007. – 253 с.

Гетьман : біографія (Автобіографія). Т. 1. Шляхи. – Київ : Темпора, 2009. – 270 с.

Гетьман Іван Мазепа і Києво-Печерська лавра / ред. В. Колпакова; Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К.: Полі-графіка, 2000. – 186 с.: іл.– (Могилянські читання 1999 року: Матеріали щорічної наук. конференції).

Гетьман Іван Мазепа: постать, оточення, епоха : зб. наук. праць / відп. ред. В. А. Смолій, відп. секр. О. О. Ковалевська. – Київ: Інститут історії України НАНУ, 2008. – 398 с.

Готвальд В. Мазепа / В. Готвальд. – М. : Дело, 1912. – 96 с.

Градова А. Гетьмани України : історії про славу, мудрість і відвагу / А. Градова. – Харків : Аргумент Принт, 2015. – 352 с. : 8 вкл. л. іл. портр. – (Загадки минулого)

Доба гетьмана Івана Мазепи в документах / Чернігівський іст. музей ім. В. В. Тарновського ; упоряд. С. Павленко. – 2-е вид. – Київ : Вид. дім Києво-Могилянська академія, 2008. – 1142 с.

Журавльов Д. В. Мазепа : людина, політик, легенда / Д. В. Журавльов. – Харків : Будинок друку, 2012. – 384 с.

Іван Мазепа та його доба. Історія, культура, національна пам’ять : Матеріали міжнар. наук. конф. / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія"; ред. В. Брюховецький. – Київ : Темпора, 2008. – 486 с.

Ковалевська О. О. Збірник "Мазепа" : реконструкція видавничого проекту 1939–1949 років / О. О. Ковалевська ; НАН України, Музей-архів ім. Д. Антоновича УВАН У США, Ін-т історії України. – Київ: Темпора, 2011. – 173 с.

Коновалова М. М. Гетьман Мазепа у фольклорі і літературі : монографія / М. М. Коновалова, Т. М. Грачова. – Донецьк : Ноулідж, 2013. – 158 с.

Костомаров М. І. Історія України в житєписах визначних її діячів. – Львів, 1918. – 494 с.

Костомаров Н. И. Исторические монографии и исследования. Т.XVI. – Мазепа и мазепинцы. – Санкт - Петербург, 1905. – 216 с.

Костомаров Н. И. Мазепа / Н. И. Костомаров. – М. : ТЕРРА – Книжный клуб, 2004. – 335 с.

Костомаров Н. И. Мазепинцы / Н. И. Костомаров. – Київ : Киевская Русь, 2011. – 92 с.

Крупницький Б. Д. Гетьман Мазепа та його доба / Б. Д. Крупницький. – Київ : Україна, 2001. – 238 с. : іл.

Мазепіана. Незавершений проект Сергія Якутовича. Ч. 1 / ред. О. Лайко. – Київ : Дуліби, 2005. – 120 с.

Мазепа І. Листи Івана Мазепи. Т. 1 - 2 / І. Мазепа ; НАН України, Ін-т історії України ; упоряд. В. В. Станіславський. – Київ, 2002 - 2010.

Мазепа І. През шаблю маєм права : твори / І. Мазепа. – Біла Церква : Альманах, 2004. – 112 с. : ил., портр.

Мазепіана: матеріали до бібліографії (1688–2009) / упоряд. та авт. передм. О. О. Ковалевська; відпов. ред. О. А. Удод. — Київ: Темпора, 2009. — 248 с.

Мальченко О. Художнє лиття гармат у Гетьманщині за часів правління Івана Мазепи / О. Мальченко ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАНУ. – Київ, 2007. – 159 с. + 28 л. фото.

Марченко О. І. Література про гетьмана І. С. Мазепу в фондах Державної історичної бібліотеки України : [каталог кн. виставки] / О. І. Марченко. – Київ, 1999. – 10 с.

Мацьків Т. Гетьман Іван Мазепа в західньоевропейських джерелах 1687-1709 / Т. Мацьків ; передм. Л. Винар. – Мюнхен, 1988. – 286 с. : іл. – (Український Вільний Університет. Сер. : монографії ; ч. 45).

Мицик Ю. Іван Мазепа / Ю. Мицик. – Київ, 2007. – 69 с. – (Великі Українці).

Оглоблин О. Гетьман Іван Мазепа та його доба = Hetman Ivan Mazepa and His Era / О. Оглоблин. – Нью-Йорк; Париж; Торонто: Вид. Орг. Оборони Чотирьох Свобід України, Ліґи Визволення України, 1960. – 406, [3] c. – (Записки товариства імені Шевченка : вид-во, присвяч. науці і письменству укр.-рус. народу. – Львів : Накладом Т-ва імені Шевченка. Праці історично-філософічної секції; Т. 170).

Павленко С. О. Іван Мазепа / С. О. Павленко. – Київ : Альтернативи, 2003. – 416 с. : іл. – (Особистість і доба)

Павленко С. О. Зображення гетьмана І. Мазепи : (кінець XVII – початок XX століть) / С. О. Павленко. – Чернігів : Русь, 2010. – 143 с.

Павленко С. О. Міф про Мазепу / С. О. Павленко. – Чернігів : Сіверянська думка, 1998. – 246 с. : іл.

Павленко С. Іван Мазепа : прижиттєві зображення гетьмана та його наближених / С. Павленко. – Київ, 2018. - 207 с.

Павленко С. Іван Мазепа як будівничий української культури / С. Павленко. - Київ : Києво-Могилянська акад., 2005. – 304 с.

Павленко С. Загибель Батурина 2 листопада 1708 р. / С. Павленко. – 2-е вид. – Київ : Вид. дім Києво-Могилянська акад., 2008. – 267 с. : іл.

Павленко С. Оточення гетьмана Мазепи: соратники та прибічники. – 2-е вид. – Київ: Вид. дім “КМ Академія”, 2009. – 602 с.

Пеленська Х. Образ Мазепи у французькому мистецтві романтизму / Х. Пеленська. – Київ, 2018. - 324, [2] с.

Політична діяльність гетьмана Івана Мазепи : моногр. / В. М. Голобін ; М-во освіти і науки України, Івано-Франківський нац. технічний ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2009. – 179 с. – (Укр. нац.. ідея. Дослідження, переклади, публікації. ; Вип. XII).

Полюшко Г. Герб гетьмана Івана Мазепи / Г. Полюшко. – Київ, 2015. - 67 с.

Радишевський Р. П. Іван Мазепа в сарматсько-роксоланському вимірі високого барокко / Р. П. Радишевський, В. Свербигуз. – Київ : Просвіта, 2006. – 551 с.

Рендюк Т. Г. Гетьман Іван Мазепа : українські і румунські шляхи / Т. Г. Рендюк. – Чернівці : Букрек, 2009. – 286 с. : фото

Сіткарьова О. В. Архітектурний ансамбль Києво-Печерської лаври та її історичного оточення за доби гетьмана І. С. Мазепи / О. В. Сіткарьова. – Київ, 2005. – 196 с.

Сергийчук В. Кого предал гетман Мазепа / В. Сергийчук. - Київ : Просвіта, 2006. – 159 с. + 1 л. портр.

Таїрова-Яковлєва Тетяна Геннадіївна. Іван Мазепа : [пер. з рос. мови] / Т. Г. Таїрова-Яковлєва ; пер. з рос. Ю. А. Мицик. – Київ, 2018. – 313, [2] с.

Травкіна О. Мазепина брама. Царські срібні ворота іконостасу колишнього кафедрального Борисоглібського собору м. Чернігова / О. Травкіна. – Чернігів, 2007. – 34 с. : іл.

Україна-Швеція : на перехрестях історії (XVII-XVIII століття) : каталог міжнародної виставки / М-во культури і туризму України, Нац. музей історії України ; уклад. Ю. Савчук. – Київ : Такі справи, 2008. – 221 с.

Універсали Івана Мазепи : (1687–1709) : Ч. 2 / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАНУ; упоряд. І. Бутич. – Київ : Львів : Наук. т-во ім. Шевченка у Львові, 2006. – 798 с. – (Універсали укр. гетьманів).

Чухліб Т. В. Секрети українського полівасалітету : Хмельницький – Дорошенко – Мазепа / Т. В. Чухліб ; НАН України, Ін-т історії України, НДІ козацтва. – Київ : Києво-Могилянська акад., 2011. – 327 с.

Шевчук В. О. Просвічений володар. Іван Мазепа як будівничий Козацької держави і як літературний герой / В. О. Шевчук. – Київ : Либідь, 2011. – 464 с.

Ямчук П. М. Бароковий універсум Мазепи: культурний аспект / П. М. Ямчук. – Умань : АЛМІ, 2005. - 104 с.