ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Міжнародний день толерантності

Шановні користувачі! Запрошуємо Вас до перегляду книжкової виставки присвяченої Міжнародному дню толерантності (терпимості) (International Day for Tolerance).
 16 листопада 1995 року держави-члени ЮНЕСКО прийняли Декларацію принципів терпимості, в якій прозвучало твердження: «Терпимість означає повагу, прийняття і правильне розуміння багатого різноманіття культур нашого світу, наших форм самовираження і способів проявів людської індивідуальності».  В 1996 році Генеральна Асамблея ООН запропонувала державам-членам щорічно 16 листопада відзначати Міжнародний день, присвячений толерантності (терпимості) (International Day for Tolerance).

Бібліографічний список:

“Джерела толерантності” : каталог виставки / упоряд. А. Ленчовська. – Київ ; Амстердам : ДУХ І ЛІТЕРА, 2005.  – 96 с. : іл.

Гюлен М. Фетхуллах. Діалог і толерантність : пер. з тур. / М. Ф. Гюлен ; пер.: О. М. Зубань, В. М. Підвойний. – Київ : Вид-во Жупанського, 2012. – 374 с.

Довідник міжетнічної толерантності / Міжнародний фонд “Відродження”, Буковинський політологічний центр, Науково-дослідницький інститут Європейської інтеграції та регіональних досліджень ; ред. А. М. Круглашов. – Чернівці : Букрек, 2011. – 232 с.

Капідінова Сусанна Бекірівна. Толерантність як чинник розвитку культури міжетнічних відносин студентів : автореферат дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / С. Б. Капідінова ; НАПН України, Інститут соціальної та політичної психології. – 2015. – 18 с.

Международный антитеррористический форум “Формирование толерантного сознания в обществе” (7; ; Братислава). Формирование толерантного сознания в обществе: материалы VII Международного антитеррористического форума / под науч. ред.: И. И. Бондаренко, А. И. Дичека. - Киев: Киевская правда, 2011. - 199 с.

Міграція і толерантність в Україні / ред. Я. Пилипинський. - Київ : Стилос, 2007. – 190 с.

Міжетнічна та міжконфесійна толерантність як чинник консолідації українського суспільства: досвід Закарпаття : матеріали міжнародної науково-практичної конференції 28-29 травня 2013 року, м. Ужгород, Закарпатська область, Україна / Закарпатська обласна державна адміністрація, Ужгородський національний університет, Центр культур національних меншин Закарпаття ; відп. за вип. С. Ігнатович. – Ужгород : Ліра, 2013. – 416 с. : іл.

Міжконфесійні конфлікти у транскордонних регіонах: історична ретроспектива та виклики сучасності. Толерантність в історичному і міжкультурному вимірах : матеріали міжнародної науково-практичної конференції 13–14 жовтня 2016 року, м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, НАПН України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова ; ред. кол. В. О. Балух [та ін.]. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016. – 168 с.

Світоглядно-ціннісне самовизначення людини: толерантність в історичному і міжкультурному вимірах : колективна монографія / М-во освіти і науки України, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича ; відп. за вип. В. О. Балух. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2015.

Тишик І. С. Міжетнічна толерантність як крос-культурна складова педагогічної діяльності викладача історії : навчально-методичний посібник / І. С. Тишик. – Кіровоград ; Ізмаїл : Полімед-Сервіс, 2013. – 129 с. : 3 вкл. л. фот.

Толерантність і духовність в українському суспільстві та сучасне осмислення проблем антисемітизму і ксенофобії: матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції 15 грудня 2005 р. / Всеукраїнська громадська організація "Українське реєстрове козацтво", Донецький державний інститут штучного інтелекту, Асоціація національно-культурних об’єднань України ; ред. А. І. Шевченко. – Донецьк : Наука і освіта, 2006. – 175 с.

Толерантність міжконфесійних відносин: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / Міністерство освіти і науки України, Відділення релігієзнавства інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, Українська асоціація релігієзнавців ; ред. А. М. Колодний. – Запоріжжя : ЗДІА, 2008. – 139 с.

Толерантність: міжконфесійні виміри: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / Міністерство освіти та науки України, Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, Українська асоціація релігієзнавців ; Ред. А. М. Колодний. – Запоріжжя : [б. и.], 2009. – 127 с.

Формирование толерантного сознания в обществе : материалы VII Международного антитеррористического форума / под науч. ред.: И. И. Бондаренко, А. И. Дичека. – Киев : Киевская правда, 2011. – 199 с.

Хижняк А. В. Лабиринты толерантности : монография / А. В. Хижняк ; М-во образования и науки Украины, Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина. – Харьков : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2014. – 159 с.